©OcfccÜjfcschc ücvigtcn. k\c; el ayi». GEMEENTERAAD. Maar dc Oostenrijksclie regering schijnt geen heil te kennen huiten een één en ondeelbaar Oostenrijk, één Keizerlijk Huis van Habsburg en één schoone hoofdstad Weenenniet be grijpende dat er verschil bestaat tusschen eendragt en gedwongen eenheid. Nogtans maakt de eerste magten is de tweede de bron van innerlijke verzwakking en uitputting. IE E L (i I E. He Koning van Nederland is den 19 aan de Eransche grenzen opgewacht door een adjudant en een ordonnans offi cier van Koning Leopoldte Charleroi, Namen en Iloei waren de burgerlijke en militaire overheden aan de stations bijeen om Z. M. te begroeten en werden salutschoten gelost, 's Avonds te 7 ure kwam de hooge gast te Luik, dat prachtig versierd en geïllumineerd was. He Koning en de hertog van Brabant wachtten Z. M. aan het station op. De ontmoeting was zeer hartelijk. In plegtigen optogt reed menonder het gejuich der menigte, naar het paleiswaar het diner was aangerigt, gedurende hetwelk Koning Willem den hertog van Brabant het grootkruis van den Ned. Leeuw opdroeg, en het zanggenootschap Legia met de muziek der guides eene sere nade bragt, waarbij zich vele studenten hadden aangesloten. Toen de beide Koningen op het balcon verschenenwerden zij oorverdoovend toegejuicht. Hen volgenden morgen vertrok de Koning over Keulen naar het Loona een hartelijk af scheid van den Belgischen Koning genomen en hem tot een tegenbezoek genoodigd te hebben. Aan den burgemeester van Luik had Z. M. 1000 voor de armen doen toekomen. Het miuistriëel orgaan bestrijdt den wensch van vele fa brieksteden, om, ter bekoming van katoen, de Zuidelijke Confederatie te erkennen, welke maatregel de blokkade niet zou doen opheffen en dus zonder nut zijn. FRANKRIJK. De Revue des deux mbndes, le Courier des Alpes en la France centrale te Rennes hebben waarschuwingen ontvangende eerste wegens aanmerkingen op de financiële politiek der re gering in het staatkundige overzigt van den heer Forcade de tweede wegens het beleedigen van een met Frankrijk be- vrienden souvereinhebbende Victor Emmanuel een laaghar- tigen dief genoemden de derde wegens beleediging van het le^er. De brochure Keizer Napoleon, en Koning Wilhelm" is in beslag genomenzijnde de daarin voorkomende brief des Keizers volgens den Moniteur onecht. De minister de Persigny heeft aan de prefecten eene cir culaire gezonden over de niet erkende maatschappijen van liefdadigheid, inzonderheid over de verecniging van den U. Vin- centius van Paulawaarvan de plaatselijke afdeelingen veel goed doen maar de departementalezoogenaamd uit gedele geerden der locale zamengesteldzich met zaken moeijen welke vreemd aan de liefdadigheid zijn. De brief luidt overigens gunstig voor de vrijmetselarij. De bestuurders van het Lyceum-Bonaparte hebben de toelating geweigerd van een jongelingdie als vrijwilliger onder Garibaldi had gestredende minister van onderwijs Rouland heeft echter zijne aanneming bevolen. De Moniteur verkondigt, dat bij geregtelijk onderzoek ge bleken isdat de damesvereeniging «de H. Unie" te Douay, zich voorbedachtelijk er op heeft toegelegd, om Israëlitische meisjes tot haar geloof over te halenwaarom de regering het 'regt van wettig bestaan aan de vereeniging heeft ontnomen. ITALIË. Te Napels zijn verscheiden Bourbonsche zaamgezworenen, o. a. de prins d' Ottojana Medecigevangen gezet. Men vreest ieder oogenblik een nieuwen aanslag dier partij. De verjaardag der volksstemming is in Napels en op Sicilië met geestdrift gevierd. De genl. Cialdini woonde de inwijding van een gedenkteeken op die gebeurtenis bij. De Britsche vloot vlagde. Als een zonderling teeken des tijds moet het intusschen beschouwd worden dat de menigte te Napels liever munt stukken met den beeldenaar van l'ranciscus II, dan met dien van Victor Emmanuel ontvangt. Men zegt, dat de genl. Cialdini 250,000 ducaten, doorhem van zijn tractement als luitenant-generaal bespaard aan de stad Napels zal scheuken, voor de vestiging van een liefdadigheidsgesticht. Te Cerignole is de Fransche consul door de bandieten bcleedigd en beroofd. Het Kon. besluit is bekend gemaaktwaarbij het stadhou derschap in Napels en het afzonderlijke bestuur in Toscane worden opgeheven en aan de burgerlijke besturen aldaar, in het belang der decentralisatie meerdere magt wordt toegekend. De November- en Januarij-stortingen der Italiaansche leening, elk van zijnwegens de tegenwoordige gcldschaarschte over 4 maanden tot en met February verdeeld. OOSTENRIJK. Tusschen den Hongaarschen hofkanselier Forgach en de overige ministers schijnt ernstig verschil van gevoelens te bestaan. Bij Keizerlijk besluit is de heffing der directe belastingen voor 1-862, op denzelfden voet als zij nu geheven worden, ge last, behoudens de wijzigingen daarin op constitutionelen voet te brengen. De Keizerlijke commissaris Koller is naar Pesth vertrokken, aan den genl. Corinini den last overbrengende, om zoo noodig zeer gestrenge maatregelen te nemen tot bewaring der rust. De Koning van Griekenland is in den avond van den 18 te Weenen aangekomen en door de aanwezige Aartshertogen opgewacht. Hongarije, enz. De stedelijke regering te Pesth heeft beslo ten een adres aan den Keizer te zenden, waarin zij haar voor nemen kenbaar maakt, om alle verordeningen van het stad houderschap welke in strijd zijn met. de grondwettige in stellingen, terzijde te leggen, zullende alle leden hun ontslag nemen, indien men hun tot de uitvoering van dezelven wil noodzaken. De leden van den raad te Aradpersoonlijk met executie voor de voldoening der gemeentelasten bedreigd, hebben zich in optogt naar den obergespan begeven en hun ontslag ingediend. De stadhoudersraad heeft een adres aan den Keizer gezon den, waarin verlangd wordt, dat Z. M. te Ofen, buiten zijne gewone omgeving, tegènover de gezamelijke obergespanen, zal verklaren constitutioneel te zullen regeren en een der Aarts hertogen tot zijnen stedehouder te benoemen. De regering in Zevenbergen heeft geweigerd de verordening tot bijeenroeping van den Landdag te Carlsburg uittevaardigen. PKUISÜEN. Den 16 heeft de Koning te Koningsbergen de bezendingen der regimenten ontvangenbelast met het overbrengen der 150 vanen en standaardenZ. M. sprak hen toe en werd door den genl. v. Wrangel namens het leger bedankt voor de eer der oproeping. Het bal, des avonds, werd geopend door de Koningin met den Oostenrijkschen Aartshertog Ka- rel. Den volgenden dag ontving de Koning de kroonings- getuigen en de leden van den Landdag. Den 18 had de krooning in de slotkerk plaatsde optogt derwaarts was al- lerluisterrijkst. Na afloop der plegtigheid werd Z. M. door den aartsbisschop van Keulen namens de r. c. geestelijkheid cu door den vorst van Solms namens de rijks-oumiddelbare vorsten gehuldigd. Daarna verscheen de Koning met het hof op het balcon en beantwoordde de aanspraken der voor zitters van de beide Huizen van den Landdag. Aan een groot aantal veroordeelden is kwijtschelding van straf ver leend. Aan de buitengewoue krooningsgezanten, den hertog van Ossuna, den graaf delta Iiocca en den hertog van Magenta werd de orde van den Zwarten Adelaar vorleend. Den 20 kwam het hof te Dantzigdat 's avonds geïllumineerd was en den 22 geschiedde de intogt te Berlijn. De Koning en de Prin sen waren te paard gezeten en de Koningin met de Kroon prinses in een met 8 paarden bespannen staatsiekoetsvoor de Frankforterpoort werden H. II. M. M. verwelkomd door 112 jonkvrouwen. De stad was 's avonds prachtig verlicht. Aldaar heerschte, even als te Koningsbergen en elders, de levendigste geestdrift. De regering van Berlijn heeft 85000 th. beschikbaar ge steld voor den aanbouw van eene kanonneerboot. RUSEAND. De lessen aan de universiteiten te Petersburg, Moskou en Kasan zijn gesehorst. In Petersburg worden op zeer geheimzinnige wijze blaadjes verspreid, waarin de menigte, vooral de jeugd, wordt aan gespoord eene omwenteling te bewerkentot het verkrijgen vau eene vrijzinnige constitutie. Polen. De soldaten zijn te Warschau in de kerken ge drongen en hebben de aanwezigen gevangen genomen. De helft is daarvan later ontslagen, maar 2000 werden in hech tenis gehouden. Het aartsbisschoppelijk consistorie heeft daarop besloten de hoofdkerk en andere kerkenwegens de plaats gehad hebbende ontheiliging, te verzegelen eh gesloten te houden, tot dat zij op nieuw geheiligd zullen zijn. Den 19 waren dan ook alle kerkende protestantsche zoowel als de r. katholieke, gesloten en bad de menigte voor de deuren. De gevangennemingen duurden voorto. a. ook van den bankier Tophit. 500 Handelaren werden gelast elk 100 roe bels optebrengen, wegens het sluiten hunner winkels. In de laatste dagen zijn verscheidene regimenten infanterie en kavallerie, uit het binnenste van Rusland in Polen gerukt. SPANJE. De infante Conceptiontweede dochter der Koningin is overleden. Een Spaansch fregat heeft in de haven van Monrovia een Liberiseh schip, dat een Spaansch koopvaardijschip vermees- terd hadin den grond geschoten. Voor de expeditie naar Mexico zullen Frankrijk, Engeland en Spanje elk een eskader en Spanje bovendien 5000 en Frankrijk 1000 man troepen leveren. TUB KIJ E. Te Konstantinopel hebben aan het paleis van den griek- schen patriarch ergerlijke gebeurtenissen plaats gehad3 bisschoppen hebben tegen zijne handelwijze bij de regering geprotesteerdmaar zijn alle 3 gevangen gezet. VEREENIUDE STATEN. De Separatisten onder genl. Price trekken uit Missouri naar Arkansas terug, achtervolgd door de krijgsmagt van den genl. Fremont. Uit NewYork zijn 20 vaartuigen zuidwaarts gestevend. De Separatisten hebben met 6 stoomschepen, bemand met 3000 koppen getracht de forten van llatteras te heroveren, maar zijn afgeslagen en 3 hunner vaartuigen met 700 man bij den aanval in den grond geboord. Eene flotille van kannonneerbooten heeft het federalistische eskaderhetwelk New-Orleans blokkeertaangetast en na een levendig gevecht een stoomschip in den grond geboord en de overige schepen op het strand gejaagd. Het stoomschip Nashvilleaan boord hebbende de naar Engeland en Frankrijk geweest zijnde Zuidelijke commissa rissen Mason en Slidellheeft de blokkade van Charleston met geweld geforceerd. BINNENLAND. In de jaren 1856 1860 bedroeg do sterfte over het geheele rijk per jaar 1 op de 42.9 bewoners. Het gunstigst was Blankenham in Overijssel, 1 op de 92. en het ongun stigst Moercappelle en Ouderhorn in Z. Holland, 1 op de 20. Va"n de provinciën was Drenthe het gunstigst1 op de 50,6 en Zeeland het ongunstigst, 1 op de 35.6. Noord-Holland was 1 op de 36.2; de beide uitersten daarvan waren Vlieland, 1 op de 66, en Petten, 1 op de 21. Er stierven 1 van de 26 inwoners te Alkmaar, Medemblik en Weesp, van de 29 te Zaandamvan de 30 te HaarlemHoornEnkhuizen en Purmerend, van de 31 te Muiden en Naarden, van de 32 te Rijpvan de 33 te Monniekendamvan de 34 te Edam, van de 37 te Amsterdam en Beverwijk en van de 50 te Helder. De raad van Vlissiugen heeft een ernstig adres aan de 2e Kamer gerigt, tegen de voorgenomen opheffing der marine werf aldaar. Voor het maken van een bomvrij gebouw in het fort Erf prins aan den Helder is minste inschrijver geweest J. B. Jan zen a f 113,400. De heeren L. Pincofs, A. v. d. Iloop Jz. en Mr. W. S. v. Reesema, leden van den raad te Rotterdam, hebben conces sie aangevraagd tot verbetering van den waterweg van daar naar de zee. Een commité heeft zich, onder voorzitting van den burgemeester, gevormd, tot bevordering dezer belang rijke zaak. De heer Mr. P. P. v. Rosse heeft zijn ontslag verlangd als voorzitter en lid der commissie voor de staatsspoorwegen. In den nacht van i7 op 18 dezer heeft een bosehwachter, op het landgoed Stillewald, onder Weill, een wildvarken geschoten. Den 21 heeft de Koning den arbeid aan de staatsspoorwe gen ingewijddoor het leggen van den eersten steen aan de spoorwegbrug over deu ÏJssel te Zutphenwaarin is ge plaatst een looden bus, bevattende het door Z. M. geteekend proces verbaal der plegtigheid en een stel Nederl. munten. Salvo's uit liet gesehuthet spelen der klokkenmuziek en het gejuich der menigte begroetten het oogenblik toen de steen gelegd was. Na deelgenomen te hebben aan een door de stadin de groote soeieteit gegeven dejeuner, vertrok de Koning weder naar het Loo, waar een diner van 53 couverts gehouden werd. Zutphen was 's avonds geïllumineerd. De raad van Rotterdam stelde dien dag de begrooting voor 1862 vast, in ontvang op 1,803,860,04 en in uitgaaf op 1,803,970,49 s. Die van Haarlem werd den 23 in ontvang en uitgaaf be paald op f 396,004,52s, waarbij voor het ontwerp ter water- verversching is uitgetrokken 84,300. Den 22 is te Leijden het bouwen van 60 arbeiderswonin gen voor de lierv. diakonie besteed aan M. v. d. Eist 8f Zoon te Alphenvoor f 66000. Den 24 is de Koningin uit Stultgardt teruggekomen, hebbende hare reis verhaast wegens ongesteldheid (roodvonk) van den prins van Oranje. Den 14 Nov. zal de prins de bekrooningen uitreiken ver worven op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem. Bij die gelegenheid zal in de Groote Kerk eene feestcantate worden uitgevoerd, woorden van Dr. J. J. L. ten Kate en muziek van G. A. Heinze. Men meldtdat de rekening van de feestcommissie aldaar een te kort oplevert van 12000. De stad bad voor de feesten 8000Teylers stichting 2000 en de sociëteit Trouw moet blijken f 400 beschikbaar gesteld. Bij de 2e Kamer is ingediend eene voordragt., tot bekrach tiging van de met Belgie gesloten overeenkomst, betreffende de aftappingen van het Maaswater. Voor het diep ongelukkig gezin met 4 kinderen (zie Alkm. Courant van den 21 Oct. 11.) is niet dankzegging en verdere aanbeveling ontvangenbij Ds. van Maurik van N. N. f 5 van N. N. f 3, van N. N. 1,50, van C. 1van W. C. postmerk Arnhem coupon/3,96, van U. S., postmerk Rotter dam, coupon ƒ1,471, un bij Ds. Koentze van wed. B. B. ƒ2,50. Den 20 hebben op het Kanaal nabij deze stad de stoom boot Berenicebestemd naar Petersburgen een Texelseh ligterschip elkander aangevaren ten gevolge waarvan het laatstgenoemde is gezonken. Naar men verneemt zal het personeel van den Amster- damschen schouwburg, onder directie van de heeren Roobol en Tjasink, op Vrijdag, deu 8 November a.s., in den stads schouwburg alhier, hare eerste voorstelling geven, waarvoor de inteekeninglijst dezer dagen zal rondgaan. Zitting van den 19 October 1861, No. 31. Voorzitter de Burgemeester. Tegenwoordig 9 leden. Afwezig de Heeren de Dieu Fontein Verschuir, van der Drift, Verhoef, Helling en T. L. Koorn. 1. De resumtie der notulen van den 16 dezer wordt tot de eerstvolgende vergadering verdaagd. 2. Wordt overgegaan tot het onderzoek der geloofsbrieven, door den Heer J. C. Vonk, ter gelegenheid van de laatste verkiezing van leden voor den Gemeenteraad als zoodanig benoemden thans door denzeiven ingeleverd. De Heeren Mr. J. E. Nuhout v. d. Veen, J. C. Koorn en tl. Coster Hsz. door den Voorzitter tot dat onderzoek aan gewezen verlaten daarop de vergadering en rapporteren bij hunne terugkomstdat tegen de toelating van den Heer Vonk geene bezwaren bestaan en adviseren daartoe. Bij eenparigheid van stemmen is daarop tot de toelating van den Heer J. C. Vonk, als lid van den Gemeenteraad besloten. 3. Wordt door den Voorzitter voorgelegd eene suppletoire begroeting voor de dienst der gemeente over 1861, tot ver meerdering der som van onvoorziene uitgaven. Aan de commissie van financiën tot onderzoek en om berigt. 4. De vergadering is opgeheven. Zitting van den 23 October 1861, No. 32. Voorzitter de Burgemeester. Tegenwoordig 11 leden. Afwezig de Heeren van Leeuwen Coqter en van den Berg. De vergadering geopend zijndeworden 1. De notulen der voorgaande bijeenkomsten van 16 en 19 October 11, geresumeerd" en (de eerste met een paar wij zigingen die staande de vergadering zijn veranderd) goed gekeurd. Daarna zijn gelezen: 2. Het rapport der sectiën wegens het onderzoek der ge- meentebegrooting voor 1862.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 2