Aanbesteding. burgerlijke stand. VEILING VAN VASTE GOEDEREN. Qlbucvtcntiën. Openbare Verkooping te Bergen, 'Een ITB^fTBliiaaito dl ERIE, te Alkmaar, aan de Mientwijk B, No. 28 sectie A, N°. 1565. groot 1 roede 27 ellen; hebbende dit perceel eeue gemeene steeg ten zuiden. Breeder bij billelten omschreven. Nadere infor- matiën zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen de LANGE er. de MORAAZte Alkmaar. Vcreeniging „Evangelische Zending." ittArfctbcritjtctL WILLEM SLOT, broodbakker te Schagerbrug, in de Zijpe is voornemensop Za- turdao-den 31 Augustus 1861, des voormiddags ten 12 ure, in bet Logement aan de Schagerbrug voormeld in het openbaar aantebesteden Sfiet bouwen eeuer nieuwe SmORiBaTTiTirERIJ, met TToon- Ssssis BlorscliSchuur eia tolal onder één èsk. 2. 3. 6 S R n V., tc Nieuwe Diep; als boven met de raderstoom- boot Zaanstroom No. 2. 7 Idem, idem, metderaderstoomboot Zaan- stroom No.'2, met eeue snelheid van meer dan 100 ellen in de minuut, stoomend doorvaren door de draaibrug over het Groot N Holl. Kanaal te Alkmaar; boete als boven. ONDERTROUWD. 23 Aug. Caspar Johannes de Leeuw en Karoliena Muller. Jan Tonneboeijer en Geertje Lebbmgbeide alhier eerstgeu. onlangs te Enkhuizen woonachtig. GETROUWD. 18 Aug. Jan de Lange en Alida Agatha Hoorndyk, wed. van n Johannes Antonius Jaeobse. 22 Cornells van de Pol, te Sehoorl, en Trigntje omit te Alkmaar. GEBOREN. 16 Aug. Elisabeth MariaD. van Jacob Helling en Cathanna Gerarda de Vries. r, 17 n LeentjeD. van Jacob David Hamburger en Rebeeka Nias. ,r 18 Trijntje Johanna HielUcjeD. vaii Jan A ogelezangen Catharina Oudt, 19 Johannes Wilhelmus, Z. van Everardus Arnoldus ier- steege en Maria Elisabeth Pranger.— Maria Anna, D. van Bernardus Anthonius Stikvoort en Geertmida Maria Termeulen.Johanna Maria, van Dirk Haasbroek en Anna Elisabeth Arbous. 22 Hendrik, Z. van Jan Jonker en Dirkje luehs. Maria Josina, D. van Johannes Opdam en Adnana Alida Akersloot. m uj Jan, Z. van Jan Snooi en Maria Schellingen Bh sabelh Pelronella Maria, D. van Klaas Zeegers en Anna Maria Fransisca Lobach OVERLEDEN. 19 Aug. Veike Johannes lilburg20 j. 20 Trijntje Ottechtg. van .Tolian Georg Groos eerder wed. van Jan Voormij, 33 j. en 11 m. 21 Gerrit Kopjes, 60 j. 23 a Christina van Ophernwed. van Johannes Jagtman G4 iMaria Catharina Voorn, echtg. van Maar ten Jelmers35 j.Dorothea Geertruida D. van Hendrik van Dijk en Grietje Vader. 11 w. 22 Augustus. Door den Notaris D. N. VAN ELTEN. Winkelhuis «het Gouden Hoofd," z.z. LaugestraatA, Jf>- Srijkgeld f 26, N. Adolf f 2600 Uit de hand verkocht. 23 Aug. Door den Notaris ABK. P. DE LANGE. 1 Huis Rast hout" en Tuinin den Anna Paulowna i ol- der, oosldeelsectie M, No. 387 en 388, groot 0,8 o 44 Strijkgeld f 10. H. Kossen f 1511,34 2. Weiland, aldaar, No. 384-386 en 389, groot 916,50 Strijkgeld 25C. Jongejan t 87j2,5S 3. Dito, aldaar, No. 390 393 groot 9,96,—. Strijkgeld f 25 D. Wat boerf 9661.20 4. Dito, aldaar, No. 381 383, groot 12,19,50 Strijkgeld ƒ25, A. Schenk 12255, Jö 5. Dilo en Water, aldaar, No. 373 376, 3/9, 380, groot 9,54,GÜ. T rT-iii 717 Strijkgeld 25 J. Spaans Jr. 111,77 6. Weiland., aldaar, No. 369 372, groot 9'S5fV- Strijkceld 23, A. haan Jr. f 6944,25 7. Dito, aldaar, No. 51 en 52, groot 9,98,30. Strijkgeld f 25. J. Spaans Jr. f 5141,25 8. Huis en Weiland, aldaar, No. 43—.45, groot 9,98,96. Strijkgeld f 25 B. Preijer f 6264,08 Weiland, aldaar. No. 41 en 42 .groot 10,01,50. Strijkgeld f 25 A. P. Sxpman f 52a/.88 Dito, aldaar. No. 34 en 35, groot 10,08,50. Strijkgeld 25 A. Schenk f 5496.33 Huismanswoning, Kade en 2 stukken Weilandin den A.P.polder,westdeel, sectieK,No 266—270, er-9-15-90- Strijkgeld 25J. van Gijtenbeek 2488,96 a 20,25. 19 Paarden 50 a 195, 6 Koeijen f 125 a 235, 9 Kalveren 5 a 11,50. 125 Schapen/9,50 a 25 80 Varkons a 2316 Zeugen 17,50 a 34, 250 Biggen 4,50 a 8,50, u Bokken 1,50 a 6,50 3 Geiten 2,50la9 250 Kippen 40 ets. a f 1,50, 18000 ICippeneijeren f 2,40 a 2,50 en 6500 Eenden dito f 2,50 a 2,70,3400 koppen Boter 51 a 53 ct per kop, 750 mudden Aardappelen per mud 4 a b, JOU Ned. P. Aalbessen 18 a 20 ets., 30 mande Peeren per mand ƒ6 a 7, 50 manden Appelen 3 a 3,60. Medemblik 21 Aug. Kleine Kaas f 22,2a. aangevoerd 113 stapels, wegende 27175 N.P. Boter 1,20 per N.P., Kip- peneijeren 2,40 per 100. 23 Aug. met de stoomboot naar Londen verzonden 13 Koeijen, 3 Kalveren en 1377 Schapen. Purmerende 20 Aug. Aangevoerd 139 Runderen ,13 laar den, 36 vette Varkens van 44 tot 50 ets. per N.P20 ma gere dito 12 a 15 116 Biggen 5 a 7, 102 vette Kalveren 45 tot 60 ets. per N.P., 37 nucht. dito 6 a 16, 867 Schapen en Lammeren, kleine Kaas/22,50, aangevoerd 200 stapels Boter 0,80 a l,07i per N.P., mud Appelen a ƒ6 per mud. Schagen 22 Aug. Paarden 70 a 90, 16 Melk- en magere Koeijen J 80 a 110 26 vette gelde dito ƒ140 a 210 8 nuch tere'Kalveren ƒ3 a 6. 287 magere Schapen 8 a 14, 260 vette dito 16 a 23, 52 Lammeren 6 a 11 magere V arkens 12 a 18, 37 Biggen 15 a 8, Konijnen 30 a 4o Kippen 15 a 80, Eenden 20 a 40 ets, Duiven f 0,10 a 1,50, Boter 67» ets per kop of 90 ets perN.P., Kaas 35 a 40 ets per N.L 4000 Kippeneijeren f 2,30 a 2,401000 Eenden dito 2 a 2,20 per 100. T ,1Q ,n Schiedam 23 Aug. Moutwijn/ 13, Jenever ƒ18,50. Zaandam 22 Aug. Raapkoeken 83 a 8b, Lijnkoeken ƒ12 Londen 19 Aug. Aangevoerd 4770 Runderen 28330 Scha pen 195 Kalveren en 530 Varkens. Puike soorten golden 5., 5.2, 4.6 en 6 sh. gjr» Men is van meening, om, in het lokaal iSij van den Heer P. A. Wal raven, te Alkmaar, —JÉS aan de Lombardsteegop Donderdagden 19 September L861, bij opveilingen op Donderdag, den 26 September daaraanvolgendebij afslag telkens des avonds te vijf ure, in het openbaar, te verkoopen. Een BI TH to en ERVE, te Alkmaar, aan de Koornstraat, in wijk A, N°. 180, kadaster sec tie A, N°. 766, groot 34 ellen. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere infor mation zijn te bekomen ten kantore van de Ileeren de LANGE en de MORAAZ, te Alkmaar. Men is van meeningom op Donderdag ijlden 19 September 1861bij opveilingen op den daaraanvolgenden Donderdag, den 26 der- zefde maand, bij afslag, op beide dagen des avonds te vijf urein liet lokaal Harmonicate Alkmaar, aan de Lombardsteeg, in het openbaar, te verkoopen: Een §BTM4E30to en ERWE, te Alkmaar, aan de zuidzijde van het Luttik Oudorpin wijk C, No. 305 kadaster sectie B No. 292 ter grootte van tweeënveertig ellen. Breeder bij billetten beschreven en nadere onder- rigting te bekomen ten kantore van de Notarissen de LANGE de MORAAZ te Alkmaar. Ontiidio- bevallen van eene doode Dochter W. COSTER - HE LEEUW. Alkmaar den 24 Augustus 1861. Algcmeene Keunisgeving. Men is van meeningom in het lokaal 9. 10. 11. Getrouvd CORNELIS van de POL Jz., te Sohoorl en TRIJNTJE SMIT. Alkmaarden 22 Augustus 1861. Voor de vele blijken van deelneming, mij betoond bij het smartelijk ziekbed en bij het overlij den van mijnen oudsten Zoon JESSE van LA- TENBURG," betuig ik bij deze ook namens mijne twee nog overgebleven kinderen, mijnen welmeenen den dank. U- MIKKE, Wed. M. van Batenburg. ten sterf huize van den Heer 11. S1AN- JAARD, in leven genees- heel- en verlos kundige aldaar, staande in de Kerkbuurt, op den hoek van de Sparrenlaan, op Woensdag, den 28 Augustus 1861te beginnen vóór den middag te tien ure, van eenen xliulclijjken wel ge- eonserveerden IÜROEREE bestaande u eene mahoniehouten secretaire ronde tafel ipeeltafelwerktafeltje, peiiantkasje en causeuse, schuif- en andere tafels stoelen staand ho- rologiespiegels tafellampenbedden en toebe hoord vloerkleeden en karpetten mangel, kagchel, 11J en blaauw HUI Harmonica, van den Heer P. A. "Walraven, te Alkmaar, op Donderdag, den 19 Septem ber 1861, bij opveiling, en op Donderdag, den 26 Sep tember daaraanvolgende, bij afslagtelkens des avonds te vijf ure, in het openbaar, te verkoopen 12. Weiland, aldaar, No. 264 en 265, groot 9,84,90 Strijkgeld 25, Pieter Meurs f 1871,31 13. Dito en Water" aldaar, No. 278 - 280, groot 11.46 40 Strijkgeld 25 A. P. Sipmanf 1854,21 14. Weiland, aldaar. No. 281 en 282, gro°t U;96,10. Strijkgeld 25, J. van Gijtenbeek f 22/2,59 15. Dito, aldaar, No. 283 285, groot 10,04,20 Strijkgeld 25A. Schenk f 4318,06 (Afslag 6 Sept.) «S'KfttiSASiK Zondag den 1 Sept. a.s„ des avonds ten 7J ure, in het gebouw aan den Koningsweg, U U U U i l> LtuLUO 'O poroelein verlakt- glas- en aardewerkkóper- tin- blik- en ijzerwerk bed- en tafellinnen goud- en zilverwerk, Rwkcil, betrekkelijk de genees- heel- en verloskunde een vQfjarBg RSatmm tot'lïiiiiïMflpsï'Sï"'! tluklicle Bltl, D soort, mak en goed bij den weg voor alle tuigen, een overdekt en BTarreljebeide op veerenalsmede Tuigen, en hetgeen verder zal worden aangeboden. Alles daags vóór den ver koopdag van des vóórmiddags tien tot des namiddags zes uur, ter gemelde plaatse te bezigtigen. Alkmaar 19 Aug. Aangevoerd 3 Koeijen f 150 a 200, 118 Kalveren f 36 a 60177 Schapen 16 a 20, 11 vette Varkens 42 tot 48 ets. het NP. 23 Aug. Kleine Kaas 22,50, commissie f 25,25, middel bare f 26,50 laagste prijs ƒ15, aangevoerd 619 stapels we gende 130570 N.P. Tarwe iWOa 12, Rogge f 7 a 7.50, Gerst 5 a 6, Haver /3 a 4,50. Mosterdzaad 14 a 20, Koolzaad f 13, Karweizaad 10 a 11. Erwten f 10. 24 Aug. Aangevoerd 8 Paarden ƒ80 a 150,10 Koeijen/100 a 150, 580 Schapen 10 a 28, 85 Lammeren 7 a 12, 56 magere Varkens 14 a 20, 126 Biggen fi af, nucht Kal veren 7 a 11, Boter per kop 60 tot 70 ct. Broek in Waterl. 22 Aug. Aangevoerd 47 stapels Kaas, wegende 10695 NP., 23. 'Hoorn 19 Aug. Aangevoerd 7 Kalveren, 515 Schapen. 22 Aug. Kleine Graskaas 22,50, 20 en 18aangevoerd 390 stapels, wegende 96585 NP. 24 Aug. Tarwe ƒ10. Gerst ƒ7,50, Haver 5.10, brniue Boonen 15, graauwe Erwten ƒ19, vale dito ƒ1/, witte dito 12, Koolzaad ƒ12,50, aangevoerd 324 mudden. Op monster verkocht: 160 Karweizaad a f 11,50, en 250 Mosterdzaad ouderwetsche glazenkas Iraai gekleurd De bestekken zullen ter lezing liggen in het Veerhuis aan den Helder, in den Burg, te Alkmaar, in het Wapen van de Zijpe te Schagerbrugin den Wildeman te Schagen, en bij A'. Visser te Wieringerwaarden zal op Woensdag, den 2S Au gustus °ek. aanwijzing in loco worden gedaan en de teekening kunnen worden gezien. Dijkgraaf en Heemraden van den Polder de Heer Hugo Waard zullen bij inschrijving aanbesteden De voor den Polder in dezen jare lienoodigde toehelpen. Raapolie, Reuzel, l'aar- «fenvetkaarsen enz. De conditiën van aanbesteding liggen ter lezing op de secretarie van den polder en in het polderhuis; zullende de inschrijvingabilletten vóór of op den 6 September 1861 ingeleverd moeten zijn, bij den Secretary van den ,)RU1,i VESTE1JN. Men is van meening, om, in bet lokaal A jvj o 7 3 Harmonica, van den Heer P. A. Walhaven, te Alkmaar, op Donderdag, den 19 Septem ber 1861, bij opveiling, en op Donderdag, den 26 September daaraanvolgende bij afslagtelkens des avonds te vijf ure in het openbaar, tc verkoopen: 1. Een Reiii* en Erf, aan de Langestraatte Alkmaar, wijk B N°. 142. Een l'akliui* en Erf, te Alkmaar, aan de Hoogestraatwijk B, N°. 174. Een Sluis en Erf, aan de Groote Aijver straat, te Alkmaar, wijk A, N°. 952. 4 Een l'uklllliste Alkmaar, aan het Achter- fnidsen wijk C, Nis- 160 en 161. Breeder bij billetten omschreven. Nadere ïntor- matiën zijn te bekomen ten kantore van de Notaris sen de LANGE en de MORAAZte Alkmaar - - De tweede verificatie in het faillissement van WILLEM BROUWER, Korenmolenaar te Aker sloot, zal plaats hebben op Maandag, den 2 Sep tember 1861, des middags ten 12 ure, ter Raad kamer der Arrondissements Regtbank te Alkmaar. He Curator COHEN STUART, Procureur. Te^en primo November aanstaande wordt gevraagd eene ftkiiulcrincidvan 17 I .-•.•'Afcjarp.n oud of daarboven die goed naaijen en j strijken kan. Adres bij de Uitgevers dezer Courant. Er biedt zich gelegenheid aan tot plaatsing I van een LEERLING in eene Ri ««<ll»akkcrïJ, niet jonger dan 16 h 17 jaren en reeds eemgzins Let de werkzaamheden bekend, liefst van de P. G. en mt den boerenstand. Adres aan de Uitgevers dezer Courant. Brieven franco.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 3