ALKMAARSCHE COURANT N°. 30. Drieenzestigslc nor gang c V Zondag 8 September. fe> t-yr"y>- - t 1 li- 3 STOOMBOO DILIGENCES VER T REK. Beurtschepen „ar i'. Bij deze Courant behoort een Bijblad. (Dfüciëel (öcbccïtc. Men verlangt te Ann maak een Ontlepw^icr in de Gymnastiek, ten dienste der leerlingen aan de aldaar gevestigde openbare scholen. Politick $>ucrsigt. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentussclien 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. EERM*. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden berigten een dag vroeger. uw PW Schroefstoomboot Stad Alkmaar. Schroefstoombooten Raderstoombooten Diligence Dilitrence Z u r m u hl en en C. Diligence J. v. d. Haagen. No. 1 2 Zaanstroo S. A ij m a n C. v. d. Uaagen (in de Burg.) Naar N. Diep Naar Amsterd. Naar N. Diep Naar Amsterd. "Naar Haarlem: Naar Haarlem. Haarlem over Uitgeest! Naar Amsterd. _Naar N. Diep. - i i tr r. ..Mr. Aimpmic 1 I 11 VI 's Morgens circa 51 ure. 's Namiddags circa 1£ ure. Voormiddag 11 ure 's Morgens 5i ure. (Alleen'sMorgens 5|ure.I 'sMorgens 11 ure. sMorg.circa41 u. Maand Woensd. en Vrijd.) 1'sNamidd.ure.,'s Avonds 8| ure.jVoorm. /llure. 'sNam.circ. 12 Ju. 's Morg. 10i ure. 'sNamidd. 3> ur 'sAvonds8 ure.Uitgezonderd Donderdag. BURGEMEESTER en WETROU DERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden: Dat de VAART door de beide pijpen van de Platte ötee- nenbrug tot nadere aankondiging zal GESLOTEN zijn. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd den U jZj'mi. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAAltDT. De BURGEMEESTER, hoofd des plaatselijkenbestuurs van Alkmaar, brengt mits deze ter kennis van de belanghebbenden: Dat de commies der gemeentebelastingen J. Stadegaard door hem is gecommitteerd om met den deurwaarder der di recte belastingen alhier eerstdaags de opneming der patenten, aan de huizen der ingezetenen, te kste'hsen. Alkmaarden 27 Aug. 1861. A. MACLAINE PONT. K IKNIS GEVING. Het HOOPD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR breimt ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei -b45 iStaalsbL No. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeentedat het voljaarsch suppletoir kohier der belasting op het Personeel, dienst 18J-t. op den 27 Augustus 1861 door den Heer Commissaris des Komngs in de Provincie Noord- Holland executoir verklaardop lieden aan den fleer Unt- vauger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatig heid zouden voortvloeijen te ontgaan. Alkmaar Het Hoofd van het. Bestuur voornoemd, den 5 Sept. 1S6LA. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Gelet op het voorschrift van art. 34 der verordening^, houdende bepalingen tot het voorkomen van brand, van 17 Sept. 1856 (Gem" blad No. 54) waarbij het schieten met vuur wapenen of het afsteken van vuurwerk, zonder hunne toestemming, is verboden. Brenn-en bij deze met het oog op de ophanden zijnde dagen der Tentoonstelling van Landbouwen tot bevordering van rustig en veilig bezoek der vreemdelingen te dier gelegenheid, ter algemeene kennis Dat het niet vergund zal zijn eenig klem vuurwerk van welken aard ookaftestelien, en er aan den lieer Commis saris van politie bepaalde orders zijn gegeven om op bet over treden dier bepaling toetezien of tc doen toezien en de overtreders ingevolge de wet te vervolgen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar. A. MACLAINE PONT. den 6 Sept. 1861. He Secretaris SPANJAARD!. schermen en zwemmen kunnen geven en de voordeelendaar Ivan buiten de jaarwedde ten voordeele van den te benoemen I persoon zullen komenbestaat het vooruitzigtdat die be- 'j trekking een redelijk bestaan zal kunnen opleveren. Belanghebbenden kunnen zich vóór den 1 October e.k., hetzij in persoon of bij vrachtvrije brieven vergezeld van de i noodige getuigschriften wegens bekwaamheid en goed gewag, 1 aanmelden bij den Burgemeester der Gemeente. AlkmaarBurgemeester en Wethouders van Alsmaar, den 7 Sept. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARD!'. De GEMEENTERAAD van ALKMAAR brengt mits deze ter kennis van de ingezetenen: dat door hem tot leden van de vaste commissieu voor de verordeningenwaarop straf is bedreigdonder voorzitterschap van den Burgemees ter A. Maclaine Pont, inccvolge art. 166 der gemeentewet, zijn benoemd: de heeren Jhr. D. C. de Dteu Fontein Verschuir, J. G. A. Verhoe ff en Mr. J. F. Nuhout van der Veen, als mede tot voorzitter en leden der commissie voor de fman- tieele zakeningevolge art. 54 der gemeentewetdc heer J. G. A. Verhoejf als voorzitter en de heeren P. A. van der Drift en PL. van den Berg. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. Voorzitter den 6 Sept. 1861. SPANJAARD!1. Secretaris. Aan deze betrekking is verbonden een vast jaargeld van 400, benevens de helft der schoolgelden van zoodanige leerlingen die op geene openbare school onderwijs genieten. Daar echter bijzonder gelet zal worden op de zoodanigen, die tevens onderwijs in het dansenen zoo mogelijk in het De COMMISSIE, door den Gemeenteraad benoemd, tot regeling en uitvoering der FESTIVITEITENbij gelegen heid van de';op den 11™ tot en met den 15™ September j 1861 te ALKMAAR le houden TENTOONSTELLING van VOORWERPEN van LANDBOUW, brengt by deze ter algemeene kennis, dat, na gehouden overleg en in overeenstemming met de Commissie uit de Maatschappij van I Landbouwalsnumet eenige verandering in do vroegere I bekendmakingenis vastgesteld het volgende FEOGKiliM. Woensdag 11 September 1861. Opening Oer Tentoonstelling door het Hoofdbestuur en toekenning der prijzen, ten 10 ure. Orgel-Concert mde Groote Kerkten 2 ure. Muziek der Schutterij op het Doe lenplein des avonds van 8 tot 8 ure. Donderdag 12 September 1861. Opening der Tentoonstelling ten 10 ure. Harddraverij m den Stads Hout, ten 1 ure. 'Voorstelling door de Leden der Rederijkers kamer Bilderdijhin den Schouwburgten ure. Na afloop daarvan: Vuurwerk, door deAfdeelmgLandbouw te Alkmaar en ingezetenen aangeboden aftestckeu vóór en op het terrein van het Eiland, aan het Noord-Hollandsch Kanaalbij de Bierkade. Vrijdag 13 September 1861. Opening der Tentoonstelling ten 10 ure. Tentoonstelling der stapels Kaas, op de Kleine Kaasmarkt, ten 11 yie- ARemeene Vergadering der Maatschappij, in de Zaal Har monica, ten 12 ure. Instrumentaal-Conoertdoor het korps Muziekanten van de Artillerie te Utrecht, onder de leiding van den Heer Rudersdorf, in de zaal der Soeieteit. Eendrayt, 's avonds ten 7 ure, gevolgd door een Bal, aangeboden door de leden derzelve Soeieteit. Zaturdag 14 September 1861. Opening der Tentoonstelling ten 10 ure. Opening der Ten toonstelling van Vee en Pluimgedierte, en toekenning der prijzen, op liet Doelenplein, ten 11 ure. Tuigen en Keuren der spannen Koets- en Wagenpaarden, in de Harddraverslaan, in den Stads Hout, ten 12 ure. Volksvermaken en Muziek der Schutterijin den Stads Houtton 3 ure. Gemeen schappelijke maaltijd in de groote zaal der soeieteit ede Een- dreigt" ten 5 ure. Watermuziek door de Stads Grachten op versierde vaartuigen, ten 8 ure. Zondag 15 September 1861. Opening der Tentoonstelling ten 12 ure. Rijtoer tot^be zigtiging der omstrekenten 12 ure. Tot sluiting der len toonstelling en vermakelijkheden: Vocaal en instrumentaal concert, aangeboden door liet Harmonie-Gezelschap Apollo, in het Wapen van Amsterdam, in den Stads Hout, des avonds ten 8 ure. Maandag 18 September 1861. Afgifte der toegekende prijzen en ingezonden voorwerpen, van 10 lot 12 ure. Openbare trekking der Loterij van Vee Werktuigen en Gereedschappen op liet, Raadhuis ten 1 ure Gedureude de dagen der Tentoonstelling staat de toegang tot de Soeieteit de Eendragt voor de ledeii van. de Maat- schappij van Landbouw open, terwijl tot alie aangekondigde Vermakelijkheden vrije toe gang wordt verleend aan Leden der Maatschappij met eens Vrouwop vertoon van hun persoonlijk bewijs van toegang. Inzendersgeene Leden der Maatschappijvoor hun per soon alleen, op vertoon van hun bewijs van inzending. TOEGANGKAARTEN voor de TENTOONSTELLING, aan de lokalen aftegevenzijn tegen 25 Cents, verkrijgbaar in de Sociëteiten, voornaamste KoffijliuizenLogementen en Uitspanningen te Alkmaar. AANDEELEN IN DE LOTERIJ zijn tegen beta ling van f 1,50 te bekomen bij den Penningmeester en Se cretaris der Afdeeling en aan het lokaal der Tentoonstelling. Alkmaar, Pe Commissie voornoemd, den 3 Sept. 1861. J. C. KOORN. P. A. V. d. DRIFT. J. HELLING. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN in den Stads Hout. De volksvermakente houden op Zaturdag, den 14 Sep tember 1861, zullen bestaan, m; het klimmen inde groote Coeagnemast, door person, bov. 18 jar. h kleine //beneden IS tobbenspel hoven 16 zakloopen door personen van allen leeftijd. De Commissie noodigt allendie tot de verschillende wed strijden wenschen medetediugen uit, zich ten dien einde te doen inschrijven op Dingsdagden 10 dezer, des avonds tussclien 7 en 8 urein een der localen van den Schutters doelen. He Commissie belast met de regeling der volksvermaken W. E. du CROIX, Pres. A. SWART, Secr. VOLKSVERMAKEN. De aanwijzing tot het stellen van tribunen, stallen tot verkoop van ververscliingen enz. zal plaats hebben op Maan dag 9 September 1S61 des voormiddags ten 9 ure, in de Harddraverslaan. He gemeente Architect. W. F. du CROIX. Gevondeneen gouden broche en een melkjukop do pu blieke straat te Alkmaar. Regthebbeuden kunnen deze voor werpen terugbekomen aan het Commissariaat van politie aldaar. Do pogingen der Oostenrijksche regeringom de verschil lende landenwaarvan de Kroon erfelijk is in het Huis van Ilabsburg tot één magtigen constitutioneelen staat te vor men. kunnen geacht worden mislukt te zijn, daar liet eerste vereischte daartoe, de toestemming der bevolking, blijkt te ontbreken. De Hongaarsche Landdag die uitdrukkelijk wei gerde om met de regering volgens haar programma mede te werken is door den Keizer ontbondendoch zoowel het Hee renhuis'als de Kamer der Afgevaardigden hebben liet besluit tot onbinding onwettig verklaarden blijven zich voortdu rend als de eigenlijke vertegenwoordigers der Hongaren be schouwen. Van alle kanten ondervindt de ontbonden Land- da" blijken van bijval; het bestuur der hoofdstad Pesthging voor met te protesteren tegen de ontbinding en werd daarin door de vertegenwoordigers van onderscheidene comitaten (graafschappen) gevolgd. De regering heeft deze handelwijze beantwoord door die comitaatsvergaderingen te sohorseu. Ook de Croatische Landdag weigerde door het zenden van Afgevaardigden naar, den Rijksraad te Weenen mede te wer ken tot het vormen der vertegenwoordiging van een ondeel bare Oostenrijksche Monarchie, en heeft zijn leedwezen over de ontbinding van den Hougaarschen Landdag betuigd. Men verwacht dan ook spoedigdat deze vergadering een gelijk lot zal treffen. De Landdag van Istrië was reeds vroeger om zijne weigering tot benoeming van Afgevaardigden voor den Rijksraad ontbonden. In Venetië heeft de bevolking zelfs geen leden voor den Landdag willen benoemen, en in Ze venbergen heeft de regering nog geen maatregelen genomen om den Landdag bij een te roepen. De Rijksraad'te Weenen kan dus onmogelijk aangemerkt worden als de vertegenwoordiging van de geheele Oostenrijk sche Monarchiebehalve de eigenlijke Duitsche Staten zijn daarin vertegenwoordigd de Bohemerswaarvan de meerder heid de Czeehen, tot den Slavischen volksstam behoort.en de Poolsche bevolking van Gallicië. De vertegenwoordigers dezer niet-Duitsctie Kroonlanden vormen echter in den Rijks raad de oppositiezij hebben liet besluit der regering tot ontbinding van den Hongaarschen Landdag afgekeurd, en het door de regering aangenomen beginseldat de besluiten van den Rijksraad ook verbindend zijn voor de Kroonlanden die daarin niet vertegenwoordigd worden, bestreden. De groote meerderheid van den Rijksraad heeft zich echter met de be- ginselen der regering vereenigd, en haar dank gezegd voor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1