ALKMAARSCHE COURANT IV». 26. Drieenzestigste Jaargang. Zondag 30 Juni]. -i 4 v V ■=5 VERTREK DER DILIGENCES EN STOOIBOOTEN. - Ml Alkmaaesche Courant per drie maanden 0,85, enkele Nos. 3 cents, franco per post f 4, (Dffictccl (Bcbceltc. fjoliticfc di)ucvzigt. - •C'-v-AV v Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar/3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM". COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden berigten een dag vroeger. Diligence J. v. d. Haar/en. Diligence C. v. d. Haagen (in de Burg.) Diligence S. N ij m a n. Raderstoom booten Zaan stroom No. 1 i Schroefstoombooten Zurmuhlen en C1 Schroefstoomboo' Stad Alkmaar. Naar Haarlem. 's Morgens cirea 51 ure. V, J5- z 's Namiddags circa I4 ure. Naar Haarlem. Voormiddag 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. 's Morgens 5-J. ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) Naar Amsterd. i Naar N. Diep. 'sMorgens 5^ ure.'sMorgens 11 ure. 'sNamidd.3(iure.|'s Avonds 81 ure. Naar Amsterd, 'sMorg.cirealiu. Voorm. '11 ure. Naar N. Diep. Naar Amsterd. 'sNam.circ.121u. I's Morg. 101 ure. 'sAvonds" 8 ure. I Uitgezonderd Donderdag. Naar N. Diep, 'sNamidd. 31ure. Beurtschepen naar Amsterdam: Dingsdag T. F. de Vries, Donderdag G. de fries, Zaturdag C. de WaijZondag G. Slingerland. Met 1®. Julij a.s. is de prijs der BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat de VAART door de beide pijpen van de Platte Stee- nenbrug tot nadere aankondiging zal GESLOTEN zijn. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd den 14 Junij 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR hebben bepaalddatnaar aanleiding van het verzoek van vele ingezetenenhet orgelspel in de Groote Kerk voortaan zal plaats hebben des Maandags avondsvan zeven tot acht uur, terwijl de ouders worden verzocht hunne kinderen tot stilte in de kerk te vermanenopdat die niet voor de toe hoorders hinderlijk zijn. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd den 22 Junij 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, Bij afwezen J. db WITT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van het algemeendat in het belang eener geregelde en spoedige afloop der wekelijksche kaasmarktde kaasstapelsop het kleine kaasmarktplein geplaatst moeten wordennadat het groote kaasmarktplein en pand is volgezet, terwijl de marktmeester is gelast toete- zien, dat in geen geval, stapels op het groote plein worden ingestoken, op de ledige ruimte van de reeds verwerkte kaas en eindelijk worden de pand-bezettersin dat zelfde belang, dringend uitgenoodigd, hunne kaas ten minsten één uur vroeger te markten. Burqemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 23 Junij 1861. De Secretaris, Bij afwezen J. de WITT. of Nachtschade, die in de vrucht, wanneer zij tot rijpheid is gekomeneene zeer gelijkende overeenkomst heeft met de brem- of braambeziedoch die tevens van sterk vergiftigen den aard is. Dat reeds vroeger maatregelen zijn genomen om die plant uitteroeijendoch daar het mogelijk en zelfs waarschijnlijk isdat niet allen zijn worden gevonden zij het raadzaam hebben geoordeeldde ingezetenen daarop opmerkzaam te makenten einde een ieder zijne betrekkingen en kinderen tegen het gebruik moge waarschuwen en zoo doende worde voorgekomen, dat niet deze of gene en vooral niet kinderen door het gebruik dezer vrucht noodlottige gevolgen ondervinden. Alkmaar, Burqemeester en Wethouders voornoemd, den 29 Junij 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. De personen van CORNELIS BUSSIJNwonende op Ropjeskuil ABRAHAM de JONG. onlangs uit Leijden ingekomen, PIETER van 'T HOEP, worden verzocht zich ter secretarie dezer gemeente ten spoe digste aantemelden. Tegen betaling der kosten is, zoolang de voorraad strekt, ter secretarie der gemeente verkrijgbaar HET JAARLIJKSCH VERSLAG omtrent den toestand der gemeente over 1860. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR noodigen bij deze den houder der uitgelote obligatie n°. 10 in de geldleening der gemeentegroot 41000, aangegaan krachtens raadsbesluit van 6 Dec. 1859uitom dezelve iu te wisselen bij den gemeenteontvanger alhier. AlkmaarBurgemeester en Wethouders voornoemd, den 26 Junij 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze tér kennis van de belanghebbenden: Dat onlangsmet voorkennis van het departement van oorlogbij den boekhandelaar M. J. Visser, te 's Gravenhage, is uitgegeven een werkje, getiteld «Naar Neêrlandsch Indie," waarin alle voordeelen en uitzigtendie de koloniale militaire dienst aanbiedtzijn aangewezen. Zij noodigen de belanghebbenden uitoiu zich dit werkje aanteschalfenof zich ter bekoming van inlichtingen te ver voegen ter secretarie dezer gemeentealwaar het steeds ter lezing voorhanden is. AlkmaarBurgemeester en Wethouders voornoemd den 28 Junij 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen: Dat zij door deskundigen zijn opmerkzaam gemaakt, dat zich onder de gewassen in den Stads Hout voor doet eene plantbekend onder den naam van Belladona Onder dagteekening vau 24 Junij, den tweeden verjaardag der overwinning bij Solferino, heeft de officiëele Moniteur de erkenning van het Koninkrijk Italië op de volgende wijze bekend gemaakt "De Keizer heeft Koning Victor Emmanuel erkend als Koning van Italië. Het gouvernement van Z. M. heeft bij de mededeeling van dit besluit aan het Kabinet te Turijn verklaard, dat het thans reeds alle verantwoordelijkheid van zich afwierp voor ondernemingen die den vrede van Europa zouden kunnen verstorenen dat de Eransche troepen Rome zullen bezettenZoolang de belangendie hen daarheen hebben gevoerd, niet door behoorlijke waarborgen verzekerd zullen zijn." Ziedaar de mededeeling in zeer eenvoudige bewoordingen van het hoogst gewigtige feitwaarover in de laatste weken zooveel gesproken en geschreven iseen feitdat geheel Europa als met een elektrieken schok zou treffendat luide zou klinken door de gansche beschaafde werelddat men zonder nadere bevestiging naauwelijks zou durven gelooven en dat toch niemand heeft verrast. Er was dan ook genoeg van gewaagdom alle partijen langzamerhand met het denk beeld gemeenzaam te makenen zoo moet wel de indruk van dezen tegenover een niet gering te achten partij in Erank- rijk altijd stouten stap der Keizerlijke politiek onbeduidend zijn, en het gewigt ervan niet volkomen gevoeld worden. Oostenrijk en Spanje hadden kort te voren nog een poging bij Frankrijk beproefd om het wereldlijk gezag des Pausen door de Katholieke mogendheden van Europa in gemeenschap pelijk overleg te doen regelenFrankrijk weigerde echter bepaaldelijk daartoe mede te werkenverklaarde aan het beginsel van non-interventie getrouw te blijvenen verkon digde daarbij de belangrijke stellingdat even als elk ander gezag ook het wereldlijk gezag van den Paus niet bestaan baar is zonder de toestemming van het volk. Deze verkla ringen kunnen tot opheldering dienen van het zoo even medegedeelde besluitwaarbij het Koninkrijk Italië is erkend Er is namelijk veel gesproken over de voorwaarden, waarop Frankrijk tot die erkenning zou overgaanen de waarbor gen, die het daartoe van Victor Emmanuel verlangde; men beweerde dat Frankrijk het eiland Sardinië zou vorderen of wel de erkenning van het Pauselijk gezag over liet erfdeel van den H. Petrus. En welke zijn nu de voorwaarden en waarborgendie de arbeidzame bewoner der Tuileriën aan zijne erkenning verbindt? Hij verklaart alle verantwoordelijk heid van zich af te werpen voor ondernemingendie den vrede van Europa zouden kunnen verstoren. Dit ziet blijk baar op de bedoelingen van het Kabinet te Turijn omtrent VenetiëVictor Emmanuel maakt er geen geheim vandat hij ook dat gewest tot Italië rekenten door den titel aan te nemen van Koning van Italië zich verpligt achtom er steeds naar te streven zijn gezag werkelijk over geheel Italië uit te breidenslechts moet men niet te haastig te werk gaan, maar met wat geduld en voorzigtigheid zal men zijn doel veilig bereiken. Een aanval op Venetië is ongetwijfeld een onderneming, die den vrede van Europa zou kunnen verstoren daarvoor nu verklaart de voorzigtige Keizer alle verantwoor delijkheid van zich af te werpen met andere woordenhij wascht zich de handenen laat Victor Emmanuel zeiven uit maken wat hem te doen staat. Ten hoogste kan men er een waarschuwing in lezendat de Koning van Italië niet op Eransche hulp behoeft te rekenenwanneer hij een aanval doet; maar die waarschuwing geldt evenzeer voor Oostenrijk valt dit rijk Italië aanook dan is er sprake van een onder neming die den vrede van Europa zou kunnen verstoren vóór twee jaren had Oostenrijk de onhandigheidom het eerst de vijandelijkheden te beginnen, tot niet geringe vreugde van den voorzigtigen Keizeren aanstonds snelden de Eransche legioenen over de Alpen, om het bedreigde Sardinië te hulp te komen. Wee u Oostenrijkzoo gij weder den vrede van Europa verstoort! En welke waarborgen heeft Erankrijk gevorderd voor het wereldlijk gezag des H. Vaders? Het verklaart, dat de Eransche troepen Rome zullen blijven bezetten, zoolang de belangen, welke hen daarheen hebben gevoerd, niet door behoorlijke waarborgen verzekerd zullen zijn— Welke be langen voerden nu de Franschen naar Rome Eigenlijk ge looven wijdat het slechts één belang wasen wel eigen- belang; doch dat kunnen wij met geen enkele officiëele nota bevestigen. Dit zien wij echter duidelijkdat het niet was om den Paus het bezit zijner Staten te waarborgenwant verre weg het grootste deel maakt thans een gedeelte uit van het Ko ninkrijk Italiëen door de Eransche bezetting van Rome is geen schot gelost om het te verhinderen. Zal zij althans de stad Rome met het erfdeel van den H. Petrus voor Z. H. bewaren Maar de Eransche regering verklaartdat geen wereldlijk gezag mogelijk is zonder de toestemming des volks, en 10000 inwoners der Eeuwige Stad verzoeken Victor Em manuel haar tot de hoofdstad zijns rijks te maken. De' Franschen kunnen dus niet geacht worden met eenig ander doel Rome te bezetten, dan om te zorgen voor de veiligheid van den persoon des H. Vaders; en wanneer die belangen nu op ordelijke en voldoende wijze behoorlijk gewaarborgd zijn door een belofte van den Koning van Italië en de te genwoordigheid van een sterke afdeeling zijner krijgsmagt wie zal den Franschen Keizer dan van woordbreuk beschul digen als hij zijne troepen uit Rome terug roept Iu de gansche verklaring wordt niet één bepaald feit ge noemd geene omstandigheden juist omschrevenmaar alles overgelaten aan het oordeel des Keizers; want hij zal natuur lijk zelf moeten beslissenof een of andere onderneming den vrede van Europa zou kunnen verstorenen wanneer de be doelde belangen te Rome door behoorlijke waarborgen ver zekerd zullen zijnzoodat de geheele mededeeling in deu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1