ONROERENDE GOEDEREN, HIHL.WM SOCIËTEIT W IFMEHZEkERUÜ. GAAISCHIETEN, Jaarljjkschc Grasveiling, JAN Attentie! VAN HEES ZOON, Gocdkoopc on nuttige Boeken voor Burgers en Boeren. Depót va» colilc Column's Mosterd. RIJTUICEN, KAPITAAL EEN MILLIOEN GULDEN. Eenige zoo nieuwe als reeds gebruikte Oostdeelsectie M. In liet Westdeelsectie K. OM VIJF PRUZEN. Entree Vi'ij. Directeur P. LANGERHUIZEN. VERMINDERDE TARIEVEN: 63<Z- Mijnheer en Mevrouw MACLAINE PONT betuigen hunnen hartelijken dank voor de menigvul dige bewijzen van deelneming, bij gelegenheid van hun twaalf en een half jarig huwelijksfeest ondervonden. Men is van meeningom op Maandag 1 den 1 Julij 1861 des middags te 12 ure. «JsS? op het Waag plein, te Alkmaar, voor kontant- geld in het openbaarte verkoopen bestaande in: 1 nieuwe Jagtwagen, 3 nieuwe Kar retjes 1 Tilburie 3 Kiereboctjes5 Speelwagens eenige gebruikte Noord-Hollandsehe en Pransehe Chaisen en oude Rijtuigenvoorts eene partij ijpen en esschen Wagenmakers Herklroiit en eiken SpaakblokkenArtikelen tot de Zadelmaker!! behoorende, ^,1 aï;en- iii a kers- en Smidsgereedschappen, waaronder 3 zoo goed als nieuwe BLAASBALGEN en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. te HEIL O op Maandag, den 24 Junij 1861, des voormid dags ten 10 ure, in de Rustende Jager. te DIMMEN, op Woensdag, den 26 Junij 1861 des voormiddags ten 11 ure, in de Herberg de Eendragl aldaar. En te HEILO, veiling van Tiendgewas «ver lW»i. op Dingsdag, den 2 Julij 1861 des middags ten 12 ure, in de Herberg van Coiinet.is Bakker, te llcilo. Alles breeder bij billetten omschreven. Men is van meening, om, opVrij- adag, den 23 Augustus, en op Vrijdag, den 6 September 1861, beide dagen des middags te twaalf ure in het lokaal Harmonica, aan de Lom- bardsteeg te Alkmaar, eerst te veilen en nader bij afslagin het openbaar, te verkoopen De navolgende zijnde ongeveer ITS bunders uitmuntende LAIDERIJEU, met de daarbij zijnde HUIS MANSWONING BOETEN en verdere GETIM MERTENalles staande en gelegen in den Anna Paui.owna Poeder grootendeels in het Oostdeel van dien polder, en aldaar op de beste wijze in sloo- ten en greppels gelegd meerendeels gelegen aan den thans gemaakt wordende grintweg in de nabijheid van den Wieringerwaard en de Oude Sluisen het overige in het Westdeel van dien polder, te weten 1. Een BOET, TUIN en ERE, zijnde het eer ste perceel van de plaats nRusthout n°. 387, Huis en Erf, groot 64 ellen en n°. 388 Tuingroot 84 roeden80 ellen. 2. Yier stukken WEILAND, n». 384, 385, 386 en 389, groot 9 bunders, 16 roeden, 50 ellen. 3. Vier stukken WEILAND, nK 390, 391, 392 en 393, groot 9 bunders, 96 roeden. 4. Drie stukken WETLAND, nU 381, 382 en en 383, groot 12 bunders, 19 roeden, 50 ellen. 5. Yijf stukken WEILAND en drie perceelen WATER, nis. 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 en 380, ter grootte van 9 bunders, 87 roeden50 ellen. 6. Yier stukken WEILAND, nis. 369, 370, 371 en 372, ter grootte van 9 bunders, 85 roeden. Makende deze zes perceelen uit de Plaats Rusthout. 7. Twee stukken WEILAND, aan den Zwinwcg 11". 51 en 52, groot 9 bunders, 98 roeden, 30 ellen. 8. Twee stukken WEILAND, aldaar, met de daarop staande BOET, ni 43, 44 en 45, groot 9 bun ders 98 roeden 96 ellen. 9. Twee stukken WEILAND, aldaar, n's. 41 en 42, groot 10 bunders, 1 roe, 50 ellen. 10. Twee stukken WEILAND, aldaar, n'5. 34 en 35 groot 10 bunders, 8 roeden, 50 ellen. 11. Eene HUISMANSWONING en ERVE, met WERE en KADEen twee stukken WEILAND, aan den Meerweg, n>s. 266, 267, 268, 269 en 270, groot 9 bunders, 15 roeden, 90 ellen. 12. Twee stukken WEILAND, aldaar, n'3. 264 en 265, groot 9 bunders, 84 roeden90 ellen. 13. Twee stukken WEILAND, met een gedeelte WATER, aldaar, nU 278, 279 en 280, groot 11 bunders, 46 roeden40 ellen. 14. Twee stukken WEILAND, aldaar, n|S. 281 en 282, groot 11 bunders, 96 roeden, 10 ellen. 15. Drie stukken WEILAND, aldaar, n'3. 283, 284 en 285 groot 10 bunders, 4 roeden, 20'ellen. Breeder bij biljetten omschreven en in teekening gebragt. Informatiën zijn te bekomen bij den lieer J. L. T. GRONEMAN, aan het Zand in de Zijpe, en bij den Notaris ABR. P. de LANGE te Schoorldam. V* De Makelaar C0Ms. JöK (lC LjlllgC, te Alkmaar, beveelt zich bij voortduring aan tot het koopen en verkoopen van Effecten vrccniflc Coupons, inschrijvingen op hef root hoek Taste Goederen tot het bezorgen van Beleen lil genGehi op hypotheek, Assurantiëntot het incas seren van Wissels op alle plaatsen, enz. Ook zijn bij hem inlichtingen te bekomen omtrent het Nederlandsch Onderling PENSIOEN W E D U W E NEONDS, te Lf.yden. gaan voort krachtgeur jes, voorzien te stellen bij en verder in te bekomen en Mevrouw W E N T II O L T, aan de Oude BÉ®Vest, vraagt tegen 1 Augustus 1861, eene H EkLcukcnmcid. Ten spoedigste wordt gevraagd een Sinids- knecht. Adres met franco brieven, doch liefst in persoon bij L U C A S KENT E RSmid te Schennerhorn. De ondergeteekendeAZ1 JNFABlllEKANT te Hoorn berigt bij dezedat hij tot zijnen Agent I voor Alkmaar en omstreken heeft aangesteld den Heer G. L. KEHI. j Hij hoopt dat groote orders aan zijnen Agent zullen toevertrouwd worden waartoe hij zicli min zaam aanbeveelt. J. A. HEULE. De ondergeteekende verlangt op hare Be waarschool een Meisjebeneden de 15 jaren. Degene, die hiertoe genegen zijn, gelieven zich in persoon bij haar aantemelden. T. A. RINGERS. te ZWOLLE hunne THEEËN uitmuntende dooi en waterhoudendheid, in verzegelde pak- van stempel, prijs en nummer, verkrijgbaar A. CONIJN Az., Mient C, 11, Alkmaar, de bekende Depots, alwaar Prijscouranten Z'jn- I. Gids voor ieder die met geld omgaatof het leenen en koopen volgens de Nederlandsche Wet; door W. DE GELDER, Oud-Inspecteur der Registratie. Prijs GO Cents. II. De Vraagbaak voor Burger en Koopman, bevattende Voorschriften van bijna alle Acten en Overeen komsten in Burgerlijke en Handelszaken, met ophelderende Aanmerkingenopgaven van verschuldigde Zegel- en Re?13' tratieregtenenz. Eene Practisclie Handleiding om in liet burgerlijk leven alle voorkomende onderhandsche stukken zonder behulp van deskundigen zelf te kunnen opmaken door denzelfden. Prijs 1, III. De Tafel-Ceremoniemeesterof volledige ver zameling van Toasten of Tafelcondities in Proza, bij alle voor komende gelegenhedendoor J. DE BREET. Eene onmis bare Handleiding voor genöodigden tot Eeestpartijen en maaltijden. Prijs 75 Cents. IV. Nieuw volledig Feestboek. Verzameling van Nieuwe en Oorspronkelijke Gelegenheidsgedichten voor alle mogelijke FeestenTafelzangen op de meest, bekende Zang wijzenTafelcondities of Toasten voor Feestmaaltijden, Al bumversjes enz. Eene onmisbare Handleiding door denzelf den. Prijs f 1, V. G. C. Claudius' Volledig Brievenboek be vattende Voorschriften van Brieven, Verzoekschriften. Be kendmakingen toepasselijk op alle omstandigheden uit het dagelijksch leven. Een Handboek tot eigen oefening, voor zien van vele Opmerkingen omtrent Stiji en Taal, den uil en inwendigen vorm van Brievende Titulatuurenz. Prijs f 1, VI. Briefstijl voor Minnende Harten. Volledige Verzameling van Brievendie bij Verliefden in alle gevallen en betrekkingen kunnen voorkomen. Prijs 50 Cents. VII. Het Briefschrijven gemakkelijk gemaakt, of Handleiding tot liet leeren stellen van Brieven bij allerlei gelegenheid, door W. J. OLIVIER. Prijs 55 Cents. VUT De Huisarts of aanwijzing ter bewaring der gezondheid en ter aanwending van hulp in de meest voorko mende ziekten en ongevallen. Volgens de beste geneesk. schriften bewerkt door Dr. O. SEYLER, te Vierlmgsbeek. Prijs f 1.25. iX. Nieuw Handboek der Wellevendheid of Handleiding om in Gezelschappen en verschillende betrekkin gen des levens zich wellevend en beschaafd te gedragen Een nuttig Iiand- en Hulpboek voor oud en jong van bei derlei kunne. Prijs 90 Cents. X. De Nieuwe Hengelaar, of de Kunst om op eene eenvoudige en min kostbare wijze veel Visch te vangenop gehelderd door aanwijzing van Geheime Middelen om het Vischaas te bereiden en eene menigte andere Kunstgrepen. Prijs GO Cents. vl XI Het Boekhouden voor den winkelier, Kleinhan delaar en Ambachtsman, door A. KREUITERBoekhouder te Haarlem. Prijs 90 Cents. XII. Bamberg in de Huiskamer, of Handigheid is geene Hekserij, bevattende Goochelstukjesde kunst van Buikspreken, enz. enz. Prijs 40 Cents. XIII. Gods grootheid en goedheid in de bcliep- pm<* Christelijke Natuurbeschouwing voor liet Volk van H. ZSCHOKKE. Prijs/1,20, geb /1 1,50. XIV. Jezus Christus in zijn Persoon en Werk en het Christendom in de gemeente des Heeren op Aarde. Over denkingen van H. ZSCHOKKE, bijeenverzameld door Ds. LUBLINK WEDDIK. Prijs 1,70, geb. f 1,95. Een iedervan wat rang of standkan deze werkjes met vucht gebruiken, Zij komen dagelijks in vele opzig- ten te" pas eu zijn in alle Boekwinkels te. bekomen, alsmede bij don Uitgever II. C. A. CAMPAGNE Ie Tiel Van sommigen zijn reeds DUIZENDEN Ex. verkocht. Deze llosterdwelke door eene aangename smaak en gemakkelijke bereiding zeer tot aanbeveling strekt, is te verkrijgen bij C. J. LISSONE, in het Witte Paard, aan de Laat. Bus a 25 Cts., Bus tl 42 Cts. Ook de losse Mosterd is per pond tl 75 Cts. te verkrijgen. 8. «IjI, te Bergen, zal op Zondag, den 30 Junij 1861 des namiddags ten 2 ure, laten Na afloop daarvan 15 A Ij. \\k WtW AVTT NT Kantoor; Regulicrsdwarsstraat bij liet Koningsplein, X 301. Contracten van DOORLOOPENDE Verzekering, met AANDEEL in de WINST, BELEENING VOORSCHOT en AFKOOP. Verzekering van WEDUWEN- en WEEZEN-PENSIOENEN. 1 OPgIeI.OOPBN^KAPITAI.EN LIJFRENTEN. Gedrukte Tarieven ten kantore der Directie en bij HH. Correspondenten kosteloos verkrijgbaar. CORRESPONDENTEN IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND. Te Alkmaar, de Heeren DE LANGE en DE MORAAZ. I Te Krommenie, de Heer D. JAK VER ^AKT, Notaris, Haarlem. GUEPINen VAN DER VLUGT. Nieuwe Diep, P. A. BEETb, Autem. Hilversum, de Heer A. PERK, Notaris. j» Zaandam, K. Hoorn, M. R. LIPPITS, Notaris. Te Alkmaar bij HERMa. COSTER ZOON.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 4