Eeu Winkelhuis, OVERHEMDEN UITRUSTINGEN Zeldzaam Aanbod. De Kiezersvereeniging Manufacturen en lodes. Openbare Vcrkooping, naar de Maat, exquis bewerkt, van Vaderlandsche Oudheden, KERNK I IIP ex L A P P E A D A G. JAJ\ VAN REES ZOÖIVT SLIJM- MAAGPILLEN. WSTTE ROOS. TENTOONSTELLING HARDDRAVERIJ b. Be te veld staande Bogge van dat Brie, naust elkander Niaainle, ruiinePAIilillIENciikOEPEIi. aan de westzijde van de Pieterstraatbinnen de Stad Alkmaar, wijk B, n's. 488, 4S7, 486. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere in formation zijn te bekomen ten kantore van de No tarissen de LANGE en de MORAAZ te Alkmaar. Uitverkoop door kiviieering. AMSTERDAM, Groenburgwal 453/4. D. J. FULDAUER. SSU' Te ontbieden aan het Hotel DE BURG. Prijscouranten te bekomen. „VADERLAND enKONING" te Alkmaar Men is van meening, om, op Woensdag, den 17 Julij 1861, des voormiddags te elf ure, ten huize van C. Dekker, kastelein in de herberg de Kendraglte Limmen, in het openbaar, te verkoopen: a. Een stuk Bouwlandgenaamd de Kamp akker met een stukje Bosclllaildonder Limmen. stuk Bouwland. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere infor- matiën zijn te bekomen, ten kantore van de Nota rissen de LANGE de MORAAZ, te Alkmaar. Si op Donderdag, 18 Julij 1861, voormiddag 11 ure, in de herberg de Jonge Kuiterte Groot schermer, van Een \UOO\Hll*. met TIHVIUB- SUHUUB en EB1EM, geschikt en ingerigt tot de Timmeemansaffaire die daarin 30 jaren is uitgeoefendstaande en gelegen op liet zuideinde te Grootschermer, gemeente Zuid- en Noordschermer. En op Donderdag, 25 Julij, voormiddag 10 ure, voor evengemeld huis van IIOliTWiREH, als: deelen planken, ribben, juffers, wane schroodenpalen, barkoenen, panlattengraafstalen met heitenkaashangers en borden enz. «EBEEDÜCHIPPl^. als: 1 heistel, bestaande in 3 palen, heiblok, schijf blok, 1 leng en 8 haaltouwen 4 asblokken en leischijf, 2 roeden blokken en leischijf, 7 diverse hijsblokken 4 mos terdpotten ijzeren kettingendommekrachten1 tweebeen5 handheijen, 1 kaapstander, slijpsteenen1 staande vijzel, 1 draaibank, kousstroppen, roeden-, as- en steenstroppen takels, 1 as- en 1 roedejijn enz. enz. Voorts 1 ZEILSCHUIT met toehcliow- ren en Bt lttBlAI» en nBOEHEL als anderzins. Alles breeder bij biljetten omschreven en nadere inlichting te bekomen ten kantore van den Notaris STIKKELin den Schermeer. Men is van meening omin het locaal Harmonica, van den Heer P. A. Walraven, te Alkmaar, op Donderdag, den 18 Julij 1861, bij opveiling, en op Donderdag', den 25 Julij daar aanvolgende bij afslagtelkens des namiddags te vijf ure in het openbaar, te verkoopen jstfêgs^ Men is van meeningomin het lokaal ffisS Harmonica van den Heer P. A. Walraven, llkjE^te Alkmaar, op Donderdag, den 18 Julij 1861, bij opveiling, en op Donderdag, den 25 Julij daar aanvolgende, bij afslag, telkens des namiddags, te vijf ure, in het openbaar, te verkoopen: waarin de Boek- en Papierhandel sinds onheugelijke jaren met succes is uitgeoefendte Alkmaar, westzijde van de Mient, wijk B, N°. 30. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere infor mation zijn te bekomen ten kantore van de Nota rissen de LANGE en de MORAAZ te Alkmaar. Gedurende de maand Julij zullen de nog voor handen zijnde Artikelenbestaande in HOE DEN, LINTEN, HANDSCHOENEN, LINGE RIE BLOEMEN, enz., enz., tot de goedkoopst mogelijke prijzen worden uitverkoellt. Alkmaar, Julij 1861. W. COSTER. Bij SS. SSOÏiSEBT Horologiemaker, te Alkmaar, aan den Voordamontvangen eene nieuwe sortering VCl'^ialde. niar- tnereil en andere PEÜDlIIiEStegen bil lijke prijzen. Voor de werken, die van eerste kwa liteit zijn wordt twee jaren ingestaan. De ondergeteekende heeft de eer te berigtendat hij van af Maandag, den 7, tot en met Woensdag, den 10 Julij dezer, aan onderstaand hotel te ontbieden zal zijn, tot het nemen der maat en vertooning der nieuwst uitgekomen modellen; zijne fabriek, zoowel hier als elders, sints jaren genoegzaam bekend zijnde acht hij alle verdere uitweiding omtrent kwaliteit en bewerking overbodig. Wegens realisatie eens fabriekantsben ik in de gelegenheid gesteld, deze reis aan mijne geëerde begunstigers aantebiedeneene partij W ille ('II UJlllien l»(MMi('ITIl. Tafel-, Servet- en Bamhlaekgaed Zakdoeken enz.enz., welke minstens 30°/o beneden fabrieksprijs wegge ruimd worden. MONSTERS en MONSTERSTUKKEN worden gaarne aan huis ter bezigtiging gezonden. te ALKMAAR. betrekkelijk de belegering der Nederlandsche Steden, gedurende den oorlog met Spanje van het jaar 1567 tot 1576, welke geopend zal worden op den S Oc tober 1861. De Commissie voor de jaarlijksche viering van Alkmaars verlossing in 1573, die van Gemeente besturen en bijzondere personen reeds belangrijke toezeggingen ontvangen heeftverzoekt bezitters van goede afbeeldingen der feiten en hoofdpersonen en van voorwerpen bij die feiten gebruikt of ter ge dachtenis er van vervaardigdzoo zij wegens on bekendheid met dat bezit, nog niet zijn uitgenoo- digdhaar die voorwerpen te willen toevertrouwen en daarvan opgave te doen aan den Secretaris der Commissie Dr. J. J. de GELDERte Alkmaar, vóór den 24 Julij 1S61. heeft, in hare vergadering van den 26 Junij 1861, gesteld tot Kandidaten voor het lidmaatschap van den Gemeenteraad de Heeren Mr. P. «ie Uange •I. U. Vonk P. V. van «Ier Bril'! Mr. .1E. Vilhout van «lei* Veen en V. SIa«*laine Pont. Zij noodigt hare medekiezers dringend uitom op Dingsdag, den 16 Julij 1861, hunne stem op die Heeren uittebrengenen getrouw bij de stembus op te komen. Namens de VerASniging voornoemd Alkmaar, G. van LEEUWEN, Voorzitter. 2d Junij 1S61. J. van der SLUIJS VEER, loc.Secr. hebben de eer het geachte Publiek te berigten dat zij aanstaanden Donderdag, den 11 Julij, van des morgens 9 tot 12 urezullen houden De ondergeteekende heeft de eer te berig ten dat zij in commissie heeft ontvangen extra mooije Biémetten, gewerkte Batistrn en E*i<|ués Ba most en ander Tafelgoed, Uitliet! volgens fabrieksprijzen, zich bij voort during in de gunst harer Stadgenooten aanbevelende. A. C. "VERHOEYE. VSEUWEVVB kastelein te Schoorldamzal, op Zondag, den 14 Julij 1861, des namiddags ten 3 ure, laten HARDDRAVEN, door Paarden van zessen klaarom een fraaije Prfjs en Premie. Bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Alkmaar, van den 3 Julij 1861, is het accoord aangeboden in het faillissement van JAN HERMA- NUS SCHAAP winkelier en tapper te Alkmaar gehonmhlgeerd en de gefailleerde gere- hohiEiteerd. Alkmaar, J. P- KRAAKMAN 5 Julij 1861. Advocaat. Die iets te vorderen heeft van of verschul digd is aan de onder het voorregt van boedelbeschrij ving aanvaarde nalatenschap van ANDRIES GROOT, in leven Timmerman te Grootschermer, gelieft daar van vóór den 15 Julij 1861, opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris J. STIKKEL, in den Schermeer. Eene JUEVROUW, van middelbaren leeftijd, P.G., door sterfgeval buiten betrekking zijndezag zich gaarnebinnen Alkmaar, tegen Augustusof vroeger of laterweder als BllisllOllllstei* geplaatstzij kan van hare laatsteeven als van vorige betrekkingen, voldoende informatiën overleggen. Adres met franco brievenouder litt. A., bij de Uitgevers dezer Courant. fiSSÏi Op een dorp in de nabijheid van Alkmaar, |f||p|3 wordt, tegen 1<>. Augustus e.k., gevraagd eene -v. IlieilMtlllllleP. G., die met de wasch kan omgaan. Adres lett. A, bij den Boekverkooper J01I. ROEM, te Alkmaar. te SCHOORLDAM, bij P. HAM, Kastelein aldaar, op Dingsdag, den 16 Julij 1861, om eene fraaije Pl*||s en Premie, met Paar den van zessen klaar. De Paarden moeten des namiddags ten 1 ure opstal zijn zullende de harddraverij ten 3 ure plaats hebben. te ZWOLLE, traan voort hunne TIIKEËI* uitmuntende door krachtgeur en waterhoudendheid, in verzegelde pak jes, voorzien van stempel, prijs en nummer, verkrijgbaar te stellen bij A. CONIJN Az., Mient C, 11, Alkmaar, en verder in de bekende Depots, alwaar Prijscouranten te bekomen zijn. Deze Pillen, die sints vele jaren, met het beste gevolg tegen de Slijm en als maagversterkend gebruikt worden, door hare zachte werking DE spijs- vertf.ring zeer bevorderen, bijzonder goed tegen de Gal en zeer zacht laxerend zijn,zijn tegen 32. Cents het Doosje met berigt van het gebruik ver krijgbaar door tusschenkomst van de Heeren Alkmaar, H. Schreuder C". Beverwijk, W. Antonijssen. Broek op Langed., G. Wageman. C. Timmerman, voor den II. H. Waard. Burgerlrug, K. Iewen. DirkshornJ. Witlok. Hoorn E. Knaven. Koedijk, Wed. G. Slesker. j Nieuwe Niedorp, J. Groot. Purmcrende, J. Schuitemaker. Rijp, D. de Yos. ScliagenS. B. van Lon. Schermerh.,Wed. A. Nieuwlaud. Winkel, J. Ameliswaard. 'I Zand in de Zijpe, J. Stam. Zijpersluis, A. v. d. Meulen. 67#. 4- Bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Alk maar, de dato 2 Mei 1861, is MAARTJE KOS, huisvrouw van ARIE GROOTES, wonende te Sc hagenter zake van krankzinnigheid, gesteld onder curatele. Alkmaar De Procureur van den eischer 7 Julij 1861. N. R. de LANGE. Kosteloos krachtens vonnis der Regtbank te Alkmaar, d.d. 10 October 1860. *J* Bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Alk maar. de dato 23 Mei 1861, is JOHANNES BERNAR- DUS MOORMAN, thans zonder beroepwoonplaats heb bende te Alkmaar, ter zake van krankzinnigheid, gesteld ouder curatele. Alkmaar De Procureur van den eischer 7 Julij 1861. N. H. de LANGE. Kosteloos krachtens vonnis der. Regtbank te Alkmaar» d.d. 21 Augustus 1860. Te Alkmaar hij HERM'. COSTER ZOON.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 4