ALRMAARSCHE COURANT N°. 40. Drieenzestigste Jaargang. Zondag 8 December. E RTRE K. DILIGENCES STOOJIBOOTES. @3ficiccl ©cbccHc. kennisgeving. I iw I; Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. KERM8. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden berigten oen dag vroeger. Diligence J. v. (I. Uaagen. Naar lluarlcm. Diligence C. v. d. Uaagen (in de Burg.) Diligence S. Nij m an. Raderstoombooten Za cms t r o om No. 1 2. Schroefstoombooten Zurmulilen en C'. Schroefstoomboo Stad Alkmaar. Naar Haarlem. Naar Haarlem over Uilgeest. 's Morgens circa 5^ ure. Voormiddag 11 ure. 's Namiddags circa H ure 1 Naar Amsterd. Naar N. Diep. 'sMorgens 5| ure.'s Avonds 6 J. ure. 'sNamidd'.l-jure.j Naar Amsterd. Voorm. /II ure. Naar N. Diep. 1 Naar Amsterd. 'sNam.circ. 12iu.j's Morg. 101111 e 's Morgens ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) i*\ 'tiit^orirlprp r>ionst tusschen Alkmaar en Amsterdam Maandaï. Van Alternator des morg. ten 7 ure. 'J Beurtschepen naar AmsterdamDingsdag C. de WaijDonderdag G. Slingerland, Zaturdag J. Engelsman, Zondag T. '.cc Naar N. Diep. 'sNamidd. 3iure. Uitgezonderd Donderdag. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. A AS B ESTE ffi 'V Op Donderdag den 19d™ December 1861 des namiddags ten half drie ure zalaan liet lokaal van het I rovinciaal Eestuur van Noord-Hollandte Haarlemworden overgedaan tot do aaubestediug bij inschrijving en opbod, namens Kerk voogden der Hervormde gemeente van Veenbuizen, van: '*J Het beu-wen van eene Kerk met toren voer de Hervormde gemeente te Veenhuizen (Noora- Holland) en van eene Kapel voor het monu ment van Reinout van Brederodealdaar. Het bestek is, tegen betaling van tien Cents per exemplaar, te verkrijgen aan het lokaal van het Provinciaal bestuur bo vengemeld; aan het bureau voor Buitenlandsche Paspoorten te Amsterdam en aan de Gemeente-Secretarie van Heer Hugo Waard. Aanwijzing in loco zal wordeu gedaanZaturdag voor de besteding, des middags ten 12 ure. BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter keunis van de belanghebbenden, dat bij den Gemeenteraad is ontvangen: //Een verzoek van eenige Kooplieden in Paardenom de Paardenmarkt die invalt op den 1™ Maandag van de maand Septembervoortaan, uit hoofde van de wekelijksclie Maan- //dagsche Veemarkt, die op den Dijk gehouden wordt, op //Woensdag van diezelfde week tc stellen." Burgemeester en Wethouders noodigen de, zoodamgen die daartegen bezwaren hebben uit, om die vóór den 1 Jauuarij 1862, schriftelijk aan hen intezenden. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MA CL Al Nb PÜNT. den 23 Nov. 1801. De Secretaris SPANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS Van ALKMAAR, ontvangen hebbende eene circulaire van den Heer Commis saris des Konings in de Provincie Noord-Holland van den 25 November 1861 No 530, 6" afd. (Provinciaalbl. No. 89), betreffende de inrigting van nieuwe bevolkingregisters. Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen de navol gende. bij Z. M. besluit van den 3 November 1S61 (Staatsb! No. 95)aangewezen VERPLIG-TING-EN tot het doen van aangifte daarvoor. Art. 1. Zij, die tijdens de volkstelling van 31 December 1859 in den vreemde of in eene der koloniën van het, rijk mosten hebben vertoefdgeven binnen ééne maand na de afkondiging van dit besluit of binnen ééne maand na hunne terugkomstaan het gemeentebestuur hiervan kennis. Zij, die bij die telling mogt.cn zijn overgeslagen geven binnen ééne maandna de afkondiging van dit besluit, kennis van dit verzuim aan het bestuur hunner werkelijke woonplaats. Zij, die sedert 31 December 1859 hunne werkelijke woon plaats naar eene andere gemeente hebben overgebragtge ven hiervan eveneens binnen ééne maandkennis aan het gemeentebestuur hunner nieuwe woonplaats. Yoor de leden van huisgezinnen rust de verpligting tot kennisgeving op het hoofd van elk huisgezin. Art 2. Zijdie uit eene Nederlandsclie kolonie of uit den vreemde hunne woonplaats overbrengen in eene gemeente binnen het rijkdoen hiervan eene verklaring aan het ge meentebestuur vergezeld van het gebruikelijke getuigschrift voor hen die uit de koloniën van een paspoort of reis- en verblijfpas of andere door de politie deugdelijk erkende be wijsstukken voor hen die uit den vreemde komen. Deze verklaring geschiedt binnen ééne maand na hunne aankomst in de gemeente. Art. 3. De kennisgeving in de twee vorige artikelen ver meld, gaat vergezeld van de noodige opgaven om in de bevolkingregisters te worden ingeschreven. Art. 4. Zijdie hunne werkelijke woonplaats binnen het rijk verlaten,' om die over te brengen naar eene Nederland- sche kolonie of naar den vreemde, doen hiervan eene verkla ring aan het bestuur der gemeentewelke zij verlaten. Art. 5. Zij die hunne werkelijke woonplaats uit eene ge- jneente van het rijk naar eene andere gemeente overbrengen, doen hiervan eene verklaring aan het bestuur der gemeente) die zij verlaten en waar zij in liet bevolkingregister zijn in geschreven met opgaaf der gemeente waar zij wenschen zich te vestigen. Zij ontvangen een kosteloos getuigschrift van verandering van werkelijke woonplaats. Art. 6. Ter plaatse waar zij hunne werkelijke woonplaats overbrengendoen zij uiterlijk binnen ééne maand na hunne aankomst eene verklaring aan liet gemeentebestuur, met over- legging van het getuigschrift in het vorige artikel vermeid. "Art. 7. Elk hoofd van een huisgezin geeft uiterlijk binnen ééne maand kennis aan het gemeentebestuur van ieder lid dat in het huisgezin wordt opgenomen of daar uit gaat inwonende dienst- en werkboden daaronder begrepen. Om- (rent die kennisgeving geldt art. 3. Dezelfde kennisg vlug geschiedt door afzonderlijke levende personen, wanneer zij andere personen in hun huisgezin opnemen. Bestuurders van instellingengestichteninrigtingen van welken aard ookwaar personen onder eenig bestuur zamen wonengeven maandelijks aan het gemeentebestuur kennis van alle personen, die in de zamenwoniag zijn opgenomen of daarvan zijn uitgetreden. De verpligting vervalt, wanneer langs een anderen weg de vercisclitc kennisgeving voor ds bevolkingregister gedaan is. Alsmede Dat volgens art. S van evengemeid besluit een ieder daai- toe door het gemeentebestuur opgeroepen wordende, verpligt is tot het doen der opgaven die vereischt worden om t.e bevolkingregisters intevullenel1 Dat volgens art. 9 de overtredingen der bepalingen van dat besluit zullen worden gestraftovereenkomstig art,. 1 der wet van 6 Maart 1818 (Staatsbl. No. 12), met eene boete van 10,— tot 100,— of eene gevangenis van 1 tot 14 dagen of met boete en gevangenis te zamen. Dat de dag der afkondiging van meer genoemd besluit is geweest den 16 November 1861. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd den 30 Nov. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARDT. Zoor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoo- reinle tot een Staatwaar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen, of, waar ten aanzien der diens - pligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen. De inschrijving geschiedt: At 1". van een ongehuwde in de gemeente, waar ac vader, or, is deze overleden, de moeder, of zijn beide oveileden, de voogd woont; 2°. van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont; 3°. van hem. die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten s lands gevestigd is, in de gemeente waar bij woont; 4°. van den buiten 's lands wonenden zoon van een Neder lander, die, ter zake van 's lands dienst, in een vreemd land woont, in de gemeente, waar zijn vader of voogd bet laatst in Nederland gewoond heeft. Voor de Militie wordt niet ingeschreven: 1°. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een in gezeten die geen Nederlander is 2". de in een vreemd Rijk verblijf houdende oudenooze zoon van een vreemdelingal is zijn voogd ingezeten. Burgemeester cn Wethouders voornoemd vermanen al de ingezetenen dezer gemeente, wien dit mogt aangaan, om, voorzien van een extract uit het geboorteregistervoor zooveel^ zij elders zijn geboren, en eene nota van de wijk en het nummer 'der woonplaats, zoo mogelijk in eigen persoon de aangifte te doen en herinneren voorts aan de straf waarmede de nalatigeu ter inschrijving bij de art. 183 en 188 der wet bedreigd worden Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. Alkmaar, den 6 Dec. 1861. De Secretaris, SPANJAARDT. Bf A TIOHALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien de circulaire van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-ïlollamldato 30 November 1861 No. y/j-T M/S. (Prov. blad No. 91). Roepen, ter voldoening aan art. 19 der wet van IJ Au- gustus 1S61 (Staatsblad No. 72) bij deze op: Alle mannelijke ingezetenen, die op den 1 Januarij 1862 hun negentiende jaar zijn ingetreden (mitsdien aJle mannelijke gebcornen van 1843), om zich, ingevolge art. 15 en 20 der voorsz. wet, in heW daartoe gereed gemaakte register tot de loting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. De. inschrijving begint op 1 Januarij 1862 en rnoet afge- loopen zijn den 31 dier maand behoudens de uitzondering bij art. 20 der opgemelde wet omschreven. Tot de inschrijving zal wordeu overgegaan in een der ver trekken van het raadhuis alhier, op alle Maandagen, Woens dagen en Vrijdagen in de maand Januarijtot en met den 30 dier maanddes avonds van 5 tot 7 ure. De verpligting tot liet doen der aangifte berust op den militiepligtige zeiven bij ongesteldheid, afwezigheid, of ont stentenis op zijn' vaderis deze overledenop de moeder en, zijn heide overleden, op den voogd. Burgemeester en Wethouders voornoemd hebben hetnoodig geoordeeldtot regt verstand van het voorgaandede inge zetenen opmerkzaam te makenop de navolgende bij voorsz. wet gemaakte bepalingenals Voor ingezeten wordt gehouden 1°. hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of, zijn beide overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28 Julij 1850 (Staatsblad No. 44); 2°. hijdiegeen ouders oi' voogd hebbende gedurende de laatste 18 maanden voor 1 Januarij 1862 binnen Neder land verblijf hield 3°. hijvan wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten mits hij binnen het Rijk verblijf houdt. VERGADERING van den RAAD der Gemeente ALK MAAR on Dingsdag, den 10 December 1861, des namid dags fen 6 ure, met voortzetting op Woensdag, den 11 December 1861des middags ten 12 ure Namgns den Voorzitter van den Raad, De Secretaris, SPANJAARDT. Opgave van de Marktprijzen der Granen en andere Le vensmiddelen te Alkmaar, opgemaakt naar aanleiding van Z M. besluit van den 27 Eebruarij IS06 No. 92 (medege deeld bij Prov. blad van N.-Holl. No. 33).— Markten van den 29 cn 30 Nov. Hoogste Prijs. Laagste Prijs. Kaas, N.Holl. Kleine Gras, per 60N. 127,— 19,50 dito Commissien' dito Middelbare30.— Boter, in kopp. of stukk. per N. P. W» Aardappelen per mud Tarwe Rogge Gerstlate Haver Booncn, ondersch. st. Mosterdzaad Erwten, groene graauwe ,oc. Opgemaakt te Alkmaar, den 5 December 1361. Buraemeester cn Wethouders van Alkmaar, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. 12,— 8,50 7,75 4,75 7,50 12.50 18,— 16,- 0,90 3,G0 10,— 8, 5,50 2,60 0,50 11,— 16, 12,- De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te Alkmaar maakt bekend, dat van Maandag, 9, 1ot op Don derdag, 12 December ek„ in haar gewoon lokaal op het stadhuis tor lezing zullen liggen 1» Een upgave betreffende den handel en de scheepvaart van Groot-Brittanje en Ierland, gedurende de maand Meien de eerste vijf maanden van 1861. 2° Een mededeeling van liet Ministerie van Financiën in Hanover betrekkelijk de betaling der loodsgelden op de De Kamer voornoemd, iW3m 1 M. VAN DE VELDE, Voorzitter. W. van der KAAY, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1