mmm ïzaaT AÏIlIAAli, MM WR Uit de hand te koop: JAN VAN MEES 4» ZOON, F)e Pillen van Holloway. STEENKOLEN STADS BAUK VAN lEEfSISSÜ TE ALKMAAR. 2. Een S*aklm5s en Erf, te Alkmaar, aan de Hoogestraatwijk B, N°. 174. Ahasi vel ijk, medegenomen, Èngclseke Haardkolcn 'J.'iO Kageltelkolen 8, Snieekolen Riteer Haainlkolcu 8. fO ALagchelkoleit 8,80 SmeekolenI.IO HAARD- en KAGCHELKOLEN bij partijen van 8 mudden en hooger 20 ets. minder per mud, vrij aan huis linnen Alkmaar, met inbegrip der belastingen. Gala lUgaeid ziekte aan den lever. DAGELIJKSCHE DIENST met de nieuwe snelvarende Stoomraderjagten MERCURIÜS, PRINS VAN ORANJE en Z AANSTROOM No. 1 en 2. Verkooping, op Donderdag den 19 September 1861 des morgens te 10 ure precies aantevangenvan B*an- «Soil, beleend in de maanden April, Mei enJunijl860, welke daags te voren zullen te zien zijn van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure. Men is van meeningom in liet lokaal van den Heer P. A. Walraven, te Alkmaar, aan de Lombardsteeg, op Donderdag, den 19 September 1861, bij opveilingen op Donderdag, den 26 September daaraanvolgendebij afslagtelkens des avonds te vijf ure, in het openbaar, te verkoopen Een IHUIS en ERVflte Alkmaar, aan de Koornstraat, in wijk A, N°. 180, kadaster sec tie A, N°. 766, groot 34 ellen. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere infor- matiën zijn te bekomen ten kautore van de Heeren ee LANGE de MORAAZ te Alkmaar. Men is van meeningomin het lokaal 'ïj Harmonica, van den Heer P. A. Walraven, ês»te Alkmaar, op Donderdag, den 19 Septem ber 1861, bij opveiling, en op Donderdag, den 26 September daaraanvolgendebij afslagtelkens des avonds te vijf ure in het openbaar, te verkoopen: 1- Een Elüii* en Erf, aan de Langestraatte Alkmaar, wijk B, N°. 142. 3. Een Bitsig en Erf, aan de Groote Vijver- straat, te Alkmaar, wijk A, N°. 952. 4. Een i3akiisilïste Alkmaar, aan het Achter- fnidsen wijk C, NU 160 en 161. Breeder bij billetten omschreven. Nadere infor- matiën zijn te bekomen ten kantore van de Notaris sen de LANGE en de MORAAZ, te Alkmaar. Men is van meening, om, in het lokaa, SiSn! Harmonicavan den Heer P. A. WalravenI fi&ïiüite Alkmaar, op Donderdag, den 19 Septem ber 1861, bij opveiling, en op Donderdag, den 26 Sep tember daaraanvolgende, bij afslagtelkens des avonds te vijf urein het openbaar, te verkoopen Een WINKELHUIS rsi EËtVE te Alkmaaraan de Mientwijk BN". 28 sectie A, N°. 1565, groot 1 roede 27 ellen; hebbende dit perceel eene gemeene steeg ten zuiden. Breeder bij billetten omschreven. Nadere infor- matiën zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen de LANGE er. de MORAAZte Alkmaar. Men is van meeningomin het lokaal fff Harmonicavan den Heer P. A. Walraven, SS?'te Alkmaar, op Donderdag, den 19 Sep tember 1861, bij opveiling, en op Donderdagden 26 September daaraanvolgende, bij afslag, telkens des avonds te vijf ure in het openbaar, te verkoopen Een HÓS en ERF, waarin de Winkel affaire in Manufacturen sints onheugelijke jaren is en nog wordt uitgeoefendte Alkmaaroost zijde van de Mient, wijk C, N°. 15. Breeder bij billetten omschreven. Nadere infor mation zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen de LANGE en de MORAAZ, te Alkmaar. Men is van meeningom in het lokaal iiijiil Harmonicavan den Heer P. A. Walraven, te Alkmaar, op Donderdag, den 19 Septem- er 1861, bij opveiling, en op Donderdag, den 26 September daaraanvolgendebij afslagtelkens des vonds te vijf ure, in het openbaar, te verkoopen: Een BEatÊs, en Stalling, tot dus ver met het perceel N°. 2 ingerigt tot eene Zeilmakerij en Boerderij, te Alkmaar, aan de zuidzijde van het Luttik Oudorp, wijk C, N°. 270. Een Èiaaift en Erf, te Alkmaarnaast het vorige perceel en nu nog met hetzelve een geheel uitmakende, wijk C, No. 270. 3. Een lisiïsi en Erf, te Alkmaar, aan het Luttik Oudorp, wijk C, No. 271, en daarbij behoorende Een stukje €nrOEl(i of Erf, aan het Achter- fnidsente Alkmaar, sectie Bgroot 42 el. Een Koestal en Erf, te Alkmaar, aan het Achterfnidsenwijk CN°. 233. Breeder bij billetten omschreven. Nadere infor- itiën zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen LANGE en de MORAAZte Alkmaar. Men is van meeningomop Donderdag Ëjjl den 19 September 1861 bij opveiling, en op den daaraanvolgenden Donderdag, den 26 der zelfde maand bij afslagop beide dagen des avonds te vijf urein het lokaal Harmonicaaan de Lom bardsteeg, te Alkmaar, in het openbaar, te verkoopen: Een PAKHUIS en ERIE, te Alkmaar, aan de zuidzijde van het Luttik Oudorpin wijk C, No. 305 kadaster sectie B No. 292 groot van 42 ellen. Zijnde nadere onderrigting te beko men ten kantore van de Notarissen de LANGE de MORAAZ te Alkmaar. *x* Men is voornemens om, op Vrijdagen, den 20 en 27 September 1861 telkens des avonds ten vijf uur, in het locaal van den heer Walraven in de Lombardsteeg te Alkmaar, in het openbaar te vei len en te verkoopen Een hecht, sterk, zeer aanzienlijk en voor weinige jaren bijna geheel vernieuwd, net betimmerd, modern Ileei'enlllliswaarin drie beneden kamers en suite met twee stookplaatsen en vier boven kamers, ruime zolder, gerijfelijkekeuken met goede wel- en regenwaterspompen en daarachter een wasch- of strijk- kamertje, benevens een net tuintje of erf met priëel en kippenhok en loopstaande en gelegen aan de noordzijde van het Verdronkenoord, te Alkmaar, in wijk C, geteekend laatstelijk met n°. 110, enthans met n°. 128, kadastraal bekend in sectie B, n». 1538, als groot 1 roede 64 ellen hebbende dit perceel eene gemeenschappelijke steeg ten westen Te aanvaarden met 1 November 1861. Inmiddels UIT DE IIAND TE KOOP. Breeder bij billetten omschreven en nadere infor mation te bekomen ten kantore van den Notaris D. N. van ELTEN, te Alkmaar. Brieven franco. Een HUIS, zijnde de herberg genaamd DE HOOP, tevens ingerigt tot boerenbedrijf, met berg voor 5 koe hooi en stalling voor 6 koeijen, zijnde pas ge heel nieuw gebouwd op het noordeinde van Tuit- genhorngemeente Haringcarspel. Te bevragen bij den eigenaar en bewoner K. J. ENGERINGH. jʧf§k Men is van meening om op Woensdag jlpjiiiijji den 25 September 1861des voormiddags te 11 ure, in de Herberg de Groene Valkte Akerslootin het openbaar, te verkoopen 1. Een HUIS waarin berging voor Hooi en stal ling voor Vee, met deszelfs ERVE en daarbij zijnde stukje RIET LAN D staande en gelegen te Akerslootkad. sectie AN°. 352, Huis en Erf, groot 10 roeden, en N°. 351 Riet, groot 23 roeden 90 ellen. 2. De helft in een KORENMOLEN, genaamd de Oude Knechtmet deszelfs EPuVE staande als voren op de Molenbuurt, kad. sectie A, N°. 219, groot 2 roeden 80 ellen. Zijnde breeder bij biljetten omschreven en nadere inlichting te bekomen ten kantore van den Heer M. COHEN STUART, Prokureur te Alkmaar, en van den Notaris J. STIKKELin den Schermeer. Men is van meening omop Donderdag den 26 September 1861, des voormiddags te elf ure, ten huize van den Heer C. Keet te Schagenin het openbaar, te verkoopen Vier stukken W'EBBjAAD gelet de westzijde van den Barsingerwegin den Wieringer- waard kadaster sectie C nis. 227, 228, 229 en 230, te zamen groot 5 bunders, 70 roeden, 10 el len, belend de Wed. P. de Boer en J. van der Oord ten noorden en C. Geel ten zuiden. Breeder bij biljetten omschreven en in teekeniug gebragt. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris ABR. P. de LANGEte Schoorldam. op Vrijdagavond 11., twee zijden PARA- PLUIES. De terugbezorging wordt verzocht bij J. N. AGR1COLA, inde Sociëteit "deEendragt." zijn te bekomen bij K.. BIK OOEDG, te Scha- gerbrug, tot onderstaande prijzen: ^en vel"laugt te Alkmaar, met primo AU November, een Bediende, met het KRUIDENIERS VAK bekend en van getuigschrif ten voorzien. Brieven franco ouder letter K. te Z Wr O LLE, gaan voort hunne 'S'Bseeëltuitmuntende door krachtgeur en waterhoudendheidin verzegelde pak jes, voorzien van stempel, prijs en nummer, verkrijg baar te stellen bij A. CONIJN Az., Mient C, 11, Alkmaar, en verder in de bekende Depots, alwaar Prijscouranten te bekomen zijn. Na lang nat weder zal de heete zomerzon ver oorzaken dat de lucht overvloedig met verderfelijke dampen is opgevuld welke dampen koorts en ont steking in de darmen zullen voortbrengen. Om de werkeloosheid van den lever (hetwelk gewoonlijk de eerste vermaning van koorts is) te doen ophouden zijn de pillen van Professor Holloway weergaloos. Deze pillen zijn zoo gemakkelijk en zoo goedkoop te verkrijgen, dat men niet bevreesd behoeft te zijn, om ze dadelijk te kunnen gebruiken in gevallen van misselijkheid slechte spijsvertering ongestelden le ver, stijve darmen in één woord in alle ongemak ken der tunctiën. Deze pillen hebben eene gelukkiger uitwerking op de verteringsorganen dan eenig auder geneesmiddelhetzij plantaardig of mineraal. Door het gebruik vau dezelveu kan men zich eene goede gezondheid verzekeren. Door liet vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen a f 0,80, f 1,85, j 3,6,75, 13,50, ƒ20,50. Potjes zalf a 0,80, ƒ1,85, ƒ3, f 7,05, 13,85, 20,95j Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. Schoon, Apotheker te Alkmaar, en bij Straatman Hoofd-depöthouder te 's Bosch, alsmede te Londen, Strand 2 15, Holloway s etablissementen. Van Amsterdam, 's morgens ten 7 ure, 's namiddags, ten 5 ure. Alkmaar, n //ll 's avonds 8J Aankomst te Nieuwediep's namiddags 2 11 Van het Nieuwediep, 's nachts ten 12 ure, 's middags ten 12 ure. Alkmaar, 's morgens 5?, 's namiddags// 3| Aankomst te Amsterdam, n n 91 6| Tc Alkmaar Lij HERM». COSTER ZOON.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 4