ALKMAARSCHE COURANT Drieenzestigste Jaargang v 1801. N°. 40e Zondag 17 November. -> VERTREK DER DILIGENCES li .V' STOOMBOOTEN. ©cbccltc. spanj Aardt. Politiek (Ducrsigt. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentnssclien 8 en O ure. Prijs per jaar ƒ3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post f 4, Brieven franco aan de Uitgevers. HERM». COSTER ZOON. Aria De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot. Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden berigten een dag vroeger. Diligence J. v. d. Haagen. Diligence C. v. d. Haagen (in de Burg.) Diligence i Raderstoombooten S. N ij man. Z aanstroom, No. 1&2. Schroefstoomhooten Zu r mu h le n en C. Schroefstoomboo', Stad Alkmaar. Naar Haarlem. Naar Haarlem. Naar Haarlem over Uitgeest, Naar Amsterd. Naar N. Diep. Naar Amsterd, bi aar N. Diep. Naar Amsterd. Naar N. Diep. s Morgens circa 5J ure. s Namiddais circa 1| ure. Voormiddag 11 ure. 's Morgens 5-1 ure. (Alleen Maand., Woeusd. en Vrijd.) 'sMorgens 51 ure.'sMorgens 11 ure. 'sNamidd.l^ure.j 's Avonds 61 ure. Voorm. '11 ure. 'sNam.circ.12lu. 's Morg. 101 ure- Uitgezonden 'sNamidd. 3lure Donderdag. Bijzondere Dienst tusschen Alkmaar en AmsterdamMaandagWoensdag en. Vrijdag. Van Alkmaar des morg. ten 7 ure. Beurtschepen naar Amsterdam: Dingsdag T. F. de VriesDofederdag G. de Vries, Zaturdag C. de WaijZondag G. Slingerland. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR maken mits deze de ingezetenen, die daarin belang mogten stellen, opmerkzaam op de waarde der baggerspecie, die in de stads buitengrachten voorhanden isen brengen tevens tc hunner keunisdat op eene enkele aanvrage daartoe aan Burgemeester en Wethouders, het verlof tot uitbaggeren daarvan aan hen kosteloos zal worden verleend. Burgemeester en lVelhouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 9 Nov. 1861. De Secretaris, SPANJ AARDT. In de gemeente Alkmaar isdoor verleend eervol ontslag vacantde betrekking van COMMIES 3e klasse, hij de plaatselijke belastingen op eene jaarwedde van 300. Voor deze betrekking komen alleen ongehuwdcnin aanmerking. Belangstellenden kunnen zich in persoon aanmelden bij den Burgemeestervóór of uiterlijk op den 1 Decemberterwijl op schriftelijke sollicitatiën alléén geen regard zal worden geslagen. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders ran Alkmaar, den 9 Nov. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis Dat het suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting en dat van de belasting op de honden over 1861op heden door hen is vastgesteld en overeenkomstig art. 264 der ge meentewet, gedurende 14 dagen ter secretarie dezer gemeente ter lezing is nedergelegd. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 12 Nov. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat, te beginnen met de volgende week, door den Deur waarder der directe belastingen en den van gemeentewege naar aanleiding van art. 36 der wet van 21 Mei 1819 (Staatsbl. No. 34) daartoe gecommitteerden commies der gemeentebe lastingen J. A. Knuvende opneming der patenten aan hunne huizen zal plaats hebben. Alkmaar. De Burgemeester voornoemd 13 Nov. 1861. A. MACLAINE PONT. VERGADERING van den RAAD der Gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 20 November 1861des middags ten 12 ure. Namens den Voorzitter van den Raad, De Secretaris SPANJAARDT. Op 3 November, bij gelegenheid der veemarkt te Alkmaar, is aldaar vermist geraakt een ligt zwartbonte Vaars, en zijn op dien dag en den 4 daaraanvolgende aan de lijn blijven staan een zwartbonte Gelde-vaats. oud i t jaar, en een zwartbonte Kal/vaars oud 3 jaar. Regihebbenden op laatst- gemelde Vaarzenkunnen dezelve terug bekomen aan het bureau van politie. De heer Guizot erkent in zijn werk l'Eglise et la société ehrêtiennes en 1861 twee zaken, die wij van groot belang achten vooreerstdat Cavour, die ongetwijfeld de groote man is geweest van de Italiaansche bewegingopregtelijk de vrij heid heeft bedoeld, en haar, zelfs bij zijne tegenstanders, werkelijk heeft geëerbiedigdmeer dan dit in tijden van om wenteling gewoonlijk het geval is en ten tweede dat de beweging in Ilalië geheel van politieken aard is. «Hare oor zaken en bedoelingengoede of kwade zegt bij zijn uitsluitend staatkundige." Sedert eeuwen was Italië de twistappel tusschen de groote Europesche mogendheden; Duitschland, Spanje en Erankrijk betwistten elkander voortdurend óf een gedeelte van den Ita- liaanschen grond óf den meest, overwegenden invloed. Fransche en Spaansche Koningen en Duitsche Keizers hebben veldtog- teu in Italië gedaan. Nog altijd Guizot erkent het drukte do hand of liever de voet van Oostenrijk zwaar op het land zijne overheersehing van Noordelijk Italië bleef een daad van geweldvan onderdrukkingde Oostenrijkers zijn nooit medeburgers en lundgenooten van de Italianen gewordenzij hieven overwinnaars en vreemdelingen. En hoe was liet met, de Italiaansche Vorsten zeiven gesteld In het meerendeel van hen - wij vertalen slechts de woor den van Guizot bezat Oostenrijk openbare of geheime bondgenootendie" zijn overwigt aannamen en zijne staatkunde dienden. Wel voegt bij er bij, dat zij liet deden omdat zij lnmne veiligheid, hun bestaan zelfs door de revolutie bedreigd achtten omdat zij Oostenrijk als de sterkste magt in Italië beschouwden en altijd rekenden op zijne zegepraal maar is dit een reden van versehoouing Juist daarin bestond hun ongelijk; hun misdrijf is. dat zij hun eigen volk niet vertrouwd hebben, dat zij de zaak des volks niet tot de hunne hebben gemaakt, en voor dit misdrijf hebben zij geboet. De vreemde invloed was bij het volk gehaatmaar de Vorsten hebben de vreemde magt sterker geacht dan den steun des volks, en dat alleen ter wille van eigen veiligheid. Neen, geen omwenteling zou hen van den troon gestooten hebben wanneer zij de zucht des volks naar vrijheid en onafhanke lijkheid hadden willen hooren; dat leert het voorbeeld van Koning Victor Emmanuel. Maar wij loopen onze beschouwingen vooruit. Hetstreven naar onafhankelijkheid was ook volgens Guizot re delijk en geoorloofd. Sardinië heeft den kamp ervoor durven.wa- gen; doch toen het bij do Italiaansche Yorsten geen bondgenoot schap kon vindenwas het helaasgenoodzaakt hulp te zoeken bij den vreemde. Zelfs toen nog was het tijd voor de overige Italiaansche regeringen om de nationale zaak tot de hare te maken; of meenden zij ook toen nog, dat Oostenrijk in Italië onverwinnelijk was en bleven zij achter uit eigenbelang? Cavour had op hunne hulp, op hun bondgenootschap gerekend; want dat deze staatsman van den beginne af aan de eenheid van Italië onder het Koningschap van Victor Emmanuel zou bedoeld hebbenwordt door feiten weersproken dat beweert ook Guizot niet. Een Italiaansch hondgenootschap was zoowel zijn oorspronkelijk doelals van de grootste1 Italiaansche patriotten, van den graaf Balbo, den abt Giolertiden president van de Republiek Venetië in 1848 Manin. Door welk noodlotonder welke invloeden is dit grootsche denkbeeld dan gevallen? Welke oorzaken hebben het gewelddadig werk der eenheid in de plaats ge steld van deu natuurlijken wensch naar een bondgenoot schap vraagt Guizot en hij antwoordtvoor een klein gedeelte de heerschzueht van Sardinië, en voor het grootste gedeelte de republikeinsche partij. Wij willen gelooven dat de trouw der Italiaansche Vorsten aan Oostenrijk de republikeinsche partij niet ten hunnen gunste heeft gestemd; maar de republikeinsche partij zal toeh wel de Republiek be doeld en niet het Koningschap van Victor Emmanuel be vorderd hebben. Wij gelooven een eenvoudiger oplossing te kunnen geven. Om Italië vrij en onafhankelijk te maken was de hulp van alle Italianen noodighet was ook de wensch van de overgroote meerderheid des volks. Toen dus Sardiuië den grooten kamp begon en de overige Italiaan sche Vorsten niet wilden medewerkenheeft het volk die Vorsten verjaagd. Nu zegt wel Guizot, dat die Vorsten niet af keerig waren om mede te werkenen dat zij zich willens of onwillens, wel in de liberale staatsregeling ge schikt zouden hebben die lieve Italiaansche Vorsten! maar dit wordt door de geschiedenis zoo luide tegen ge sproken dat wij ons niet verpligt achten het te wederleg gen. Ja, op het laatst, in den uitersten nood, als zij za gen dat hunne zaak reddeloos verloren wasbeloofden sommigen beterschap. Zou de heer Guizot betuigingen van welwillendheid van een bekenden tegenstander vertrouwen, wanneer zij hem met het mes op de keel werden afgedwongen? Maar in Napels waren toeh gewapende vreemdelingende benden van Garibaldi noodig om de omwenteling te bewer ken zegt Guizotmaar dat mag iemand niet bewerendie eenige bladzijden verder zegt: »Als millioenen menschen eeu wen lang dcnzelfden naam gedragen, dezelfde taal gesproken, dezelfde groote mannen als hunne voorvaderen en dezelfde meesterstukken des geestes als hunnen gemeenschappelijkeu roem beschouwd hebben kan men er moeijelijk toe komen om hnn innige verwantschap en den naam van een volk te betwisten." Maar een bondgenootschap was toch evenja beter ge schikt geweest om Italië vrij en onafhankelijk te maken zegt Guizot. Wij betwisten het alleen dan niet, wanneer men van zijne bondgenooten zeker is, wanneer er geen gevaar bestaat dat zij bij gelegenheid het verbond zullen verbreken; en was dit in Italië wel het geval? Doch, toegegeven dat een bondgenootschap even goed ja verkieslijk was, dan is de mislukking daarvan alleen te wijten aan den onwil der Vor sten toen schoot er niets anders over dan zich te scharen onder de banier van Victor Emmanuel. In tijden van groote omkeering van een strijd op leven en dood, zooals tegenwoordig door Italië gevoerd wordt, kan men niet alles juist zóó sturen en schikken als men het liefste wilde. In Napels is een moeijelijke strijd te strijden; en wie is hij, die het niet betreurtdat het groote werk langs een zoo bloedig spoor moet gaan! Maar nog grooter ramp achten wij het, dat de omstandigheden Italië in botsingge- bragt hebben met de Kerk. Guizot erkent en wij gelooven dat hij waarheid spreekt dat de Italiaansche eenheid nood zakelijk Rome tot hoofdstad moet hebbenmaar wij hebben ons gevoelen verdedigd, dat dit niet behoeft te geschieden ten koste van de vrijheid der Kerk. Wij gelooven dat de Kerk vrij kau zijn in het vrije, in het Katholieke Italië Wij achten de brommende phrasen van Guizot, waar hij spreekt van //den onttroonden Paus zwervende en bedelende te midden der Christenheid," bespottelijke overdrijving; het herinnert ons aan het Bengaalsch vuur van dr. Véron. Wij hopen dat de Paus te Rome zal blijven, en wij gelooveii het ook. Italië zal een vrije constitutioneele staat wordenen in zulk een staat is de Kerk vrij. Al zijn de pogingen tot verzoening eenmaal mislukt, wij achten haar nog steeds mogelijk. Wij kunnen niet anders, dan gelooven dat het Hoofd der Kerk zonder eenige wereldlijke magt te Rome als hoofdstad van Italië vrijer en onafhankelijker zou zijn, dan nu te Rome als hoofdstad van den Kerkelijken Staat tusschen Eransehe bajo netten. cCavour vreesde geen tegenspraak, en geloofde vast dat de vrijheid hem meer kracht dan gevaar aanbragt," zegt Guizoten die beginselen worden nog in het Italiaansche Koninkrijk gehuldigd. Maar er is iemand die er anders over denkt, die geen vrijheid wil, en die "iemand" noemt zich den beschermer van den Paus. Wauneer de H. Vader vrij in den vrijen staat te Rome zeteldewas hij aan deu invloed van den Eranschen Keizer onttrokken en een Napoleontisch

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1