ïh ie en z es i igs t e Jtto tg ci tig ALRMAARSCHE COURANT V. 25. Zondag i (fDHTiciccl 03cbccltc. Politiek ©ocvsigt. Of - Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar/3,—, franco per post/3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers EERM8. COSTER ZOON. De Advertentiön kosten van 1—5 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegeliegt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot, Zaturdag namiddag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. •tor, tujgt "VERTREK Diligence J. v. d. Haagen. Diligence IG. v. d. Haagen (in de Burg.) DER Diligence S. N ij m a n. STOOIBOO G E N C E aaauaAtxi Raderst oom booten Z aanst r oom No. 1 Scliroefstoombooten Zurmuhle n en C Schroefstoomboot Stad Alkmaar. Naar liaarlem. 's Morgens cirea 5j ure. 's Namiddags circa l£ ure. Naar Haarlem. Voormiddag 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. 's Morgens 5} ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) |T.. w n;T TW Amsterd. Naar N. Diep, j Naar Amsterd. Naar N. Diep. -t r. AT..Jd 1 n iv 'sNam.circ. 12 >u. ,'s Morg. 10|ure. 'sNamidd.3, 'sAvonds 8 ure. Uitgezonderd Donderdag. Naar Amsterd. i 'sMorgens54ure.'sMorgens 11 ure. 'sMorg.eircaéju. 'sNaniidd.3^ure.i's Avonds 81 ure.|\oorm. /llure. - ure. Beurtschepen naar Amsterdam Diugsdag G. de Fries, Donderdag C. de WaijZaturdag G. SlingerlandZondag J. Engelman. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van do belanghebbenden: Dat de VAAltT door de beide pijpen van de Platte btee- nenbrug tot nadere aankondiging zal GESLOIEJN zijn. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, den li Junij 'l861. A. MACLAINE PONT. üe Secretaris SPANJAARD!'. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR hebben bepaald, dat, naar aanleiding van het verzoek van vele ingezetenenhet orgelspel in de Groote Kerk voortaan zal plaats hebben des Maandags avonds, van zeven tot acht uur terwijl de ouders worden verzocht hunne kinderen tot stilte in de kerk te vermanenopdat die met voor de toe hoorders hinderlijk zijn. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd den 22 Junij 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, Bij afwezen J. DE WITT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR noodigen mits deze alle ingezetenen uitdie wegens uitge voerde werkenleverantiën of arbeidslooneniets te vorde ren hebben van wijlen I). E. de Kof, m leven aannemer van publieke werken te Haarlem, om hunne schuldvorderin gen, vóór of op Woensdag, 26 Junij a.s., mtezenden ter Secretarie der gemeente, waardoor die schuldvorderingen met 100 °/o voldaan zullen worden. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 22 Junij 1861. A. MACLAINE POM. De Secretaris Bij afwezen J. de WITT. BURGEMEESTERenWETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van het algemeen, dat ui liet belang eener geregelde en spoedige afloop oer wekelijkselie kaasmarkt, de kaasslapels, op het kleine kaasmarkt plein "eplaatst moeten worden, nadat het groote kaasmarktplein en pand is volgezet, terwijl de marktmeester is gelast toete- zien, dat in geen geval, stapels op het groote plein worden ingestokenop de ledige ruimte van de reeds verwerkte kaas en eindelijk worden de paud-bezettersin dat zelfde belangdringend uitgenoodigd, hunne kaas ten minsten c t n uur vroeger te markten. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 23 Junij 1861. üe Secretaris, Bij afwezen J. de WITT. Belanghebbenden wordt berigt, dat de admissiën voor de gedelegeerden 2= klasse der Staats-Loterij ter secretarie m 'gereedheid zijn gebragt, en van daar in de volgende acht dagen, van 10 tot 2 ure, kunnen worden afgehaald. wonende op Ropjeskuil onlangs uit Leijden ingekonien De personen van CORNELIS BUSSIJN, ABRAHAM de JONG, HERM». van 'T HOPE, worden verzocht- zich ter secretarie dezer gemeente ten spoe digste aantemelden. Te^en betaling der kosten is, zoolang de voorraad strekt, ter secretarie der gemeente verkrijgbaar HET JAARLIJKSCH "VERSLAG omtrent den toestand der gemeente over 1860. Ten opzigte van de oorlogvoerende partijen in Noord- Amerika is door Engeland en Frankrijk dezelfde gedragslijn aangenomenbeide staten zullen de strengste onzijdigheid in acht nemen, en, voor zoo ver de oorlog ter zee gevoerd wordtgeen onderscheid maken tusschen de oorlogsmarine der Noordelijke en de kaperschepen der Zuidelijke Staten. De toegang tot de Bngelsche en Eransehe havens is aan beiden ontzegd tenzij in geval van nood en in geen geval mogen prijsgemaakte schepen in die havens of op de reeden worden verkocht. Ook onze regering heeft de beginselen door haar in den tegenwoordigen oorlog aangenomenin de Staats-Courant bekend gemaaktdaarbij schijnt echter niet. dio volkomen onpartijdigheid in acht'genomen te zijn, die de bepalingen der genoemde groote mogendheden kenmerkt. Onze regering toch brengt ter kennisse «van elk die zulks zoude mogen aangaandat ter bewaring eener volkomen on zijdigheid gedurende de ontstane verwikkelingen in de A er eenigde Staten van Noord-Amerikageene kapersonder welke vlag en met welke commissiën of lettres de marque ook voorzieumet of zonder prijzenin onze havens of zee gaten zullen worden toegelaten, dan in geval van zeeramp en dat de vereischte bevelen worden uitgevaardigd om ondei alle omstandigheden zoodanige kapers en lmnne prijzen te doen bewaken en ten spoedi gste weder zee te doen kiezen. Men ziet het, er wordt niets bepaald ten opzigte van oor logschepen en de door deze gemaakte prijzen; de voorschrif ten betreffen alleen de kapers. Daarom komt het ons voor, dat deze gedragslijn der regering meer de noodzakelijke han delwijze is van een staat, die eenmaal toetrad is tot een verdrag, waarbij de kaapvaart is afgeschaftdan wel een maatregel om volkomen onzijdigheid te bewaren. Ofschoon het weren van kapers van het standpunt onzer regering zeer zeker bil lijk en juist en consequent te noemen iswas er niets tegen maar in tegendeel zeer veel voor geweest'om ouze zeegaten evenzeer te sluiten voor .de oorlogschepen der strijdende partijen de Noordelijke Staten bezitten er voor 's hands alleen en hunne prijzen. Waar Frankrijk en Engeland voorgaankonden wij veilig volgenen zoodoende bleven wij geheel buiten aanraking met, beide partijenwat zeker de beste weg isom van alle moeite en last vrij te blijven en geen gevaar te loopen van zelfs door de meest ligt ge raakte natie als niet volkomen onzijdig beschouwd te worden In de kaperbrieven van den President Davis zijn overigens dezelfde voorschriften opgenomen omtrent het eerbiedigen van de schepen van onzijdige staten, als bij den vrede van Parijs in 1856 zijn vastgesteld, en na dien tijd bijna alge meen zijn aangenomen schepen onder onzijdige vlag mogen niet vermcesterd worden dan ingeval zij oorlogs-eontrebande aan boord hebbenen zelfs onder vijandige vlag mag het goed aan burgers van een oiizijdigen staat toebehoorende niet genomen wordentenzij het uit oorlogs contrebaude bestaat. Er is nog niets van belang tusschen de vijandelijke troepen voorgevallen, en men schijnt zelfs geen plan te hebben om beslissende aanvallen te doen, zoolaug de zomerwarmte duurt Het ontwerp van den heer Deak, dat als grondslag \an een adres aan den Keizer door de Kamer der Afgevaardigden van den Hongaarschen Landdag was aangenomen, is- bij de latere beraadslagingen zoo zeer gewijzigd dat de heer Deak nu zelf tot de grootste tegenstanders ervan behoort; toen zijn oorspronkelijk opstel, dus gewijzigd, door de Kamer was aangenomenheeft hij met een aantal zijner vrienden oogen- blikkelijk de vergadering verlaten. Zijn ontwerp was name lijk gerigt aan Z. M. den Keizer en Koningmaar de meer derheid der Afgevaardigden heeft van Keizer noch Koning iets willen wetenen geeft in het adres geen anderen titel dan WelEdele Heer. Alzoo erkennen zij den tegenwoordigen Keizer van Oostenrijk voor als nog niet als Koning van Hongarije; de afstand van Keizer Ferdinand in 1848 aan zijn broeder Frans Karet, die straks door een tweeden afstand van laatstgenoemde ten behoeve van zijn zoonden tegenwoor. digen Keizer Frans Jozef gevolgd werdis volgens de Hongaren niet voldoende, om regt te geven op den titel van Koning van Hongarije. Men merkt aan dat zij de grootste letter- knechten der wereld zijnen dat is zeker moegelijk geheel te ontkennenals men zich herinnert, dat zij reeds voor een eeuw van hun Koning Maria Theresia sprakenmaar het is tevens duidelijkdat do Afgevaardigden door dit besluit ge toond hebben, van hunne zijde niet de minste toenadering tot de regering te beoogen. In Weeuen heeft deze uitslag der beraadslagingen dan ook een zeer ongunst-igen indruk gemaaktmen verzekertdat reeds in een ministerraad zou besloten zijn hot adres niet aan te nemen't wordt waar schijnlijk geacht, dat de Landdag ontbonden, en nieuwe verkiezingen in Hongarije en de nevenlanden gehouden zul len worden. Zoo zou men, naar men beweert, een vertegen woordiging verkrijgen die meer bereid was om de regering te ondersteunenen tevens beter de gezindheid des volks uitdruktewant de Hongaarsche bevolking zou de handelin gen der Kamer van Afgevaardigden, naar men verder beweert, ten strengste afkeurenzelfs Ilougaarsclio bladenberigt, men uit Weeuen, verwijten den Afgevaardigden dat zij geen eerlijke oppositie voeren, maar alleen de afscheiding vau Oostenrijk bedoelendat op den weg door hen ingeslagen geen heil te wachten is, en dat daarom een ontbinding van deu Landdag wenschelijk wasdaar bij nieuwe vcriuezingcn zeer zeker vertegenwoordigers zouden optreden die de wel willende bedoelingen der regering beier op hare waarde zou den schatten. Het adres is echter nog slechts door een gedeelte van den Landdagde Kamer der Afgevaardigden aangenomenen wordt nu door de Magnaten! afel behandeldsommigen ho pen nog, dat het daar niet zal aangenomen worden dan we derom zoodanig gewijzigddat do regering er aanleiding uit zou kunnen nemen tot verdere vredelievende onderhandelingen. Intusschen hoeft de minister von Schmerlint) verklaarddat de Rijksdag, zoo als hij voor als nog is zameugesteld d. i. zonder Afgevaardigden uit Hongarije en aanverwantelanden, niet anders kon aangemerkt wqrden dan als een engere Rijks dag die alzoo niet geacht kon worden de geheele Monarchie te "vertegenwoordigen, en welks besluiten daarom ook niet voor deCga»sche Monarchie verbindend zijn. Van deze ver klaring hebben de federalisten de voorstanders van de volkomen onafhankelijkheid der Oostenrijksche Kroonlanden- slechts vereenigd in een soort van Bondstaat terstond partij getrokken. De Czechische of Boheemsche Afgevaar digden de Czecheneen Slavische volksstam maken na genoeg drie vierden der bevolking van Boheme uit heb ben getracht zich met de Poolsche Afgevaardigden uit Gallicië en de Hongaren te verstaan tot het doen van een voorstel, om de bijeenkomst van den Rijksdag te verdagen totdat dit lig- ehaam zich als algemeene Rijksdag zal kunnen doen gelden. De voorstanders der rijkseenheid hebben zich terstond heftig te^en dien maatregel verklaard, omdat door de instelling van den Rijksdag het beginsel dier eenheid is gehuldigd, en bij de verdaging zijner vergaderingen de Landdagen der verschil lende Kroonlanden ongetwijfeld sterk op den voorgrond zou den tredep. De federalisten, die op den Rijksdag slechts een geringe minderheid uitmaken, ziende dat lnm ontwerp bij de meerderheid zoo weinig ingang vondhebben het raadzaam geacht het voorstel niet in te dienen. De partij der rijkseenheid begrijptdat het tijd wordt om tot afdoende maatregelen over te gaanmen wilwelk eeu adres er door den Hongaarschen Landdag ook moge worden ingediend, dat dit ligclinam zal worden vermaand om onver wijld Afgevaardigden te verkiezen voor den Rijksdagals

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1