P ALKMAARSCHE COURANT •V». 30. Drieenzestigste Jaargang. 1 c 'J ti Zondag 28 Julij. VERTREK DER DILIGENCES EN STOOM DO O TEN. <E>flicicel ©cbccltc. Slcrktc5tu0cu. Politiek #ocrzigt. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs por jaar 3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,— Brieven franco aan de Uitgevers. HERM-. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, belialve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden berigten een dag vroeger. Diligence J. v. d. Haagen. Diligence C. v. d. Haagen (in de Burg.) Diligence S. N ij m a n. lladerstoom booten Z aanst r oom No. 1 2. Schroefstoombooten Zurmuhlcn en C. Schroefstoomboot. Stad Alkmaar. Naar Haarlem. 's Morgens circa 5,( ure. 's Namiddags circa l£ ure. Naar Haarlem. Voormiddag 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. 's Morgens 5j. ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) Naar Amsterd. i Naar N. Diep. NaarAmsterd. 'sMorgens 5| ure. 'sMorgens 11 ure. 'sNamidd. 31 ure. |'s Avonds 81 ure. 'sMorg.circalj-u. Voorm. ril ure. Naar N. Diep. Naar Amsterd. 'sNam.circ. 121u. ,'s Morg. 101ure- Naar N. Diep. 'sNamidd.3lure. 'sAvonds u 8 ure. I Uitgezondera Donderdag. U J C- WJ.WUIU»., ~-yI<t - Beurtschepen naar Amsterdam: Dingsdag G. de Vries, Donderdag C. de WatjZaturdag G. Slingerland, Zondag J. Engelsman. BURGEMEESTER enWETHOUDERS van ALKMAAR heriunereu de ingezetenen dezer gemeente aan de bepaling van art. 47 der politieverordening op de gebouwenstraten en pleinenwegen en watereninhoudende dat gedurende de hondsdagenwelke zullen ingaan den 19 Julij en zullen eindigen den 19 Augustus dezes jaars geene bondendan behoorlijkvolgens het daarvan aan het bureau van politie berustend modelgemuilband mogen losloopen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PON1. den 10 Julij 1861. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER cn WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat de VAART door de beide pijpen van de Platte Stee- nenbrug tot nadere aankondiging zal GESLOTEN zijn. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd den 14 Junij 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van de ingezetenendat de rekening van inkomsten en uitgaven overliet dienstjaar 1860, zoo als die op heden den raad is aangebodenop de secreta rie der gemeente is ter lezing gelegd en, tegen betaling der kosten,"in afschrift verkrijgbaar gesteld. AlkmaarBurgemeester en tVethouders voornoemd, den 24 Julij 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat de NAJAARSKERMIS op den 21 Augustus aanstaande binnen deze gemeente een aanvang neemt en dat op dien dag tevens de loting voor plaatsen zal worden gehouden. De ingezetenen die op de straat vóór hunne woningen eene plaats tot uitstalling hunner koopwaren verlangenzul len hiervanvóór de loting aan Marktmeesteren moeten kennis geven. AlkmaarBurgemeester en Wethouders voornoemd, den 27 Julij 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van belanghebbenden: dat de openbare school voor meisjes zal geopend worden op 15 Au gustus a.s., en maken hen tevens opmerkzaam op de bepa lingen vervat in de gemeentebladen n°. 42 en 43welke ter Secretarie dezer gemeentetegen betaling der kostenver krijgbaar zijn. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 29 Julij 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARDT. De onderstaande personen worden in hun belang opgeroe pen om zich in den loop dezer weekvan des voormiddags 9 tot 2 ureaan te melden ter secretarie dezer gemeente. BERENDJE EEENSTRAHarlinqen, MARITJE ALDERS, Oterleek, GERARDUS JOSEPHUS JANSSEN Belfshaven, KLAAS SCHUIJT, Akersloot, JAN ROOS, ZijpeWIL LEM VINK, Obdam. De regthebbenden op een aan den Omval, te Alkmaar, gevonden zilveren horologieketting met dito sleutel; een vrou wen zijzak met eenig goedeen bloedkoralen armbandje eene spoorstok en een blok van een schipeen zilveren ta baksdoos met dito sigaren pijpje, kunnen deze voorwerpen aan het Commissariaat van politie te Alkmaar terugbekomen. Het bedanken voor het lidmaatschap van den Raad door een zijner leden en het niet-aannemeu der benoeming door een tweetal pas herkozen leden hebben een nieuwe verkiezing .noodzakelijk gemaakt. Minder dan ooit gevoelen wij roeping om ons in den strijd te mengende onzekerheid en verwarringwaarin dit plot seling ontstaan van drie nieuwe vacatures de kiezers gebragt heeft, de verschillendezelfs tegenstrijdige geruchten om trent de beweegredenen, welke tot dien stap geleid hebben, de onvolledige bekendheid met de verschillende min of meer openbare aanbevelingen van caudidaten zouden alleen reeds voldoende zijn om ons van een beoordeeling te onthouden, die slechts op gissingen en vermoedens gegrond zou kunnen zijn. Ter gelegenheid van de vorige verkiezing wekten wij tot «trouwe stemming op. Werkelijk bestaat er geen reden tot dagen over de opkomst der kiezers; het aantal ingeleverde stembriefjes was aanzienlijker dan ooit. en steekt in verhou ding tot de kiesgeregtigden gunstig af bij dat van de meeste andere gemeenten. Moge slechts die belangstelling in hot verkieziugswerk blijvend zijnen zich ook bij de aanstaaude verkiezingen weder openbaren! Wij herhalen onze woorden bij de vorige gelegenheid ge uit Moge verder ieder kiezer stemmen volgens zijne over tuiging. Hij geve niet toe aan persoonlijke genegenheid of tegenzinmaar traehte mede te werken tot het algemeen belang.Er mag aan den kiezer geen mindere eisch worden gedaan dan die van geheele terzijdestelling van alle persoon lijke voorliefde en verloochening van alle particuliere veet.en. Een goede keuze is onmogelijk zonder onderlinge wisseling van gedachtennavorsehing en voorlichting. Men prijze zijne caudidaten aanmaar geene aanprijzing is geldig dan die gegrond is op eenige eigenschapwelke den caudidaat weuschelijk maakt in het belang der gemeente. Mogten de kiezers alle andere aanprijzingen verwerpen 1 Men mag geen candidaat stemmen om dezen of genen genoegen te doen die zoo stemt verloochent zijn pligt als kiezer, en pleegt ver raad aan het algemeen belang. Ieder kiezer blijve zelfstandig. Hij late zich voorlichten hij hoore en beoordeele de verschillende aanbevelingendoch beslissc eindelijk zelf. Hij volge niet blindelings de aanwij zing van anderen. Ieder kiezer is bij de grondwet geroepen om zelf te stemmendie de invulling van zijn stembriefje aan een ander overlaat, verzuimt zijn burgerpligt. Ieder kiezer blijve zelfstandig. Daartoe mogen allen me dewerkendie door hun vermogenhunne maatschappelijke betrekking of om welke andere reden ook, invloed kunnen uitoefenenMen lichte voor, geve raad en bevele aan, zoo veel men wilmaar schendc niemands zelfstandigheidmen late de beslissing aan den kiezer zeiven en eerbiedige zijn regt om te stemmen als een heilig regt. Die gebruik maakt van de afhankelijkheid van zijn medeburger om zich meester te maken van zijne stempleegt een onedele daad, en ver kracht onze staatsinstellingen. Kiezers! vervult uw burgerpligt door te stemmen, cn kiest zelfstandig. De Oostenrijksclie regering toont vast besloten te zijn om de eenheid des rijks tot stand te brengenechter niet meer door de bureaucratische centralisatiein 1851 ingevoerd maar langs den constitutioneelen weg. Nadat het adres van den Hongaarschen Landdag in den vorm genoegzaam was ge wijzigd om door den Keizer als Kouing van Hongarije aan genomen te kunnen wordenhebben zoowel zijne Hougaar- sche als zijne Duitsche ministers een ontwerp voor een ant woord opgemaaktde niet-aauneming van dat der eerstge- noemden had de aftreding van den Hongaarschen hofkanselier baron Vay en van den minister graaf Szecsen ten gevolge. Het ontwerp der Duitsche ministers is aangenomen aan de beide Hongaarsche huizen gezonden en daar gelezen. De eenheid der geheele Monarchie ten opzigte van de geldmid delen, het krijgswezen en de buitenlandschc betrekkingen is daarin op den voorgrond gesteldhet binnenlandsch bestuur wordt aau den Hongaarschen Landdag overgelatende wet telijke verordeningen van 1848 moeten herzien en met de beginselen der eenheid van de Monarchie in overeenstemming gebragt worden. Verder wordt de Hongaarsche Landdag aan gemaand om spoedig afgevaardigden naar den Rijksdag te Weenen te zenden, omdat in de maand Augustus in die vergadering financiëele aangelegenheden zullen behandeld worden. Met betrekking tot de nevenlanden verklaart de regering de zelfstandigheid der verschillende volksstammen te zullen eerbiedigen en (laarhij te letten op de landstaal en den graad van ontwikkeling der bevolking. Voor het oogen- jjlik is een vereeniging onuitvoerbaar. Dat het der regering ernst is met de aaumaning om afge vaardigden naar den Rijksdag te zenden zou men kunnen opmaken uit het gebeurde in Istriëwaar de Landdag ter zake van de weigering om daartoe over te gaan door den Keizer is ontbondenen nieuwe verkiezingen zijn bevolen. Het is voor als nog zeer onzekerwat de Hongaarsche Landdag omtrent dit Keizerlijk antwoord zal beslissen. Voor de Hongarendie sinds eeuwen tot na 1S48 een constitu tioneelen regeringsvorm haddenzal het altijd wel een harde zaak zijn, zich een door de regering geoctroijeerde grondwet te laten opdringen. Wetligt zullen zij daartoe echter over gaan, daar de regering de grootste bereidwilligheid toont om met hen te onderhandelenwanneer zij slechts vrede hebben met de punten van eenheid door haar vastgesteld. De herinnering aan de naauwe vereeniging met Oostenrijk sinds 1851 kan trouwens voor de Hongaren bezwaarlijk aangenaam zijn; zij had een administratie ten gevolge, die tot in de kleinste ondcrdeelen van Weenen uitgingen waarbij aan de ambtenaren de grootst mogelijke magt tegen over het volk werd gegeventerwijl zij op hunne beurt we der tot slaafsche opvolging der bevelen uit Weenen verpligt warendaarenboven waren de ambtenaren meest Duitschers en alzoo met de taal des lands geheel onbekendterwijl het gebruik der Duitsche taal voor de publieke dienst zelfs uitdrukkelijk was voorgeschreven. De oude Hongaarsche wetten werden eensklapszonder overgangsmaatregelendoor de Oostenrijksclie vervangen, wat natuurlijk de schromelijk- ste verwarring ten gevolge had. In plaats van de inlandsche politie werden gensdarmen aangestelddie het regt hadden iedereen op bloot vermoeden in hechtenis te nemenwerd de in hechtenis genomene veroordeelddan ontving do gensdarmedie intusscheu zelf als getuige mogt optreden een geldelijke belooning van vier tot zestig florijnen. Men berekentdat ten gevolge van deze aanmoediging in den tijd van zes jaren achtereenvolgens 1,680,000 personen, dat isbijna een zevende deel der bevolkingin hechtenis zijn genomenAan belastingen betaalde Hongarije waarschijn lijk vier maal zoo veel als vóór 184S. De meesteen voorzeker de grievendstc dezer maatregelen van onderdrukking - echter niet do belastingen worden door de tegenwoordige staatsregeling opgehevenmaar toeli blijft het begrijpelijkdat de Hongaren met deze ondervin ding een bijna onovcrwinnelijken afkeer moeten hebben van elkezelfs de minstevereeniging met Oostenrijk. Veel is er inden laatsten tijd gesproken overeen toenadering, tusschen RuslandOostenrijk en Pruissen, tot onderlinge hulp bij mogelijke bewegingen in Polen of Hongarije. Wat biervan ook moge zijnten opzigte van het onder hen ver deelde Polen hebben de drie staten een gelijk belang tot bewaring van het geroofdecn bestaat er tusschen hen een natuurlijk verbond door de volkomen gelijke onregtvaardig- heid hunner overheersching. Reeds wordt het gerucht ver breid, dat de Russische minister ,vau Buitenlandsche Zaken Prins Gortschakof, om het sluiten van dit verbond, dat door regtstreeksche briefwisseling tusscheu de souvereinen zou zijn tot stand gekomenzijn ontslag heeft genomenen dat de Russische gezant te Parijs graaf von Kisseleff, door een ander zal worden vervangen om de weinige veerkrachtwaarmede hij de Russische belangen bij het Pransche hof verdedigt, daar hij zelfs tot nog toe de uitzetting uit Erankrijk niet heeft kunnen bewerken van Prins Bolgoroukote. De genoemde Prins is uit Rusland geweken om vrij over Rusland te kunnen schrijvenbehalve vele afzonderlijke werken over dat rijk geeft hij te Leipzig het dagblad de Toekomst uit, dat in liet Russisch wordt geschreven, en waarvan iu weerwil der gestrenge maatregelen van de regering een 1500 tal exemplaren in Rusland worden binnen gesmok keld. De lezing van dit blad is nog onlangs te gelijk met die van liet te Londen mede in liet Russisch verschijnende dagblad de Klok door den Russischen generaal Ouchakoff aan zijne officieren verboden. Donker is de schilderingdie Prins Bolgoroukov van den toestand zijns vaderlands geeft. Een net van ambtenaren en een ondoordringbare bureaucratie beheerschen het rijk verhinderen den Keizer den waren toestand te leeren ken nen, en verlammen zijne beste en meest welwillende maatre gelen. Dat omkoopbaarheid en knevelarij voor alle ambte naren en zoo ook voor de regterlijke magtonmisbaar zijn, blijkt uit de bespottelijk lage bezoldiging; bij sommige lagere regtbanken is onder andereu de jaarwedde der officieren van justitie eerst onlangs tot twee honderd gulden opgevoerd!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1