ALKMAARSCHE COURANT N°. 22. Drieenzestigste Jaar gang. y Zondag; 2 Junij. V VERTREK DER DILIGENCES EUt STOOMBOOTEH. fjoltticfc ©ucvsigt (DJficiccl ©cbccltc. Inspectie van Verlofgangers. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven cn is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,—franco per post/3,50, enkele Nos. 0 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM*. COSTER ZOON. De Advertenticn kosten van 1—5 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, belialve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen toi Zaturdag namiddag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Diligence J. v. d. [laar/en. "s Morgens 's Namiddags circa 1 Diligence G. v. d. TIaagen (in de Burg.) Diligence S. N ij ma n. Raderstoom booten Z a a ns t r oom N o. 1 Schroefstoombooten Z ur m utile n en C' Schroefstoomboo Stad Alkmaar. Naar N. Diep. Naar Amsterd. Naar N. Diep. Naar Amstcrd. I Naar N. Dicp._ 'sNam.circ. 12|u.,'s Morg. lO^ure.l sNamidd.34 ure. 'sAvonds n ,8 ure. I Uitgezonderd Donderdag. Naar Amsterd. Naar Haarlem over Uitgeest, Naar Haarlem. Naar Haarlem. 'sMorgeus51 ure! 'sMorgens 11 ure.I 'sMorg.circa4;-u. 1 r, \T11 UI.g (Alleen 's Morgens 5 Maand Woensd. en Vrijd.) 'sNamidd.3^ure.i's Avonds 81 ure. Voorm. Voormiddag 11 ure circa Diugsdag J. Engelsman. Donderdag T. F. de Vries. Zaterdag G. de Hries, Zondag C. de If gij. Beurtschepen naar Amsterdam hijschedaarentegen verwacht men caarsche "BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen, naar aanleiding eener daartoe ontvangene circulaire van den Heer Commissaris des Konings in deze provincie ter kennis van de belanghebbenden Dat aan de miliciens verlofgangers der ligtmg 18o7 ver gunning kan worden verleend om de buitenlandsclie zeevaart uitteoefenenzullende zij zich ten einde die vergunning te bekomenbehooren aantemelden ter Provinciale Grime te Haarlem met overlegging van liet bewijs dat, liet nadeelig saldo, hetwelk hunne rekening op het kleeding- en repara tiefonds mogt opleveren, aangezuiverd is. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd den 24 Mei 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat het orgel in de Groote Kerk, aanvangende met dc maand Junij, weder des Maandags, tusschen een en twee ure na den middagzal worden bespeeld. Alkmaar. Burgemeester en Wethouders oornoemd, den 25 Mei 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. Aan de belanghebbende miliciens verlofgangers uit deze «•cmeentcvan de lifting 1850, wordt ter kennis gebragt. Dat zij hunne paspoorten ter secretarie dezer gemeente kunnen afhalen allé werkdagen, des morgeus van 9 tot 2 uur. Alkmaar Ee Secretaris der gemeente Alkmaar dn 24 Mei JS61. SPANJAARDT, NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gelezen hebbende de dispositie van den Heer Commissaris des Konitms in de provincie Noord-Hollandvan den.) Mei 1861 No. MfS., Prov blad No. 39. Roepen bij deze op do zich binnen deze gemeente bevin dende verlofgangers der Nationale Militievan dc Iigtmgen 1857 en 1858"benevens die van de ligving 1859 die voor of op 13 Maart jl. in het genot van onbepaald verlof zijn gestold om zich op Donderdag, den 13 Junij aanstaande, des voormiddags ten 9* ure. te laten vinden vóór liet Raad huis derzelve gemeente, ten einde alsdan te worden gem- SP°Zif moéten zijn gekleed in uniform en voorzien van al de door hen van hun korps medegenomen kleeding- en équipement,- stukken, alsmede van hunne zakboekjes en repu verlofpassen. Zii worden bij deze herinnerd, dat bij afwezigheid., insubordinatie of verwaarloozing hunner equipe- mentstukken de bepalingen, vervat m art. 18.der wet van 8 Januari) 1817 (Staatsblad No. 1) en in de circulaire van 23 Junij 1845 No. (-l? M/S. (Prov. blad No. 4b) zu len worden toegepast. Burgemeester en ethoudrrs roornoevtd Alkmaar. MACLAINE PONT. Jen 23 Mei 1861. I>': Secretaris SPANJAARDT. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt ten gevolge van :art. 1 der wet van 22 Mei ,84o StaatsblNo. 22) bij deze ter kennis van dc ingezetenen der "emeente, dat het clriemaandsch suppletoir Kohier No 7 en jhet voljaarsoh suppletoir "Kohier No. S. voor de belasting ,op het Personeel, dienst 18«» op den 27 Mei 1861. door den Heer Commissaris des Komngs in de Provincie Noord- Holland executoir verklaard, op lieden aan den Heer Ont vanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering zijn overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht. te geven, ten einde alle geregteljjke vervolgingenwelke uit nalatig heid zouden voortvloeijen te ontgaan. Alkmaar. Het Hoofd van het Bestuur voornoemd, ..den 31 Mei 1861. A. MACLAINE PONT. Nog altijd duren de beraadslagingen in den Hongaarschen Landdag te Pesth over het zenden van een adres aan den Keizer voort; er zijn 70 sprekers ingeschreven, en geen van hen schijnt afstand te willen doen van het woord. Reeds wordt beweerddat de behandeling dezer zaak opzettelijk wordt gerektom de Oostenrijksche regering tot de nood zakelijkheid te brengen, het eerst tot beslissende maatregelen over te gaan. De tegenwoordige toestand is dan ook voor den gang der zaken uiterst belemmerend, maakt het regeren onmogelijkvoert den Staat tot ontbinding, en wordt daarom voor de regering onhoudbaar; in de eerste plaats geldt dit van den toestand waarin de belastingszaken verkeeren. In Hongarije blijft men onwillig om de achterstallige belastingen ie betalende hoop der regeringdat de Landdag maatre gelen zou nemen om de betaling te doen plaats hebben of althans in deze zaak tot een vergelijk te komen, is niet verwezenlijkt, zoodat zij eindelijk tot, de invordering dooi dwang, des noods met inlegering van militairen, is overgegaan. Verscheidene comitaten beroepen zich tegen dezen maatregel op het oude privilegie, dat qcene belastingen buiten mode werking van den Linddag mogen worden opgelegden dagen de ontvangers voor de Ilougaarsche regt,bankenom wegens deze gewelddadige invorderingen volgens Hongaarsche wetten te regt te staan en gestraft te worden. De regering, die voor de veiligheid barer ambtenaren diende te zorgen, heeft hen allen met hunne gezinnen en dienaren ouder bescherming gesteld van de militaire magtdie volgens de verklaring van den bevelvoerenden generaalPrins von Uchlensteinvoldoende is om de orde overal te handhaven ofwaar die verbroken mogt worden, te herstellen. Dc Hongaarsche Uofkauselicr, baron Hay, heeft echter zwarigheid gemaakt om dit besluit der regering te ouderteekeneu hij is naar Pesth vertrokken om zoo mogelijk den Landdag alsnog te bewegen tot het uitvaardigen van een besluit, waarbij de betaling der belas tingen voorloopig gelast wordt; vrij algemeen twijfelt men échter aan den goeden uilslag zijner bemoeijiugen. Het, besluit, is nu medcondcrteekend door den Staatsminister von Schmerling. Het geheel biedt alzoo een schouwspel aan van de grootste ver warring, en doet de hoop op een minnelijke schikkiug verflaau- wen, vooral als de berigten inde Hongaarsche bladen waarheid behelzen, volgens welke de soldaten, die bij de burgers worden □gelegerd, om hen tot betaling der belastingen te noodzaken zich daarbij op de onbeschoftste en baldadigste wijze gedragen Een voorval, dat op Pinkstcr-Zoudag nabij Carlstadt m Croatië plaats had. geeft ons «vuig inzigt in de volksstem ming in dat. Kroonland. Een dertigtal leden der zangver- eeniging te Carlstadt., die in hunne nationale kleeding .met vaar- en rijtuigen, mede met nationale vlaggen versierd, een uitstapje deden, zijn door de bergbewoners omsingeld, en aangemaand om hunne vlaggen en kleeding tegen llon gaarschc te verwisselen, en een glas te ledigen op liet wel zijn van Hongarije. Toen zij hieraan niet voldedenwerden zij met steenen geworpenterwijl alle Croalische onderschei- dingsteekens werden verscheurd en vertrapt; met levensge vaar zijn de ongelukkige feestelingen aan de woede der me nigte ontsnapt, die verklaarde in dezen optogt een herhaling te zien van de handelingen in 184S onder de leiding van den Bauus Jellachichden bekenden hevigen tegenstander der Hongaren die het eerstaanvankelijk zelfs tegen het openlijk hevel, ofschoon waarschijnlijk wel met heimelijk goedvinden van het Ilof tcWeenen, met zijne Croaten tegen het opgestane Hongarije te velde trok. Het volk verlangt nudat men te Agrom de hoofdstad van Croatiëde Hon- dat de regerimr, om deze bewegingen te onderdrukkenCroatië in staat van beleg zal verklaren. Tot nog toe heeft de Croa- tische Landdag geen afgevaardigden gezonden voor den Rijksraad te Weenen, doeh evenmin aan den wenseh der Hongaren voldaan om afgevaardigden naar den Landdag te Pesth te zenden. Ongetwijfeld zou de aausluiting van Croatië voor de eene zoowel als voor de andere partij een niet onbelangrijke versterking zijn. Het blijft de vraag, of het voorgevallene bij Carlstadt als een uiting van den alge- meenen volksgeest te beschouwen is, dan of er zoo weinig beteekeuis aan gehecht moet worden, als sommige berigten verzekeren. In 1848 wekte de overmoed der Hongaarsche Masnaten den naijver der Croaten op, waarvan de Oostenrijk- sche regering uitnemend partij wist te trekken; ook nu loopcn de Hongaren gevaar van door hunne aanmatiging en zucht tot, overheersching van de aan hen verwante volksstammen deze van zich te vervreemden. In Engelandwaar de Tory's in de laatste dagen met een volhardingeen betere zaak waardig, vruchteloos getracht hebben het ministerie Palmerston te doen vallenzijn op een feestmaal van den Lord-Mayor zeer vredelievende redevoe ringen gehouden door den hertog van Cambridge en den ge wezen Eranschen minister Fould. De eerste verklaardedat de voortdurende magtsontwikkeling van Engeland noodzake lijk is om het de verhevene positie te waarborgendie het tegenwoordig beziten zijne handelsbelangen en bezittingen in alle werelddeelen te beveiligenzonder dat het eenigc oorlogszuchtige gezindheid koestert; Engeland pasttejiet, zijne waardigheid op te houden zonder zijne naburen te minachten of te benijden. De beer Fould zag slechts een edelen vrede- lievenden wedstrijd tusschen heide landen; Engeland en Frankrijk streden te roemrijk nevens elkander, om tegen el kander te kunnen vechten. Hij wees op twee waarborgen voor den vredehet handelsverdrag en de algemeene tentoon stelling in het volgende jaar te Londen te houden. Ofschoon men nu moeijelijk veilig bouwen kan op rede voeringen op een feestmaal gehoudenis toch de verstand houding tusschen Engeland en Frankrijk blijkbaar verbeterd; door het handelsverdrag wordt het verkeer tusschen beide staten levendiger en in dezelfde verhouding een oorlog be zwaarlijker. Napoleon voert meer en meer de vrije handels- beginselen van Engeland in Frankrijk in. ten koste van het stelsel van bescherming; die beginselen zijn weder gehuldigd in het wet,s-ont werp betreffende de regten op de granen en andere levensmiddelen, dat. den 30 Mei door het wetgevend li-Tchaam is aangenomen. De toon in de dagbladen is van weerszijde gematigder en waardigeralleen de clerical,' dag bladpers maakt hierop een uitzondering baar toon is biller tegenover Engeland; zij beweert, dat Frankrijk aai. Engeland opgeofferd is door liet handelsverdragen bij voortduring op geofferd wordt bij de aanneming van elke wetwaarbij de vrije handelsbeginselea worden toegepast dat Engeland aan Frankrijk de wet stelt in Syrië door de ontruiming door te drijven tegen bet gevoelen van Frankrijk en Rusland beide dat Frankrijk slechts het werktuig is van Engeland in de zaken van Italië, inzonderheid in de Romeinsche kwestie enz. Volgens Franseho regeringsdépêches moeten er ook in de tweede conferentie der internationale commissie voor de Syrische aangelegenheden te Koustantinopcl van de zijde der Engelsche afgevaardigden hevige uitdrukkingen gebezigd zijn. Lord Du/erin beweerde dat Frankrijk niet uit eerbied voor liet verdrag zijne troepen uit Syrië terug riepmaar omdat Engeland in ccn langere bezetting een reden tot oorlogsver klaring zou zienen dat overigens Frankrijks handelwijze.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1