ALKMAARSCHE COURANT V. Drieenzestigste Jaargang. Mas 28 April. te jÉf 1 K I BOA-S Zoiiflag o o M 11 o o GES 1) E 11 E N. cicc5 (öcbccltc. Politiek ©ocvsigt. lil 11 inui;L.;u Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 Ure. Prijs per jaar/3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 0 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers E E 1111'. C O S T E It ZOO N. De Advertenticn kosten van 15 regels ƒ.0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Diligence J. v. d. Uaagen. Naar Haarlem. 's Morgens circa 5£ ure. 's Namiddags circa lj ure. Diligence C. v. d. Uaagen (in de Burg.) Ddigence S. N ij m a n. ltaderstoom booten Zaanstroom No. 1 2. Seliroefst oom booten Z ur m u h le n en C' Schroefstoomboot Stad Alkmaar. Naar Haarlem. Voormiddag 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest, 's Morgens 5j- ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) Naar Amsterd. Naar N. Diep. 'sMorgens ure.; 'sMorgens 11 ure. 'sNamidd. 3j.ure.j 's Avonds 8 j ure. Naar Amsterd. 'sMorg.circaéju. Voorm. /II ure. Naar N. Diep. Naar Amsterd. 'sNam.circ. 12iu. I's Morg. 10 Naar N.Diep. 'sNamidd. 3£ ure. sAvouds 8 ure. Uitgezonderd Donderdag. UIC. .lAcvanu. i. uv/uuu. 2 w Beurtschepen naar AmsterdamDiiigsdag T. F. e ries* Zaturdag C. de Waijland. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. X X IV ES K S T E E9 I X G bij enkele inschrijving, op Donderdag den 2 Mei 1861, des namiddags ten half drie ureaan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Noord- Holland te Haarlem van 1°. Het planten van stroo en helm en het stellen van riet schuttingen op de duinen van het eiland Texel en van den vasten wal van Noord-Hollandin den zomer en het na jaar van 1861 en het voorjaar van 1862, in drie perceelen. 2". Het leveren vau brik, zet- en stortsteen en het doen van bestortingen tot onderhoud en verbetering der Rddertche Zeewering, in twee perceelen. 3°. Het tweejarig onderhoud van den provincialen zeedijk te Petten, met de daarvóór gelegen hoofden, paalwerken enz., van 1° Mei 1861 tot 1° Mei 1863. De bestekken zijntegen betaling van 10 Cents per exem plaar, te verkrijgen aan de Provinciale Griffie van Noord- Holland te Haarlemaan het Bureau van Buitenlandsche Paspoorten te Amsterdam; en bij den Provincialen Opzigter van den Waterstaat C. van der Sterr, aan den Helder. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Ingenieur van den Waterstaat J. F. IF. Conrad te Alkmaar. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. 1ASBESTEDIMG bij enkele inschrijving, op Donderdagden 2 Mei 1861des namiddags ten half drie ureaan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Noord- Hollandte Haarlemvan a. Eenige baggerwerken in het Zuider Spaarne en in hot IJ voor Spaarndam, en van eenige voorzieningen aan den rijzen dam tegenover dat dorp. b. Eenige uitvoeringen voor het onderhoud van den Provin cialen Zeedijk tusschen Naardcn en Muiderberg. De bestekken zijn tegen betaling van 10 cents per ex emplaar, te verkrijgen aan het lokaal voornoemd en aan het Bureau van Buitenlandsche Paspoorten, te Amsterdam. Nadere inlichtingen kunnen worden bekomen bij den In genieur van den Waterstaat L. J. du Celliée Muller en bij den Opzigter van den Waterstaat J. Keyzer, beiden te Am sterdam. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden: Dat de patenten, beschreven in het 3° kwartaal lSjjf. voor deze gemeente zijn gereed gemaakt en, tegen overgifte van het bij de beschrijving ontvangen reputer secretarie dezer ge meentegedurende de eerstkomende 14 dagen, van 's mor gens 9 tot 2 uur, verkrijgbaar zijn gesteld. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 27 April 1860. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARDT. Van verschillende zijden is wederom erkenddat de crisis van den tegenwoordigen tijd en de magt van de meest ge duchte persoonlijkheid onzer dagen haren oorsprong heeft in het tooverwoordnationaliteit. De Vonau-Zeitunghet or gaan van den graaf van Rechberg, den Oostenrijkschen mi nister van buitenlandsche zakenbevat een artikeldat tot titel heeft //de crisis van den tegenwoordigcu tijd," en die crisis toeschrijft aan de kwestie der nationaliteiten. De waar heid dezer stelling zal wel geen betoog behoeven: overal waar woeling heerscht in Europa - in Italiëin Oosten rijk in Turkijein Rusland in Pruissenin Holstein, op de Jonische eilanden en in Ierlandeischt de stem der na tionaliteit gehoor en erkenning, en verzet zich, smeekend of dreigend, tegen alles, wat met haar in strijd is. Het genoemde blad geeft een eenvoudig middel aan de hand //ompaal en perk te stellen aan die noodlottige en thans zoozeer veldwinnende denkbeeldenhet wenscht een nieuwe Heilige Alliantie. Men kan niet ontkennen, dat het middel zich door eenige doeltreffendheid aanbeveelt; als de groote mogendheden de handen in een slaanom die gevreesde stem te smorendan zullen zij haar waarschijnlijk tot zwijgen brengende ge schiedenis levert er voorbeelden van op, Maar die zelfde ge schiedenis leert tevensdat men die stem wel voor een oogenblik tot zwijgen kau brengenmaar den geest niet kan doodenwaarvan zij de uiting isdaarbij komtdat zij na elke onderdrukking zich steeds luider doet hoorenen steeds moeijelijker gesmoord kan worden. De Oostenrijkscheregering schijnt dan ook dien eindeloozen strijd niet langer te willen vol houden; na de bittere ervaring, bij herhaling door haar opgedaan, schijnt zij hare hervormingsplannen eerlijk te zullen doorzetten. Men acht het dan ook waarschijnlijkdat de genoemde graaf von Rechberg zal aftreden en vervangen worden door den heer von Hubner, die. in plaats van ééue vertegenwoordiging voor de geheele Oostenrijksche monarchieer eene wenscht voor de Duitsch-Slavische kroonlanden en eene voor Hon garije en de daaraau verwante landen. In overeenstemming met dit beginsel heeft de Keizer alleen voor de Duitsch- Slavische provinciën leden voor het Heerenhuis van den Rijksraad benoemd in afwachting van de regeling der ver tegenwoordiging van Hongarije, Croatië, Slavoniëeu Zeven bergen. De leden zijn of erfelijk in hun geslacht of voor hun leven benoemd; de liberalen beklagen zich over het overwigt der erfelijke leden boven die voor hun leven be noemd zijn; daarbij moet de behoudende en hoog-aristocra- tische partij zeer sterk vertegenwoordigd zijn. Een bewijs, dat het niet altijd de vrijzinnige partij is. die het der regering lastig maaktmaar dat de behoudende zich nog veel stouter verzetwanneer hare beginselen niet worden opgevolgdlevert de landdag van Tyrol, die besloten heeft den Keizer bij adres te verzoekenalleen den katholieken vrije godsdienstoefening te veroorlooven ofschoon die bij Keizerlijk" besluit ook aan de protestanten is toegestaan. Schijnt Oostenrijk besloten om aan de vorderingen der ver schillende volken in zijne staten gehoor te gevenRusland heeft zich sterk genoeg gevonden, om de nationale beweging in Polen met geweld te onderdrukken; alle burgercomités tot bewaring der rust zijn opgehevenhet geheele gezag is in handen der regeringsbeambtenhet gansche laud door troepen overheerd. Ook een Pruissiseh afgevaardigde heeft in de kamer een adres ingediend ten gunste van de Poolsche nationalitiet in Posen, het kleine aaudeel van Pruissen in den buit van het vroegere Polen; met groote meerderheid is ten aanzien van dit adres overgegaan tot de orde van den dag. Het Huis der Heeren blijft zijne sterk behoudende beginselen handhaven de commissie belast met het onderzoek der finantiëele wets- voordi'agteu heeft de verwerping voorgesteld van het wets ontwerp betreffende de gelijkmatige heffing der grondlasten in het gansche rijk. Om het ontwerp echter te doen aanne men wordt beweerddat de regering nog eenige nieuwe pairs zal benoemen, van wie zij zeker weet, dat zij hare voordragt zullen ondersteunen. Ondertusschen levert dit weer een klein bewijs, welk een heerlijke volksvertegenwoordiging zulk oen door de regering gekozen Heerenhuis uitmaakt. De dagbladen hebben ous de twist tusschen Cavour en Garibaldi in het Italiaansche parlement, en den hevigen aan val op den laatsten in een brief van generaal Cialdini, beue vens de dubbele verzoening medegedeeld. Garibaldi eu Ca vour hebben beide getoond hun land genoeg te beminnen om eigen inzigten en regtmatige gevoeligheid te vergeten in het belang der onmisbare eendragt; Cavour vergeeft den vu- rigen soldaat de hartstogtelijke en beleedigende woorden, om dat hij weet, dat die soldaat alles voor Italië veil heeft; Ga ribaldi vergeet het aarzelen en terugtreden voor de noodza kelijkheid zoowel als het krachtig optreden in het belang der orde van den staatsmanwat hem bijna verraad aan de al- gemeene zaak moet toeschijnenomdat hij toch moet erken nen, dat die staatsman sints jaren heeft voorbereid, wat ein delijk in korten tijd is geschied. Die hevige twist en spoedige verzoening stellen wederom het voordeel van den vrijen regeringsvorm en der vrijheid van spreken in het helderste lichtwas hier geen vrijheid van spreken geweest, was hier de eene partij ter wille van de andere onderdruktmen zou niet tot een verklaring zijn gekomenmaar de wrok zou gebleven zijn en de kiem ;elegd hebben voor bittere partijschapdie naar mate zij anger in 't verborgene wordt gevoed, eenmaal des te heviger moet uitbarsten. Wij hooren wel in den constitutioneelen staat het knarsen der raderen van het staatswerktuigmaar dat knarsen, hoe onaangenaam soms is daarom niet gevaarlijk; juist dat knarsen toont daarenboven aan, waar mogelijk ge vaar kan ontstaan; zoo is men in de gelegenheid om bij tijds de noodige olie aan te brengen. Juist het geheimzinnige het duistere van den autocratischen regeringsvorm is gevaar lijk de uitbarsting is dikwijls geheel onverwacht en waar men die het minst had vermoed. Het tooverwoord nationaliteit is te gelijk de sterke hefboom in de hand van den geheimzinuigen man te Parijs. //Kamp vechter voor het beginsel der nationaliteit" noemde hem do Poolsche uitgewekene prins Czarloryski, toen hij in een ge hoor bij den Keizer zijne bescherming voor de Polen inriep. Dien naam had hij vroeger in Italiëna de inlijving van Savoye en Nizza schijnt hij daar echter in onbruik geraakt te ziju. Dien naam draagt hij tegenwoordig nog in Hongarije en in Polenwelligt ook in Ierlandin Griekenland en de Donauvorstendommen. Die naam jaagt meer dan één mag- tigeu potentaatdoor zijn geweten beschuldigdeen huive ring aan. Die naam maakt den bezitter magtig in Europa en zelfs daardoor weer magtig in zijn eigen rijk; want de straalkrans van magt naar buiten doet bij de Eranschen hun Keizer stijgen in eer en magt binnen 's lands. Daarbij kan dan tevens een kleia huismiddeltje gebezigd worden, als het verhoogen der militaire pensioenen vooral bij de lagere rangen om zich van de voortdurende symphatie van het leger te verzeke ren. Gaarne zou men ook het wetgevend ligohaam ontbonden hebben, dat wel wat al te zelfstandig was geweest; een advies bij de verschillende prefecten ingewounenof er kans zou zijn bij ontbinding en nieuwe verkiezing aan de kandidaten der regering de zege te bezorgen, voldeed echter niet aan de verwachting. Van de 89 rapporten raadden 75 den maat regel af. De afgeloopen week levert een drietal voorbeelden op hoe de oordeelvellingen over dezelfde zaak door omstandig heden kunnen gewijzigd wordenhet eerste voorbeeld levert het ultramoutaansche dagblad le Mondedat warme deelne ming betuigt voor de Poolsche nationaliteit, maar geene uit drukkingen kan vinden scherp genoeg voor de reoolutie in Italië. Het tweede voorbeeld levert het liberale Engelandde vriend van PolenHongarenItalianen en alle onderdrukte volken, behalve van de Grieken op de Jonische eilanden onder Eugelands beschermingdie zich met Griekenland wil len vereenigen. Griekenland wil de beweging tot aansluiting aldaar bevorderen, en schijnt zich eenige oorlogschepen te willen aanschaffen ten gebruike bij zekere gebeurtenissen. Dit vindt in het Engelsche Parlement groote afkeuringen men zal op verhooging aandringen van de 12000 interest, die Griekenland onlangs besloten heeft jaarlijks te betalen om dien staat van alle dwaze uitgaven voor oorlogschepen, enz. af te honden. Engeland zal ook nooit in een verbrokkeling van hetTurksche rijk toestemmen, welke nationaliteiten zich daar ook mogen opdoen, omdat het de vestiging van Rusland en Frankrijk in die gewesten vreest. Het derde voorbeeld verschaft de straks genoemde //kampvech ter voor het beginsel der nationaliteiten," eu als zoodauig ook de vriend der Polen. Nu is er echter een verklaring uit Petersburg gekomen, dat het Russische gouvernement zich ten gevolge van de gebeurtenissen teWarschau onmogelijk zal kunnen aansluiten bij Frankrijk en diens vermoedelijke stappen tot oplossing der Oostersche kwestie. En zietzelfs deze groote vriend blijft niet getrouwin den Moniteur verschijnt een notauit het Keizerlijk kabinet afkomstig, waarin de goede gezindheid van Ruslaud. met Polen hoogelijk wordt geroemd, en de aartsbis schop van Parijs weigert magtiging te geven tot het vieren eener lijkdienst in de Nötre-Dame voor de te Warschau ge vallen slagtofferszelfs de wanhopige vraag van prins Czar- toryski, waar het met Polen heen moet, als /'de kampvechter voor het beginsel der nationaliteit" het verlaat, doet geen uitwerking.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1