ALRMAARSCHE COURANT N». 43. Drieenzestigste Jaargang. Zondag 27 October. VERTREK DER DILIGENCES EN STOOM BOOTEN. ©cbccllc. fjolificfc ©wcrsiitjt. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentussclien 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/ 4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. HERM». COSTEll ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden berigten een dag vroeger. Diligence J. v. d. Diligence C. v. cl. Haagen (in de Burg.) Diligence S. N ij m a n. ltaderstoombooten Zaanstroom No. 1 Schroefstoombooten Zur muhlen en C. Schroefstoomboot Stad Altmaar. Naar Haarlem. 'sMorgens circa 5j- ure. 'sNamiddags circa li ure. Naar Haarlem. Voormiddag 11 ure. Naar Haarlem over Uitgeest. 'sMorgens 5|. ure. 'sMorgens 11 ure. 'sINammaags circai^ure. xucuou. en viaju.j 'sNamidd.3^ure.j's Avonds 8iure. Bijzondere Dienst tussehen Alkmaar en Amsterdam, Maandag, Woensdag en Vrijdag. Van Alkmaar des morg. ten t T"> ..V. „w,». >-..1111, A O *Vl TVin rvar\ n r. CO C n-.lTl.1 wl n r, T TTM npl'sJM CtCt. /.fltl) 1'daQ' 7'. dl 's Morgeus ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) Naar Amsterd. i Naar N. Diep. Naar Amsterd. Voorm. '11 ure. Naar N. Diep. 1 Naar Amsterd. 'sNam.circ. 12 j-u. i 's Morg. 10-J. ure. Uitgezonden ure. Naar N. Diep. 'sNamidd. 3-lure. Donderdag. JlQUSt tusscnen xVIKnidclI uil xLULoLOltlciilL f lVlddQUag VV OouSUag ell V IlJUa^. van /iwwhww' B Beurtschepen naar AmsterdamDingsdag Q. SlingerlandDonderdag J. EngelsmanZaturdag^W|We^2^j_^^^^ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR vra°*en voor de openbare tusschenschoolom 15 November a. s! in functie te tredentwee HULPONDERWIJZERS op eene bezoldiging van 400 en 360 gulden per jaar. Het onderwijs omvat de vakken bedoeld bij art. 1 lett. a.i. der wet van 13 Augustus 1857 (Staatsbl. N°. 103), terwijl belanghebbenden worden verzocht de stukkenbij de wet vereischtbenevens een attest van den districts schoolopzie ner, waaronder zij werkzaam zijn, vóór of op 1 November a. s., franco intezendenaan den Burgemeester. Burgemeester en Wetlwuders voornoemd AlkmaarA. MACLAINE PONT. den 27 Sent. 1861. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van ouders en voogden, dat er gelegenheid bestaat tot plaatsing van kweekelingen aan de verschillende openbare scholen der gemeente, onder opmer king dat volgens de bestaande verordeningende hoofdon derwijzers zijn belast met de opleiding der kweekelingen tot hulponderwijzersaan welke betrekking, naar de tegenwoor dige bepalingen, een voldoend middel van bestaan verbonden is. Zij die verlangen als kweekeling aan een der scholen ge plaatst te worden kunnen zich tot dat einde bij de hoofd onderwijzers der verschillende openbare scholen aanmelden. AlkmaarBurgemeester en Wethouders voornoemd den 27 Sept. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis Dat de suppletoire begrooting voor de dienst 1861op 19 dezer den Gemeenteraad aangeboden, en-ter Secretarie der gemeente ter lezing is nedergelegd. AllernaarBurgemeester en Wethouders voornoemd, den 25 Oct. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis Dat zij dezer dagen de lijst, hebben vastgesteld van perso nen wier kinderen onderwijs op de armenschool kunnen ontvangen. Geschiedende deze aankondigingopdat de belanghebben den hunne bedenkingen aan het gemeentebestuur binnen acht dagen na heden schriftelijk zouden kunnen mededeelen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 26 Oct. 1861. De Secretaris, SPANJAARDT. VERGADERING van den RAAD der Gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 30 October 1861des middags ten 12 ure, voortgezet des namiddags ten 6 ure. Namens den Voorzitter van den Raad, De Secretaris SPANJAARDT. Gedurende de afgeloopen week zijn de dagbladen opgevuld geweest niet alleen met beschrijvingen van de krooning van het Prnissisch Koninklijk paar, maar ook met beschouwingen over die plegtigheid en hare beteekeuis. Zulk een gebeurtenis is dan ook in onzen tijd geen gewone zaak. Vooral heeft de aandacht getroffen de verklaring des Konings, dat de beheerschers van Pruisseu sedert honderd zestig jaren de Kroon alleen van God erlangenen hij haar daarom zelf van de tafel des Heeren heeft genomendat hij Koning is bij Gods genade, en dat daarin de heiligheid en onschendbaarheid van de Kroon Jiggen opgesloten. Konden wij in deze woorden alleen de uiting waarderen van een vroom gemoedgelijk sommige bladen willen beweren, wij zouden ons wel wachten er eenige aanmerking op te makenmaar de uitdrukking «Koning bij de gratie Gods heeft een te bepaalde beteekenis verkregenom nog eenigen twijfel omtrent den zin dier woorden over te kunnen laten. Zij bevatten de huldiging van het Goddelijk regt der Vorsten, de aanneming eener leer, die men voor versleten begon te houden. Dat dit werkelijk de bedoeling van 's Konings woorden is geweest, blijkt uit de wijze, waarop hij van de vertegenwoordiging heeft gesprokende Kamers zijn bij hem vergaderingen om den Koning met haren raad voor te lich ten alzoo: de Koning kan de Kamers hooren, wanneer het hem behaagtzij hebben geen deel aan de regeringmaar slechts een raadgevende stem. Bestaat er dan geen grondwet in Pruissenof is die van 1850 door deze middeleeuwsche krooning afgeschaft? Keert men er weer terug tot den tijd vóór 1848, toen de Koning fan Pruissen verklaarde, dat hij geen geschreven letter tussehen zich en zijn volk zou dulden, en alleen den wil en de ordening Gods als grondslag van zijn gezag en als rigtsnoer zijner Vorstelijke pligteu bleef erkennen Heeft dan de Koning geen woord voor het volk Bekleedt het volk geen plaats in zijn stelsel? Ja, hij erkent de ge trouwheid des volksen betuigtdat hij op zijn volmaakte verknochtheid onder alle omstandigheden kan rekenen. Toch gaf uw voorzaat aan het volk een andere plaatso Koning van Pruissen, toen hij in 1813 verklaarde geen ander doel te hebben dan om de Pruissische natie van de Eransche over heersching te verlossenen dat hij daarom niet alleen de Vorstenmaar ook de volken opriep ten strijdetoch scheen hij andere begrippen te hebben van het Goddelijk regt der Vorsten, toen hij zelf de volken aanspoorde om zich van hunne Vorsten te ontslaanals deze zich nog langer aan de Eranschen bleven aansluitentoen hij als prijs voor buiten gewone inspanning aan het volkaan alle standende vrij heid en het regt beloofde om stem niet slechts een raad gevende maar een medebeslissende stem te hebben in alle staatsbelangen. 't Is waar, wat u zeiven betreft, past het u bij uitnemendheid slechts te roemen in Gods genade, maar tegenover het volk viel er nog een andere dankbaarheid te betuigeu den dank voor den zelfopofferenden heldenmoed waarmede het zich ontworstelde aan het Eransche juken waarvoor het, ondanks de schoone beloften, eerst spade en wel schraal beloond wordt, nu de troon door «nieuwe met ons tijdvak overeenstemmende instellingen" is omringd, welker pligt het is den Koning «voor te lichten met haren raad." Ondertusschen is de natuur ook hier weder sterker dan de leer, en laat de Koning op zijne verklaring, dat de heiligheid en onschendbaarheid van de Kroon vervat zijn in de leer van het Koningschap door Gods genade, de erkenning volgendat het leger dat was in 1813 het volk de veiligheid en onafhankelijkheid van het vaderland heeft her wonnen en dat hij op het leger vertrouwt voor de verdedi ging van de Kroondie hem door Gods genade is verleend. De verdediging van de Kroon? Verwacht men dan, dat het volk alleen voor de Kroon ten strijde trekt? Bestaat er geen andere band tussehen den Vorst en het volk? Is er geen algemeen belanggeen gemeenschappelijke zaak te noemen Valt er geen gemeenschappelijk vaderlandgeen vrijheid en onafhankelijkheid te verdedigen? De krooningsfeesten zijn gevierd op de gedenkdagen van den driedaagschen vol kenslag bij Leipzig; na de overwinning vroeg de Koning van Pruissende voorzaat des gekroondenaan een oud officier, die vier zonen naar het leger had gebragthoe het hem en zijne zonen ging. «Het gaat ons goed," was het antwoordj, «mijne zonen zijn allen voor Uwe Majesteit gevallen. «Niet voor mij," riep de Koning van Pruissen in 1813, «niet voor mijwie zou dat kunnen verdragen maar voor het vaderland Toen men een muziekalen geestelijke vroegof hij zich niet schaamdede wijzen van alles behalve stichtelijke lie dekens voor de Kerk te gebruiken, gaf hij ten antwoord: Moet dan alle goede muziek voor den duivel zijn Hetzelfde zou men kunnen zeggenals men den Eranschen Keizer zich ziet meester maken van elk krachtig bezielend beginselom zijn invloed in den vreemde uit te breidenen dezelfde be ginselen door de Landsvorsten ziet miskennen of veronacht zamen om zieh te hullen in de nevelen van een geheimzin nig leerstelseldat niemand regt begrijpt of weet te verkla ren of om steun te zoeken in oude traktaten muffe perka menten waarvan men duizend en duizend maal met eigen oogen gezien heeftdat zij door den tijd vermolmendooi de omstandigheden bijna stilzwijgend worden opgeheveu en die nooit in staat zijn geweest noch immer in staat zullen zijn om den gang der wereldgeschiedenis een oogenblik op te houden of te wijzigen. De hartstogtelijke nationaliteit van het Spaansche volk stremde den alles overstelpenden stroom der Eransche overheerschingde dweepende vader landsliefde der Russen wierp den grooten Napoleon l terug, en de heilige geestdrift der Duitsche natie vernietigde hem, Napoleon III, ten onregte «de kleine" genoemd, maakt diezelfde onoverwinnelijke kracht tot den magtigen hefboom zijner geheimzinnige en veelvermogende staatkunde door ge heel Europa. Hij is de bevrijder der Italianenen waar zij nog verdere wenschen slaken en nieuwe plannen vormen daar moet eerst hun bondgenoothun raadsman gehoord worden. De Hongaren, de Polen, de Montenegrijnen en de Serviërs zien in Keizer Napoleon een vriend en bescher mer. Op den Libanon en aan den Donau vertrouwt men op zijne hulp sn medewerking. Te midden van den vrede voert de bekwame werkman alzoo een gevaarlijken strijd tegen de groot ste en in schijn de magtigste Vorsten van Europa, enmetgeene andere troepen dan de volken zeiven, die zij hunne onderdanen rroemen, maar die eigenlijk hunne overwonnelingen zijn. Rusland heeft weer talrijke patrouilles, kanonnen met bran dende lonten op de hoeken der straten en den staat van beleg noodig, om zijn aandeel in het veroverde Polen in rust te houdende Pruissische afgevaardigden uit Posen onthou den zich van de bijwoning der krooning van den nazaat huns overweldigersen in Oostenrijks Polen kan de opening van den spoorweg naar Lemberg met geene feestelijkheden gevierd wordenomdat er in geheel Gallicië een antwoord is gehoord op den kreet uit Warschau en Posen. In Hon garije kan de regering geen ambtenaren meer vindendie hare bevelen willen opvolgenen de sterke bezetting schijnt het volk bij ziju lijdelijk verzet te doen volharden althans het berigt van een bloedig treffen is weer tegen gesproken tot welligt Kossuth's plannen volvoerd kunnen wordenen de Italianen door zich op Venetië te werpen een voldoende afleiding bezorgen om de bevrijding van Hongarije te beproeven. En wat is de oorzaak van al deze onlusten Onderdrukte nationaliteit. Immers een door den Hongaarschen stadhou ders-raad aan den Keizer gerigt adres verzoekt hem, dat hij zich in persoon naar Ofen zal begevenzich zal onttrekken aan de hem omgevende vreemde raadsliedenen een consti- tutioneele regering zal beloven met een Aartshertog tot stad houder en de gansche Hongaarsche bevolking zal hem met vertrouwen te gemoet snellen en hem hare hulde betoonen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1