Vsrkooping van Afbraak, Huisraad en Inboedel. BURGERLIJKE STAND. iHavfstbcrigtcn. CSbucrtcutictu bestaande in (leurenramenkozijnen plankenrikkenbrandhout enz., afkomstig van de gesloopte KEltK aan de Diggelaar- steeg alhier, op Woensdag, den 23 October aan staande, precies ten 12 ure. ips A. LEVERT is voornemensop Dingsdag, jMk den 29 October 1S61des voormiddags ten s-iAftio ure, teu zijnen locale aan het Hof alhier, verknoping te houden van ongeveer 25 a SO kAG€HEL§, in 2. Een Koepel met keuken en Tuin buiten de Kennemerpoort, te Alkmaar, sectie E No. 168 groot ,01,55. poel, om wijziging in zijnen aanslag voor de plaatselijke di recte belasting voor den jare 1861. Ter lezing voor de leden op de secretarie nedergelegd. 15. Voorstel van Burg. en Weth., om magtigiug tot het doen van af- en overschrijving eener som van 390, tus- schen verschillende posten der begrooting van 1861. Gerenvoijeerd aan decommissievanfinantien om berigt en raad 16. Missive van als boventen geleide van het proces verbaal der over het 3e kwartaal dezes jaars^gedane opneming van de kas van den Gemeenteontvanger. Voor kennisgeving aangenomen. 17. Verzoek van den Heer A. J. Stikkel, om afstand van een stukje gemeentegrond, gelegen buiten de Friesche poort. 18. Gelijk verzoek van den Heer J. II. Ibink, ten aanzien van een stukje grond in het plantsoen nabij zijne touwslagerij. Beide aan Burg. en Weth. om beriqt, 19. Verzoek van S. Kapteinom genot van kostelooze kleeding als schutter. Ter lezing voor de leden op de secretarie nedergelegd. 20. Verzoek van A. Schelling, om eenig pensioen als voor malig nachtwacht, op grond van langlurigen diensttijd en hoo- gen ouderdom. Aan de commissie van finantien om berigt en raad. 21. Verzoek van den Heer J. Kraakmanom voorloopige toelating van zijnen zoon tot de lessen in de natuurkunde aan het gymnasium, tegen een later te bepalen retributie. Ter lezing voor de leden op de secretarie nedergelegd. 22. Adres van J. J. de Roos en D. Coster, waarbij dezelven in het belang hunner neringen verzoeken dat door den Raad geen gevolg moge worden gegeven aan een vroeger adres van eenige ingezetenen, tot demping van de Lange Nieuwe Sloot. Besloten als boventen einde daarop later bij de behandeling der gemeentebegrooling voor 1862 terug le komen. 23. Verzoek van den Heer F. M. van de Velde, om restitutie van zijns inziens na den 1 Julij 1861 ten onregte betaalde belasting, wegens kaai- haven- diep- en liggeld. Verzonden aan den Heer Controleur der plaatselijke middelen om te dienen van berigt en raad. 24. Wordt door den Heerste Dieti Fontein Verscliuir voorge lezen het rapport der commissie, die belast is geweest met het onderzoek der handelingen van sommige gemeenteambte naren, ter gelegenheid van de laatste verkiezing van leden voor den gemeenteraad, waarop is besloten: Het rapport ter kennisneming van de leden op de secretarie neder te leggen. Vervolgens zijn in behandeling gesteld 25. Het rapport op het voorstel tot reparatie van het de coratief van den Stads Schouwburg. Is besloten 1°. om voor als nog aan dat voorstel geen ge volg te geven en 2°. aftewachten een nader rapport van Burg. en Weth., na onderzoek van den toestand van het gebouw zelve, en aanwijzing der middelen tot verbetering. 26. Verzoek van C. Houting, om behoud van een zonne scherm ter zijde van zijne stoep. Gerenvoijeerd aan Burg. en Weth. om daarop te beschikken. 27. Idem van M. C. Schuurmanom verdaging van de benoeming van eene onderwijzeres in vrouwelijke handwerken. De Raad besluit op zijn vroeger genomen besluit, om. overte- gaan tot de benoeming, terugtekomen. 28. Rapport op de rekening der Herv. Diakonie van 1860. In overeenstemming met de conclusie van het rapport goedgekeurd en vastgesteld op een bedrag in ontvang van 8797,14 en in uitgaaf van 8682,88. 29. Idem op de begrooting van het Burgerlijk Armbestuur voor 1862. Overeenkomstig de eonclusien van het rapportvastgesteld op een bedrag f 13654,371 in ontvang en in uitgave met eene subsidie van 64JÜ. 30. Idem op de begrootiug van het Israëlitisch Armbestuur voor 1862. Als boven vastgesteld op eene ontvang en uitgave van 281,met eene subsidie van f 85, 31. Idem op de begrooting van het Mannen en Vrouwen Gasthuis voor 1862. Als boven vastgesteld tot een bedrag van f 5809,19. beide in ontvang en in uitgavezonder toekenning van subsidie. 32. Idem op de begrooting der Dienstdoende Schutterij dienst 1862. Vastgesteld ah boven op een ontvang en uitgave van f 2040, met toekenning eener subsidie van f 2000. 33. Voorstel tot verevening eener som van 60 zijnde bet bedrag der kosten voor de conservatie der muurschildering in de voormalige kaserne. Ingevolge het voorstel aangenomen. 34. Idem tot verevening van f 1200,70, wegens buitenge wone werken aan de walmuren. Tot het voorgestelde bedrag toegestaan. 35. Voorstel tot toekenning aan den Stads Architect van eene t oelage voor schrijf behoeften en schrijfloonen. Tot hoogstens het voorgestelde bedrag toegestaanom uil de kosten van fabrikaadje te worden bestreden. 36. Voorstel tot verevening van ƒ106,07, wegens buitenge wone onkosten aan de meisjesschool. Ingevolge de voordragt toegestaan. 37. Missive behelzende mededeelingen van de opmerkingen van den Heer Inspecteur van het lager onderwijs, met betrek king tot, den duur van het onderwijs en twee vacantie midda gen in iedere week. Tot eene latere herziening der schoolverordeningen, voor kennisgeving aangenomen. 38. Missive van Burg. en Weth., betreffende de organisatie van de tusschenschool onafgedaan gebleven gedeelte Naar aanleiding van de in deze vergadering ingekomen voordragten zie No. 10, buiten deliberatie gebleven. 39. Lijsten van schoolboeken en sehooibelioel'tentot nadere beoordeeling van den Raad in de vorige vergadering overgelegd. Is besloten de regeling dezer zaak geheel aan het dagelijksch bestuur overtelalen altijd echter met uitnoodigingom toetezien dat de gevraagde behoeften uitsluitend ten gebruike der leer lingen zijn. 40. Verzoek van J. Boom, om als schutter voor rekening der gemeente te worden gekleed. Gelijktijdig met dit verzoek is ook dat van S. Kaptein behandeld en beslotende beideverzoeken ter beschikking van Burg. en Weth. te stellen. 41. Is op de voorstellen van de Heeren de Dieu Fontein Ver- (chuir en Verhoeff, besloten om a. tot de tenoeming van een lid in de commissie ter zajte -van de jaarlijksehe uitkeering aan de Hervormde kerk en b. de behandeling van liet voor stel tot instelling eener vaste commissie van fabrikaadjein eene eerstvolgende vergadering, zoo mogelijk op Woensdag den 23 dezer te houdenovertegaan. In de zitting van den Gemeenteraad van den 19 dezer zijn de ingekomen geloofsbrieven van den Heer Vonk onderzocht en is tot de toelating van dien Heer besloten. Nog is toen ingekomen eene suppletoire begrooting voor 1861. HA1TU3I6ERKGT. Zitting van 14 October. 1. J. K., te Schoorlarglistige ontvreemding van graszo den van den Heeren weg te Schoorl; 1 dag gevangenisstraf en de kosten. 2. D. J., te Alkmaar, jilukken van vruchten aan een ander toebehoorende50 ets. boete en de kosten, beide invorder baar bij lijfsdwang. 3. J.V., te Alkmaar, opzettelijk werpen met vuiligheden tegen een ander, 3 boete en de kostenbeide invord. bij lijfsdw. 4. E. Z., te Oudkarspelniet opgesloten of gehokt houden van zijne eendenf 3 boete en de kostenmet subsidiaire gevangenisstraf van 1 dag. 5. P. v. S., te Oudkarspelals No. 4. 6. M. de G., Wed. van II. P., te Noordscbarwoudeals boven, bij verstek. 7. G. Z., te Noordscbarwoude, als boven, niet bij verstek. 8. G. D., te Alkmaar, weghalen van vuilnis van de huizen aldaar, zonder daarvan ter secretarie te hebben kennis gege ven, straf als No. 4. 9. W. G., te Alkmaar, na zons ondergang op straat laten staan van een handwagen zonder vergunning van den Com missaris van Policiebij verstekf 1 boete en de kosten met subsidiaire gevangenisstraf van 1 dag. ONDERTROUWD. 11 Oct. Jan Wiersmate Rotterdamen Maria Cornelia Stucki, te Alkmaar. 12 n Cornells Iloutenboste Oudorpen Maria Praat, Wed. van Cornells Butter, le Alkmaar. 18 u Johannes de Jong en Alida Coije.Evert Jacobus Bakker, Wedr. van Dieuwertje Dirkmaat, en Catlia- rina Geertruijda Rochel.Pieter Bakker en Jacoba Smit, beide te Alkmaar, laatstgen. onlangs te Wor- mer.Johannes Wesselius SlruiveWedr. van Jo hanna Melkeren Petronella Maria Verhoeven.- - Joannes Bek en Maria Christina Meijer.Herma nns Bierman en Alida Wilhelmina Brieffies.Johann Coenraad Schmidt, te Alkmaar, onlangs te 's Gravcn- hage, en Sibilla Eijkenbos, te 's Gravenhage. GETROUWD. 13 Oct. Cornelis KluftWedr. van Knierl je Koperte Heems kerk en Cornelia Schoente Alkmaar. GEBOREN. 11 Oct. Barendina Hendrika D. van Antonie Hendrik Elfrink en Christina van Veelen. 13 u Gerardus Theodoras, 7.. van Johannes Theodorus van den Idsert en Maria Dingerdis.- Maria Anthonia, D. van Jacob Brands en Margaretha Yeel. 15 n Cornelia MargarethaD. van Cornelis Duits en Aafje van Doesburg. OVERLEDEN. 12 Oct. Jacobus Blom, 26 j. en 7 m.Cornelia van Vanten Echtg. van Dirk Wiliems, 43 j„ wonende te Winkel. 15 n Melchior Arnoldus Schardam, 26 j. en 10 in. 19 Cornelis, Z. van Teuuis van Weslerop en Anna Messelaar. 17 d. Alkmaar 14 Oct, Aangevoerd 21 Kalveren f 30 a 50 3 Schapen f 10 a 12, 11 vette Varkens 44 a 48 ets. per NP. 18 Oct. Kleine Kaas 25,50, commissie 29, middelbare 30,50, laagste prijs f 17 aangevoerd 541 stapelswegende 117252 N.P.Tarwe f 9 a 11Rogge 8 a 9.25, Gerst 5 a 7, Haver 2,50 a 4,50, Paardenboonen 7 a 7.75, bruine dito 12 a 14, rood Mosterdzaad 18 a 20, geel dito/12 a 13, groene Erwten/16, witte dito ƒ16, graauwe dito 17, vale dito 14. 19 Oct. Aangevoerd 10 Paarden f 100 a 200, 6 Koei- jen 115 a 150, 4S0 Schapen 10 a 2530 magere Var kens f 14 a 20, 286 Biggen j 5 a 7, nacht. Kalveren fl a 9. Boter per kop 65 tot 75 et. Broek in Waterl. 17 Oct. Aangevoerd 35 stapels Kaas wegende 7384 NP., 25,25. Hoorn 14 Oct. Aangev. 9 Kalveren115 Schapen en 4 Vark. 17 Oct. Kleine Graskaas 25,50, 24 en 22, dito Commis sie 27, aangevoerd 270 stapels, wegende 09414 NI'. 19 Oct. Tarwe 11,50, Rcjgge J 9, Gerst f 7, Haver f 4,50, Paardenboonen ƒ7,75, bruine dito ƒ14.25. witte dito ƒ16, groene Erwten ƒ18, graauwe dito 718, vale dito/15, 'witte dito ƒ15, aangevoerd 606 mud. Op monster verkocht: 325 mud Mosterdzaad a 21, en 160 mud Karweizaad a 13.75,27 Paarden ƒ45 a 195, 16 Kalveren 7 a 13. 500 Schapen ƒ9,50 a 21, 300 Varkens 9 a 23, 24 Zengen 16 a 35, 600 Biggen 4.50 a 8,50. 650 Kippen 45 ets. a I 1,60, 130 Eenden 40 a 70 ct.s„ 2000 Kippeneijeren ƒ2,90 a 3,25, en 700 Eenden dito /3 a 3,50, 3000 koppen Boter 55 a 60 et. per kop1600 mudden Aardappelen 5 a 6,50, 800 manden Appelen 1,70 a 5. Medemllik 15 Oct. Kleine Kaas ƒ26, aangevoerd 85 stapels, wegende 19575 N.P. 17 Oct. Aangevoerd 110 vette Schapen 28 36 magere dito ƒ15, Boter /1,20 per NT., Kippeneijeren 2,80 per 100. 18 October met de stoomboot naar Londen verzonden: 21 Koeijen3 Kalveren en 2511 Schapen. Monnickendam 16Oct. Aangevoerd 36 stapels Kaas, wegende 8500 NP., 25,75. Purmerendc 14 Oct. Aangevoerd 2300 Runderen. 15 Oct. Aangevoerd 100 Runderen, 86 vette Varkens van 42 tot 48 ets per N.P., 25 magere dito ƒ11 a 24, 400 Biggen 4a6, 87 veile Kalveren 40 tot 55ets. per N.P., 15 nucht. dito 8 a 18, 1285 Schapen en Lammeren, Boter 1,05 a 1.20 per N.P. Behagen 17 Oct. Aangevoerd: Paarden 14a60, 28 vette Koeijen J 140 a 200, 24 magere Melk dito 80 a 1309 Vaarsen 60 a 906 Graskalveren 24 a 36 565 magere Schapen 7 a 12, 530 vette dito 16 a 26, 33 Engelscke Rammen 33, 16 magere Varkens 10 a 20, 79 Biggen ƒ4 a 8, Konijnen 25 a 40Kippen 20 a 75, Eenden 25 a 35, Duiven 15 a 50 ets, Boter 85 a 87f ets. per kop of l,13j a 1,16 per N.P., Kaas 20 a 45 ets. per N.P., Kippeneijeren 2,90 a 3, Eenden dito f 3 per 100. Schiedam 18 Oct. Moutwijn 12,75, Jenever J 18,25. Zaandam 17 Oct. Raapkoek, 88 a 93 Lijnkoek, ƒ13 a 15. Londen 14 Oct. Aangevoerd 4940 Runderen 20790 Scha pen en Lammeren170 Kalveren en 520 Varkens. Puike soorten 4.10, 5.4, 5. en 5.2. Den 15 October overleed te Amsterdam na eene langdurige ongesteldheid in den ouderdom vau 37 jareumijne geliefde dochter ALIDA CA- THARINAechtgenoote van J. E. STARING aan wien zij 4 kinderen achterlaat. Wed. R. MIJLHOFF, van Beehim. verschillende soorten. Daags te voren te zien en tevens op dien dag ver- kooping op het Hof van IA O UI M E L. Men is voornemens, op Vrijdag, den 15 Mlü'iiij November 1861, des middags te twaalf ure, fiar'r» op de bovenzaal van den Ouden Doelen, aan de Doelenstraat te Alkmaar bij opbod en afslag openbaar te verkoopen 1. Een Gillis en Erveaan de noordzijde van de Langestraat, hij de Hoogestraat, te Alkmaar, wijk B, No. 98, nieuw N°. 123 sectie A, No. 398, groot ,01,31. 3. Eenstuk Weiltmd genaamd de Legeester - weidte Wimmenum, gemeente Egmond Binnen, sectie E, N°. 98, groot 4,67,90. 4. Twee aan een verheelde stukken eiland, genaamd de ll'ekkenwèidin den Oudburgerpolder, gemeente Bergen, sectie B, No. 71 en 72, tezamen groot 4,05,70. 5. Vier aan een verheelde stukken ÜTeiland, gelegen als voren, sectie B, N°. 184, 185, 187 en 188, te zamen groot 5,41,30. 6. Een stuk IVcilandgenaamd Vogelendel in den Aagtdorper polder, gemeente Schoorl, sectie D, No. 202 groot 1,05,40. 7. Een Weilandgelegen als voren, sectie D, N°. 544, groot 1,33,50 (vroeger N°. 262). 8. Een stuk Itoiiuiaild genaamd de Mas- akkerte Aagtdorp gemeente Schoorl, sectie D N°. 138 groot ,21,60. 9. Vijf aan een verheelde stukken TG eiland, aan den Kortenweg, in den polder en de gemeente de Zijpe sectie H, No. 56, 57, 58, 59, 60 en 61, te zamen groot 17,75,30. 10. Drie aan een verheelde stukken Weiland, genaamd Trijnkampensweidop de Rijp gemeente Sint Maartensectie B N°. 344345 en 347 te zamen groot 4,56,60. 11. Een stuk Bouwland gelegen als voren, sectie B, N°. 346, groot ,29,80. En 12. Een akker %aadland, genaamd de Koe- kedrilgelegen in Geestmerambacht gemeente Noord- scharwoudesectie A, No. 118, gropt ,50.60. Uitvoeriger bij hilletten omschrevenen nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris S. A. de LANGE, aan de Langestraat te Alkmaar. Al degenendie iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aau de ondergeteekende worden vriendelijk verzochtvóór den 9 Novem ber a.s., daarvan opgave of betaling te doen. Wed. M. van BATENBURG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 3