ALKMAARSCHE COURANT V. 32. Drieenzestigste IS61. Zondag 11 Augustus. V IS Sipvi U TERTRER DER DILIGENCES EN STOO M B O O T E Ni. ©fftciccl ©cbccltc. 10 IS6L spanTaardt. Politici! ©oersigt. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar/3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Ditgevers. HEB. M'. COSTER ZO OU. De Advertentiën kosten van 15 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden berigten een dag vroeger. Diligence J. v. d. Uaagen. Diligence IG. v. d. TIaagen (in de Burg.) Diligence S. N ij m a n. Baderstoombooten Zaanstroom No. l&i Sehroefstoombooten Zurmtih le n en C. Schroefstoomboot. Stad Alkmaar. Naar Haarlem. 's Morgens circa 5j- ure. Namiddags circa ljj ure. Naar Haarlem. "Voormiddag 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. 's Morgens 54 ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) Naar Amsterd. i Naar N. Diep. 'sMorgens5| ure. 'sMorgens 11 ure. 'sNamidd. 3^ure.| 's Avonds 8^ ure. Naar Amsterd. 'sMorg.circa4iu. Voorm. /II ure. Naar N. Diep. Naar Amsterd. 'sNam.circ. 12|u. i'sMorg. 10^. ure. 'sAvonds 8 ure. Uitgezonderd Donderdag. Naar N. Diep. 'sNamidd. 3lure. - ure. itiaauuioil J t I Beurtschepen naar Amsterdam: Dingsdag EngelsmanDonderdag T. F. de Fries, Zaturdag G. de Vries. Zondag C. de Waij. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat de VAART door de beide pijpen van de Platte Stec- nenbrug tot nadere aankondiging zal GESLOTEN zijn. AlkmaarBurgemeester en Wethouders voornoemd A MACLAINE PONT. den 14 Junij 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER enWETHOU DERS van ALKMAAR herinneren dc ingezetenen dezer gemeente aan de bepaling van art. 47 der politieverordening op de gebouwen .straten en pleinenwegen en watereninhoudende dat gedurende de hondsdagen, welke zullen ingaan den 19 July en zullen eindigen den 19 Augustus dezes jaarsgeene honden, dan behoorlijkvolgens het daarvan aan het bureau van politie berustend model, gemuilband mogen losloopen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennisse van belanghebbenden Dat tegen betaling der kosten op de secretarie der gemeente verkrijgbaar zijn gesteld: GEMEENTEBLAD N°.45, houdendeschoolreglementvoorhetgym- nasium en de openbare jongensschool. 46 houdende instructie voor het onder- wijzend personeel op diezelfde school. 47 houdende verordening van onderwijs op de openbare school voor meisjes. U 48, houdende instructie voor het onderwij- 'zend personeel op die school. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. De regthebbenden op een te Alkmaar gevonden vrouwen zijzak met eenig goedeene spoorstok en een blok van een schipkunnen deze voorwerpen aan het Commissariaat van politie aldaar terugbekomen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat de NAJAARSKERMIS op den 21 Augustus aanstaande binnen deze gemeente een aanvang neemt en dat op dien dag tevens de loting voor plaatsen zal worden gehouden. De ingezetenendie op de straat voor hunne woningen eene plaats tot uitstalling hunner koopwaren verlangenzul len hiervan, vóór de loting aan Marktmeesteren moeten kennis geven. De platte Steenenbrug kanwegens reparatie, niet met tenten of kramen worden bezet. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd den 27 Julij 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van belanghebbenden: dat de openbare school voor meisjes zal geopend worden op 12 Au- gustus a.s., en maken hen tevens opmerkzaam op de bepa lingen vervat in de gemeentebladen n°. 42 en 43welke ter Secretarie dezer gemeentetegen betaling der kostenver krijgbaar zijn. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 29 Julij 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR roepen mits deze belanghebbenden op, om wanneer zij voor de vacante betrekking van ONDERWIJZERES in vrouwe lijke handwerken op de Openbare School voor Meisjes, waaraan eene bezoldiging van 200 jaars verbonden is in aanmerking wenschen te komen, vóór of op den 12 Au gustus e.k. de bewijzen van bekwaamheid en goed gedrag in te zenden ter secretarie der gemeente. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 3 Aug. 18G1. Be Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der ingezetenen: Dat van Maandag den 12 tot en met Zaturdag den 17 dezer, des morgens van 9 tot 2 ure, ter secretarie der gemeente de gelegenheid is opengesteld, tot het doen van aanvragen om gratis onderwijs op Se stads teekensehool alhier te ontvangen. Zij maken de ouders opmerkzaam op het groote nut, dat dit onderwijs, in volgende jaren, voor hunne kinderen kan opleverenen houden zich overtuigd dat de ouders de hun aangeboden gelegenheid niet ongebruikt zullen laten voorbij gaan. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 9 Aug. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. Niets heeft liet wantrouwen tegen de Napoleontische poli tiek zoo zeer opgewekt als de inlijving van Savoye enNizza in Erankrijk. Daardoor is geblekendat de tegenwoordige Keizer de overleveringen van liet eerste Keizerrijk ook tracht te volgen met het oog op uitbreiding van grondgebiedde leer der natuurlijke grenzen is met al hare verontrustende gevolgen weder ter sprake gekomenenwat misschien nog liet belangrijkste ismen heeft geleerd geen vertrouwen te kunnen stellen in de plegtigste verzekeringen van het Eran- sclie kabinet. Nu moge de Keizer in 't vervolg verzekeren, dat hij de meest vredelievende gevoelens koestertdat hij geen uitbreiding van Erankrijks grondgebied beoogtmen zal hem met gelooven dan voor zoo ver zijne daden met die verklaringen in overeenstemming zijn. De Europesche Sta ten hebben de overtuiging bekomen, dat hunne veiligheid alleen door eigen weerbaarheid en voortdurende waakzaam heid volkomen gewaarborgd is daarom laat Engeland niet na zijne marine te versterkenzoolang Erankrijk daarvan niet aflaat. Nog onlangs verklaarde lord Palmerstondat Enge land niet anders handelen kon. Een drietal leden van het Lagerhuis wenschte te vernemenof het niet mogelijk zou zijn zich met Erankrijk omtrent de beperking der gewapende oorlogsvloot te verstaan; de minister achtte dit niet raadzaam omdat Engeland zich zelf daardoor de handen zou bindenals soms onvoorziene omstandigheden wederom een uitbreiding der zeemagt wenschelijk maakten daarenboven zou het weder- keerig toezigt op elkanders handelingen moeiielijk uitvoerbaar zijn, en aanleiding geven tot voortdurend wantrouwen en eindelooze twistendie eerder den vrede zouden verstoren dan bevorderen. Het bedoelde evenwigt tusschen de ver schillende zeemogendheden zou ook nog altijd door de ver- eeniging van sommige, ook al behoorden zij niet tot die van den eersten rang verbroken kunnen worden. Werkelijk zou een overeenkomst als de hier bedoelde wel nimmer tot een goeden uitslag kunnen leiden. Tusschen statendie opregtelijk den vrede wenschenis zij overbo dig hunne gezindheid zal uit hunne handelingen blijken en het welbegrepen eigenbelangdoor het gezond verstand van regering en volk geleidzal hen verbieden voortdurend millioenen schats te verspillen aan een onnoodige wapening. Een oorlogzuchtig gestemde staat zal of tot zulk eeu verbond niet toetredenof, wat nog erger is, heimelijk zijne verplig- tingen ontduiken en misbruik maken van de goede trouw der anderenom hen onverwachts te overvallen. Dc waardig heid van onafhankelijke staten laat geen voldoend onderling toezigt toeen vond dit plaatsde wederkeerige achter docht zou tot onaangenaamheden leidendie weldra een eind zouden maken aan de gansche overeenkomst en de goede verstandhouding niet zouden verbeteren. Goede trouw en daardoor te weeg gebragt onderling ver trouwen zijn alleen in staat om de wapeningen ter zee en te land, die tegenwoordig de beste krachten en vermogens der Europesche volkeren ondermijnenals noodelooze ver spilling van menschenhauden en geldte doen stakenmaar deze beide zaken worden niet door tractaten in t leven ge roepen. Daartoe moeten Christendom, verlichting en bescha ving niet langer alleen in naam maar in waarheid algemeen verspreid wordendaartoe kunnen Heldere begrippen van de lessen der staathuishoudkunde en van de eischen van haudeï en nijverheid, daartoe kan de overtuiging, dat er geen strijd maar overeenstemming van belangen bestaat, krachtdadig medewerken. Zoolang er echter een heerschzuchtig alleeu- heerscher op den een of anderen Europeschen troon zit, zoo lang er in eenigen staat strijd beslaat tusschen de belangen van den Vorst of de regeringspartij en liet volkzoolang er in Amerika millioenen gevonden worden, die de slavernij tot de wet des landstot den hoeksteen van het staatsge bouw wenschen te maken zoolang zullen oorlog en oproer het mensebdom teisteren met hunne vreesselijke plagen, zóó lang zal de zorg voor eigen veiligheid zelfs den meest vre- delievenden staat noodzaken zich naar zijn vermogen te wapenen. De aanhechting van Savoye en Nizza heeft een algemeen Europeesch belang gekrenktdat onlangs weder is ter sprake gebragt. Er ligt midden in Europa een natuurlijke vesting, die de toegangen tot verschillende naburige en tegelijk naijverige staten beheerschtdie vesting is Zwitserland. Het algemeen belang vordertdat zulk een natuurlijke sterkte niet in de magt is van een of andere groote mogendheidmaar door een onzijdige magt verdedigd wordtdaarom is Zwitserland bij de traktaten van 1815 onzijdig verklaard. Nu kan echter evenmin gedoogd wordendat de poorten der vesting zelve door een der naijverige partijen bezet worden, want daardoor ligt de geheele vesting voor haar open. Daarom moesten ook de bergpassen in Savoye, die de toegangen vormen tot de Zuidelijke Zwitsersche kantonsdoor een onzijdige magt be waakt wordenen werd bij dezelfde traktaten overeenge komen, dat de provinciën Chablais, Eaucigny en Genevois in de onzijdigheid van Zwitserland zouden deelen met bepa ling dat in° geval er tusschen de Zwitserland omringende staten vijandelijkheden mogten uitbarsten of dreigen uit te brekende troepen van den Koning van Sardiniëwaartoe deze landstreken behoordener uit zouden terug trekken en geene troepen van welke mogendheid ook het regt zouden hebben er door te trekken of er in te vertoeven, behalve die welke het Zwitsersche Eedgenootschap zou goedvinden daar te plaatsen. Onder den afstand van Savoye door Sardinië aan Frankrijk zijn ook deze provinciën begrepen, zoodat zij tegenwoordig een deel uitmaken van het Eransche Keizerrijk, waarvoor het onzijdig verklaarde Zwitserland alzoo van de zuidzijde open ligt. Over de onzijdigheid dezer landstreken en de regten van Zwitserland om ze in oorlogstijd te bezetten is bij dien afstand niet gesproken, en het is niet te voorzien, dat eeu mogendheid als Erankrijk die bezetting in eenig geval zal gedoogen. Zwitserland blijft echter tegen de inlijving pro testeren en zicli op zijne regten beroepen, en nog onlangs schijnt het weder op deze zaak de aandacht der Europesche diplomatie gevestigd te hebbendie zij allezins verdient. Die diplomatie schijnt echter tc onvermogend of te verdeeld te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1