r ALKMAARSCHE COURANT I- 1 N°. 37. Drieenzestigsteaargang. iSfll i Zondag 4' tt. STOOMBOOTEN. DILIGENCES DER VERTREK ©fliciccl (BcbccKc politiek ©uerzigt. MM - Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,40, franco per post/4,enkele Nos. 7 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1-5 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden berigten een dag vroeger. Schroefstoomboot Schroefstoombooten Raderstoom booten Diligence Stad Alkmaar. Diligence hl en en Diligence No. 1 2. u r mu Zaanstroo S. N ij m a n. C. v. d. llaagen (in de Burg.1 d, llaagen. Naar N. Diep. sNamidd. 3(ure. Naar Amsterd. Naar N. Diep. Naar Amsterd Naar Amsterd. Naar N. Diep. Naar Haarlem over "Uitgeest.. Naar Haarlem Naar Haarlem. 'sNam.circ. 12jU. j'sMorg. 101 ure. 'sAvonds 8 ure. j Uitgezonderd Donderdag. 'sMorg.circa4j-u. Voorm. '11 ure. 'sMorgens 5-1 ure.'sMorgens 11 ure. 'sNamidd.31 ure.l's Avonds 81 ure. 's Morgens 51 ure. (Alleen s Morgens circa Voormiddag 11 ure. Maand., Woensd. en Vrijd.) s Namiddags circa li ure Beurtschepen naar Amsterdam:" Dingsdag Engelsman, Donderdag T. F. de Vries, Zaturdag g. de Vries, Zondag C. de Waf BURGEMEESTER en WETII OU DERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat de VAART door de beide pijpen van de 1 latte btee- nenbrug tot nadere aankondiging zal GESLO TEN zijn. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voor den 14 Junij 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van het algemeen dat in het belang eener geregelde en spoedige afloop der wekelijksche kaasmarktde kaasstapelsop het kleine kaasmarktplein "•eplaatst moeten wordennadat het groote kaasmarktplein en pand is volgezet, terwijl de marktmeester is gelast toete- zien, dat in geen gevalstapels op het groote plein worden ingestoken, op de ledige ruimte van de reeds verwerkte kaas en eindelijk worden de pand-bezettersm dat zelfde belangdringend uitgenoodigd, hunne kaas ten minsten één uur vroeger te markten. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar. A. MACLAINE PONT. den 23 Junij 1861. Be Secretaris, Bij afwezen, J. de WITT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR noodigen bij deze den houder der uitgelote obligatie n». 10 in de geldleening der gemeente, groot 41000, aangegaan krachtens raadsbesluit van 6 Dec. 1859, uit, om dezelve in te wisselen bij den gemeenteontvanger alhier. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 26 Junij1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden: Dat oniangs, met voorkennis van het departement van oorlo"bij den boekhandelaar M.J. Visser, te sGravenhage, is uitgegeven een werkje, getiteld Naar Neerlandsch Indie, waarin alle voordeelen en uitzigten die de koloniale militaire dienst aanbiedt, zijn aangewezen. Zij noodigen de belanghebbenden uit, om zich dit werkje aanteschaffenof zich ter bekoming van inlichtingen te ver voegen ter secretarie dezer gemeentealwaar het steeds ter lezing voorhanden is. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd den 28 Junij'im. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris. SPANJAARDT. [Staalsbl. No. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeentedat het primitief kohier der Personele Belasting, dienst 18|J, op den 2 Julij 1861, door den Heer Com missaris des Konings in de Provincie Noord-Holland execu toir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der di recte belastingen binnen deze gemeente ter invordering is Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit nalatig heid zouden voortvloeijen te ontgaan. Alkmaar tiet Hoofd van het Bestuur voornoemd, den 6 Julij 1861. A. MACLAINE PONT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Le vensmiddelen te Alkmaaropgemaakt naar aanleiding van Z. M. besluit van den 27 Eebruarij 1856 No. 92 (medege deeld bij Prov. blad van N.-Holt. No. 33).- Markten van den 28 en 29 Junij. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, E.Holl. Kleine Gras, per50N.P./ 25,25 12,25 dito Commissie 25,50 dito Middelbare 26,50 Boter, in kopp. of stukk. per N. P. 0,90 0,83 Aardappelen per mud - Opgemaakt te Alkmaar, den 3 Julij 1861. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen Dat zij door deskundigen zijn opmerkzaam gemaakt dat zich onder de gewassen in den Stads Hout voor doet eene plant, bekend onder den naam van Belladona of Nachtschade, die in de vrucht, wanneer zij tot rijpheid is gekomen eene zeer gelijkende overeenkomst heeft met de brem- of braambeziedoch die tevens van sterk vergiftigen den aard is. Dat reeds vroeger maatregelen zijn genomen om die plant uitteroeijendoch daar het mogelijk en zelfs waarschijnlijk isdat niet allen zijn worden gevondenzij het raadzaam hebben geoordeeldde ingezetenen daarop opmerkzaam te makenten einde een ieder zijne betrekkingen en kinderen tegen het gebruik moge waarschuwen en zoo doende worde voorgekomen, dat niet deze of gene en vooral niet kinderen doorliet gebruik dezer vrucht noodlottige gevolgen ondervinden. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 29 Junij 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARDT. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 Tegen betaling der kosten is. zoolang de voorraad strekt ter secretarie der gemeente verkrijgbaar HET JAARLIJKSCH VERSLAG omtrent den toestand der gemeente over 186U. De personen van CORNELLS BUSSIJN wonende op Ropjeskuil ABRAHAM de JONG. onlangs uit Leijden ingekomen, PIETER van 'T HOEF en JAN KRAAIJO laatste woonplaats Hoogwoud, worden verzocht zich ter secretarie dezer gemeente ten spoe digste aautemelden. CURATOREN van het GYMNASIUM en de OPEN BARE JONGENSSCHOOL herinneren Ouders en Voogden dat wanneer zij hunne kinderen of pupillen op den 1 Au o-ustus op bovengenoemde inrigting wenschen geplaatst te zien. zij zich vóór of op den 15 Julij bij den Reetor I)r. J. J. de Gelder of bij den hoofd-onderwijzer C. J. Reiziger vervoegen, om daarvan aangifte te doen. Curatoren voornoemd, P. A. de LANGE. President. J. van LEEUWEN, Secretaris. In het Jaarverslag der gemeente over 1860 is de volgende zinstorende fout ingeslopen: Bladz. 38, Hoofdstuk VI (Medische Politie) staat: Scarlataria Mor hi UiVariolce en Varicella ook tusschen poozende quinto: zijn slechts enkel voorgekomen moet zijnScarlatinaMorbilliVariola: en Vancelhe ook tussis quinta zijn slechts enkel voorgekomen^ De nieuwe Sultan van Turkije blijkt overtuigd te zijn dat men elke hervorming met zich zeiven en zijn naaste omgeving moet beginnen. De civiele lijst van zijn Huisdie jaarlijks 75 millioenen bedroeg, is op 12 millioen gebragt, vijf hon derd bedienden van het paleis zijn ontslagen en het serail dat de inkomsten des lands verslond is ontruimdmen herinnert zich nog, hoe de vorige Sultan gedurende den laatsten oorlog met Rusland schatten besteedde voor ge schenken aan zijne vrouwen, terwijl zijne soldaten in deKnm aan alles gebrek leden, en zonder de hulp derFranschenen Engelschen jammerlijk zouden zijn omgekomen. Bij de aanvaar ding zijner regering heeft de nieuwe Sultan verklaard, de buiten- landsche staatkunde van zijn overleden broeder te zullen vol gen alzoo met de Europesche mogendheden op goeden voet te willen blijven, en hunne raadgevingen op prijs te stellen; in het binnenlandsch bestuur is hij voornemens hervormin gen in te voeren in het belang van al zijne onderdanen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid. Deze vrij zinnige beginselen werden niet algemeen bij den tegenwoor- digen Grooten Heer vermoed; wel achtte men hem om de vastheid van zijn karakter en de veerkracht van zijn geest te verkiezen boven zijn zwakken voorganger, maar men hield hem voor een streng Muzelman van een heftig karakter en een voorstander van den Oud-Turkschen despotieken rege ringsvorm. Zóó stelt hem de vroegere Britsche gezant te Konstantinopel, lord Stratford de Redclijfevoor in het En- gelsche parlement, en daarom dringt hij er op aan, dat de Europesche mogendheden den nieuwen Sultan vooral zullen aanmoedigen om met de vrijzinnige hervormingen voort te sMen verwacht, dat de Sultan de rigting zijner bin nen- en buitenlandsche staatkunde weldra in een openbaar staatsstuk zal bloot leggen. Van buiten dreigt voor het Turksche rijk tegenwoordig zeker wel het minste gevaar; de moeijelijkhedendie bij een vernietiging van dezen staat zouden rijzen over de verdeeling van zijn grondgebiedmaakt het in het belang van den vrede van Europa raadzaamde onafhankelijkheid van Tur kije te handhaven; de vrees voor geschillen over de boedel scheiding laat "den zieken man" in het leven. Vooral En geland ijvert daarom sterk voor de onschendbaarheid van het Ottomannische rijk. Een grooter vijand dreigt echter inwen dig BosniëServië en de Herzegowina zijn voortdurend in opstand, en worden door de Montenegrijnen bijgestaan het schijnt voor de Porte onmogelijk om deze onlusten door wapengeweld voor goed te dempen. Belangrijke hervormin gen in het binnenlandsch bestuur zullen noodzakelijk zijn om de Christenbevolking te bevredigenmaar daardoor wordt weder de dweepzucht der Oud-Turksche partij gaande ge maakt. Westersche vormen en begrippen zijn zeker niet wel bestaanbaar met den Koran en de denkbeelden van een Oos- tersch volk en daarom zal de zegepraal der eersten met den ondergang der laatsten gepaard gaandat dit zonder schokken zal kunnen geschieden is niet zeer waarschijnlijk, en dan rijst de vraagof het Turksche rijk die zal kunnen doorstaan. Het adres van den Hongaarschen Landdag isnadat het ook door de Magnatentafel was aangenomen den ,/Doorluch- tigen Heer" te Weenenwien men den titel van Keizer en Koning weigert, aangeboden en reeds door dezen beantwoord. Het rescript des Keizersdat dit antwoord bevattewerd verzegeld in den Landdag ter tafel gebragt; reeds bekend met den inhoudstelden de heftigsten voorhet ongeopend terug te zenden. Het is echter geopend en gelezende Keizer berigt daarbij aan zijne "lieve en getrouwe Stenden dat het adres zoowel om vorm als inhoud niet kau worden aangenomenen maant ,hen aanom het zoodanig te wijzi gen dat het niet strijdt met de regten eener wettige troons opvolging, waartegen geene bedenkingen kunnen worden toegelatenmet uitnoodiging om het aldus gewijzigd terug te zenden. De bewoordingen "au het rescript zijn uiterst ge matigd en men moet erkennendat de regering werkelijk tegenover Hongarije met de meeste inschikkelijkheid te werk gaat, en hoogen prijs blijkt te stellen op een minnelijk vergelijk. De Rijksdag te Weenen heeft het rescript des Keizers luide toegejuicht; men is verontwaardigd over het gedrag der Hongaren. De dagbladen laten zich met hevigheid er over uit°en schijnen in plaats van den verzoenenden geest der l H Lu i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1