Een Winkelhuis en Erve TEER. jSJfsbs HidïWSL ittartstbcrigtcn. KANTONG EREGT. BTRGERLIJKE STAND. Clbocxtcuttcn. Veertigjarige C. I, ÈAlk D O Eciitvereeniging L E S. j I STADS BANK VAN LEENING TE ALKMAAR. Egmond Schap Wollschldgerop Spaarnhovegevolgd door een con cert van pasgenoemd corps. 12 's avonds. Sluiting der bloemententoonstelling meteen nachtelijk feest. 13 tot 27. Muziekuitvoeringen der corpsen van de gre nadiers en jagersde Amsterdamsche en Rotterdamsche Schutterijen en van den heer Stumpjf. 19. Groot kinderfeest. 4 Aug. Landelijk feest op Spaarnhove. 12. Bloemenfeestmuziek en illuminatie aldaar. Op nader te bepalen dagHarddraverij op de Dreef. Bij de sluiting der tentoonstelling en de uitreiking bekrooningen, vuurwerk op het Hazepatersveld. 31 Mei. Johan Clemens Joseph. Z. van Johan Clemens Theis- sling en Antonia Micklinghoff.FrederikZ. van Nicolaas Hendrik de Lange en Maria Bolk. der De SUBCOMMISSIE te Alkmaar, voor den gehouden verloting ten behoeve der noodlijdenden door den Waters nood noodigt mits deze de houders van loten waarop prij zen zijn getrokken uitom hunne loten voor of uiterlijk op den 8 Junij aanstaande, te bezorgen aan haren Secretaris, die tot de ontvangst daarvan, dagelijks zal vaceren ten raad- huize der gemeente Alkmaar, van des morgens 10 tot 2 ure AlkmaarA. MACLAINE PONT, Voorzitter, den 1 Junij 1861. SPANJAARDT, Secretaris. Het prov. geregtshof van N. Holland heeft den 31 uit spraak gedaan in de zaak van N. Kernbeschuldigd van brandstichting in een huis aan den Achterdam alhier, in het vorige jaar, waarbij het te voorzien was, dat menschenlevens konden worden in gevaar gebragt. In dit geding waren 42 getuigen gehoord en was de eisch de doodstraf, binnen deze stad uittevoeren. Het hof heeft hem schuldig verklaard, maar het gevaar voor menschenlevens niet bewezen geacht en hem veroordeeld tot 12 jaren tuchthuisstraf. Op denzelfden dag heeft hef hof D. Noom, houder van een publiek huis aan de Nieuwstraatschuldig verklaard aan diefstal bij nacht in een bewoond huis (ontvreemding van eene hem door een bezoeker in bewaring gegeven geld som) en hem mitsdien verwezen tot eene tuchthuisstraf van 6 jarenvan welk arrest hij zich in cassatie zal voorzien. Naar men verneemt, zal de zoo algemeen beroemde wald- hoornist, de heer N. J. Poldevinzichin den loop dezer maandop de soireé van de liedertafel Arionalhier doen hooren. Henrietta Carolina OVERLEDEN. 29 Mei. Albert Dam. 61 j.Johannes, Z. van Jacobus le Blom en Wilhelmina van der Hulst, 9 w. -XAlida Margaretha Bruinvis, 33 j. en 7 m. I Mevr. de Wed. SCHOEHUIZEN betuigt, ook namens de familie, haren liartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling en deelneming bij iet verlies van haren dierbaren echtgenoot ondervonden. ARMEW-BEWAAltSCDOOL. Zitting van Commissarissen op Maandag, den 3 Junij 1861, des avonds ten 8 ure. Ouderswelke verlangeu hunne kinderen ten bewaarschole toetevertrouwenvervoegen zich, ten genoemden tijde, aan liet locaal aan de Doelenstraat, voorzien van de geboorte- en inëntingbewijzen der kinderen. Uit naam der Commissie, van HEIJSTSecretaris. Zitting van 18 Mei. 1. J. L., te Alkmaar, uiten van scheldwoorden, zonder daartoe uitgetergd te zijn1 boete en de kosten, invorder baar bij lijfsdwang. 2. B. N., te Schoorllaten loopen van vee op een anders in den oogst staanden grond onder de baune van Schoorl en Groet3 boete en de kosteninvorderb. bij lijfsdwang. 3. P. v. O., te Egmond aan Zeetoebrengen van schade aan bet plantsoen te Alkmaar; f 1 boete en de kosten, met subsidiaire gevangenisstraf van 1 dag. 4. C. Z„ te Alkmaar, arglistige ontvreemding van groen hout uit den Houtvrijgesprokende kosten te dragen door den staat. 5. C. Z., te Alkmaar, laten loopen van vee in den Hout; f 1 boete en de kosten met subsidiaire gevangenisstraf van 1 dag. 6. B. W., wed. van C. H„ te Alkmaar, werpen van vuilnis in de stads gracht; straf als No. 5. 7. H. J. L., te Alkmaar, laten staan van een beladen handwagen op een brug van het Luttik Oudorpƒ3 hoete en de kostenmet subsidiaire gevangenisstraf van 1 dag. 8. C. V., te Oudorp, zonder behoorlijk toezigt te Alkmaar op straat laten stilstaan van zijn paard en wagen3 boete en de kosten invorderbaar bij lijfsdwang. ONDERTROUWD. 24 Mei. Cornells Angenestus nan den Berg wonende alhier onlangs te Utrecht, en Maria Johanna van Rossum te Utrecht. Philipp Jacobowiez en Alida IVijtknmp, beide te Am sterdam, onlangs alhier woonachtig.Adrianus An- dries Smit en Maatje Nobels, beide te Ylissingen eerst gen. onlangs alhier woonachtig. Jacobus Smit en Annechien Netel.Frans Luijt en Wilhelmina Francisca Leonarda Peeters. GETROUWD. 26 Mei. Willem Vink en An.tjePijs.~~- Cornells Bouvnan, wedr. van Anna Barbara Koster, te Alkmaar, en Eli sabeth Hendrica Rochel, te Schoorl.George Frede rik Bibo, te Purmerende, en Catharina Ebbelaar, te Alkmaar. GEBOREN. 24Mei. Anthonius Matthias, Z. van llendiik Hazes, cn Ca tharina Peperkooru. 26 Jan, Z. van Jan Spijker en Gerritje Hage, wonende te 's Graveland.Maria CatharinaD. van Cor- nelis de Vries en Elisabeth Muileboom. 27 Bernardus Anthonius, Z. van Johannes Lourentius Jansen en Johanna Maria Zondag. 30 n PieterZ. van Arie Schipper en Antje Hartlaud. Hendrik, Z. van Hendrik Obee eu Aatje Kroon. Alkmaar 27 Mei. Aangevoerd 1 Koe 14087 Kalve ren f 36 tot 65 22 Schapen 10 a 25 2 Lammeren a 6, 48 vette Varkens 42 tot 52 ets het NP. 31 Mei. Kleine Hooikaas f 21 (Gras f 21,50) dito com missie 23,50 dito middelbare 24,50, (Gras 24), aange voerd 485 stapels, wegende 105803 N.P. 1 Junij. Aangevoerd 7 Paarden ƒ100 a 150, ]4 Koeijen ƒ100 a 140, 1 Ezel ƒ16. 485 Schapen f 10 a 25, 750 Lammeren 6 a 12, 90 magere Varkens 15 a 20, 159 Biggen j 5 a 8, nuclit Kalveren f 6 a 10, Boter per kop 52.) tot 60 ct. Broek in Wattri. 30 Mei. Aangevoerd 19 stapels Kaas wegende 30S9 NP., 19. Hoorn 27 Mei. Aangevoerd 17 Kalveren, 6 Schapen en 16 Varkens. 30 Mei. Kleine Graskaas 21,75 dito Hooi 21,50 18 en 15, aangevoerd 184 stapels, wegende 48661 NP. 1 Junij. Tarwe 10, Rogge f 6,75, Gerst ƒ7,50. Haver 5. bruine Booneu f 25, graauwe Erwten f 16, witte dito 12, aangevoerd 68 mud. 9 Paarden 125 a 250, 200 Koeijen 90 a 235, 30 Kalveren 3,50 a 10, 550 Schapen 12 a 32, 1400 Lammeren ƒ4,50 a 17, 175 Varkens ƒ8 a 26. 25 Zeugenƒ19 a 45, 350 Biggen ƒ4 a 7,50, 30 Bokken 50 ets, a 9, 25 Geiten 70 ets. a ƒ11,50, 260 Kippen 30 ets. a f 2 26000 Kippeneijeren ƒ2 a 2,20, en 15000 Eenden dito 2,40 a 2,60 per 100, 3800 koppen Boter 50 a 53 ct. per kop, 1150 mudden Aardappelen per mud 3 a 5. Medemblik 29 Mei. Kleine Kaas 19,50, aangevoerd 90 stapels, wegende 20325 N.P. Boter ƒ1 per N.P., Kippen eijeren 2,10, Eenden dito 2,20 per 100. Monnickendam 29 Mei. Aangevoerd 41 stapels Kaas, wc gende 8716 NP., 21. Nicuwemelks Hooikaas 20. Purinerende 28 Mei. Aangevoerd 544 Runderen, 8 Paar den 111 vette Varkens, van 42 tot 48 ets. per N.P., 17 ma gere dito 13 tot 27, 255 Biggen 6 a 9, 78 vette Kal veren 60 tot 80 ets. per N.P., 66 nucht. dito 2,50 a 12. 1274 Schapen en Lammeren, Kleine Kaas ƒ21,50, aange voerd 203 stapelsGrasboter 85 tot 92), Scheiboter 80,tot 82 ets. per N.P., Kippeneijeren 2,20, Eenden dito f 2,10 a 2,20 per 100. Schagen 30 Mei. Aangevoerd 8 Paarden 70 a 130 24 Kalfkoerjen 90 a 120, 18 magere gelde Koeijen J 80 a 130 9 Vaarsen 30 a 60 28 nuchtere Kalveren 3 a 7 350 Melkscliapen 12 a 20, 400 dito (Overhouders) 10 a 26, 6 vette dito 33, 2856 Lammeren t 5 a 13, 16 Bokken en Geiten 0,50 a 4, 16 magere Varkeus /13 a 25, 86 Big gen, 5 a 9, Konijnen 15 a 125, Kippen 60 a 90, Eenden 40 a 75, Duiven 50 a 112) ct., Boter 60 a 62) ets. per kop uf 80 a 83) ets. per N.P., Kaas 25 a 45 ets. per N.P., 8000 Kippeneijeren 2 a 2,10, 6000 Eenden dito t 2 per 100. Schiedam 31 Mei. Moutwijn 11,75, Jenever J 17,25. Londen 27 Mei. Aangevoerd 3790 Runderen, 24100 Scha pen en Lamineren. 166 Kalveren 230 Varkens. Puike Rund. Schapen cn Kalveren 5.8. 30 Mei. Aangevoerd 760 Runderen, 9109 Schapen, 434 Kalveren, 220 Varkens. Prijzen onveranderd. Voor de vele en hartelijke bewijzeti van deelneming die wij bij gelegenheid der viering van ons 25jarig huwelijksfeest, mogten ondervinden, netuigen wij allen die ze oita betoonden den har- telijksten dank. A. J. STIKKEL. AlkmaarM. STIKKEL, 1 Junij 1861. Helling. *_x„* De ondergeteekenden betuigenook namens hunne wederzijdsche betrekkingenhunnen welmee- nenden dank voor do vele hartelijke deelneming zoo binnen als buiten deze stad hun betoond bij de voltrekking Alkmaar 2 Junij 1861. C. G. STAM Colthojf. j5 van hun huwelijk. N. STAM. Men is voornemensin het Lokaal Wal raven, aan de Lombardsteeg, te Alkmaar, op Donderdag, den 20 Junij 1861, na den mid dag te vijf ure openbaar te veilen en op Don derdag, den 27 dierzelfde maand en op hetzelfde uur, bij afslag te verkoopen genaamd DE WITTE lUMBK waarin de AFFAIRE IN MANUFACTUREN EN MODES gedurende eene lange reeks van jaren met goed succes is en nog in bloeijenden staat wordt uitge oefend staande en gelegen op den allergunstigste!! 30 31 en neringrijksten stand in de onmiddelijke nabij heid der Kaasmarktaan de westzijde en op den hoek van de Mient eu aan het Waagplein in de stad Alkmaar, wijk B, n°. 6, nieuw n°. 19, kadas ter sectie A, n°. 488. Nadere inlichting te bekomen bij den Notaris S. A. de LANGE te Alkmaar. Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer zijn voornemens, bij inschrijving, aantebesteden de le verantie van elf (on beste oliediinne *TOB4,IDOL$fl*4llll TEER, binnen 14 dagen na de toewijzing te leveren vijf aan de Noor- derwerf en zes aan de Zuidervvcrf in den Polder. De inschrijvingsbilletten moeten vóór of op Vrij dag, den 14 Junij 1861 te Alkmaar, ten huize van den Dijkgraaf worden ingeleverd. DE DIEU FONTEIN VERSCHUUR Dijkgraaf. P. A. DE LANGE, Secretaris. maar EN A. J A N N Uit naam hunner 3 Junij 1861. - - VAN dankbare kinderen.! Bevallen van eene Dochter vL STRAATHOF geliei'de Echtgenoote van Haarlemmermeer, 26 Mei 1861. C. CON1JN. De ondergeteekeude brengt zijne opregte dankbetuiging toe voor de hartelijke belangstelling en deelneming zoo ruimschoots ondervonden bij de bevalling zijner echtgenoote. Alkmaar, II. van DEHN, 2 Junij 1861. Instituteur VERKOOPING, op Donderdag den 20 Junij 1 861 des morgens le 10 ure precies aantevangenvan PAN DEN, beleend in de maanden Januari), Februarij en Maait 1860, welke daag» te voren zullen te zien zijn van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure. Van heden af kan de beleening der gemelde Pan den vernieuwd worden of de afdoening der Renten geschieden, behoudens de bepaling der hertaxatie van de beleensom daarop voorgeschoten, waarvoor geen inbrengloon verschuldigd zal zijn. De laatste dagen ter vernieuwing van beleening, zijn Maandag den 10deu en Dingsdagden llde,1Junij 1861. die iets te vorderen hebben fk Al degenen van of verschuldigd zijn aan wijlen den Heer HEN DRIK SPANJAARD, in leven genees- heel- en verloskundige, gewoond hebbende te Bergen, en aldaar den 20 Mei 1861 overleden gelieven daar van vóór den 10 Junij eerstkomende, opgave of betaling te doen aan den lieer A. VEENI1U1JSEN, aan den Hoef, of A. de LANGE, te Alkmaar, aan den Notaris Degenendie iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan JAN BIER in leven land man eu kastelein te Sint Pancras, en aldaar den 19 Mei 1861 overleden, worden verzocht daarvan vóór den 15 Junij e.k. opgave of betaling te doen aan den lieer J. Ez. de BOER, Burgemeester te Broek op Langedijkof ten kantore van de Notarissen de LANGE en de MORAAZ te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 3