ARROND1SSEMENTS REGTBANK. KANTONGEREGT. UITTREKSEL van liet Verslag over den toestand der gemeente Alkmaar in 1860. BURGERLIJKE stand. getrouwd. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. Vereeniging Evangelische Zentlin fcinderhulpgenootscliap. Stbucrtcnticn. F0RKE JQMKER IDENBURG, GHRISTINA HERMINA SUSANNA TEN H0UTE DE LANGE Alkmaar14 Junij 1^61. she met eene kleine wijziging, en van 8 en 15 Junjjdie zonder aanmerking worden goedgekeurd. Daarna zijn gelezen 2. Eene missive van HH. Gedep. Staten van N. Holland van den 6 Junij No. 19, houdende aanmerkingen op het besluit van den Gemeenteraad van 22 Mei j.l., tot geldig verklaring der verordeningen van politie. Besloten om aan den inhoud dier misdoe te voldoen. 3. Het rapport van de commissie van financiënNo. 28 van 14 Junijop de rekening van het Gasthuis en 4. Het rapport van dezelfde commissieNo. 30 van gelij ken datumop de gevraagde magtiging van den Schutters raad, tot af- en overschrijving van eenige posten zijner be grooting over I860. Beide ter visie voor de leden op de secretarie neder gelegd. 5. Het rapport van dezelfde commissietot afschrijving eeper som van f 11,66, uit den post van onvoorziene uitga ven der begrooting 1860, op die van kosten van de begraafplaat' derzelfde begrooting. Wegens den vereischten spoed om de gemeenterekenm^ aftesluitenwordt besloton dit rapport onder No. 20 in behan deling te nemen. 6. Missive van de Alkmaarsche afdeeling der Maatschappij tot afschaffing van sterken drankdd. 15 Junij, houdende verzoek om met eene subsidie uit de gemeentekas begunstigd te worden. In handen gesteld van de commissie van financien om berigt en raad. 7. Eene missive van Burg.en Weth., van 18 Junij No. 655, houdende voorstel tot afschrijving voor de directe belasting van uit de gemeente vertrokken personen en 8. Eene missive van dezelfdenvan gelijken datum No. 654, tot af- en overschrijving van eenige overschreden posten der begrooting 1860. Om dezelfde redenen als bij No. 5 tot behandeling bij No. 20 over te gaan 9. Een adres van 31. J. Stucki, houdende verzoek omver- hooging zijner jaarwedde als Stads Teekenmeester. Besloten hetzelve in behandeling te nemen bij No. 19. 10. Eene missive van Burg. en Weth., houdende verzoek om magtiging tot plaatsing van nog eenige gaslantaarns in de kom der gemeente, In handen van de commissie van financien om berigt en raad. 11. Eene missive van den Heer P. Bruinvis de Langever klarende de op hem uitgebragte benoeming als Commissaris der begraafplaats niet te kunnen aannemen. Noor kennisgeving aangenomen. 12. Eene missive van de Heeren J. A. Albcrdingk Thijm van Amsterdam en Dr. L. J. T. Janssen, houdende berigt, dat zij niet in de mogelijkheid verkeeren om zoo spoedig overtekomen, ter opneming der ontdekte muurbeschilderingen in de kazerne. Besloten de behandeling tot bij No. 28 uittestellen. 13. Een adres van L. Schouten, verzoekende vergoeding van buitengewone reparatien aan de klok der Groote kerk. In handen te stellen van den Gemeentearchiteci om berigt en raad. 14. Een adres van W. II. Tijshoudende reclame tegen zjjnen aanslag in de plaatselijke directe belasting over 1861. Om berigt en raad in handen te stellen van den IIeer Con troleur der plaatselijke belastingen. Vervolgens zijn de deliberatiën geopend over 15. Het rapport van de speciale commissie, bestaande uit de H.H. Vonk c. s., omtrent de verbetering van den Water weg naar Hoorn. Met eenparigheid van stemmen besloten de conclusie van dat rapport aan te nemen.' 16. Het rapport van de commissie van financiën op de rekening van de Stads Apotheek over 1860 en 17. Het rapport van dezelfde commissie, op de rekening Weth., geleidende de ontwerpinstructiën voor de hoofdonder, wijzers van de armenschool en van de school aan den Omval en de door Burg. en Weth. daarop gemaakte aanmerkingen. Besloten al deze stukken weder in handen te stellen van de plaatselijke schoolcommissie. 28. De missive van Burg. en Weth. omtrent de m de razerne ontdekte muurschilderingen. I Met inachtneming van. de adviezenvervat in de missives van de lleeren Alberdingk Thijm en 1> Janssenwordt besloten \de geraamde kosten tot behoud der muurschildering aantewenden. 29. Het rapport van de commissie van financiën tot verevening der gemeenterekening met de erven O. E. de Koff Besloten Burg. en Weth. daartoe de magtiging te verleenen. 30. Het voorstel van Burg. en Weth. omtrent de verdere afwerking der walmuren. De vereischte magtiging verkend. 31. Voor de sluiting der vergadering wordt door den Heer J. Hellingnamens eenige ingezetenende wensch geuit om aan den Voordam nog eenige kokers geplaatst te zien in antwoord waarop de Voorzitter zich voorbehoudt, namens Burg. en Weth. deswege een voorstel aan den Raad te doen, doch wordt besloten in deze vergadering tot de behandeling overtegaan en Burg. en Weth. tot de daarstelling daarvan gemagtigd 32. Is de vergadering gesloten. .Zitting van den 17 Junij. 1. J. K„ te Heilo, mishandeling; met aanneming van verzachtende omstandigheden, 8 dagen gevangenisstraf en de kosten. 2. J. B. Jr. en J. B. Sr., te Alkmaar, als boven; met aan- neming als bovenieder 3 dagen gevangenisstraf en solidair in de kosten. 3. T. d. G., vrouw van D. K., te Zijpeals boven1 maand gevangenisstraf, f 8 boete en de kosten. 4. J. d. H. Pz„ A. L. en J. D. H. Cz., te Pettenals bovenieder 1 maand gevangenisstraff 8 boete en solidair met de boeten in de kosten. Zitting van 10 Junij. 1. A. J. R., te Alkmaar, na zonsondergang op straat la ten staan van eeu handwagen zonder vergunning van de po^ litiehij verstekf 1 boete en de kosten, met subsidiaire ge vangenisstraf van 1 dag. 2. A. P., en 3. R. V., te Alkmaar; als No. 1. 4. J. B„ te Alkmaar, werpen van vuilnis in eene stads gracht te Alkmaar; straf als No. 1. 5. J K., te Alkmaargeheel als No. 4. 6. D. J., te Alkmaar, als boven; vrijgesproken. 7. H. T., te Alkmaar, werpen van vuilnis op de straat; bij verstekstraf als No. 1. 8. H. S.. te Alkmaarals No. 5. 9. A. A., te Alkmaar, als No. 7 (niet bij verstek). 10. Th. D., te Heilolaten loopen van vee in een anders hakbosch3 boete en de kostcubeide invorderbaar bij lijfdsdwang. 11. P. K., te Alkmaar, laten loopen van vee op een an ders in den oogst staanden grond; als No. 10. 12 J. B., te Alkmaar; bij verstek, als No. 11. 13. P. P. de M., en J. S„ te Alkmaar, gezamenlijk be klimmen van een boom in bet plantsoenieder f 1 boete, solidair in de kosten, met subsidiaire gevangenisstraf van 1 dag voor ieder. 14. G. W.. en 15. J. S., te Alkmaarals No. 13. Vervolg. BELASTINGEN. De belastingen op voorwerpen van verbruik leverden in vergelijking met. vorige jriren de volgende sommen op: 1857. 58. 59. 80. Geslagt6560.26' f 6460,22 6205,75' 7992,77' Gedestilleerd «20782.67' "23216,75 "24121,33" "26153,05 Wijn 7268,09 8295,92' 9681,30 "10137,43' Turf. 5734,51 5642,35 5750,11 65S3.37 Steenkolen 1416,43 1531,87' 743,1598,76° Totaal~/4U61,97 ƒ45147,12 f46501,50 ƒ52465,39' Bovenstaande sommen werden voldaan wegens den invoer van 1857. 58. 59. 60. Runderen 349 285 285 314 Kalveren 869 812 950 1059 (869 nueht.) Ned. P. Vleeseh .10835 15209 12334 17124 Vat. Gedestill. 1154,57 4781,79' 1310.05' 1442.12 Wijn 430,70 491.61 573,70' 600,71 Dubb. mudd.Turf 92095.5 88341 97729 107750,5 Mudden I Steen-f 5015 5660 2911,5 6152 enN.P. j kolen 250 450 495 800 De uitbetaalde restitutiën beliepen de volgende sommen 1857. 58. 59. 60. Geslagt. 665,45' 471,30 354,72 f 518,11' Gedestilleerd 5044,51 5382,70 4972,o8 499;,96 Wijn 3239,— 3158,06» 2980 32' 2761.0S» Turf. 2,40 1,1,10 6,80 Steenkolen 624,- 679,05 153,60 78,40 Totaal 9576,00» r 9692,20» f 8462.33» 8362,36 Van de overige belastingen bragten meer op dan in het vorige jaar het diepgeld f 20,91 en de wik- en weegloonen f 4648,40 en minder het kaai-haven- en liggeld 23,08», het zakkengeld op de granen 67,50, de belasting op de honden f 112,50 en die op de publieke vermakelijkheden ƒ11,50. De opbrengst der plaatselijke directe belasting konbij het opmaken van het verslagnog niet naauwkeurig worden op gegeven. Wordt vervolgd van het Israëlitisch Armbestuur. Besloten de rekeningen goed te keuren. Hierna gaat de vergadering over in comité generaal. Bij heropening der vergadering worden de deliberatiën voortgezet over 18. Het rapport van de commissie van financien op het verzoek van den Controleur, om indemniteit wegens bureau kosten. Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 19. Het rapport van dezelfde commissie, omtrent de jaar wedde van den Stads Teekenmeester. Wordt besloten de beslissing over dit rapport en het adres van den heer 31. J. Stucki te verdagen tot dat het onderwijs op de scholen geheel zal zijn geregeld. 20. Het rapport van dezelfde commissie op de gevraagde magtiging tot af- en overschrijving van overschreden posten, begrooting I860en 21. Idem tot af- en overschrijving van 64,57. Is besloten om Burg. en Weth. de onder deze en de onder No. 5 7 en 8 gevraagde magtiging tot af- en overschrijving ie verleenen. 22. Het rapport van den Heer Controleur der plaatselijke belastingen op het verzoek van de erven J. C. Pesser. Overeenkomstig de conclusie van het rapport besloten. 23. Het rapport van denzelfde, op de nieuw gemaakte be denkingen van den Minister van Binnenl. zaken op de ge wijzigde verordening van belasting op de brandstoffen. In overeenstemming met de gemaakte bedenkingen besloten, die verordening te wijzigen. 24. Het rapport van de plaatselijke schoolcommissie om trent de vermeerdering van het onderwijzend personeel op de stads armenschool. Naar aanleiding van het advies in dat rapport uilgebragt, is eenparig besloten den kweekeling L. Ploeger eene jaarwedde te verleenen van f 300,te rekenen van 1°. Mei 11. 25. Het rapport van Burg. en Weth. op het adres van den Heer J. H. Ibinkin conclusie aangenomen. 26. Wordt overgegaan tot de benoeming van twee leden en hunne plaatsvervangers voor het stembureau bij de eerstdaags invallende verkiezing van leden van den gemeenteraad. Als leden worden de Heeren J. van der Sluijs Yeer en J. Hellina aangewezenen tot hunne plaatsvervangers de Heeren H. Cos- ter Hz. en T. L. Koorn. 27. Is in behandeling gebragt de missive van Burg. en ONDERTROUWD. 14Junij.Fokke Jonker Idenburg, te Amsterdam, en Christina Hermna Susanna ten tloute de Langete Alkmaar. 15 Hendrikus Poortman en Hendrica Ste/fens. 16 Junij. Hermann Haberstock en Alida Racers.— Frans Luijt en Wilhelmina Francisca Leonarda Peelers.— Jaco bus Smit en Annechien Netel. GEBOREN. 14Junij. I.eon Z. van Jozef Spier en Schoontje de Vries. 17 Aaltje, D. van Johannes Schoonhoven en Trijntje Bakker.— Poufina Johanna, D. van Anthonie Bier man en Anna van WeedeJacoba Maria, van Johannes Hendricus Hofstede en Johanna Ilabich.— Bernardus Johannes en Reiniera Christina 3Iaria Z. en D. van Willem Veer en Johanna Broese. 19 Neeltje, D. van Pieter Helder en Albertje Brasser 20 Gerrit WillemZ. van Gerrit van de Pol en Corne lia Boom. OVERLEDEN. 14 Junij. Maria Margarethu, D. van Hendrik Bruin en Elisa beth Wilhelmina van den Berg, 7 j. en 10 m 16 Agatha Maria Lemmers, 24 j. 17 n Bregtje Schoen, eelitg. van Eredrik Post, 67 j. 20 Antonius TheodoorZ. van Jacob Pallemans en Pe- tronella Johanna Braunruim 6 maanden. 21 Maria Kaarsemaker, wed. van Jan Bleeker, 78 j. 20 Junij. Door den Notaris S. A. DE LANGE. Winkelhuis de Witte Roos, hoek Waagplein en Mient, B, 19 Strijkgeld 46, A. Keuter Rz. 4625 (Afslag 27 Junij.) en OPENBARE VERGADERING, op Woensdag 26 Junij des avonds ten 8 ure, in het gebouw aan den Komngswer Afscheidsbezoek der Oostersche Zendeling Kweekelmgen. Alkmaar 17 Junij. Aangevoerd 2 Koeijen 160, 176 Kal veren f36 tot 60, 82 Schapen 10 a 30, 17 Lammeren 5 a 8. 101 vette Varkeus 40 tot 46 ets liet NP., 1 mager dito 12. 21 Junij. Kleine Graskaas 24,25, commissie 24nud- delb. ƒ25,50, laagste prijs f 12,25, aangevoerd 714 stapels, wegende 159590 N.P. 22 Junij. Aangevoerd 20 Paarden 8.0 a 200, 1 eulcn, 6 Koeijen f 100 a 150. 130 Schapen f 8 a 30, 462 Lamme ren 6 a io, 80 magere Varkens f 12 a 18, 196 Biggen 4 a 7, nueht Kalveren f 7 a 10, Boter per kop 65 tot 70 et. Broek in Watert. 20 Junij. Aangevoerd 60 stapels Kaas, wegende 13202 NP., 22,75. Hoorn 17 Junij. Aangevoerd 5 Koeijen, 20 Kalveren, 395 Schapen en 13 Varkens. 20 Junij. Kleine Graskaas 24,75, 24 en 17, aangevoerd 417 stapels, wegende 114620 NP. 22 Junij. Tarwe 10, Rogge f7,10, Gerst f 1,50, Haver f 4 75 bruine Boonen ƒ15, graauwe Erwten 10, aangevoerd 58 mud. 9 Paarden 40 a 165, 17 Koeijen 120 a 24a, 19 Kalveren 4 a 14, 135 Schapen ƒ11,50 a 30, 140 Lam meren ƒ7 a 16, 120 Varkens 9 a 31, 18 Zeugfflv 10 a 42, 245 Biggen 4 a 8,50, 12 Bokken 80 ets. a ƒ8,50, 7 Geiten fl a 10750, 300 Kippen 40 ets. a f1,75, 19000 Kippeneijeren f 2 20 a 2.30, en 7000 Eenden dito 2.10 a 2,20 per 100, 2800 koppen Boter 58 a 60 et. per kop, 200 mudden Aardappelen per mud 3 a 10. Medemhlik 19 Junij. Kleine Graskaas f 23,50 .aangevoerd 138 stapels, wegende 31775 N.P. Boter 1,10 per N.P., Kippeneijeren 2, Eenden dito f 2,20 per 100. Monnickendam 19 Junij. Aangevoerd 69 stapels Kaaswe- gende 17436 NP., f 23,50. Purmerende 18 Junij. Aangevoerd 275 Runderen, 18 Paar den 152 vette Varkens, van 42 tot >8 ets. per N.l17 ma gere dito f 12 tot 24, 30S Biggen 4 a 7, 15,1 vette Kalve ren 50 tot 70 ets. per N.P., 83 nueht, dito t 2 a 13, 892 Schapen en Lammeren, kleine Graskaas 23,50. aangevoerd 271 stapels Boter 85 tot 95 ets. per N.P., Kippeneijeren 2,10, Eenden dito f 2,20 per 100. Schagen 20 Junij. Aangevoerd 10 Meikkoeijcn 80 a 130 10 magere gelde Koeijen 90 a 120, 6 vette dito 7150 a 190, 8 Vaarsen 50 a70, 26 nuchtere Kalveren 4a 7. 65 ma|ere Melkschapen 14 a 20. 150 dito (Overhouders) f 18 a 28i 70 vette geschoren dito f 16 a 22, 700 Lammeren 4 a ll, 7 Bokken en Geiten f 0,60 a 3,50, 126 Biggen ƒ4 a l10, ko mmen 25 a 100. Kippen 30 a 40. Eenden 25 a 40 et., Boter 65 cis. per kop of 87 ets. per N.P., Kaas 25 a 40 ets. per N.l 8000 Kippeneijeren 2 a 2.10, 3000 Eenden dito t 1,85 a 1,90 per 100. Schiedam 21 Junij. Moutwijn 12,50, Jenever 18. Londen 17 Junij. Aangevoerd 3820 Runderen 4.8, 28460 Schapen en Lammeren 4.10, 383 Kalveren 4.6, 520 Varkens 4. i. 20 Junij. Aangevoerd 1130 Rund., 14340 Schap, en Lamm., 45 Kalveren, 250 Varkens. Prijzen onveranderd. Ondertrouwd van Amsterdam en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 3