CtëülcïicUjfïBchc ficrtgleti. jssïftbö lijCWB- DIIITSCIILjIIID. De te Heidelberg gehouden algemeene vergadering der Duit- sche nationale vereeniging heeft ook besloten, de weerbaarheid des lands te bevorderen door de oprigting van schuttersgenoot- schappen en om de producten der Duitsche nijverheid op de algemeene tentoonstelling te Londen zoo mogelijk onder het toezigt te brengen eener algemeene Duitsche commissie. De Koning van Lagosop de kust van Afrikaheeft eene strook grond aan Engeland afgestaan en een voor dit rijk voordeelig handelstractaat gesloten. Den 10 hebben de gezworenen de beide spoorwegbeamb ten die door het te kort achter elkander en op ongewone uren doen vertrekken van treinen aanleiding hebben gegeven tot de groote onheilen in den tunnel bij Clayton en op den weg bij Ilampsteadschuldig verklaard. FRANKRIJK. Mirès is in hooger beroep vrijgesproken van de aanklagt van opligting en het bedriegelijk verduisteren van spoorweg- actien maar schuldig verklaard aan de overige puntenzoodat het Hof zijne straf gehandhaafd heeft. Hij heeft zich tegen dit vonnis in cassatie voorzieneven als graaf Simeon. De heer de Lavalelte is als gezant verplaatst van Konstan- tinopel naar Homede heer de Moustier van Weenen naar Konstantinopel en de heer de Grammont van Rome naar Weenen. Bij Denlu is eene brochure verschenen, getiteld «de Keizer, Rome en de Koning van Italiëwelke aan een hoog geplaatst persoon wordt toegeschreven en ongunstig luidt voor het behoud van de wereldlijke magt des Pausen. De Moniteur spreekt de gissing der Engelsche bladen tegen, als zoude de brochure van de regering zijn uitgegaan. De afgezanten der Zuidelijke Confederatie hebben niet slechts de daar gekweekte en voorhanden katoen in ruil aan geboden voor de erkenning vau den nieuwen Staat, door de aflevering waarvan de onvolkomen blokkade door dc sche pen der Unie welhaast geheel in duigen zoude rakenmaar zij hebben ook 2 voorname bepalingen van het verdrag van Parijs erkendnamelijk dat eene onzijdige vlag de lading dekt en dat eene lading van eene onzijdige mogendheid niet in beslag genomen raag wordenal wordt zij onder vijande lijke vlag gevonden. De Keizer heeft 2 buitengewone credieten verleendeen van 80 millioen fr. voor het departement van marine en een van 78 millioen voor dat van oorlog. Den 26 Aug. heeft de minister de Thoitvenel eene nota ge zonden aan den gezant bij den Zwitserschen Bondom schadevergoeding te eischen voor Eransche burgers die den 18 bevorensin het half Zwitserschehalf Savooische dorp Ville-le-granddoor Zwitsersche gensdarinesdie belasting wilden heffen van een spel op Fransch gebied, en door de te hoop geloopen menigte zijn mishandeldwordende tevens de bestraffing der schuldigen gevorderd. Den 11 is te Parijs de nieuwe Russische kapelbij de zegeboog de l'Etoile opgerigt, plegtig ingewijd door den bis schop van Revalin tegenwoordigheid van het geheele per soneel der Russische legatie. De aandacht der staatkundige wereld blijft bijzonder ge vestigd op het te Parijs in 't licht verschenen vlugschrift: «De Keieer, Rome en Italië," waarin wordt aangedrongen om zon der omwegen regelregt op het doel af te gaan, te weten, de aanhechting van Rome aan het Italiaausche koningrijk, »dat eerst dan als wezenlijk gevestigd zal kunnen beschouwd worden, als Victor Emmanuel's bevelen van het Vatikaau en het Quiri naal uitgaan." Tot zoo ver wordt dit vlugschrift door de voorstanders der Italiaansche eenheid toegejuicht en vergoe lijkt, maar in België (en zeker ook in Engeland en Pruissen) is men er niet zeer mede ingenomen, omdat er betoogd wordt datindien Venetië aan Italië toebehoortBelgië volgens de //natuurlijke grenzen" aan Frankrijk toekomt. De rege ring heeft officieel haar aandeel aan deze brochure ontkend maar het is meer geziendat zij door zulke geschriften de publieke meening polst of leidt, om later de ontwerpen daarm vervat te omhelzen. De inhoud stemt overeen met de politiek omtrent Italië, die in de jongste circulaire van den minister Ricasoli aan de buitenlandsche vertegenwoordigers werd gepredikt. Een der geachtste Brusselsche bladen zegt, wegens de toespeling op België in bedoeld geschrifthet volgende //Wanneer men de belangen van eene nationaliteit, wil ver dedigen, die zich tracht op te beuren, dan moet men begin nen met die nationaliteiten te eerbiedigen, welke bestaan en bewijzen van levenskracht, gegeven hebben en wier behoud eene der eerste noodwendigheden van den Europeschen vrede is geworden. Die waarheid erkent de Frausche regering zoo wel als wijen daar zij, bij alle redenen van onrust die Eu ropa reeds beroeren, niet nog anderen zal willen voegen, "pput uit de vergroot ingsznehtwelke men maar al te zeer geneigd is baar toe te schrijven, zoo besluiten wij daaruit- dat het nameloos geschriftwaarvan thans sprake iswel verre van onder haren invloed te zijn geschrevenniet an ders kan zijn dan van een of anderen stokebrand of voor stander der reactiedie er op uit isItalië den bijval van de vrije en constitutionele landen van Europa te ontrooven.'' ITALIË. Het nieuwe Koningrijk is alsnu ook door den Keizer van Brazilië erkend. Het commandeurs kruis der militaire orde van Savoye is verleend aan de luitenants-generaais TurrBixioMidici Cosem en Sirtori. 6000 Inzenders hebben kunstwerken gezonden naar de al gemeene tentoonstelling te Florence. Het feest van den 7 is te Napels zeer luisterrijk, met eene algemeene illuminatie gevierdterwijl de lucht weergalmde van de kreeten //leve de Koningleve Garribaldi Dc genl. Pettinengo is tot stedehouder van Sicilië benoemd. In eene vergadering van geestelijkente Palermo gehou den is besloten dat het wereldlijk gezag van den Paus on bestaanbaar en in strijd is met den taak der katholieke kerk. De regering heeft 2 bataljons der nationale garde van Pa lermo naar Florence gezonden en 8 Lombardijsehe en Pie- montesche bataljons tot versterking der krijgsmagt in de Mar ken en Umbrie. 20 Bataljons hebben eene vereeniging van Cipriano met Chiavone in de Abruzzen verhinderd. Eerstgenoemde tor. op het Romeiusche gebied gedrevenheeft uit Rome versterking bekomen en den 10 met 200 man Castelluceionabij Sora aangevallen. Hij is met verlies op het, Kerkelijk grondgebied teruggejaagd. De genl. Pinelli heeft te Vresti 1 aartsdiaken en 1 kanun niken doen doodschieten alsmede 21 nationale garden die in hunne uniform gekleed de roovers hadden ondersteund. Een berucht bandietenhoofdmet name Marco, heeft zich te Catanzaro aan de overheid onderworpenwaardoor de rust in die provincie is hersteld. Een gerucht meldt, dat de heer Marsh, gezant der Ver een. Staten zich naar Caprera heeft begevenom Garibaldi het opperbevel over het leger der federalisten aantebieden. KERKELIJKE STAAT. De hersaglicri zijn op 3 punten op het Pausselijk gebied doorgedrongen en hebben een post van gensdarmes belegerd, maar zijn door de Franschen afgewezen, die alsnu de gren zen met hunne vlaggen hebben beplant. De generaal de Goyon heeft in de kazernes zijner troepen doen afkondigen, dat elke inval in den staat krachtdadig moet worden afgeweerdwaartoe ook de Pausselijke troepen onder zijne bevelen zijn gesteld. OOSTENRIJK. Duitsch-Slavische Landen. Van de mededeeling van den minister o. Schmerling aan de leden van den Rijksdag - betreffende hot vast besluit des Keizersom de bestaande constitutionele orde van zaken te handhavenzijn 250,000 exemplaren gedrukt, om in alle gemeenten der monarshie te worden aangeplakt. De Aartshertog Reinier begeeft zich Hongarije, ten einde den Keizer bekend te maken met den toestand des lands en de stemming der gemoederen. Hongarije Het comitaatsbestuur te Pesth is niet alleen geschorstmaar zelfs ontbondenomdat het na zijne schor sing nog eene vergadering had gehouden. De obergespan is mede in zijne function geschorst en door een Koninglijk commissarisden heer de Gombosvervangendie door den hofkanselier gemagtigd is om gemeente-beambten aftezetten en aantestellen en des noods als hoofd van het eomitaats- en stadsbestuur optetreden doch met de uitdrukkelijke ver klaring dat de Keizer niet de opheffing der grondwettige instellingen verlangt. De kardinaal-aartsbisschop van Gran heeft zich tegen de ontbinding van den landdag verklaard en dc besluiten van dat ligehaam verdedigd. RUSLAND. Dc regering heeft last gegeven den spoorweg van Peters burg naar Warschau nog in November te voltooijen. De Keizerin is voornemens het Heilige Land te bezoeken. De Keizer en Keizerin zijn den 4 te Sebastopol aangeko men en hebben het leggen van den eersten steen voor de kerk van S. Wladirnir bijgewoond. Z. M. heeft de bouwval len der bastions 4 en 5 bezocht en aan eene lijkdienst voor de bij de verdediging der stad gesneuvelde militairen deelge nomen. Den volgenden dag bezochten II. H. M. M. het slag veld van Iukerman en begaven zich 's avonds naar Bachtsi- saraï. Polen. Het Keizerlijk rescript waarbij graaf Lambert wordt benoemd tot stedehouder, zoowel als zijn eerste gehoor te Warschau, hebben een gunstigen indruk gemaakt. Iu de kerken en synagogen te Warschau is eene lijkdienst gevierd voor de te Wilna gevallen slagtoffere. Aan de hoe.- den waren rouwteekenen gehecht en de winkels gesloten doch de orde werd niet verstoord. De regering liet, na den afloop der plegtigheid bekend maken, dat niet één persoon gesneuveld is. Den 7, op den verjaardag van's Keizers troonsbeklimming, heeft de menigte te Kalisch de glazen ingeslagen bij de wei nige ingezetenen die aanstalten maakten om te illimuneren De militairen werden uitgejouwd, waarop zij van hunne sa bels gebruik maakten en een aantal personen in hechtenis genomen werd. Het krooningsfeest is te Warschau rustig afgeloopen. De genl. Lambert had geene illuminatie bevolen en zich bepaald tot het houden eener godsdienstoefening en gehoor in zijn paleis. De stedehouder heeft al de burgerlijke en militaire gou verneurs der provinciën opgeroepenom zich met nem te verstaan over de noodige maatregelen tot bevrediging der bevolking. Het gebrek aan klinkende specie laat zich in het Russische rijk derwijze gevoelen, dat sommige handelaars reeds tot het meest-oude middel om koopmanschap te kunnen drijven, t. w. tot den ruilhandelhun toevlugt hebben moeten nemen. Zoo heeft een o. a. een boekhandelaar te Saratow met zijn correspondent te Petersburg een contract geslotenwaarbij de laatste zich verbindt, voor de door hem naar Saratow te zenden boekentabak in betaling te nemen een artikel dat in dat gouvernement sterk verbouwd wordt. T U R K IJ li. De Servische volksvertegenwoordiging heeft het hoog ge zag erfelijk verklaard in het geslacht van vorst Michael. De eerste divisie der Tnrksche troepen heeft, na het ver strijken van den wapenstilstand, eene belangrijke bergpas in de Herzogewina in bezit genomen. Den 4 zijn 6000 Montenegrijnen de grenzen overgetrokken en hebben zij Vraninaaan het meer van Scutariwaarvan de ingezetenen zich met hen vereenigden, bezet. De Turk- sche bezetting weigerde zich overtegeven en heeft zich met den toren, waarin zij belegerd werd, in de lucht doen vlie gen. Den 7 ontruimden de aanvallers de plaats weder, 50 Christen gezinnen mot zich voerende. Derwisch bassa is met 5000 Turken Montenegro binnenge rukt en staat door Omer bassa met eene andere divisie ge volgd te worden. VEREENT*;ME STATEN. In Virginia bestaat eene partij welke eene splitsing van* dien staat 1 ot stand wil brengen. De Separatisten hebben den uitvoer verboden van rijst suiker en stroop, en onderscheidene steden iu het Zuidoos ten van Missouri bezet. Iu dat gewest is de krijgswet afge kondigd en zullen de aan de opstandelingen behoorende sla ven vrij verklaard worden. Het oorlogschip Sumter, van de Zuidelijke Statenis niet. zoo als vroeger gemeld werd, genomen, maar heeft zelf 2 koopvaardijschepen bemagtigd. Den 26 Aug. is eene expeditie der federalisten, bestaande uit 4 fregatten2 kanonneersloepen4000 man en 100 stuk ken geschut, onder bevel van den genl. Butler, van Munroe naar Kaap Hatteras vertrokken. In de Noordelijke Staten worden voortdurend verdachte personen in hechtenis genomen; het federaal gouvernement heeft de uitgaaf van eenige New-Yorksehe nieuwsbladen ver boden. 1 ;der die de gewesteu binnenkomt of verlaat moet van een rcispas voorzien zijn. Te New-York hebben zich de werklieden in massa bij het hoofd van het gemeentebestuur aangemeld om werk of onderstand te vragen. Het fort. Stauntonin Texas is door de federalisten ont ruimd en vervolgens in brand gestoken. Inde Staat Kentucky spant zich de partij der Separatisten sterk in en wint zij veld. BINNENLAND. Dc Koning heeft aan den Soesoehoenan van Soerakarta en aan den Sultan van Djocjokarta den rang verleend van ge- neraal-uiajoorbuiten bezwaar van 's rijks schatkist. Te Schiedam wordt de uitvoer der jenever zeer belemmerd door de verwikkelingen in Noord-Amerika. Kuipers die an ders met 40 a 50 knechts werken, hebben er nu slechts 5 a 6. Den 11 is te 's Gravenhage het grootendeels afbreken, verbouwen en vergrooten van het burgerweeshuis en der fundatie van Renswoude besteed aan J. Naleraldaar, voor 108,800. 14 Sopt. De laudbouwfeesteu zijn tot dus verre, door vrij goed weder begunstigden door eene overgroote menigte vau vreomdclingen bijgewoond, overeenkomstig het gewijzigde, programma in. do beste orde en naar volkomen genoegen afgeloopen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 2