ALKMAARSCHE COURANT N°. 41. Drieenzestigste J aar gang* f uSSAL Zondag 24 November. ■x VERTREK «ER DILIGENCES EN S T O O M B E N. <P>fl»ciceI ©cbccltc. Onderwijs cn Schoolverzuim, i. Politiek ©uersigt. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post 4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. HEEM'. COSTElt ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt, voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden berigten een dag vroeger. d. Haag en. Naar Haarlem. Diligence IC. v. d. Haagen (in de Burg.) Diligence S. N ij m a n. lladerstoombooten Z aan st r oom No. 1 Schroefstooinbooler. Zurmuhlen en C'. Schroefstoomboot. Stad Alkmaar. 's Morgens circa 5J ure. 's Namiddags circa l£ ure. Naar Haarlem. Naar Haarlem over Uitgeest.. Voormiddag 11 ure. Naar Amsterd. j Naar N. Diep, j Naar Amsterd. 'sMorgens5» ure.!'sMorgens llure. Voorm. /II ure. 'sNamidd. H ure.|'s Avonds Cl ure. j Naar N. Diep. 1 Naar Amsterd. I Naar N. Diep. 'sNam.cire. 12,ju. 's Morg. 101 urc.| 'sNamidd. 31 ure I Uitgezonderd Donderdag. 's Morgeus 51 ure. (Alleen ,T /jj i, o - Maand., Woensd. en Vrijd.) - B&riïenst tusschen Alkmaar en Amsterdam Maandag, Rusdag ^Vrijdag. Zondag a Beurtschepen naar Amsterdam: Dingsdag J. longelsman^Bona^d^J^J^^^^^^ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR maken mits deze de ingezetenen, die daarin belang mogten stellenopmerkzaam op de waarde der baggerspecie die in de stads buitengrachten voorhanden is, en brengen tevens te hunner kennisdat op eene enkele aanvrage daartoe aan Burgemeester en Wethouders, liet verlof tot uitbaggeren daarvan aan hen kosteloos zal worden verleend. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLA1NE PONT. SPANJAARDT. VERGADERING van den RAAD der Gemeente ALK. MAAR, op Maandag, den 25 November 1861, des middags ten 12 ure, met voortzetting op Woensdag, den 27 Novem- ber 1861des middags ten 12 ure. Namens den Voorzitter van den Raad, Be Secretaris SPANJAARDT. In de gemeente Alkmaar isdoor verleend eervol ontslag vacant: de betrekking van COMMIES 3e klasse by de plaatselijke belastingen, op eene jaarwedde van 300 Voor deze betrekking komen alleen ongehmden in aanmerking Belangstellenden kunnen zich in persoon aanmelden by den Burgemeestervóór of uiterlijk op den 1 Decemberterwijl op schriftelijke soUicitatiën alléén geen regard zal worden AlkmaarBurgemeester en Wethouders van Alkmaar, den 9 Nov. 1861. A. MACLAINE PON1. Be Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis: Dat het suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting cn dat van de belasting op de bonden over 1861 op heden door hen is vastgesteld en overeenkomstig art. 264 der ge meentewet, gedurende 14 dagen ter secretarie dezer gemeente ter lezing is nedergelegd. AlkmaarBurgemeester f"J^^d%sn^°rnoem den 12 Nov. 1861. A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat bij den Gemeenteraad is ontvangen: «Een verzoek van eenige Kooplieden in Paarden om de „-Paardenmarkt die invalt op den 1™ Maandag van de maand „September, voortaan, uit hoofde van de wekelijksehe Maan- /-dagsche Veemarktdie op den Dijk gehouden wordt, op //Woensdag van diezelfde week te stellen. Burgemeester en Wethouders noodigen de zoodamgen die daartegen bezwaren hebben uit, om die vóór den 1 January 1862, schriftelijk aan hen intezendeu. Bnraemeester en W ethoudevs voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. 9'\ Nnn 1fifil Secretaris den 23 Aw.lBbi. SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Le vensmiddelen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z M besluit van den 27 Eebruarij 1850 No. 92 medege deeld bij Prov. blad van N.-Holl. No. 33).— Markten van den 15 en 16 Nov. Hoogste Prijs. Laagst,e Prijs, Kaas, N.Holl. Kleine Gras, per50N.P./ 27,— ƒ20,25 dito Commissie^9,75 dito Middelbare 30,— Boter, in kopp. of stukk. per N. P. 1,2/ 1,11 Aardappelen per mud 5,— 4,— Appelen 6,— Tarwe 9.- llogge 8,50 8,— Gerst, late 7, o,— liavdt Boonen, ondersch. st. 13,— 5.— Kanariezaad '0. Erwten, groene 18, 12, graauwe Opgemaakt te Alkmaar, den 20 November 1861. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. Be Secretaris, SPANJAARDT. Onze Wetgevende Magt heeft in 1857 getoond dat zij de bepaling der Grondwet: //Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven niet als een ijdelen klank beschouwde. Ruimschoots is dit beginsel door de wet op het lager onderwijs toegepasten menige gemeente ondervindt het veelomvattende van de vcr- pligtmgom onderwijs te doen geven />in een^ voor de be volking en de behoefte voldoend getal scholen." Natuurlijk is de staatszorg het meest nuodig en ook het meest drukkend voor het onderwijs der kinderen van onvermogenden. Toch kan er niet gezegd wordendat er te veel wordt geëischt. Het volksonderwijs verdient de aanhoudende zorg der Nege rin»; de gelden 'daaraan besteed, worden aan een waardige zaat' ten koste gelegd. Als liet volksonderwijs goed is, kan het niet te duur worden geacht. Daardoor toch moet tie «•rondslag gelegd worden van de meerdere volksbeschaving welke alleen in staat is om dien kanker der maatschappij tegen te gaandien men liet pauperisme noemt. "Zietwij stellen ons niet de mogelijkheid voorom de armoede van de aarde te verbannenmaar wij gelooven aan de mogelijkheid, om hare uitbreiding tegen te gaan, om haar te doen verminderen. Er zullen altijd menschen blijvenwien het met den besten wil niet gelukt om zich voor de hen bedreigende armoede te beveiligen, of zich uit de armoede, waarin zij geboren of waartoe zij later vervallen zijnop te heffen. Zoo lang het mensclielijk geslacht met geheel ver andert en dat duurt nog wel een eeuw of wat zullen er ook altijd gevonden worden, die door eigen schuld, en eigen verzuim in armoede blijven voort leven of tot ariroede vervallen. Maar er bestaan geslachten van artnen die sinds jaren en jaren in denzelfden toestand hebben voort- »eleefd die zich aan de armoede hebben gewoon gemaakt die er zich in te huis gevoelenen zelfs geen poging beproe ven om hun lot te verbeteren. Dit is de groote kwaal, daar tegen moet gestreden worden. Onvoorzigtigenhooren wij bier velen ons toeroepen gij wilt deze menschen aan een toestand ontrukkendie al leen in staat is hun lot dragelijk te makengij wilt hen tot ontevredenheid aanzetten hendie zich volgens uw eigen zegden reeds aan hun toestand hebben gewoon gemaakt Een oogenblik.In zijn lot berusten is heel iets anders dan tevreden zijnmen kan er in berusten onder morren cn klagen, en zoo wij ons niet bedriegen, is dat de meest ge- wone toestand van de door ons bedoelde armen. Ja, wij her- halen het, wij wenschten hun de begeerte in te boezemen, om hun lot te verbeteren. Men werpe ons met tegendat die begeerte reeds uit den aard der zaak bij de armen bestaat, dat men zich immers geen arme kan voorstellenwiens toe leg het niet zou zijn, om zich een beter levenslot te \ei- =cliatfen Wij gelooven wel. dat de teensch bestaat; maar van ecu' levendige begeertedie zich in daden openbaart van een erustigen toeleg bespeurt men zelden iels. Wat de door ons beschreven klasse van armen gewoonlijk tracht te ver werven, is dadelijk en tijdelijkjgeuot, niet een voortdurende bete re toestand. Wij wenschten bij den arme op te wekken bchoelte aan zindelijker en aangenamer woningen aan voldoende klee ding be»eerte naar een voortdurend gelukkiger huiselijk leven en wel zoo sterk dat hij daardoor de begeerte naar dadelijk en slechts tijdelijk genot overwon. Wij wenschten die zorgeloosheiddie onverschilligheid die logheid loom heid en luiheid tegen te gaan, die de laagste klassen der maatschappij zoo eigen zijn, en den lust naar grof zinnelijk genot te verminderen, door hen ander, edeler genot te lee- ren kennen en hen daarvoor vatbaar te maken. Dit achten wij mogelijk door de verspreiding van helderder godsdienstige begrippen dan tegenwoordig bij de armen gevonden worden, ontdaan van dat mpsticisme en fatalisme, dat alle geestkracht doodt door de bevordering der volksbeschavingonder nomen cn voortgezet met die onvermoeide krachtsinspanning en dat vaste geloofdie alleen mogelijk zijn bij volkomen betrachting van het gebodHebt uwen naaste hef als u zeiven." Daartoe moet liet volksonderwijs op de openbare iagere scholen den grondslag leggen. Wij verwachten niet veel van een bekeeriug der volwassenen. Onze hoop berust op liet op komend geslacht, op de jeugd. En nu aan het voorscnnlt der wet is voldaaner wordt overal voldoend lager onder wijs gegeven, of althans men tracht er ernstig naar om het tot een werkelijkheid te maken. Wij willen nu niet onder zoeken of de strekking van dat onderwijs wel geheel doel treffend is, of liet wel in genoegzame mate tevens opvoeding iswij willen ons bepalen met te wijzen op een algemeen erkende en gevoelde kwaal, die ons de vruchten van ons volksonderwijs doet ontberen. Een algemeen erkende en gevoelde kwaal, zeiden wij; daartoe zij het voldoende te herinneren dat Jh'. M". J. de Bosch Kemper reeds in 1851 dus no» onder de oude bedeeling van het volksonderwijs schreef: «Dit nadeel eener gebrekkige en onvolledige op eidiug is niet te ontkennenmaar het is niettemin oven dwaas als onbillijk, daarom tegen ons tegenwoordig lager onderwys1e velde te trekkenen te bewerendat uit de vruchten blijkt dat liet hoogst gebrekkig is, daar de oorzaken hiervan met lig»en in liet lager onderwijs zelf, maar daarin, dat de wer- kiii'j; ervan te spoedig ophoudt en in het maatschappelijk le- ven niet genoegzaam wordt ondersteund.' In het eerste verslag nopens den staat der lagere scholen onder de nieuwe wet, namens den Koning bij de Staten-Ge- neraal ingediend wordt het overzigt over den omvang en den toestand van het onderwijs met deze woorden besloten: ,/De voorname oorzaak van dien min gunstigen toestand moet echter niet zoo zeer gezocht worden in mindere be kwaamheid of geschiktheid van de onderwijzers, omtrent welke op geringe uitzonderingen na, gunstige berigten wer den medegedeeeldmaar in de eerste plaats m hun onvol doend aantal, in de tweede en voornaamste plaats in het on geregeld cn te kort schoolbezoek. a De commissie uit de Tweede Kamer, benoemd om dit re- germ»sverslag te onderzoekenverklaarde in haar versla» mtgebra»t in de zitting van 13 Mei 1861 en waarvan dc conclusie den 27 Jung door de Kamer werd aangenomen: „Een hoofdbeletsel, dat het onderwijs op de openbare scho len in velerlei opzigten verlamt en vele van zijne heilzame gevolgen doet verloren gaan, is het onregelmatig en her haaldelijk afgebroken schoolbezoek der leerlingen. Tiet ver sla» vloeit over van klagten daaromtrent: het wordt ergens genoemd een kanker die aan het onderwijs knaagt, 3 Dc kwaal dus is schoolverzuim, Wat is het geneesmiddel B Wordt vervolgd.) Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons Va derland. Onder de voornaamste steunpilaren van het Napoleontisch ceza» moeten genoemd worden: de lagere volksklasse, het le»ei° en de geestelijkheid. Rij den aanvang der regering van Napoleon lil werden deze drie raagten in den staat dan ook door den Keizer begunstigd. De geestelijkheid bleek echter later niet volgzaam genoeg te zijnden Keizerlijken wil niet gehoorzaam genoeg te dienen; daarom voert de re gering strijd met haar, en tracht haar hare onafhankelijkheid te benemen. De ontbinding van den Algeroeenen Raad der Vereeniging van St. Vincentius da Paulo is een belangrijke stap ora dat doel te bereiken. Na het verwerpen van eenige andere voorstellendie van een onafhankelijker en stouter geest getuigden, maar door den invloed van de afhankelijke openbare ambtenaren, die leden vau den Raad zijn, vielen, heeft de Raad besloten aan de afzonderlijke vereenigmgen kennis te geven van zijne ontbindin», met verzoek om b j den Minister van Binneulandsclie Zaken aan te dtingen op de reorganisatie van den Raad. Te regt wordt van de zijde dor clericaleu hierop aangemerkt, dat dit verzoek geheel naar den wensch zal zijn van de regering. Het dot 1 is niet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1