ALKMAARSCHE COURANT N°. 41. Drieenzestigste J fr.,K£% *-"»y 1861' A' l £t'vroege m IS Sadr"fc - s Zondag 13 October. w 18el- smSaSS». h 0 w 1 i i- VERTREK DER DILIGENCES E N STOOMBOOT E N. I ©ftjcicel (Bcbeeltc. fjcrliticfc Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,40. enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. EERM». COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels J 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden berigten een dag vroeger. Diligence J. v. d. Uaagen. Diligence C. v. d. Uaagen (in de Burg.) Diligence S. N ij man. Kaders toombooteu Z aan st room No. 1 2. Schroefstoombooten Znr muhle n en C3 Schroefstoomboot Stad Alkmaar. Naar Haarlem. 'sMorgens circa 54 ure. 'sNamiddags circa 14 ure. Naar Haarlem. Voormiddag 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. 's Morgens 54 ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) Naar Amsterd. 'sMorgens 54 ure. 'sNamidd.34ure. Naar N. Diep. Naar Amsterd. 'sMorgens 11 ure. 'sMorg.eiroa4".u. 's Avonds 84 ure. Voorm. /II ure. Naar N. Diep. 1 Naar Amsterd. I Naar N.Dicp, 'sNam.eirc.i24u. 'sMorg. IO4 ure.) 'sNamidd. 34ur e 'sAvonds 8 ure. Uitgezonderd Donderdag. ir.n o .Milium.vr ucusu. eu viiju.) si>ctuuuu. mu, a, Beurtschepen naar Amsterdam: Diugsdag T. F. de Fries. Donderdag G. de VriesZaturdag C. de Way, Zondag G. Slinger an BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR vragen voor de openbare tusiïohen^hooK om 15^ïovCT^r a s. in functie te treden, twee HULPONDERVViJZiMlö op eene bezoldiging van 400 en 360 gulden per mar Hpt nnderwiis omvat de vakken bedoeld bij ait. 1 lett. a. 1. der w°t van 13 Augustus 1857 (Staatsbl. N°. 103) terwr, belanghebbenden worden verzocht de stukkenby de wet vereischtbeuevens een attest van den districts schoolopzie ner .waaronder zij werkzaam zijn, vóór of op 1 November Alkmaar. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van ouders en voogden, dat er celeeenheid bestaat tot plaatsing van kweekelingen aan de verschillende openbare scholen der gemeente, ouder opmer- kiu/z dat volgens de bestaande verordeningen, de hoofdon- derw izers zijn belast met dc opleiding der kweekelingen tot hulponderwijzersaan welke betrekkmg, naar de tegenwoor dige bepalingen, een voldoend middel van bestaan verbonden isn Zij die verlangen als kweekehng aan een der scholen ge plaatst te wordenkunnen zich tot dat einde by de hoofd onderwijzers der verschillende openbare scholen aanmelden. AlkmaarBurgemeester fn ™h°^e"™%noemd SPANJAARDT. BIJ RGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennisse van belanghebbenden, dat zij zich vóór 15 Oct as. bij den Hoofdonderwijzer J. Wv Amerongen. behoorén aantemeldenten einde voor hunne kinderen kos teloos onderwijs le ff Ouders 'voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. - n.i i ba Be Secretaris, den 5 Oct. 1861. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden: Dat de PA'S1 KM T KM van het voljaarsch suppletoir ko hier in gereedheid zijn en ter secretarie dezer gemeente ver krijgbaar zijn gesteld, van Maandag 14 tot Zaturdag 26 'ltZCAlkmaar. Burgemeester en Wethoud^s van Alkmaar den 12 Oct. 1861. A. MACLAINE PONT. J)e Secretaris SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Le vensmiddelen te Alkmaar, opgemaakt naaraanleMmgvan Z M. besluit van den 27 February 1856 No. 92 (medege deeld bil Prov. blad van N.-Holl. No. 33).- Markten van den 4 en 5 Oct. Qfifn Kaas, E.Holl. Kleine Gras, per 50 N. P./ 26,50 18,25 dito Commissie dito Middelbare 30.75 Boter, in kopp. of stukk. per N. P. L20 0,95 Tarwe "-50 t> tt 9,o,bU Erwten, groene IC— C graauwo 18. Karweizaad n Kc'i" Opgemaakt te Alkmaar, den 7 October 1861 Hnraemeester en Wethouders van Alkmaar, J A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARDT. KENNISGEVING. Het HOOFD van liet Plaatselijk Bestuur tc ALKMAAR j brengtten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 [Staatsbl. No. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der I gemeentedat liet voljaarsch suppletoir kolder voor de bc- lasting op het Personeel, voor de dienst lSjy, op den 4 October 1861door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk aelit te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatig heid zouden voortvloeijeute ontgaan. Alkmaar. Het Hoofd van het Bestuur voornoemd, I den 8 Oot. 1861. A. MACLAINE PONT. I VERGADERING van den RAAD der Gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 16 October 1861, des namiddags I ten 6 ure. Namens den Voorzitter van den llaad, Be Secretaris SPANJAARDT. Eindelijk heeft dan het zoo veel besproken bezoek van den Koning van Pruissen aan den Franschen Keizer plaats gehad. In den namiddag van 6 October kwam de Koning te Com- piègneom reeds op 8 October weder te vertrekken. Het bezoek is dus al vrij kort geweest, en niemand weet of en wat er welligt gewigtigs voor Europa is besproken. Z. M. is met een vlugschrift verwelkomd en een vlugschrift heeft hem uitgeleide gedaan. Het eerstede Rijn en de Weichsel, tracht Duitschland en Europa gerust te stellen omtrent de bedoelingen des Franschen Keizersdoor aan te toouen dat de Rijn een ongeschikte grensscheiding uitmaakt, en het al- zoo geenszins de wensch van Frankrijk kan zijn zijne gren zen tot aan die rivier te verplaatsen. Zeeën en gebergten zyn de eenige goede grensscheidingenzegt de schrijverde eene rivieroever is voor een staat niets waardwanneer hij niet tevens in het bezit is van den anderen. Daarom, beweert hij verder, zou Frankrijk geen belang stellen in het bezit vau Coblentz wanneer het daarenboven Ehrenbreitstein niet bezatdaarom zou het met bet bezit van den Rijn als grens scheiding niet tevreden kunnen zijnmaar moeten voortgaan tot het Zevengehergte en liet Zwarte Woud. Al heeft Borger ook met de meeste overtuiging gezongen van den Grootvorst van Europa's stroomen Die, van der Alpen top gedaald. De landen kust of scheurt de dijken, De wereld splitst in Koningrijken En 't vorstlijk rijksgebied bepaalt wij kunnen ons zeer goed vereenigen met de stelling dat een rivier, zelfs de Rijngeen geschikte grensscheiding is tusschen twee statenen dat zeeën en gebergten daartoe veel beter kunnen dienen. Wanneer wij echter deze leer der natuurlijke grenzen op Frankrijk willen toepassen in verband met het nationaliteitsbeginsel, mede door dien staat gehul digd, dan zouden wij lot. een andere uilkomst geraken. Ook wij zouden den Rijn niet willen aangemerkt hebben als de grensscheiding tusschen Frankrijk en Duitschland: maar in plaats dat wij de Franschen dien zouden doen overtrekken zou de zuivere toepassing dezer beide beginse len, dat der natuurlijke grenzen en der nationaliteit, hen van dien stroom terug drijven tot aan een bergketendie uitnemend tot grensscheiding zou kunnen dienen, namelijk de Vogezen. Tusschen dien bergketen en den Rijn ligt een landschapdat sedert een paar honderd jaren door Frankrijk is veroverdnog steeds den niet zeer Fransehen naam van de Elzas draagten waarin onder anderen gevonden worden de steden Straatsburg AVeissenburg, Hagenau, Schlettstadt. Breisaeh, Muhlhausen, enz. AVanneer men nu de jammerlijk mislukte pogingen in aanmerking neemt om deze echt-Duitsehe namen door basterd-Fransche te vervangenen daarbij be denkt dat men genoodzaakt isom zich door liet volk te doen verstaantot op den huidigen dag in den Dom te Straatsburg zoowel in de Duitsche als in de Eransclie taal te prekendan zou èn de leer der natuurlijke grenzen en het nationaliteitsbeginsel de Elzas aan Duitschland toewijzen, en de Vogezen tot de grensscheiding verklaren. Maar Frankrijk verlangt zijne grenzen niet te veranderen, zegt de schrijver van liet bedoelde vlugschriftbet zal zich met den Rijn als grensscheiding tevreden stellen, omdatzijn belang geene uitbreiding eischt. Te regt wijst de Times er opdat zulke redenen weinig tot geruststelling kunnen strek ken, omdat Frankrijk zich hier niet grondt op eenig beginsel van zij het dan ook vermeend regt, dat altijd onver anderlijk blijft, maar alleen op zijn belang, waaromtrent iemands begrip eiken dag kan veranderen. Het blad verge lijkt Frankrijk bij den leeuw iu de fabel van Esopus, die de overige dieren met de meeste welwillendheid uitnoodigt om zijn Iiol binnen te treden en zicli niet te laten afschrikken door de hoopjes afgekloven beenderenomdathij op het oogenblik geen honger heeft. Alleen zouden dc vestingen Landau en Saarlouis volgens den schrijver, in het belang van Frankrijks veiligheid, bij dit rijk behooren gevoegd te worden. AATaarlijk nog al beseheiden! ïntusschen klinkt de welkomst groet aan den vreemden Vorst reeds zonderling, wanneer men ïiaarbij de aanhechting van een deel van zijn rijk bespreekt, het voor en tegen ervan overweegten eindelijk tot dc slotsom komt, dat sprekers belang de aanhechting niet vorderttot toepassing aanmerkendedat huurman dus gerust kan zijn, en zich met volle vertrouwen bij den redenaar kan aansluiten alsof de behandelingde bespreking alleen van zulk een teedere zaak niet reeds genoeg verontrustte en wantrouwen inboezemde. Naauwelijks had de Koning van Pruissen Compiègne ver laten, of er verscheen een nieuw vlugschrift, getiteld: Keizer Napoleon en Koning Wilhelm I, waarin verklaard wordt, dat de bezwaren van het Deensche vraagstuk zijn overwonnen, dat er een duurzame vrede gegrondvest kan worden door de opregte en volledige toetreding van Pruissen tot het AVestersch verbonden dat dit rijk daartoe slechts de drie volgende eisehen behoort te vervullen: 1°. Den Koning van Italië als zoodanig erkennengelijk FrankrijkEngeland en andere mogendheden reeds deden. 2°. Met, Frankrijk en Engeland op de daarover te houden conferentiën stemmen voor de vereenigi'ng der Rumanische Vorstendommen. 3°. Met Frankrijk een handelstraktaat sluitenzoo als dit rijk er reeds een met Engeland heeft gesloteu. Pruissen wordt hierbij alzoo uitgenoodigd om zich aan Oos tenrijk en Rusland te onttrekken en bij Frankrijk en Engeland aan te sluiten. Het eerste blijk, dat het van die gezindheid moet geven, zou zijn de erkenning van den Koning van Ita lië waartoe een voormalig deel van de Oostenrijksche Mo narchie behoort. Dan moest het voor de vereeniging der Vorstendommen stemmenwaardoor deze tot een onafhanke- lijken staat gevormd, alzoo aan de voogdij van Rusland ont trokken en voor Oostenrijk met zijne Hongaarsche en Sla vonische landen zelfs verontrustend zouden worden. Eindelijk zou het eeu handelsverdrag met Frankrijk moeten sluiten, waar door het naauwer met dat rijk werd verhonden. Over het algemeen schijnt men wel van meening, dat Victor Emmanuel weldra door Pruissen als Koning van Italië zal worden er kend, ofschoon hij bij de aanstaande krooning van het Pruis- sische Koninklijke paar alleen als Koning Victor Emmanuel zal worden vertegenwoordigd. Dat Pruissen zichwat de Vorstendommen betreft, met de politiek van Frankrijk en Engeland zal vereenigenis mede niet onaannemelijken dat er spoedig een handelsverdrag tusschen Frankrijk en Pruissen tot stand zal komen, acht men over het algemeen zeer waarschijnlijk. Dit handelsverdrag zouden wij het heilzaamste gevolg van de zamenkomst der beide Vorsten achten; wij gelooven met den Constitutionneldat politieke traktaten de Vorsten en de regeringeu naauwer verbindenmaar dat handelsverdragen een verbroedering tusschen de verschillende volken zeiven te weeg brengen. AArauneer Frankrijk met de naburige staten een handelsverdrag sluitwaarbij het de beginselen der han delsvrijheid in toepassing brengtdan is daarvan het nood zakelijk gevolg, dat handel en verkeer met. die staten aan merkelijk toenemen, en dat een oorlog met hen alzoo in diezelfde mate ook voor het Frausehe volk zelf en zijn mid delen van bestaan van meer invloed, drukkender, verderfelij keren daardoor minder waarschijnlijk wordt. Met En en België zijn de gesloten handelsverdragen in volle wer king getredenen wij houden nog altijd de bevordering

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1