CniKA. Hieuwt VEILING VAN VASTE GOEDEREN. I 22 Mei. ARROND1SSEMENTS REGTBANK. KANTONGEREGT. V£REEM!G5JG: EVANGELISCHE ZEMB1MG. itUvfctbcvtgtcu. Eet federaal gouvernement te Washington is met den be velhebber van de Great Eastern in onderhandeling getreden, voor het overbrengen van troepen. Het fort Henry te Baltimore heeft versterking van oezet- ting erlangd en die stad is door 2000 man, onder genL M Ier, bezet en zonder tegenstand in staat van beleg verklaard.. De Keizer heeft eene commissie voor de buitenlandsche zaken benoemd, geheel bestaande uit voorstanders van den vrede en vriendschappelijke betrekkingen met Europa. Be eroote stad Nankin is door de opstandelingenwelke haar voor eenigen tijd vermeesterd haddengeheel verwoest. BI1ÏMENL1X». Gedurende de algemeene tentoonstelling te Haarlem zal aldaar, in' de Hertenkamp, van 7 tot 12 Ju lijook eene tentoonstelling van bloemen en tuinbouw worden gehouden, waartoe een bedrag van 2300 aan prijzen is uitgeloofd. De feestcommmissie heeft de fraaije hofstede Spaarnhove gehuurdom aldaar door de beroemdste muziekcorpsen, con certen te doen geven, te beginnen op 26 Junijdoor het corps van het 16 reg. Oostenrijksche infanteriein bezet ting te Mainz. Het derde of laatste perceel voor den opbouw van een huis van arrest te Hoermonde, is te Maastricht besteed aan Jockm te Yenlo, voor 85,550. De commissie te Utrecht voor de noodlijdenden op Java heeft reeds 9000 aan de Haagsclie hoofdcommissie overge- maakt De Koningin is den 21 met gevolg naar Stuttgardt vertrokken. Den 22 heeft de Eerste Kamer hare werkzaamheden hervat. Den 23 is te Haarlem, ouder nadere goedkeuring, besteed het bouwen van eene kapitale schutsluisaan den ingang van het N. Holl. Kanaal, over Amsterdam, beoosten de Willemsluisvoor f 558,000 aan K. Kooy te Amsterdam. Te Coksdorp op Texel zijn opnemingen gedaan voor het bouwen van een vuurtorenter zake der vele zeerampen op de Eijerlandsche gronden. Den 21 zijn de medailles en getuigschriften bij Kon. be sluit toegekend aan den heer T. Planteijdt.M van den raad fin. reeder te Egmond aan Zee en plaatselijk bestuurder der N. en Z. H. reddingmaatschappij, en aan A. 'Fijteer, matroos bij het loodswezen, voor hun manmoedig gedrag in het red den der schipbreukelingen van de Zweedsche Dorothea en de Engelsche Earl Talbot, bij den Pinksterstorm van het vorige jaar, plegtig en met gepaste toespaken aan de bekroonden ter hand gesteld door de heeren burgermeester en commissa ris van het loodswezen. De COMMISSIE tot het houden eener ALGEMEENE VERLOTING ten behoeve der noodlijdenden door den jong- sten watersnood maakt bij deze bekenddat de getrokken prijsvoorwerpen kunnen worden afgehaald aan de Gotlnsche zaal in het Noord-einde te 's Gravenhage (ingang aan den eersten toren van het Heulstraatje), van Donderdag denzo Met aanstaande tot en met den 4 Julij daaraanvolgendealle dagen, van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure, met uitzon dering van den Zaturdag en Zondag. Zij acht het tevens niet overbodig op te merken pat aan aanvragen, van buiten 's Graveuhage, tot toezending van prijzen niet kan worden voldaan moetende de houders van wiunende lotenbuiten 's Gravenhage woonachtigzich. ter bekoming hunner prijzenaanmelden bij de subcommissie hunner woonplaats oi de digst daarbij gevestigde. De Commissie voornoemd, •s Gravenhage, Namens haar, IS Mei 1861 E. van BIJLANDT, Voorzitter. J. VISSER Jr., Secretaris Gerenvoijeerd aan Burg. en Weth. om te dienenvan berigt I en raad. 11. Idem een verzoek vail M. E. Ottenom als onderwij- zeres in vrouwelijke handwerken aan de openbare school voor meisjes te worden geplaatst. Ter lezing voor de leden op de secretarie nedergelegd. Vervolgens zijn aan de orde van behandeling gesteld 12. Het voorstel van de commissie voor de strafverordenin gen tot geldigverklaring der bestaande policieverordeningen naar aanleiding van art. 178 der gemeentewet. Overeenkomstig het voorstel gearresteerd. 13. Het rapport der commissie van iinancien op de reke ning van het Burgerweeshuis over 1860. Op de conclusien van het rapport goedgekeurd. 14. Het rapport derzelve commissie, op de door het K. Cath. Armbestuur gevraagde magtiging tot af- en overschrijving op zijne begrooting voor 1860. De verlangde magtiging toegestaan. 15. Het rapport van Burg. en Weth., op het verzoek van J. P. Uuchshorn, om vergunning tot gebruik van gemeentegrond. De gevraagde vergunning behoudens zekere bepalingen verleend. 16. Het voorstel tot verandering der tegenwoordige bena ming van de openbare jongensschool. Ingevolge het voorstel is besloten: det de openbare jongens school voortaan den naam zal dragen van /'Gymnasium en open bare jongensschool. 17. Is overgegaan tot de benoeming eener Hoofdonderwij zeres voor de openbare school voor meisjes en daartoe be noemd Mejufvr. M. R. Westerman Uolsteijn te Amersfoort. 18. Is tot lid van het Curatorium over het gymnasium en de openbare jongensschool benoemd de Heer D*. P. J. C. Luchtmails. 1T 19. Is als President Waagmeester aangewezen de Heer C. Croll. Tu- ii 20. Is gedelibereerd over het rapport van Burg. en VV eth., op het verzoek van Ds. A. van Muurik en andere belang- hebbendenbetreffende de demping der slootloopende ach ter langs hunne huizen aan de Doelenstraat en om het veld van den Nieuwen Doelen. Aan Burg. en Weth. opgedragen om met de respective adressanten over de punten en voorwaardenwaaronder die demping welligt zou kunnen geschieden, in overleg te treden. 21 Bij de sluiting der vergadering wordt door den Heer v d Drift aan de aandacht van het dagelijksch bestuur eene opmerkingbetrekkelijk den tijd en de wijze van het rooden van zware boomenaanbevolenen daarna de vergadering opgeheven. tente Vledder.— Johannes Antonius van Geexhwj- sen en Sophia Margaretha Gottmer.Franciscus Antonius Gottmer en Wilhelmina Catharina Schroder.— Christiaan Jansen en Alida Groot. GEBOREN. 17 Mei. Cornelia HendrinaD. van Hendrik Gransjean en Hendrina Margaïetha Impink. 18 Jacobus, Z. vanErederieus Keesen enBartha Timmer. 19 Hendrik Jacob Z. van Jan van Eijk en Catharina Keesen.Johannes AlbertusZ. van Sipke Doore- waard en Johanna Fredrika Douwes. 20 e Joseph, Z. van Johannes Dirk Tander en Dieuwertje van den Bogaert.- Maria MagdalenaD. van Reinier Pallemans en Elisabeth Elfrink. 21 Alida Christina'j D. van Nicolaas Ramakers en Christina Maria Lucassen. 22 Johannes Jacobus, Z. van Jacobus Johannes van Gij zen en Anna Elisabeth Heeres.Anthonius I/er- nanusZ. van Klaas Musen en Anna Margaretha Sander. OVERLEDEN. 18Mei. Maria Christina, D. van Jolian Hendrik Volmer en Maart]g Hens. 19 Marijtje Dorreman, echtg. van Simon Kleijmeer, 69 j. 20 Grietje Schoutenechtg. van Gerrit Borst69 j. 21 i Catharina Maria, D. van Carel Cristian Saalbach en Catharina Maria van Akerlaken, 4j.— Fredrik AdrianusZ. van Johannes Jacobus Schouten en Geertje van Toornburg, 7 j. en 3 m. Door den Notaris S. A. DE LANGE. 1. Broodbakkerij, o.z. Mient, hoek Enidsen, C, 361. Strijkgeld 27,—, JKorver 2^0,— Verhoogd door denzet/de 100, 2. Pakhuis, w.z. St. Jaoobstraat, C, 62. Strijkgeld f 4,—, J. Korver U5 Verhoogd door denzelfde - 60, No. 1 en 2 gec./ 3045," verhoogd door P M. Agldna 5,— 3. Huis met loots, z.z. Laat, A, 378. Strijkgeld 14,—J- Kaptem 25,— Verhoogd door J. Rentmeester I 4. Voormalige Touwerij met grond, Looijersteeg, W.z. Groot Nieuwland D, 563. Str. 3,50, G. Rekkers f 350,— 1 j— jj0S(./t n 100,- Z. M. heeft tot officier van de orde van de Eikenkroon be noemd den lieer M'. G. van Leeuwenonlangs eervol ont slagen officier van justitie bij de regtbank alhier. GEMEENTERAAD. Zitting van den 22 Mei 1861, No. 13. Voorzitter de Burgemeester. Tegenwoordig 14 leden. Afwezig de Heer J. Helling. De vergadering geopend zijnde, worden 1. De notulen der vergadering gelezen en goedgekeurd. Daarna zijn gelezen 2. Eene missive van H. H. Gedep. Staten, ten geleide van het goedgekeurde kohier der plaatselijke belasting voor 1861. Voor kennisgeving aangenomen. 3. Rapport van de commissie van financiënop liet voor stel van Burg. en Weth., betreffende de bewaring van de gemeentekas. 4. Rapport van dezelfde commissie, op liet verzoek van P. de Boer, om pensioen. 5. Rapport van als boven op de rekening der Stads Bank van Leening over 1860. 6. Berigt van Burg. en Weth., omtrent den uitslag van hun onderzoek naar de kosten van het doen drukken der notulen van den raad benevens liet rapport der commissie van financiënaan welke dit stuk om berigt en raad was toegezonden. 7. Eene missive van Burg. en Wetln, betrekkelijk den aanbouw van een lokaal voor eene openbare jongensschool. Alle de Nos. 3 lot en met 7 zijn ter lezing voor de leden op de secretarie nedergelegd. 8. Voorstel van dezelfden, betreffende dc reparatieu van bet decoratief van den Stads Schouwburg. Aan de commissie van financiën om berigt en raad. 9. Wordt door den Voorzitter medegedeeld de inkomst der rekening van het Mannen en Vrouwen Gasthuis, over 1860, en derzelver verzending naar de commissie van finan cien tot onderzoek en om berigt. Voor kennisgeving aangenomen. 10. Is gelezen een adres van J. II. Ibinkhoudende be klag over de ondiepte van eene sloot achter zijn pakhuis. Zitting van den 14 Mei. 1. J. E, Z„ te Helder, woordelijke beleedigiiig8 boete en de kosten. 2 A R en G. G„ te Breukelenopligting op eene vee markt te Alkmaarelk 1 jaar cellulaire gevangenisstraf en solidair in de kosten. 3 H M„ vrouw van H. S„ te Helder, opkoopen van mi litaire kle.ediiigstukken 2 boeten, elk van /30 en de kosten. 4. J. W„ W. S. en J. B., te Akersloot, afgeven van eene valsché verklaring in een certificaat voor de nationale militie; vrijgesproken. Zitting van den 16 Mei. 1. H. Gte Egmond aan Zee2 diefstallen bij nacht met' inklim'ming in de aauhoorigheid van een bewoond huis als gehandeld hebbende met oordeel des onderscheids, 6 maanden gevangenisstraf en de kosten. 2. J B. H„ te Alkmaar, 2 eenvoudige diefstallen 6 maan den cellulaire gevangenisstraf en de kosten. Zitting van 13 Mei. 1 J M„ huisvr. van H. v. K., te Alkmaar, opzettelijk toebrengen' van schade aan eens anders roerende eigendom f 5,50 boete en de kosten beide invorderti. bij lijfsdwang. 2 II II-, te Alkmaar, beklimmen van een boom in het plantsoen 'f 1 boete en de kostenmet subsidiaire gevange nisstraf van 1 dag. 3. J. v. B„ te Alkmaar, afsteken van vuurwerk in de Lan- gestraat'zonder toestemming van Burg. en Weth.; 1 boete en de kosten invorderbaar bij lijfsdwang. 4. P. B., te Alkmaar, ontvangen van bezoekers m zijn bor deel na veroorloofden tijdbij verstek8 boete en de kostenmet subsidiaire gevangenisstraf van 2 dagen. 5. C. de N„ huisvr. van J. E., te Alkmaar, dragen van vuur over straatzonder bedekkingJ 1 boete en de kosten, met subsidiaire gevangenisstraf van 1 dag. 6 M. R., te Alkmaar, als No. 5. 7. D. B., te Alkmaar, vastmaken van vee aan een boom in het plantsoenstraf als No. 5. 8. P. M., te Koedijk, bij verstek; als No. 7, aan deBok- kensluis te Alkmaar. 9. N. H„ te Westzaan, passeren van de graanmarkt te Alkmaar, op marktdag tusschen 11 en 121 ure, met een beladen handwagen; J 3 boete en de kosten, met subsidiaire gevangenisstraf van 1 dag. 10. J. v. S„ te Alkmaar, als No. 9, bij verstek. Verhoogd door J. A. van OPENBARE VERGADERING der afdeeling Alkmaar van de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van den ster ken drank, op Maandag, den 27 Mei 1861, des avonds ten 81 urein het locaal aan den Koningsweg. Voordragt voor Jongelingen. OPENBARE BIDSTOND op Zondag, den 2 Junij 1861, des avonds ten 7( ure, in het Gebouw aan den Koningsweg. BURGERLIJKE STAND, ONDERTROUWD. 17 Mei. Gerrit Admiraal en Neeltje Rozekransbeide te Pur- merende. eerstgen. onlangs alhier woonachtig. 23 Rense de Vries en Aleida Anna Roelofs beide te Am sterdam eerstgen. onlangs alhier woonachtig. 24 Cornelius Ros, wedr. van Neeltje Stu ij f bergenen Maria Eefsink, wed. van Jacobus Smit.— Cornells Zuurbier, wedr. van Geertje Keeltjes, en Antje Nieutceboer.Arie Johannes Potharstwedr. van Catharina Kromen Trijntje Booibeide alhier eerstg. onlangs te Hoorn woonachtig— Abraham de f ries en Grietje Visser. GETROUWD. 19 Mei. Jacobus Hofstedete Alkmaaren Anna Maria Bol- Alkmaar 24 Mei. Meine Hooikaas 21,50 (Gras 22.) dito commissie 20,50, dito middelbare ƒ24, aangevoerd 309 stapels (waaronder 2 st. gras), wegende 64027 N.P Tarwe f 11 Rodere f 7,50, Gerst 6,25, dito Chev. f 7,50, Haver f 5,50, bruine Boonen 18, witte dito 20, groene Erwten f 17 50 25 Mei. Aangevoerd 9 Paarden 60 a 310, 16 Koeijen f 80 a 125 1 Ézel 18, 575 Schapen f 12 a 36, 770 Lam- I meren 7 a 12, 100 magere Varkens /T 5 a 18, 364 Biggen 4 a 7, nuclit Kalveren f 5 a 7, Boter per kop 5j tot Oo et. 1 Broek in Watert. 23 Mei. Aangevoerd 11 stapels Kaas wegende 1986 NP., 20,50. Hoorn 23 Mei. Kleine Hooikaas 21,25, 18 en 15, aan gevoerd 183 stapels, wegende 47613 NP. 25 Mei. Tarwe 10,25, Gerst f 7,50, Haver 5, bruine Boonen f 22,50, witte dito 12, graauwe Erwten ƒ17, witte dito 10,25, aangevoerd 84 mud. 7 Paarden 60 a 1/5, 350 Koeijen 85 a 265, 36 Kalveren 3 a 13, 2350 Schapen 8,50 a 31, 4600 Lammeren /4,50 a 16, 140 Varkens 7,o0 a "27, 19 Zeugenƒ13 a 42, 390 Biggen /4 a 7, 32 Bokken 50 ets. a 6,50, 29 Geiten 50 ets. a/12, 150 Kippen 30 ets. a 1,75, 31000 Kippeneijeren/1.90 a 2,20, en 16000 Eenden dito 2,40 a 2,70 per 100, 3600 koppen Boter 45 a 48 ct. per kop, 1150 mudden Aardappelen per mud 3 a 5. Medemblik 22 Mei. Kleine Kaas 21aangevoerd 61 stapelswegende 13925 N.P. Boter f 1 per N.P., Kippen eiieren 2,10, Eenden dito f 2,20 per 100. Monniclcendam 22 Mei. Aangevoerd 20 stapels Kaas, we gende 4649 NP., f 21. j n Purmerende 21 Mei. Aangevoerd 658 Runderen9 Paar den. 33 vette Varkens, van 44 tot 50 ets. perN.P., 27 ma gere dito 14 tot 28, 305 Biggen 7 a 9 92 vette Kal- vereu 60 tot 80 ets. per N.P., 96 nuclit. dito 2 a 13, 1164 Schapen en LammerenKleine Kaas 21,50, aangevoerd 99 stapels, Grasboter 87|tot90, Hooi- en Scbeiboter 77j tot 80 ets. per N.P., Kippeneijeren 2,10, Eenden dito 2,30 per 100. n OA Schaqen 23 Mei. Aangevoerd 6 Paarden 40 a 12U 4 Ossen. 40 Kalf-koeijen 80 a 120, 46 magere gelde Koeijen 90 a 130. 6 Vaarsen 40 a 70, 24 nuchtere Kalveren 2.50 a 5,50 189 Melkscliapen 14 a 20, 460 dito (Over- houders) 16 a 25, 2064 Lammeren, t 5a 14, 20 Bokken en Geiten ƒ0,60 a 4,50, 18 magere Varkens, ƒ10 a 24, 140 Biggen, 4 a 10, Konijnen 50 a 55, Kippen 60 a 90 Duiven 25 a 40 et., Boter 62 j a 65 ets. per kop of 831 a 861 ets. per N.P., Kaas 35 a 40 ets. per N.P., 9000 Kippeneije ren ƒ1,90 a 2, 8000 Eenden dito 2,10 per 100. Schiedam 24 Mei. Moutwijn 12,50, Jenever 18. Londen 20 Mei. Aangevoerd 3540 Runderen 4 a 4.10 20460 Schapen 4 a 5.4 en Lammeren 6 a 7.4, 143 Kalveren 4.10 a 5.6 en 390 Varkens 4 a 5.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 3