ALKMAARSCHE COURANT 42. Drieenzestigste Jaar gang. Zondag 20 October. VERTREK DER DILIGENCES EN STOOM BOOTES. #Üiciccï ©cbccllc. Politiek ©uersigt. 2£ïcKclijfcschc Scrigten. O Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentussclien 8 en 9 ure. Prijs per jaar3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Ditgevers. HERM>. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot. Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden bcrigtcn een dag vroeger. Diligence J. v. cl. üaayen. Diligence C. v. cl. Haagen (in de Burg.) Diligence S. N ij m a n. Raderstoombooten Zaanstroom No.l&2. Schroei'stoombooten Zurmuhlenen C. Schroefstoomboot. Stad Alkmaar. Naar Haarlem. 'sMorgens circa 5 j ure. 'sNamiddags circa 1^ ure. Naar Haarlem. Naar Haarlem over Uitgeest. Voormiddag 11 ure. Naar Amsterd. i Naar N. Diep. 'sMorgens 5| ure.'sMorgens 11 ure. 'sNamidd.3iure.|'s Avonds 8| ure. Naar Amsterd. Voorm. 'liure. Naar N. Diep. t Naar Amsterd. 'sNam.circ. 12 ju. j's Morg-, 10-j ure. 's Morgens 5j ure. (Alleen nidda°"s circa Hure. Maand., A\ oensd. en \iijd.) a„uuwu,«- „.„.j - Bijzóndere Dienst tussclien Alkmaar en Amsterdam, Maandag, Woensdag en Vrijdag. Van Alkmaar des morg en 7 ure Bijzonaeie naar AmSterdam: Dingsdag J. Engelman, Donderdag T. F. de Fries, Zaturdag g. de Vries, Zondag C. de 11 a,j. Naar N. Diep. 'sNamidd.3iure. Uitgezonderd Donderdag. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van ALKMAAR vragen voor de openbare tusschenschoolom 15 November a, s. in functie te treden, twee HULPONDERWIJZERS, op eene bezoldiging van 400 en 360 gulden per jaar. Het onderwijs omvat de vakken bedoeld bij art. 1 lett. a. 1. der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsbl. N°. 103), terwijl belanghebbenden worden verzocht de stukkeubij de wet vereischtbenevens eeu attest van den districts schoolopzie ner waaronder zij werkzaam zijnvóór of op 1 November a. s., franco intezendenaan den Burgemeester. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 27 Sept. 1861. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER cn WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van ouders en voogden, dat er gelegenheid bestaat tot plaatsing van kweekelingen aan de verschillende openbare scholen der gemeente, onder opmer king dat volgens de bestaande verordeningende hoofdon derwijzers zijn belast mfet de opleiding der kweekelingen tot hulponderwijzersaan welke betrekking, naar de tegenwoor dige bepalingen, een voldoend middel van bestaan vei bonden is.° Zij die verlangen als kwoekeling aan een der scholen ge plaatst te wordenkunnen zich tot dat einde bij de hoofd- onderwijzers der verschillende openbare scholen aanmelden. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd den 27 Sept. 1861. A. MACLAINE PONT. l)e Secretaris. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van do belanghebbenden: Dat de PATESTEIM van het voljaarsch suppletoir ko hier in gereedheid zijn en ter secretarie dézer gemeente ver krijgbaar zijn gesteldvan Maandag 14 tot Zaturdag 26 dezer maand. Alkmaar. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar den 12 Oct. 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARDT. VERGADERING van den RAAD der Gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 23 October 1861. des middags ten 12 ure. Namens den Voorzitter van den Raad, Be Secretaris SPANJAARDT. Volgens sommige Fransche bladen gaan wij de gouden eeuw te gemoet; de Vorsten drukken elkander vriendschap pelijk de hand, en de volken verbroederen door handelstrak taten. De Koning van Pruissen is naauwelijks vanCompiègne vertrokken, of de Koning der Nederlanden is aldaar aangekomen. Waren de Fransche officieren die onlangs de oefeningen van het Pruissische leger aan den Rijn bijwoonden, verrukt, over de ontvangst, die zij daar genoten, het gevolg van den Koning van Pruissen is overvloedig in den lof over de be leefdheden hun door de Fransehen bewezen. Wel sprak een zeker vlugschrift op een verdachte wijze over "den gcheilig- den grond der groote natie," tussclien de twee zeeën, de Pyreneën de Alpen en den Rijnwel verklaarde hetdat reeds de geschiedenis van Caesar Keizer Napoleon schrijft juist een geschiedenis van Caesar ons leert, dat dit 'grondgebied het eigenlijke Frankrijkhet oude Gallië is zooals de Koningen het droomden die goede droomer van een Lodeieijk XIV zooals de revolutie het wensehte en ook inderdaad maakte die regtschapen Eerste Consul en Keizer ja, wel regtschapen, want hoor: hetgeen onop merkzame toeschouwers aanmerken als veroveringen van ons op onze burenis in werkelijkheid niets anderszegt heft vlugschriftdan vreemde aanwassen van diezelfde naburige staten, overblijfsels van de invallen der Germanen in Frank rijk op den linker Rijnoeverwel trokken de Pruissen be denkelijke gezigten, toen zij hunne schoone Rijnlanden voor vreemde aanwassen hoorden uitmaken, die natuurlijk niet lang meer van hun natuurlijken stam afgerukt konden blijven; wel heeft welligt menig Duitschcr onrustig op zijn stoel in zijn gewoon bierhuis heen en weer geschoven toen hij al verder in hetzelfde vlugschrift las dat, te midden van liet verdeelde Duitschland de Voorzienigheid de Nationale Kroon toereikt aan den waardigsteu der Duitsche Vorsten, die de gelegenheid zal weten aan te grijpen en er den moed toe zal hebben; maar die bedenkelijke gezigten waren immers belag- chelijken die onrust bespottelijk; want het vlugschrift heeft geen officieel karakterHoe kan men nu ook de 1' ransche regering aansprakelijk stellen voor een particulier gevoelen "Men zou evenwel kunnen opmerkendat de drukpers in Frankrijk alles behalve vrij is en dat het noodzakelijk gevolg van zulk een toestand is dat alles wat de regering ongestraft in het licht liet komen moet geacht worden althans haar niet geheel onaangenaam en met hare bedoelingen niet, be paald m strijd te zijndat alzoo de regering altijd min of meer verantwoordelijk iswanneer bij de behandeling van zulk een gewigtig onderwerpen in zulke sterke uitdrukkingen, het volle genot geschonden wordt der anders karig genoeg toebedeelde vrijheid. De handdruk, waarop men te Weenen gehoopt had, is echter achterwege gebleven en Pruissens Koning wordt te Koningsbergen gekroond, zonder met den Keizer van Oosten rijk dit vriendschapsbewijs gewisseld te hebben. Men wijst op de bet.eekenis van dit feit. De Engelschc Times blijft het bezoek te Compiègne steeds als van groot gewigt,beschou wen liet ziet er den overgang van Pruissen in tot de Fran sche staatkundevooral met betrekking tot Italië en tegen Oostenrijk. Toen Éapoleon na den onverwachte vrede van Villafrauca te Parijs terug kwam, zonder Italië bevrijd te hebben tot aan deAdriatische Zee, verklaarde hij op toorni- gen toon aan den Senaatdat hijindien hij verder had wil- feu gaan evenzeer oorlog had moeten voeren aan den Rijn. als aan de Po. Pruissen was alzoo de groote hinderpaal voor de verovering van VenetiëPruissen bleef Oostenrijk steu nen en scheen zijne onzijdigheid te zullen vaarwel zeggen wanneer Frankrijk nog verder doordrong. Zal Pruissen nu niet weldra het Koninkrijk Italië erkennen? Zal het de Fransche staatkunde niet aannemen die Oostenrijk vijauuig is Het bezoek van onzen Koning te Compiègne heeft het ge luk, noch de ontevredenheid noch de bezorgdheid van eeni- o-en staat op te wekken. Onze Koning en ons volk vallen tegenwoordig hijzonder in den smaak. Voor Frankrijk neemt de Constitutionnel het woord, en verkondigt, dat de Neder- landsche natie een groot en verlicht volk is, en zich op een glorievolle geschiedenis mag verheffenvolgens dit blad is het Nederlandsche volk steeds op den weg der beschaving voortgegaan, en, zoo het thans minder op den voorgrond treedtis daarvan de reden alleen dezedat de omstandig heden ook de andere volken in do gelegenheid bobben ge steld om het Nederlandsche volk op zij te streven. De Ne derlandsche natie is een liberale natie in den waren zm des woords'vervolgt de Constitutionnelen het is zoo zeer aan zijn constitutie gehecht, dat, al werd de reactie overal meesterNederland alleen als iiberaal-constitutioneele staat het hoofd omhoog zou blijven heffen. Wij hebben ons niet kunnen weerhouden om deze woorden in hun geheel over te schrijvenenal verdenken wij mis schien het Fransche blad van opzettelijke vleijerijtoch hoeft ons harte, daarbij sneller geklopt; wij hopen, wij vertrouwen, wij gelooven zoo gaarne, dat die woorden waarheid behelzen, en wij meenen grond te hebben voor dat geloof. De vrijheid is sinds eeuwen op onzen grond ontloken, en heeft zich hier geleidelijk ontwikkeld. Zij is ons niet van buiten aangebragt: 't is geen vreemde bloemdie hier is overgeplant't is de natuurlijke plant van onzen bodemherhaaldelijk met ons bloed besproeid. Sinds eeuwen is zij bier opgemerkt, vooral door den vreemdelingsteeds blonk zij uit in uitnemendheid boven die onzer naburen. Zij zelve is ook schooner en voller gevonden door den tijd werd de spruit een boom die thans krachtig en lier staat te prijken. Zouden wij ons bedriegen wanneer wij geloovendat hij ook vast en diep in onzen grond is geworteld? Wij hebben ons onze vrijheid zeiven verworven't is geen geschenk uit den vreemde. M ij heb ben bloedig voor haar "gestreden en voor haar geleden zoo om haar te vestigen als om haar te behouden een goed zoo duur gekochtis den bezitter dierbaar. Hebben wij bij Her haling ons leven voor haar veil gehad, dan is het gebleken dat zij ook voor ons levensbehoefte geworden is, en wij haar slechts met het leven kunnen verliezen. Doch keeren wij tot den Constitutionnel terug; het bezoek door Koning Willem te Compiègne gebragtzegt het blad kenmerkt de hartelijke toenadering van twee volkendie sedert lang geschapen zijn om elkander te begrijpen. Het volt dat° ouder de krachtigste bevorderaars der beschaving wordt geteld, komt dat,, 't welk de wieg en bakermat der bescha ving is, te gemoet. Wij moeten erkennen, dat, ofschoon blijkens die laatste woorden de Fransche beschaving de nederigheid niet krach tig schijnt te bevorderenzij toch heel anders klinken dan het Adieu canauxcanards, canaille van oltaire. Echter moeten wij opmerken, dat volgens ouzo begrippen de ware beschaving zich slechts in een vrije lucht kan ontwikkelen dat wij eeu klimaat als dat van Cayenne daartoe minder ge schikt achten, cn wij ons van de "wieg en bakermat der beschaving" niet kunnen begrijpenhoe zij haar grootstcn dichter op het eiland Jersey verbant. Daarbij hopen wij dat de Nederlandsche ondernemingsgeest zich een edeler baan zal blijven verkiezen, dan het ellendige beursspel, waarvan in Frankrijk de schandalen voor de regtbanken nog slechts ten halve aan het licht komen. Onze oude vrienden de Engelsohen voegen tegenwoordig hunnen lof bij dien der Franschen. Zij roemen onze vrijzin nige instellingenonze vrije handelsbegrippenonze goede staatszorg voor onderwijs, armwezen en gezond!" 1is dit alles wel verdiend -en onze welwillendheid jegens onze naburen, zonder eenigen staatkundigen wrok. Dit laatste ziet vooral op de zameukomst van onzen Koning met Koning Leopold van Belgie, die dan ook werkelijk beschouwd kan worden als liet zegel van den reeds gevestigden bioe- derlijken ziii tussclien de heide volken. Vooral het republi- keinsche blad le Siècle verheugt zich in deze gebeurtenis, cn profeteert stout weg, dat ook de tijd zal komen, dat de Raus en Koning Victor Emmanuel elkander de hand zullen toereiken. Deze voorspelling verplaatst ons in eens uit de rustige oorden des vredes midden in den woeligen strijd en wij bekennen eerlijk dat wij ons tegenover dat krachtig repu- blikeinsch geloof wel wat zwak gevoelen, ofschoon wij er bijvoegen dat, wij die verzoening even gaarne zouden aan schouwen. Vooreerst duurt de strijd nog voort cn het is merkwaardig om te zien hoe elk der partijen zich beijvert om Frankrijk voor zich te winnen ;tcrwijl b.v. de zoo even genoemde Siècle beweert, dat de Paus in zijne laatsterede, door Italië aan te vallenvoornamelijk Frankrijk aanvalten dan ook IX j V Uwi XICllilO 1 IJ'V x i iv111\ i ij ontegenzeggelijk het hart van Frankrijk getroffen heeft, houdt daarentegen de ultramontaansche Monde voldat het een beleediging voor Frankrijk iswanneer men het verantwoor delijk stelt voor de misdaden der Italianen. Merkwaardig bovenal is het verschijnseldat het werk van den R. C. PriesterPater Passagliawaarin het wereldlijk gezag des Pausen op kerkelijke gronden wordt bestreden weldra zal worden gevolgd door een werk van den Protestant- schen Staatsman Guizotwaarin hij het bedoelde gezag op grondenaan de belangen der Christelijke kerk in het algemeen ontleend, verdedigt. ENGELAND. Lord Busscll heeft op een adres van eenige voorname han delaars schriftelijk geantwoord dat Engeland zich niet met do binueulandsche geschillen in Mexifco bemoeijen, maar be scherming van de Britsche onderdanen en voldoening voor aan hen toegebragte schade vorderen zal. In Ierland isdoor de aanhoudende zware regensde oosst van aardappelen en granen mislukt. Te Mayo is onder deleiding der geestelijken eene volksvergadering gehouden en daarin eene verklaring opgemaakt, dat het volk van honger zal omkomenindien het gouvernement niet onverwijld werk verschaft. In de meeste fabrieken is iiet werk tot op 3 of 4 dagen por week ingekort, door het gebrek aan katoen of gering debiet. FRAK KRUK. In eene brochure, getiteld Keizer Napoleon en Koning

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1