rsi°. 21. ALKMAARSCHE COURANT Drieenzestigsle aar gang Zondag 26 Mei. II VERTREK ])ER DILI GEMCES El STOOMBOOTEl. (Officieel (Bcbccltc. Inspectie van ^eel«Sis« fjolilicfe (Ducrsigt. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op bondag morgentusschen 8 en 9 ure, Prijs per jaar/3,franco per post/3,50, enkele Nos. G Cents. Brieven franco aan de Uitgevers EERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. J. Diligence v. d. Uaagen. Diligence C. v. d. Uaagen (in de Burg.) Diligence S. N ij ma n. ltaderstoom booten Zaan stroom No. 1 2. Schroefstoombooten Zur m u h Ie u en C Schroefstoomboot Stad Alkmaar. Naar Haarlem. Morgens circa 51 Namiddags circa 1 ure. ure. Naar Haarlem. Voormiddag 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. _Naar Amsterd. i Naar N. Diep. 's Morgens 5j- ure. (Alleen 'sMorgens5^ure. sMorgenslluie. Maand., Woensd.. en Vryd.)|'sNamidd.3|ure.|'s Avonds 8-j ure. Beurtschepen naar AmsterdamDingsdag T. F. de FriesDonderdag G. de Fries, Naar Amsterd, 'sMorg.circadju. Voorm. 111 ure. Naar N. Diep. j Naar Amsterd. 'sNam.circ.12fu. 'sMorg. 10^ure. 'sAvonds 8 ure. Uitgezonden Naar N. Diep. 'sNamidd. 3f uro Donderdag. Zaturdag C. de Waij, Zondag G. Slingerland. N G. KENNIS'GEVI SCHUTTERIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien Z. M. besluit van den 21 Maart 1828 (Staatsblad No. 6), houdende reglementaire bepalingen tot invoering der wet op de Schutterijen van den 11 April 1827 (Staatsblad No. 17), in verband gebragt met art. 6, 7, 8 en 9 van ge zegde wet. Gezien de dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur hl de Provincie Noord-Uollanddd. 11 April 1828 No. nibs (Provinci'aalblad No. 11), omtrent de executie der wet op de Schutterijen Roepen bij deze op alle manspersoneningezetenen dezer gemeente, welke op den eersten JauuarijlSGl hun 25"®jaar zijn ingetreden, en alzoo diegenen, welke in den jare 183b zijn,geborenalsmede de zoodanigen, welke, ofschoon in andere gemeenten ingeschrevensedert de laatste inschrijving binnen deze gemeente zijn komen wonen, en op den 1 Ja nuari! 11. hun 34® jaar nog niet hebben voleindigd en alzoo geboren zijn in de jaren 1835 tot en met 1827 ingesloten de vreemdelingen van denzelfdeu ouderdomdie sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijnom volgens art. 2 der wet van 11 April 1827. als ingezetenen te worden beschouwd, benevens de gepasportcerde militairenwelke zich tot dus verre niet ter inschrijving voor de Schutterij hebben gepresenteerd, ten einde zich in de daartoe geieed gemaakte registers te doen inschrijven. Zij maken tevens de ingezetenen bekend: Dat de inschrijving zal beginnen den 15 Mei aanstaande, en geheel zal moeten zijn afgeloopen den eersten Jumj daar aanvolgende terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier voor de inschrijving zal worden gevaceerd van at den 15 Mei 18G1 op Dingsdag en Vrijdag van iedere week, tot aan den eersten Junij aanstaande, des namiddags van o tot 7 ure. En ten einde te voorkomen, dat iemand, in de termen der inschrijving vallende, zich door onwetendheid aan pligt- verzuim schuldig make, heeft het Gemeentebestuui noodig geoordeeld, een ieder hekend te maken niet en te Jicrmneien aan de navolgendebij de wet van 11 April 1827 (Staatsbl. No. 17). gemaakte bepalingen Dat een iegelijkzonder onderscheid of hij mogt ver- meeuen al of niet onder de bij de wet vrijgestelden ol uitge stotenen te behoorenverpligt is, zich voor dc Schutterij te doen inschrijven. Dat zijdie in meer dau eene gemeente hun verblijf hou den, of'den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving verpligt. zullen zijn binnen die gemeente, eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bijaldien m verschillende gemeenten, alleen dienstdoende, of alleen rus tende Schutterij bestaat, zich te doen inschrijven in die ge meente alwaar zij voor de personele belasting zijn aangesla gen, en de ambtenaren in die gemeente, alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat zijdie van hun juisten ouderdom geen voldoend be- wijs kunnen seven, naar het oordeel vjui liet llaatseli) >c- stuur zullen Worden ingeschreven, onverminderd de bevoegd heid van de ingeschrevenenom van hun juisten oudeidom nader te doen blijken. Eu dat eindelijk zij, die bevonden worden zich met voorden 1 Junij te hebben doen inschrijven, door liet Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen, terwijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zuilen worden ingelijfd, indien het zal blijken, dal er tijdens de verzuimde inschrijving geene redenen tot uitsluiting ot \rij- stelling ten hunnen aanzien bestonden. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ïuge- zeten dezer gemeente, dien het aangaat, om zich tijdig \au een geboorte-extract te voorzien, waardoor zich een ieder van zijn juisten ouderdom kan verzekeren, en het welk bij de inschrij ving zal moeten worden vertoond, alsmede om zich ten be hoorlijken tijde tot, de inschrijving aantemelden, ten emde de straf, wegens nalatigheid vastgesteldte outgaau. Alkmaar Burgemeester en Ik et houders voornoemd den 1 Mei 1861. A. MACLA1NE PONT. De Secretaris. SPANJAARD!'. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR hebben naar aanleiding der circulaire vau H. II. Gedepu teerde Staten dezer Provincie No. 14 (Prov. blad No. 36), de eer bij deze ter kennisse van belanghebbenden te bren gen het navolgende schrijven van Z Exe. den Minister van Biunenlandsehe Zaken, dd. 10 April No. 181 9® aid. //De uitmuntende resultaten, verkregen door den President //der Provinciale commissie -an geneeskundig onderzoek en //toevoorzigt te 's Gravenhage, met de inenting van stof uit //de natuurlijke pokken van eene koedoen de hei haling //daarvan te meerder wenscheu. //Ten vorigen jarc zijn op mijn verzoek de geincente-be- //sturen door Gedeputeerde Stateu uitgeuoodigdom onmid- n del ijk aan de Provinciale commissiën van geneeskundig //onderzoek en toevoorzigt te berigtenwanneer in hunne //gemeente runderen waren met natuurlijke pokkeu. t oor //liet bovengenoemde doel acht ik het wensclielijk dat die //uitnoodigiug herhaald en ook aan de erkende veeartsen i/gerigt worde. //Krachtens magtigiug des Koningsdaartoe bij besluit van „7 April 1861 No. 66 verleend, wurden door mij uitgelootd //premiën van f 15 ten behoeve vau de eigenaars van ruii- //deren, welke natuurlijke pok1 "n ,'iebben, en door die ei- //genaars tijdig genoeg ter beschikking van de geneeskundige //commissie worden gesteld, om daarvan door haar bruikbare //stof te kuunen nemen." AlkmaarBurgemeester en IFethouden voornoemd den 12 Mei 1861. A. MAC L AI NE PONT. De Secretaris. SPANJAARD'!. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gelezen hebbende de dispositie van den Heer Commissaris des Konings in de provincie Noord-Uolland, van den 3 Mei 1861 No. '„V M/S- Prov- blad N°' 39' Roepen bij deze op de zich binnen deze gemeenie bevin dende verlofgangers der Nationale Militievan de ligtingen 1857 en 1858 benevens die van de ligiing 1859 die vóór of op 13 Maart jl. in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld, om zich op Donderdag, den 13 Junij aanstaande, des voormiddags ten 9; ure, te laten vinden vóór liet Raad huis derzelve gemeeute, ten einde alsdan te worden geïn specteerd. Zij moeten zijn gekleed in uniform en voorzien van al de door lien van hun korps medegenomen kleeding- en equipement- stukken alsmede van hunne zakboekjes en re}u verlofpassen. Zij worden bij deze herinnerddat bij afwezigheid insubordinatie of verwaarloozing' hunner equipe- mentstnkken de-bepalingen, vervat 111 art. 183 der wet van S Januarij 1817 (Staatsblad No. 1), en m de circulaire van 23 Junij 1845 No. M/S. (Prov. blad No. 46) zul len worden toegepast. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar. A. MACLAINE PONT. den 23 Mei 1861. Fe Secretaris SPANJAARD!. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat het orgel in de Grootc Kerk, aanvangende met de maand Junijweder des Maandagstusschen een cu twee ure na den middagzal worden bespeeld. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, ÏSMei 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARD!. gunning kan worden verleendom de buitenlandsche zeevaart uitteoefenen zullende zij zich ten einde die vergunning te bekomen, behooren aantemelden Ier Provinciale Griffie te Haarlem met overlegging van liet bewijs dat het nadeelig saldohetwelk hunne rekening op het kleeding- eii repara tiefonds mogt opleveren, aangezuiverd is. Alkmaar Burgemeester en Wethouclers voornoemd den 24 Mei 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARD'!. den Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Le vensmiddelen te Alkmaaropgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medege deeld bij Prov. blad van N.-Holl. No. 33).— Markten van den 17 en 18 Mei. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, N.Holl. Kleine Hooi, per 50 N. P./ 21,25 11,50 dito Commissie 22,— dito Middelbare 22.50 Aardappelen per mud 4, Tarwe 11,50 Rogge 7,75 Gerst, vroege 7,50 Haver 5,50 Boonen, onderscb. st. 17, Kanariezaad 10, Opgemaakt te Alkmaar, den 21 Mei 1861. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJ AARDT. Aan de belanghebbende miliciens verlofgangers uit deze gemeentevan de lifting 1856, wordt ter kennis gc iragt Dat zij hunne paspoorten ter secretarie dezer gemeente kunnen afhalen alle werkdagen, des morgeus van 9 tot 2 uur. AlkmaarHe Secretaris der gemeente Alkmaar, den 24 Ató'l861. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen, naar aanleiding eener daartoe ontvangene circulaire van den Heer Commissaris des Konings in deze provincie ter kennis van de belanghebbenden Dat aan de miliciens verlofgangers der ligtmg 1857 ver- 2,50 9.50 7.— 5,75 4.— 7.50 6.- De Hongaarsche Landdag houdt zich sedert eenige dagen bezig met, de beraadslagingen over liet adres aan den Keizer van Oostenrijk. De voorzitter, graaf Deak, heeft een ontwerp voorgedragen, waarmede de meerderheid zich waarschijnlijk, althans wat de hoofdpunten betreft, wel zal vereenigen. Luide wordt in dit stuk geklaagd over het geweldde ver volging en de uitzuigingwaarvan Hongarije in de laatste jaren het slagtoffer is geweest; luide wordt de aanneming van den constitutioneelen regeringsvorm door den Keizer toegejuicht, doch tevens verklaard, dat de oude regfceu des lands worden miskenden de eerbiediging dier regten uit drukkelijk gevorderd. Er wordt verlangd een zelfstandig en onafhankelijk Hon garije zoo als bepaald is hij de pragmatieke sanctie, waarbij de Duitsclie Keizer Karet FI, do laatste mannelijke afstam meling uit het oude huis van Habsburg, in 1723 aan zijne dochter Maria Theresia de erfopvolging in alle Oosténrijksche erfstaten, alzoo ook in Hongarije, waarborgde. De eenige band met. Oostenrijk zal alzoo daarin bestaandat de Keizer dier Monarchie tevens Koning zal zijn van Hongarije; overigens moet Hongarije een afzonderlijk en verantwoordelijk ministerie hebben, een afzonderlijk geldelijk beheer, eigene tolliniën. De Koning zal niet dan in overleg met den Rijksdag belas tingen kunnen uitschrijven en krijgsvolk ligten. en geen Honcaarsch bloed zal vergoten worden in Duitsclie oorlogen voor niet Hongaarsche belangen. Daarenboven verlangt Hon garije de afgescheurde provinciën terug, Slavouië, Croatië, de militaire grenzen Eiume en het kustlandhet vordert de vereeniging met Zevenbergenen wanneer uit al die landen afgevaardigden te Pesth zijn opgekomeneerst dan zal de Hongaarsche Rijksdag behoorlijk zamengësteld zijn, om over wetten te beraadslagen en te onderhandelen over de krooning van Oostenrijks Keizer tot Koning van Hongarije. Ten slotte wordt in bet ontwerp gevorderd de terugroe ping der verbannenen om staatkundige redenenhet staken de/pogingen tot invordering der onwettig geheven belastin-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1