DE LANGE en DE MORAAZ, Een Winkelhuis, DE BAZ Uitverkoop. GAAISCHIETEN, $g§ Openbare Verkooping, Openbare Verknoping te Bergen, Aanstaanden Donderdag LAPPENDAG, bij B. J. PAPING. JAN VAN HEES ZOON, Machinaal Tarwe- cn Roggebrood, T II E E. Dc Pillen en Zalf van Holloway. RIJTUICEN, AGENT HARDDRAVERIJ Slbucrtcnticn. Getrouwd FOKKE JONKER IDENBURG, van Amsterdam en CHRISTINA HERMINA SUSANNA TEN HOUTE DE LANGE. Alkmaar27 Junij 1861. Yoor de vele bewijzen van deelnemingons betoond bij het overlijden van onze innig geliefde Dochter MAARTJEbetuigen-wij ook namens onze kinderenonzen hartelijken dank. AlkmaarS. KLEIN. 28 Junij 1861. G. KLEIN Koorn. Men is van meening omop Maandag den 1 Julij 1861, des middags te 12 ure, r op het Waag plein, te Alkmaar, voor kontant geld in het openbaarte verkoopen Eenige zoo nieuwe als reeds gebruikte bestaande in 1 nieuwe Jagtwagen 3 nieuwe Kar retjes 1 Tilburie3 Kiereboetjes5 Speelwagens eenige gebruikte Noord-Hollandsehe en Eransche Chaisen en oude Rijtuigenvoorts eene partij ijpen en esschen Wagen makers IVerklioiil en eiken i]iaaklil(»kkenIrlikelen tot de Zadelmakerij behooreudeIVat^en- makers- en Sinidsgereedseliagipen waaronder 3 zoo goed als nieuwe BLAASBALGEN en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. BilSop Donderdag, 18 Julij 1861, voormiddag 11 ure, in de herberg de Jonge Ruiterte Groot schermer, van Een WOOHIIIIi, met TI11HER- SCHUJUJR en WW WEM, geschikt en ingerigt tot de Timmermansaffairedie daarin 30 jaren is uitgeoefendstaande en gelegen op het zuideinde te Grootschermer, gemeente Zuid- en Noordschermer. En op Donderdag, 25 Julij, voormiddag 10 ure, voor evengemeld huisvan HOIITWjIREN, als: deelenplanken, ribben, juffers, wane schrooden, palen, barkoenen, panlattengraafstalen met heitenkaashangers en borden enz. GEREEDSCHAPPEN, als: 1 heistel, bestaande in 3 palenheiblokschijfblok1 leng en 8 haaltouwen 4 asblokken en leischijf, 2 roeden blokken en leischijf, 7 diverse hijsblokken4 mos terdpotten ijzeren kettingendommekrachten1 tweebeen, 5 handheijen, 1 kaapstander, slijpsteenen, 1 staande vijzel, 1 draaibank, kousstroppen, roeden-, as- en steenstroppen takels, 1 as- en 1 roedejijn enz. enz. Voorts 1 ZEBESCHWIT met (uoliclioo- ron en HUISRAAD en BNDOEDEL als anderzins. Alles breeder bij biljetten omschreven en nadere inlichting te bekomen ten kantore van den Notaris STIKKEL in den Schermeer. Men is van meening omin het locaal Harmonicavan den Heer P. A. Walraven, te Alkmaar, op Donderdag, den 18 Julij 1861, bij opveilingen Op Donderdagden 25 Julij daar aanvolgende bij afslagtelkens des namiddags te vijf ure in het openbaar, te verkoopen Drie naast elkander staan«le ruime PAKHUIZEN en KOEPEL, aan de westzijde van de Pieterstraatbinnen de Stad Alkmaar, wijk B, nis. 488, 487, 486. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere in- formatiën zijn te bekomen ten kantore van de No tarissen de LANGE en de MORAAZ te Alkmaar. Men is van meeningom in het lokaal Harmonica van den Heer P. A. Walraven, Apia te Alkmaar, op Donderdag, den 18 Julij 1861, bij opveiling, en op Donderdag, den 25 Julij daar aanvolgende, bij afslag, telkens des namiddags, te vijf ure, in het openbaar, te verkoopen: waarin de Roek- en Papierhandel sinds onheugelijke jaren met succes is uitgeoefend te Alkmaar, westzijde van de Mient, wijk B, N°. 30. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere infor mation zijn te bekomen ten kantore van de Nota rissen de LANGE en de MORAAZ, te Alkmaar. in de Herberg de Rustende Jager, op Woensdag, den 3 Julij 1861, vóór den middag te elf uur, van: 1°. Het te veld staande GrRASGEUWAS en het ETGROEN van een stuk Landgelegen aan de Broekbeekbij den Heerenwegop den Zui dergeest, te Bergen, sectie A, N°. 245, 2466 en 534te zamen groot 84 roe en 40 el2". De te veld staande ROGGE op een akker Landge legen te Bergen bezuiden het Dorp. En 3°. De RLOEII KOLLEN, staande op een akker gelegen aldaarten oosten naast de evengemelde akker Rogge. Nadere inlichting te bekomen bij den Heer A. VEENHUIJSEN, te Egmoud aan den Hoefen den Notaris S. A. de LANGE, te Alkmaar. Die iets te vorderen heeft van of verschul digd is aan de onder het voorregt van boedelbeschrij ving aanvaarde nalatenschap van ANDRIES GROOT, in leven Timmerman te Grootschermer, gelieft daar van vóór den 15 Julij 1861, opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris J. STIKKEL, in den Schermeer. DE COMMISSIONAIRS IN EFFECTEN te Alkmaar, bevelen zich aan tot het koopeil en verknopen van Kinnen-enKuifenlaml- sehe Effecten, het plaatsen en af schrijven van Kapitalen in liet Groot hoek van Nationale Schuld en verdere werk zaamheden tot den liantlel in gelds waardig papier betrekkelijk. Mede bevelen zij zich aan als Correspondenten en Agenten van de KR A N DIV A A KKRKG- 1IAATSOIAPPLIgevestigd te Utrecht, onder directie van den Heer J. C. SCHUURMAN. HUH Mevrouw MACLAINE PONT vraagt te gen 1 Augustus, eene houkonnield tegen f 50 f 60 huur, naar gelang van bekwaamheid. wordt verlangd door eene bekende Sigarenfa briek voor Alkmaar en omliggende plaatsen. Reflecterenden adresseren zich franco, met opgave voor wien tevens werkzaamonder lett. V, bij den Boekhandelaar C. J. STEPHANUS te Meppel. ffiljjj In een klein gezinwaar de wasch buiten JjpLIg's huis is, verlangt men tegen Augustus eene fat- S&Éï!soenlijke Dienstbode, bekwaam en ge schikt om als Meid alleen te dienen. Men vervoege zich bij de Boekhandelaars I1ERMS. COSTElt ZOON. Eenvoudig, gemakkelijk, gezond, duurzaam en goedkoop, zie daar de hoofdeigenschappen der "irk'fi iï i mm t co. V alleen verkrijgbaar bij hit J. BRONGERS Gz. De ondergeteekende berigt aan zijne geëerde be gunstigersdat hij, door kwitering van zakenzijne nog voorhanden GOEDERENbestaande in Roomsche en Protestantsche KerkboekenSchrijf boekenLees- en Kinderboekjes, Behangselpapier, Schoorsteenstukken Schilderij- en andere Platen Lak-OuwelsStalen PennenSpeelkaarten enz., te veel om te melden tegen veel verminderden prijs, tot 25 Julij a.s. zal ïiitverkowpcn. P. BECK. van 9 tot 12 ure te ZWOLLE, gaan voort hunne THEEËNuitmuntende door krachtgeur en waterhoudendheid, in verzegelde pak jes, voorzien van stempel, prijs en nummer, verkrijgbaar te stellen bij A. CONIJN Az., Mient C, 11, Alkmaar, en verder in de bekende Depóts, alwaar Prijscouranten te bekomen zijn. bewerkt met de geoctrooij eerde deegkneedmachine van den Heer D. W. van Rennes. Ook beste BESCHUIT, le soort, 26 stuks a 25 Cents. 2e 28 ft 20 Alsmede zuiver onvermengd Tarwe- en Boekweite Meel en Bloem van Alkmaarsclie Rogge. J. A. van den BOSCH. te SCHOORLDAM, bij P. IIAM, Kastelein aldaar, op Dingsdag, den 16 Julij 1861, om eene fraaije I*rijs eil Premie, met Paar den van zessen klaar. De Paarden moeten des namiddags ten 1 ure op stal zijn zullende de harddraverij ten 3 ure plaats hebben. S. OLIte Itergenzal op Zondag, den 30 Junij 1861des namiddags ten 2 ure, laten OM VIJF PRIJZEN. Na afloop daarvan BA L. Entree Wrfj. Bij de onderstaande Depothouders zijn verkrijgbaar alle soorten van T H E E W, uit het Magazijn van VA N HO U WEN IN GE f VISSER, in verzegelde pakjes van 5, 2 5 en 1 ons waarop nummer en prijs zijn vermeld. Prijs-Couranten zijn gratis te bekomen. Het gebruik van dit uitmuntend geneesmiddel in gevallen van waterzucht is, naar wij hooren met onge- loofelijk goed gevolg bekroonddaar het onmiddel lijk op het bloed werktvoorkomt het, dat de bloed storting kan plaats hebben in grooter hoeveelheid, dan de huid of melkvaten kunnen bevattenen dooi den loop der afgezonderde vochtenzoowel als de circulatie van het bloed geregeld en gelijkmatig te doen plaats hebben doet het dadelijk den voortgang van eene ongeregelde mengeling ophoudeD. De zalf van Holloway wordt ook met zeer goeden uitslag gebruikt als middel om door uitwaseming en inzuiging het water te ontlastenhetwelk reeds in het enge weefsel vergaderd is. Inderdaader schij nen geene kwalen te zijndie aan de uitwerking dezer beide middelen kunnen weerstand bieden. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a f 0,80, f 1,85,3,,j 6,75, 13,50, 20,50. Potjes zalf a j 0,80, /'1,85, f 3, f 7,05, 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen h contant te bekomen bij J. Schoon, Apotheker te Alkmaar, en bij Straatman Hoofd-depóthouder te 's Bosch, alsmede te Londen, Strand 245, Holloway s etablissementen. S7. Te Alkmaar bij HERM». COSTER ZOON. Wed. G. Hakker, Alkmaar. IV. J. MaalsteedHelder. C. SchuitHoorn. C. de IVolf, Purmerende. IV. A. Hazeu Schagen. K. Uille, Rijp. J. F. Sikking, Wormerveer. J. HeinenKrommenie. D. MijnbergBeverwijk. G. Trans, Zaandam. A. Arer.dsZaandijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 4