AIOTiE KERKGEBOUW. MODES. MODES. SI. Aicolaas. GULDENS-EDITIE M WEI- BOUWLAND, Twee kapitale Huismanswoningen I)c florissante HERBERG Openbare Verhuring, DeNotulen van deVergaderingen Machinaal Tarwe- oh Roggebrood TE HUUR, KAGCHELHGUT Aanstaanden Donderdag, L A P P E N D A G, bij 15. J. PAPING. ALKMAAR ONTZET De Zalt va n Holloway. est uilinnnlemlc L BB F IK IJ F V BMB1HFTEIV ten dienste der Openbare Scholen binnen de Gemeente (met uitzondering van de ar menschool en school aan den Omval) gedurende de maanden October November en December dezes jaars benoodigdop de voorwaarden die daarvan sints heden ter lezing op de secretarie voorhanden zijn. Vcerciieuz. van den IBaad der gemeente Alkmaar, TWEE ANDERE HISTORISCHE NOVELLEN, Op Donderdag, den 24 October 1861, des mid dags 12 ure, wordt te Alkmaar, aan het Luttik Oudorp bij H. HAZES in het Noord- Hollandsch Koffijhuisvoor itfhl'ilil I*. in het openbaar bij opbod geveild en terstond bij afslag verkochthet dan buiten godsdienstig gebruik gesteld zeer solied en goed' onderhouden B4JEBBB4.CÏEBBOBJ4V, der Parochie van den H. LAURENTIUS, te Alkmaar, staande aldaar aan de St. Jacobstraat Wijk C No. 172, met het in den koop begrepenebij ge drukte biljetten omschreven en zes dagen te voren te bezigtigenzijnde inmiddels inlichting te bekomen ten kantore van den Notaris J. G. A. VEItHOEEE, te Alkmaar. Men zal op Dingsdag5 Novem- ber igfilvoor den middag te 10 ure, in de Herberg van de Wed. G. BURGER, te Tuitgenhorn onder Haringcarspelin publieke vei ling verknopen staande cn gelegen onder Sint Maarten en Haring carspel nabij elkander, een stuk IWEBBjAMBB, in den Schagerwaardonder de laatstgenoemde ge meente en twee stukjes IBBETIit*», in de nieuwe greb, onder Warmenhuizennagelaten door den Heer JAN GROOT JANSZ., te Tuitgenhorn overleden al te zamen groot 53 bunders 95 roeden 70 ellen. Breeder op de aanplakbiljetten omschreven en nader te vernemen ten kantore van den Notaris Pir. HULST, te Zuidscharwoude. Brieven franco. Men is van meening, om, op Woensdag, den 13 November 1861, des voormiddags te 'feijajtien ure, in de Herberg te Sint Pancras, bij de Wed. J. BIER, inliet openbaar, te verkoopen te SINT PANCRAS; voorts een BSIJBS CSï BCSBF, te Zuidscharwoude, en eenige stukken allerbest WEI- En BSUWtfirtS, onder Sint Pancras en Broek op Langedijk. Alles behoorende tot den boedel van wijlen Jan Bieii. Breeder bij billetten omschreven. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen de LANGE en de MORAAZ te Alkmaar. te^,.3fop Maandag, den 18<h» November 1861, des voormiddags te tien ure, in de Herberg het JTuis te. Bred erode, te Oudcarpel, YOOI* tien iffcl van v||l* jaren, van eenige perceelen te zamen groot 32 bunders7 roeden90 ellen gelegen onder de gemeenten Sint Maarten Haring carspelde ZijpeWarmenhuizen, Sehagen en Oudorp. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere informa tiën zijn te bekomen bij de Ileeren M. KROON, te Oudcarspelen J. BORST, te Sehagen alsmede ten kantore van den Notaris ABR. P de LANGEte Schoorldam. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar zijn voornemens op Dingsdag, den 29 October 1861, bij inschrijving aantebesteden de BiCVCrunlic van en De inschrijvingsbilletten behooreu voor des mid dags ten 12 ure ter Secretarie ingelegerd te zijn. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voorn., den 19 Oct. 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris SPANJAARD!1. Door vermindering van uitvoer is bij den ou- dergeteekende te bekomen op aanstaanden Woensdag, den 23 dezer eerste kwaliteit S£©c- en Maifs- Tïeesch, a 35 cent de vijf one. en Schapen vlct'SChdik veta 26 cent de vijf one. S. de LEEUW. om met 1°. November a.s. te aanvaarden twee gemeubileerde E4aiiter$ gelegen op een vrolijken stand des verkiezende met kost en be diening. Adres met franco brieven onder lett. O, bij de Uitgevers dezer Courant. jBHB Men verlangtmet primo November of eerdereene vrouw cljjkc BMcnst- EAAi; bodeliefst van het platte landwelke een burgerpot kan koken en goed met de wasch kan omgaan. Rellecteerenden adresseren zich in persoon of met franco brieven onder lett. AZ., bij de Uit gevers dezer Courant. J. BAS1E aan de Boterstraatvraagt een MEERLING in het vak van I*i*»liliCU- maker. De ondergeteekende berigt zijne geëerde begunstigersdat ten huize van W. TIESTNG buiten de Bergerpoort te Alkmaar, weder eene groote partij 3!waai* en ih •oog te bekomen is. Gh de GROOT, Koopman te Egmond aan Zee. Bij JACOB HOOG ENDLIK, onder Bergen, aan het Groot Noord-Hollandsch Kanaalis komen aanvliegen CC!» aan gemerkt r* op den bek. De regthebbende kan de zelve bij bovengenoemdentegen vergoeding der kosten terug bekomen. M. KUNEMAN MUNNICH heeft de eer te berigten dat zij ontvangen heeft de nieuwste wintcr-motlclicii, LinU'iiBlSncmcn. Hoek Kapelsteeg en Verdronkenoord. De ondergeteekende heeft de eer zijne geëerde begunstigers te berigten dat bij hem ontvangen zijn de nieuwste Modellen van Hoeden en smaakvolic Mantels eene buitengewoon schoone collectie BBloenccnIctlerco Coiffuresbenevens eene uitgezochte partij nieuwe IVKerjjeil en verder al wat tot het vak behoort. Mogt er tot heden aan de bedieuing iets te wen- schen overig blijven zoowel wegens onbekendheid hier ter stede als door zijn locaalhij heeft thans voor eene geschikte gelegenheid tot ontvangst der Dames gezorgd en alles in het werk gesteld om een ieder tevreden te stellen. Voortdurend zal hij niets onbeproefd laten om aan alle orders ten spoedigste te voldoendaarbij de verzekering gevende van eene nette en civiele be handeling. C. SMITS. Alkmaar. Langestraat, bij de platte Steenenbrug, Wijk A, N°. 3. van 9 tot 12 ure, Ontvangen bij AAGRICOLA O TT O voorheen NIEUWENHUIS, aan de Oude Gracht, de Modellen van Dames- en B&imiccinnn- AelsWinterstoffen, Tabiiers, F«sa- Sus •cis un*cic Broederenenz. Een partijtje «aai^jicai'sai'likcb-u wordt tot veel verminderde prijzen opgeruimd. De ondergeteekende berigt bij deze zijne geëerde begunstigers dat hij door concurrentie daartoe genoodzaaktde prijzen zijner goederen verminderd heeft, alsSpeculatie 4© es., Taaitaai 58© cs., goede .UlSci'lsaml 4© es.. 6*14- inoppcnS© cs., IBatcrbankct en Fcl- 4e»ss S© CS. Belovende eene prompte bediening. AlkmaarOct. 1861. IIEND. A. van DAAL HOEP. De ondergeteekende berigt zijne geëerde Stad- genooten dat hij steeds voortgaat met het ver vaardigen van H^lmlugraphic Portretten, waartoe deze maand bijzonder geschikt is. Te spre ken of te ontbieden bij W. BAGGE die ruim voorzien is van vele soorten van Kagclicls Fornuizen Blaarclstcllcn, enz., tegen zeer billijke prijzen. H. j. BECK. Bij de Uitgevers dezerCourant zijn terperse en bij alle Boekhandelaars is de inteekening opengesteld op aanvangende met de vergadering van den 14 Au gustus dezes jaars, tegen den prijs van 1© cents per vel van 16 pagina's, compresseu druk; afzon derlijke vellen zijn niet verkrijgbaar. Om de oplage eenigzins te kunnen regelen wordt eene spoedige opgave verzocht. Bij de inteekening op dit gedeelte verbindt men zich tevenswanneer de Raad ook tot de uitgave der Notulen van de vroegere vergaderingen van dit jaar mogt besluiten. D. A. T1IIEMEte Arnhem, heeft uitgegeven: EN DOOR JOH3. H*. JONCKERS. No. 1—23 der (»ul«fen£-E«Iitie zijn alom verkrijgbaar a f 3,per deel. Elk deel is afzon derlijk te bekomen. bewerkt met de geoctrooieerde deegkneedmachine van den Heer D. W. van Rennes. Ook beste BESCHUIT, 1° soort, 26 stuks a 25 Ceuts. 2" 28 h 20 Alsmede zuiver onvermengd Tarwe- en Boekweite Meel en Bloem van Alkmaarsche Rogge. J. A. van den BOSCH. Beze wonderbare zalf heeft eene tooverachtige kracht om alle soort van zweeren en huiduitslag te verdrijven. Wanneer dezelve over de huid gewreven wordtdoordringt en zuivert zij iedere opeenhooping van kwade stof en werkt heilzaam op al de inwendige organen. Zij is een onschatbaar middel tegen alle puisten, brandwonden en schurftachtige ziekten, en ook tegen de verschillende soorten van huiduitslag, waaraan de kinderen onderhevig zijn. De zalf van Holloway brengt altijd eene volmaakte genezing te weeg. Wanueer men er de aangedane deelen mede insmeertworden er de zweerenkliergezwellen en huidziekten door verdreven en is zij het beste middel tegen keelontsteking. Bij open beenenverouderde wonden schurftachtigen^en scorbutieken uitslag zal de verzachtende en heilaanbrengende zalf van Hol loway spoedig genezing bewerken zonder de zenuwen te ontstellenhet gestel te verzwakken noch eenig gevaar te veroorzaken. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt Doosjes pillen si f 0,80, f 1,85,,/ 3,f 6,75, 13,50, 20,50. Potjes zalf af 0,80, 1,85, 3,—, 7.05, 13,85, 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. SchoonApotheker te Alkmaar, en bij Straatman i Hoofd-depöthouder te 's Bosch, alsmede te Londen, Strand 245, Holloway s etablissementen. 1037 Tc Alkmaar hij HERM». COSTER ZOON

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 4