ASSURANTIE COMPAGNIE, DE BAZAR. Dl 1 1 (D 1 f 11 GOEDKOOP en LEKKER. OeZalfen Pillen van Hollowaj. Brand en Binncnlandschc Vaart, Uit de liaud te koop, Machinaal Tarwe- cn Roggebrood, E'ERSTE EN TWEEDE ZAANLANDSCHE Lees dit s. v. pl. "IsCIÏOUWKÜRG. 0F WIE IS DE STERKSTE. FRiSETTE, OF TWEE IIOURDERS OP BOKS EASIER. 0 Openbare %erii»»|tini; het- STADS BANK VAN LEENING TE ALKMAAR. lec, 1*b"o1IlAnopmans^ocfit'rciienz. kol»i»n^enVciimriiigen ^crpachüngen «ïimgësiaalip'Stodenc en aange- vraagde Kapitalen. wordt het te 's Graven- De Makelaar .1. de Lange te Alkmaar, Correspondent van dc O. BRAND WA ARB. MAATSClI. te Amsterdam onder directie van DE JOEG Sf Co, neemt de vrijheid zich aantebe- veleu tot bezorging van ASSURANTIE TEGEN BRANDSCHADE op Huizen, goederen en MeuB»elenzoomede Ker ken, Knei-eiivoningen, Letem! lee. Oog§lSiaui enzhetzij onderling of tegen vaste premie. 'l'heehanket Botcrieltcps n Regenjassen en Beenzakken in de beste kwaliteit. Turf- en papiermandenkolenbak ken waterstoven en voetznkken. J. RRONGERS Gz, Keelziekten. Heden overleed onze geliefde dochter ANNA, in den ouderdom van 16 jaren. AlkmaarP. J. C. LUCHTMANS. 13 November 1861. A. C. LUCHTMANSCoster. Heden is, na eene kortstondige ziekte, onze geliefde Moeder en Beliuwdmoeder Mejufvrouw M. OÓIJE VAARWed. M. PREIJERin den ouderdom van ruim 71 jaren, zacht ontslapen. Alkmaar.1. D. PREIJER. 13 No-v. 1861. Mede namens Broeders en Zusters. •x.* Voor de vele jzen van belangstelling, ontvangen bij gelegenheid onzer v ijf e n twintigjarige ecntvereenigingbetuigen wij onzen harteljjken dank. AlkmaarJ. BIJVOET. 16 Nov. 1861. D. BIJVOET Greiner. Dé oudergeteekenden betuigen hunnen har- telijken dank aan allen die van hunne belangstel ling hebben doen blijken bij gelegenheid hunner vijf- t igjarigb echtvereenighrg. «i tie Zw-pu, J{, OUT. 16 Nov. 1861. D. OUT <er. |«^i te Egmond aan Zeeaan de zuidzijde SÉÉÉVan de Voorstraat, ten stcrfhuize van den WcdEenv&ardigen Heer J. GLASBERGEN Lz., op Donderdag, den 21 November 1861, vóór den ■middag te tien ure van een mahoniehouten ka binet hoekbnffetlinnenkasje spiegelkabinetpe nanttafeltje met marmeren blad pendule, spiegels, tafelsstoelen vloerkleeden bedden en toebehoo- ren, linnengoed, porcelt-in verlakt- koper- tin- ijzer- glas- en aardewerk en verdere llcuhdeil Huisraad en Bahm'tlt'l. (nOiui- en WAl- verwork, alsmede eene Stiliaiiirlicltc. zoo goed als nieuw, en een kapwagenen geen verder te koop zal worden aangeboden. Verknoping, op Donderdag den 19 December 1861, des morgens precies te 10 ure aantevangeli, van ï'n ll- ek'H. beleend in de maanden Julij, Augustus en Sep tember I860., welke daags te voren zullen te zien zijn, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure. Van heden af kan de beleening der gemelde Pan den Vernieuwd worden of de afdoening der renten geschieden behoudens de bepaling der hertaxatie van de beleensom daarop voorgeschoten waarvoor geen inbrengloon verschuldigd zal zijn. De laatste dagen ter vernieuwing van beleening zijn Maandag den 9 en Dingsdag den 10 December 1861. DijkgUaai? en Heemraden van de Sciiermeer, zijn voornemens, bij inschrijving, aantebesteden de leverantie van ik«si VOO led. p»:tdon Etcuxd150 poiuicu 6i.a aa*M»n en de h<'no«idi£<Ic SdLatocn en Kn aVolflukkmwaarvan de bestekken ten kantore van den Secretaris des Polders terlezingliggen. De iiisdhrijvingsbflletten zullen vóór of op Vrijdag, den 29 dezer, ten huize van den Dijkgraaf moeten worden ingeleverd. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd AlkmaarDE DIEU FONTEIN VERSCHU1R 16 Nov. 1861. De Secretaris, K ft. DE LANGE. "VOOR GEVESTIGD TE en Agent te Alkmaar Sfch'ert Cos***!*voor ROERENDE GOEDEREN, zijnde Huisraad! en fnlKU'cSelHooi', Levend Aan alle belanghebbenden bij "Vcr- nage verschijnende ADVERTENTIEBLAD bijzon der aanbevolen. Het moge ook niemand's aandacht ontgaan dat dit Blad bij uitnemendheid geschikt is tot plaatsing van Advei'tClltiëll die op bo venstaande onderwerpen betrekking hebben. Abon nementsprijs per 3 maanden fl. 2 per jaar, bij voor uitbetaling fl. 5. Advertentiën 15 Cents per regel. *fy' Allen, die zich reeds bereid verklaard heb ben om de oprigting van een Leesmuseum te Alkmaar te bevorderen, of nog genegen mogten zijn tot dit doel mede te werken, worden uitgenoo- digd tot bijwoning eener vergadering, op Maandag 18 November e. k. 's namiddags ten half twee ure op de bovenzaal van Agricola te houden, waarin het voorschreven plan en de voorwaardenwaarop het te verwezenlijken zou zijnonderling zullen worden besproken. De ondergéteekeiide herigt, dat hij op Maandagden 25 Nov. a.s., des morgens ten vier ure in plaats van ten acht ure van Alkmaar naar BBoOflï zal afvaren, ter gele genheid van de Koemarkt aldaar. A. v. d. DEURE. IEMAND, over eene schat van tijd kunnende disponeren en die gaarne zoo nuttig mogelijk wen- schende te besteden zou zich belast willen zien met eenig sehrfffwerk. Daar het hem meer te doen is om bezigheid dan om geldelijke beloo ning, wordt door hem geen bepaald honorarium verlangd. Reflecterenden adresseren zich met franco brieven onder lett. X, bij de Uitgevers dezer Courant. Bij den ondergeteekende is wederom verkrijgbaar: Best Speculaas a 3.» Cents de 5 one. n %!!<'rhail<l -LO n lanilie Speculaas n n n kiM'kfatii kcconlijle Gcinhcr n Lagen kaneelknek f O n de laag en verder alle soorten van CllOCOlaad- en Sni-; kerwerk, tot de minste prijzen bij H. H. EEN HORST, aan bet Groot Nieuwland. NB. Door de uitgebreidheid van mijne zaak zal er groote voorraad zijn. Houdt, hoofd en voeten warm Zorgt enz. Jacob Cats. Groote voorraad van warme gezondheids FaiitnlTelsmet lederen of vilten zooien zijn even als de OVERSCHOENEN in alle grootten voorhanden. Frankfurter Whist-, LllOïnhre- en Pan- doerkaarten zeer goedkoop en goed schui vende. Porceleinen cn Bronzen Hoilerateuriasu- ften 4, 4,50 en f 6 compleet, Spaae- ainpeildie zeer goed branden f 1,25. Een partijtje zwarte Engelsche Theeservie zen af 1,20, en zeer voordeelig AARDEWERK. Waskaarsen tegen dc bekende goedkoope prijzen, in alle nummers en kwaliteiten. op aannemelijke conditiëneen alleraangenaamst Burger Woonhuis, met Kelder, Pomp en Regenbak staande op eene mooije gracht. Infor mation onder letter K bij de Uitgevers dezer Courant, door wie pag. 11 .st» van de Rnadsnotu- len aan de inteekenaren verzonden zijn. bewerkt met de geoctrooieerde deegkneedmachine van den Heer D. W. van Rennes. Ook beste BESCHUIT, le soort, 26 stuks h 25 Cents. 28 h 20 Alsmede zuiver onvermengd Tarwe- en Boekvreite Meel cn Bloem van Alkmaarsche Jtogge. J. A. van den BOSCH. Dc Tooneehsten van den Amsterdamschen Stads schouwburg onder directie van R O O B O L en T J A S I N K zullen de eer hebben te vertoonen: Op J'rijdagden 22 November 1861, (No. 2 van het Abonnement,) Blijspel (Nooit alliier vertoond). GEVOLGD door: Vaudeville (Nooit alhier vertoond). Aanvang ten half zeven ure. Ontsteking in de keelkliergezwellen en andere dergelijke ongemakken, treft men meestal veelvuldig aan in het natte jaargetij; zij worden gewoonlijk to taal genezen door ten minste tweemaal daags de mangelen ouder de keel met de zalf in te smeeren. De zalf dringt door de huid, verdrijft de ontsteking en doet de verzwering ophouden. Deze behandeling is genoegzaam om de hevigste gevallen van keel ziekten te genezen, mits men terzelfder tijd ook ge bruik make van de pilen. Wanneer het slikken van de pillen pijn veroorzaaktdan behoeft men alleen de zalf te gebruiken zoolang tot dat het inzwelgen zonder pijn geschiedt. In gevallen van borstkwaal, longziekte, vastgezette koudede eerste tijdperken van tering, scharlakenkoorts en mazelen, zijn de toe bereidselen vau II oilo\vay niet minder aan te bevelen, in aanmerking genomen, de vele gevallen van gene zing daardoor verkregen. Doorliet vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes pillen h f 0,80, f i,85, f 3,6,75, 13,50, f 20,50. Potjes zalf a/ 0,80, f 1,85, f 3, 7,05, 13,85,/ 20,95. Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen bij J. SchoonApotheker te Alkmaar, en bij Straatman Hoofd-depóthouder te 's Bosch, alsmede te Londen, Strand 245, Holloways etabiissementen. Bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Alkmaar, vau den 5 September 1861 is het tussehen TRIJNTJE DROS. zonder beroep, wonende aan de Waal op Texel, en GERR1T BEIJERS, vroeger Wagenmaker op Texel, doeli wiens tegenwoordige woon- of verblijfplaats is onbekend, beslaande huwelijk, op verzoek van gezegde Trijntje Dros, verklaard te zijn ontbonden. Voor Extract, Be Vrohireur der Eischeresse, J. C. VONK. Ten deze is kosteloos geprocedeerd. Erratum. In ons vorig No.,in de advert, van T.H.Kune- man, staat: best Speculaas 60 ets., moet zijn ."iO ets. Te Almaar bij 1JERM' COSTER ZOON Il3.li.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 4