ALKMAARSCHE COURANT .37. Dt Heenzestigste Jctctrgcmg Zondag 15 September. VERTltER li E K DILIGENCES EN STOOMBOO T E N. (TMFiciccI ©cbcclte. Men verlangt te Alkmaar een geëxamineerd imIcfwjeci* in de Gymiia!*!ten dienste der leerlingen aan de aldaar gevestigde open bare scholen. politiek #oersigt. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentussclien 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Ditgevers. EERM». COSTER ZOON. R. I A~\ De Advertentiën koblen van 15 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden berigten een dag vroeger. Diligence J. v. d. Haagen. Diligence C. v. d. Haagen (in de Burg.) Diligence S. N ij ma n. Raderstoom booten Zaanstroom No. 1 2. Schroefstoombooten Z ur muli le n en C Schroefstoomboot Stad Alkmaar. Naar Haarlem, 's Morgens circa 5J ure. 's Namiddags circa l£ ure. Naar Haarlem. Naar Haarlem over Uitgeest. Voormiddag 11 ure. 's Morgens 5^ ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) Naar Amsterd. i Naar N. Diep. Naar Amsterd. 'sMorgens 5| ure. i 'sMorgens 11 ure. I 'sMorg.circa4.ju. 'sNauudd. ure.|'s Avonds 8| ure. i Voorm. 11 ure. Naar N. Diep. 1 Naar Amsterd. 'sNam.eirc.12ju. 's Morg. 10a ure 'sAvonds n 8 ure.1 Uitgezonderd Donderdag. Naar N. Diep. 'sNamidd. 3-Aure Beurtschepen naar Amsterdam Dingsdag J. Engelsman, Donderdag T. F. de Vries, Zaturdag G. de Fries. Zondag C. de Waij. Aan deze betrekking is verbonden een vast jaargeld van f 400benevens de helft der schoolgelden van zoodanige leerlingen die op geene openbare school onderwijs genieten. Daar echter bijzonder gelet zal worden op de zoodanigen, die tevens onderwijs in het dansenen zoo mogelijk in het schermen en zwemmenkunnen geven, en de voordeelendaar van buiten de jaarwedde ten voordeele van den te benoemen persoon zullen komenbestaat het vooruitzigtdat die be trekking een redelijk bestaan zal kunnen opleveren. Belanghebbenden kunnen zich vóór den 20 October e.k., lom gegadigden in de gelegenheid te stellen nog aan het najaars examen deeltenemen) hetzij in persoon of bij vrachtvrije brie ven, vergezeld van de noodige getuigschriften wegens be kwaamheid en goed gedrag, aanmelden bij den Burgemeester der Gemeente. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, den 7 Sept. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARD!1. Gevondeneen gouden broche en een melkjukop de pu blieke straat te Alkmaar, llegt.hebbenden kunnen deze voor werpen terugbekomen aan het Commissariaat van politie aldaar. De verhouding tussclien Frankrijk en Engeland is onlangs met volkomen juistheid door lord Palmerston geschetst, toen hij Frankrijk voorstelde als de regter hand vriendschappelijk aan Engeland toereikendemaar tevens de linker hand aan liet gevest van het zwaard houdende; daarom kon Eugeland, verklaarde hijvan zijne zijde de aangeboden hand wel vat ten met volkomen opregtheid.maar bet mag tevens liet schild niet weg werpen, zoolang Frankrijk de baud aan het zwaard houdt. Natuurlijk zijn van de zijde van Frankrijk klagten opgegaan over dit onverdiende wantrouwenover deze miskenning van de welgemeende stappen tot toenadering door Frankrijk gedaan. Men zou zich verwonderen over de naïviteit van dit beklag, indien men er niet reeds door de Fransche politiek aan gewoon was geworden. Dezen keer was het de geachte Fransche staathuishoudkundige Michel Cheva lier, die zich in een openbare redevoering over Engeland be klaagde gaarne nemen wij aandat hij geheel ter goeder trouw heeft gesproken, en werkelijk overtuigd was van Frank - rijks vredelievendheid maar die overtuiging kan ons weinig gerust stelleuomdat wij haren grond niet vertrouwen. Wij kunnen ons voorstellen, hoe hartelijk de staathuishoudkundige den vrede wenscht, den vrede met Engeland vooral, waar mede onder zijne medewerking nog slechts korten tijd gele den een handelsverdrag werd geslotenwij begrijpen volko men hoe vurig hij tusschen de beide natiën dat onderling vertrouwen onbeperkt wenscht te zien heersclien, dat den handel bezielt en het verkeer verlevendigt. Men gelooft gaarne wat men vurig wenscht; daarom kan Michel Chevalier den Eransclien Keizer gelooven, als hij verzekert, dat hij slechts den vrede wildaarom grieft het hemdat men die verzekeringen in Engeland voor kennisgeving aanneemt 'en over gaat tot de orde van den dag. En aan de orde van den dag is wapening, wapening, en nog eens wapening. Voor die wapening heeft Engeland uitstekende redenen. Frankrijk wordt door niemand bedreigd en alleen voor de aardigheid houdt men geen leger van 600,000 onder de wa penen. Dat kan Engeland niet doenmaar daarom zijn de zonen des lands zeiven opgestaandaarom hebben zich de vrijwilligers gesteld tot een schild tegen den uitgetrokken degen in de hand van Napoleon een schild, dat abeen tot eigen verdediging dient, geen wapen van aanval. Irankrijk breidt zijn zeemagt uit op reusachtige schaalhet sticht en versterkt oorlogshavens; daarom moet Engeland dit voorbeeld volgen opdat Frankrijk niet ook ter zee de eerste mogend heid wordegelijk het te land is. Het leger heeft Napoleon lil den weg gebaand tot den Fransclien troon; het leger is nog altijd en zal wel altijd blijven het hechte steunsel zijner magt. Daarom staat het leger in Frankrijk in groote eerehet is ontegenzeggelijk de bevoorregte staud en schenkt de schitterendste vooruitzigten. Die toestand is echter onbestaanbaar bij langdurigen vrede. Wil men het leger een eerste plaats doen bekleeden in den staat, en uit zijne gelederen de mannen kiezen, wien men de belangrijkste posten vertrouwtdan. moet dat leger bij het volk in eere zijn en omge .n door den straalkrans des roems. Krijgslanrieren nu verwelken spoedigen moeten van tijd tot tijd ververscht worden. Toen Napoleon nog pretendent was voor den Fransclien troonen zich moest verdedigen wegens zijn aanslag te Boulogne, verweet hij de toenmalige regering, dat zij geen wraak had genomen voor de nederlaag van Waterloo. Wraak over Waterloo verklaarde hij een der beginselen te zijn van de zaakwaarvoor hij streed. Er bestaat niet de minste reden om te geloovendat de Keizer dit denkbeeld van den vroe- geren pretendent beeft vaarwel gezegd; feiten, gewigtige, vreeselijkc feiten hebben reeds overtuigend genoeg bewezen, dat de pretendent geen ijdele snapper was. De Fransche staatkunde beheersclit Europa; bij alle groote vraagstukken vervult zij een gewigtige reloveral weet zij zich sympathie te verwerven door een of ander gelieidkoosd denkbeeld te verdedigen. Daarbij heeft zij getoond niet te aarzelen om met de wapenen te verkrijgen, wat haar invloed alleen niet bij magte was te verwerven. Zij beroemt er zich op, de eenige regering te zijn. die oorlog voert voor een beginsel. Het eenige werkelijke beginsel van het Bonapar- tisme is: de opperheerschappij van Frankrijk onder liet onbe perkt gezag des Keizersten dienste van dit groote begin sel nu zijn alle andere beginselen van het Bonapartisme be ginselloosheid. liet heeft aanvankelijk de geestelijkheid be gunstigd, omdat haar invloed noodig was om den President der Republiek den weg te banen tot den Keizerlijken troon. Diezelfde geestelijkheid heeft het later vervolgd, toen zij zich niet wilde scheiden van haar Hoofden dat Hoofd zich niet geheel en al wilde onderwerpen aan den Keizerlijken wil. Het heeft een oorlog gevoerd voor de vrijheid van Italië; maar nu Ricasoli te eerlijk is om het jeugdige Ko ninkrijk ten behoeve van Frankrijk te beroovenof aanlrank- rijk ondergeschikt le maken, nu Italië een onafhankelijke staat begeert te zijn, fronst de man in de Tuileriën het voor hoofd en verklaart zich den beschermer van het wereldlijk gezag des Pausen. Te Weenen schijnt men zich een juist begrip gevormd te hebben van de houding van Frankrijk te genover den 11. Stoel; men houdt zich volgens de dagbladen daar overtuigd, dat zoolang de Fransche Keizer van den tegenwoordigen of van een toekomstigen Paus niet heeft verlangd wat hij van dien Kerkvoogd vordertzijne bajonet ten den Pauselijken troon van zeer nabij zullen blijven be waken. Welligt is niemand beter in staat de ware bedoe lingen des Keizers te doorgronden dan zijn vorige mededin ger in Italiëwij hebben ook reeds bij herhaling betuigd geen vertrouwen te stellen in c'e r-eheel belangelooze bedoe lingen waardoor de Fransche regering verklaart ten opzigte van den H. Stoel geleid te worden. Indien de Paus kon besluiten om zich naar eenige stad in Frankrijk te begeven waarlijk Rome zou spoedig ontruimd ziju. Dat Z. H. zich in een anderen staat zou vestigen en daardoor geheel aan de bescherming van Frankrijk onttrokken zou wordenkan de magtige Keizer onmogelijk dulden. Daarom is het voor 's hands het beste dat Frankrijk den H. Yader te Rome bewaaktdie zorg wensoht het dan ook met niemand te deeleii, noch met Oostenrijk, noch met Spanje, noch met Sardinië. De Keizer heeft zelf zijne politiek ten opzigte van den II. Stoel eenmaal gekenmerkt als «zonder vooroordeelen en zonder hersenschimmenhet zou ziju streven zijn om zijn tijd te begrijpen. Zijne politiek is slechts een kwestie van tijdzij bepaalt zich tot de vraagwat de tijdsomstandig heden gebieden of veroorloven ter bereiking van het hoofd doel van het Bonapartisme. Zoolang de pretendent naar den Fransclien troon geen kans zag om in Frankrijk een plaats te bekleeden die de algemeene aandacht op hem zou vesti gen verklaarde hij liever in ballingschap te zwervendan aanleiding te geven tot verdeeldheid in zijn vaderland. Hij werd benoemd tot Afgevaardigde en kwam in Frankrijk. Ilij verklaarde de eerzuchtige bedoelingendie men hem toeschreef, voor vuigen laster en werd President der Re publiek. Hij verklaarde de constitutie te zullen handhaven en voerde den staatsgreep van 2 December uit. Hij ver klaarde niets meer te begeeren dan den nederigen titel van President totdat hij den tijd gekomen oordeelde, waarop hij zich veilig de Keizerskroon op het hoofd kon zetten. Hij verklaarde, dat het Keizerrijk de vrede was en voerde twee bloedige oorlogen. Hij verklaardedat Frankrijk geen uitbreiding van grondgebied beoogde en Savoye en Nizza werden ingelijfd. In Italië heeft men gelegenheid gehad om den Fransclien bondgenoot te leeren kennen. Ricasoli is dan ook volstrekt niet Franschgezind; veeleer schijnt de invloed van Engeland sterker te worden in Italië. De Fransche gezant Benedetti zou dan ook, naar men beweert, met geheime instructiën naar Turijn vertrokken zijn om den val van den minister Ri casoli te bewerken, terwijl de Britsche gezant James Hudson daarentegen in last zou hebben om den invloed van den heer Benedetti met alle kracht tegen te gaan. De Keizer schijnt thans naar een nieuwen bondgenoot te zoeken in het Noorden wederom maken de dagbladen gewag van een verbond tussclien Keizer Napoleon en Koniug Karei XV van Zweden en Noorwegen, tot stichting van een groot Scan dinavisch rijk, zooals dit plan reeds eenmaal in ons «over- zigl" is uit een gezet. De beteekenis van zulk een verbond is gewigtig met liet oog op de zeemagt,die zulk een bond genoot met der tijd zou kunnen outwikkelen en de beheer- sching van de Soud die in zijne handen zou zijn. In Duitschland en Rusland schijnt men zich over deze zaak ernstig te verontrustenen werkelijk bestaat er alle reden om de verdere uitbreiding van den Franschen invloed in Europa tegen te gaan. Daartoe is echter de medewerking der volken noodigen Napoleon huldigt openlijk de beginse lendie bij de volken sympathie vinden. Mogten hunne oogen open gaan en zij schijn van waarheid leeren ondeischeiden Maar mogten ook de regeringen het vertrouwen zoeken te winnen van het volkwaarbij zij alleen steun kunnen vinden. Zal dit voor allen mogelijk zijn? Misschien niet; worden niet de misdaden der vaderen bezocht aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1