ALKMAARSCHE COURANT N°. 50. Drieenzestigste Jaar gang* Zondag 15 December. \i VERTREK DER DILIGENCE S EN STOOMB POTEN. (fMTiciccl (öcbccÜc. flolitick ©uersigt. nationale militie. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. HE HM». COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden berigten een dag vroeger. Diligence J. v. d. Uaagen. Diligence I G.v.d. Haugen (in de Burg.) Diligence S. N ij m a n. Raderstoombooten Zaanstroom No. 1 I iSchroefstoombooten Zur muhlen en C'. Sehroefstoomboo Stad Alkmaar. Naar Haarlem. 's Morgens circa 5£ ure. 's Namiddags circa li ure. Naar Haarlem. Naar Haarlem over Uitgeest. 's Morgens 5£ ure. (Alleen Maand., Woensd. en Yrijd.) Naar Amsterd. Naar N. Diep. 'sMorgens5|ure. 's Avonds 6Jure. 'sNamidd.liure. Naar Amsterd. Voorm. '11 ure. Voormiddag 11 ure. \Unml Woensd en Vriid.) sJNamiaa. iiure.i :ure' Maand., woensa. en vriju j s i Zaturda„ g, Slingerland. Zondag J. Engelsman. Beurtschepen naar Amsterdam: Dmgsdag G. de Vriesmmm Naar N. Diep. Naar Amsterd. Naar N. Diep. 'sNam.circ. 12|u. s Morg. 10£ ure. 'sNamidd.3*ure. Uitgezonderd Donderdag. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING. Op Donderdag den 194en December 1861 des namiddags ten half drie ure zalaan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Noord-llolland. te Haarlem, worden overgegaan tot de aanbesteding bij inschrijving en opbod, namens Kerk voogden der Hervormde gemeente van eenhuizenvan Het bouwen van eene Kerk met toren voor de Hervormde gemeente te Veenhuizen (Noord- Holland) en van eene Kapel voor het monu ment van Beinout van Brederodealdaar. Het bestek is, tegen betaling van tien Cents per exemplaar, te verkrijgen aan het lokaal van het Provinciaal bestuur bo vengemeld aau het bureau voor Buitenlandsche Paspoorten te Amsterdam en aau de Gemeente-Secretarie van Heer Hugo IVaard. Aanwijzing in loco zal worden gedaanZaturdag vooi de besteding, des middags ten 12 ure. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brep<ren bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat bij den Gemeenteraad is ontvangen «Een verzoek van eenige Kooplieden in laarden, om ue „Paardenmarkt die invalt op den 1"° Maandag van de maand Septembervoortaan, uit hoofde van de wekelijksche Maan- ,/dagsche Veemarktdie op den Dijk gehouden wordtop "Woensdag van diezelfde week te stellen." Burgemeester en Wethouders noodigsn de zoodamgen die daartegen bezwaren hebben uitom die vóór den 1 Januarij 1S62, schriftelijk aan hen intezenden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar. A. MACLAINE PONT. SPANJAARDT. AMELSBEEK, JACOBUS MEÏNDERT SPIJKERMAN ALBERTUS AN DRIES WE BE R, JOHANNES CH Is l AAN vanMALSEN. PREDRIK HENDRIK de LORME, HERMANUS STEEMAN, JACOBUS TABERNAL. Ter secretarie der gemeente istegen betaling der kosten verkrijgbaar het GEMEENTEBLAD No. 53, houdende Verordening regelende het onderwijs op de openbare tusschenschool en Instructie voor het onderwijzend personeel op die school. De KAMER van KOOPHANDEL en FABRIEKEN te Alksiaae maakt bekend, dat van Maandag 16 tot op Don derdag 19 December e.k. in haar gewoon lokaal op het stad huis ter lezing zullen liggen 1». Een tabellarisch overzigt van den handel te Hamburg gedurende het jaar 1860. 2°. Idem dito van den handel te Lubeck. 3». Een verslag van den staat en de uitkomsten der Britscne visscherijen gedurende het jaar 1860. De Kamer voornoemd E. M. van de VELDE, Voorzitter. W. van der KAAY, Secretarii BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter algemeene kennis Dat het suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting over de dienst van 1861 op heden is invorderbaar gesteld en aan den gemeente ontvanger uitgereikt. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, den VA Dec. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien het Koninklijk besluit van den 30 November 1861 (Staatsblad n°. 103). Brengen ter kennis van de belanghebbenden De bij de militie ingelijfde lotelingen dezer gemeente, welke, Irrachtens de artikelen '21 en 110 der wet van 8 Ja nuarij 1817 (Staatsbl. n". 1) en art. 3 der wet van den 27 April 1820 (Staatsbl. n». 11), in verband met de artt. 91 en 94 der eerstgenoemde wet, in den loop van het jaar 1861 veert op vrijstelling hebben verkregen en verlangen uit de dienst te worden ontslagenbehooren daartoe tusschen den 1 en den 5 Januarij aanstaande, scliriftelijk aanvraag inte- dienen bij Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd den 14 Dec. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. De onderstaande personen worden opgeroepen om zich in den loop dezer weekvan des voormiddags 10 tot 2 ure aantemelden op de secretarie: WILHELMINA van der VORST laatste woonplaats Amsterdam, HERMANUS WILLEMS, 1. w. Graft, JAN ROOS 1. w. Zijne, JAN BOUKES van de REE l.wPur- merende MARIJTJE ALDERS. 1. w. Oterleek, GERRIT ELS1NGER, CORNELIS ALBERTUS BOOTS, PIETER VOLKERS, JOHANNES PRUIM, WILLEM VISSCHER, TOHAN NES MATTHIAS VAESEN, DIRK van den BURG, JOH AN FREDRIK KOELMAN, JACOBUS ÏÏENDRICUS Nog altijd wordt de gevangenneming van de Commissarissen der Zuidelijke Amerikaansche Confederatie met ijver door de dagbladen besprokenzonder dat er echter veel nieuws over gezegd wordt. De Noord-Amerikaansche bladen staan vrij wel alleen in hunne bewering dat de aanhouding wettig was, en zijn niet zeer gelukkig in het verdedigen van deze stel ling. Zij veranderen telkens van standpunt, nu eens de Zui- dehjke Staten beschouwende als oorlogvoerende partij, dan weder als oproerlingen. Nu is het openbaar dat Engeland van den beginne af aan. even als Frankrijk, de Confederatie als oorlogvoerende partij heeft beschouwden liet is dus niet te verwachten dat het gemakkelijk een andere zienswijze zal omhelzen. Wil men echter den krijg in liet Zuiden als een opstand beschouwen, dan zou naar onze meening het regt der Unie nog moeijelijker te verdedigen zijnnaar er alsdan schending van het regt van asijl zou hebben plaats geliact; in dit opzigt zouden wij het met de beschouwing van den President Davis in zijne boodschap aan het Congres der Se paratisten eens zijn, dat de Commissarissen met evenveel regt in de straten van Londen als aan boord van de Trent konden zij n "evangen genomen; want aan boord van een sclnp wordt geacht te zijn op het grondgebied van den Staat waar- i 1 _r„A. rr„A- A^\ nan Aa -ronrlinrr r\r*T flomiTIlSSa men geacni» ic zyu ujj ucu aan bet toebehoort. Het doel van de zending der Commissa rissen zou volgens dezelfde boodschap ook niet geweest zyn liet vragen van hulp in Europa de President beweert dat de Confederatie geen hulp noodig heeft maar alleen net leveren van het bewijs dat de blokkade der kusten onvoldoende is, en bij gevolg door de Europesche Staten ook niet behoeft geëerbiedigd te worden. Overigons tracht de President Engeland en Frankrijk te verleiden door de katoenzijn stelling iskatoen moet gij hebben zonder katoen kunt gij niet levenik heb katoen en daarom moet gij mij erkennen en bevrijden om ze te krijgen. De President vergeet echter er bij te voegendat die katoen wordt geteeld met behulp van de slaven en dat de moeijelijkhedendie het Zuiden met zijn katoen onder- vindt, het gevolg zijn van een strijd, dien het zelf neett aangevangenten behoeve van de oumenschelijke en lang veroordeelde instelling der slavernijdie het door het Noor den bedreigd zag. De slavernij is de schaduwzijde en wel een zeer donkere schaduwzijde, van de zaak der Zuidelijke Staten maar zelfs de slavernij wensehten wij niet door de kracht van het zwaard onderdrukt 1e zien. Daarom hebben wij steeds gewenscht dat er een schikking tusschen Noord en Zuid tot stand mogt komen; daarom hebben wij ééne hope bij al de bezorgdheid omtrent mogelijke verwikkelingen tusschen Engeland en de Unie en weldat zoowel de burgeroorlog er door geëin digd als de slavernij er door gefnuikt moge worden. En o-eland toont dat het de zaak ernstig opneemthet maakt Iroote toebereidselen tot een oorlogdien wij hopen met te zullen zien uitbreken. Zoo de Unie weigert ae gevangen Commissarissen uit te leveren en voldoening te geven, zal Engelandmeent mende Zuidelijke Confederatie er kennenenkomt het daardoor in moeijelijkheden met de Unie met het Zuiden een hondgenootschap sluiten. Maar Engeland kan en mag geen onbepaald bondgenootschap aan gaan met een staat, die een strijd voert ten gunste der slavernijhet mag zijne dadenzijne beginselen met ver loochenen. Hoe menigmaal heeft het door strenge toepassing van het regt van onderzoek der schepen tot wering van den slavenhandel den algemeenen vrede in gevaar gebragt! Zal bot nu de bondgenoot worden van een slavenstaat Nim mer; het mag niet onvoorwaardelijk erkenuen, geen bond genootschap aangaan zonder belangrijke bedingen ten gunste van de afschaffing of althans van de wijziging der slavernij. No" is er niets bekend omtrent de zienswijze en de plan nen van den Keizer der Fanschenbijna dagelijks vergade ren de Ministers met den Geheimen Raad, maar alles blijft dan ook geheim. De vertoogen der dagbladen, die meer of min geacht kunnen worden de zienswijze der regering uit te drukkendoen echter vermoedendat Frankrijk met tus schen beide zal treden dan wanneer een oorlog is uitgebro ken of althans onvermijdelijk schijnt. Napoleon de Voorspoedige zou alsdan de gelegenheid hebben om de sclioone roeping te vervullen van den algemeenen vrede te handhavenentevens aan zijne bemiddeling voorwaarden kunnen verbiuden tot beteugeling der slavernij. Dat zijn sohoone droombeelden, zal welugt iemand zeg gen, en wij zien reeds den goedigen maar toch wat mede lijdenden glimlachdie deze woorden vergezelt. Ochwij weten het wel, wij erkennen het gaarne. Wij kunnen ons voorstellen dat Engeland door de omstandigheden genoopt kan worden om voor een tijd één lijn te trekken met cle verdedigers der slavernijen wij zouden het daarom mis schien niet eens hard mogen vallen. Wij begrijpen dat het in elk geval moeijelijk zou zijn voor Eugeland en Frankrijk beide, om door bemiddeling het beginsel afbreuk te doen waarvoor het Zuiden de wapenen heeft opgevat. Wij zien duizende bezwaren die tegen ons droombeeld kunnen in ge brast worden, maar wat zijn de verschillende gissingen die^ er omtrent een mogelijken oorlog tusschen Engeland en de Unie, een waarschijnlijke erkenning van de Zuidelijke Confederatie en een vermoedelijke tusschenkomst van Frank rijk worden gemaakt wat anders dan droombeelden? Of zouden de onze minder aannemelijk zijn omdat zij helderder zijn gekleurd, omdat wij onderstellen dat uit het kwade iets goeds geboren kan worden. Uwe gissingen berusten niet uitsluitend op stoftelijke be- ;augen, en daarom is uw droombeeld ongerijmd, zegt iemand en misschien beeft hij gelijk. De groote gebeurtenissen, die in het Westen vermoed, "•ehoopt of gevreesd wordendoen de blikken zoo sterk der waarts wendendat zeker iemand geen tijd schijnt te hebben om eens naar het Oosten te zienondanks de pogingen van clericalen en republiekeineu beide, om de aandacht te vesti gen op hetgeen daar gebeurt. Jozef Karam ondervindt mie ter sympathie dan Mason en Slidell. Ofschoon le Monde en le Siècle beweren dat de eer en het belang van F™nkrjjk be trokken zijn in de gevangenneming van dit Hoofd der Maro nieten, en dat de rapporten van den commandant der 1 ran - sclie z'eemagt in de Levant gunstig voor Karam pleiten en de handelwijze der Europesclie commissie te Beyruth afkeu ren verklaart de Monitcur droogwegdat de gevangenneming met'voorkennis van die commissie heeft plaats gehad. Grooter belangstelling echter wekken de beraadslagingen in het Italiaansche parlement te Turijn. In plaats van de tweespalt die men tusschen de twee invloedrijkste staatslie den vreesde of hoopte al naar gelang van omstandighe den heeft men Batazzi het bewind van Ricasoli zien on- dersteunnen en verdedigenvolgens zijne verklaring eu hij kwam pas uit Parijs is de Eransche regering stellig voornemensom tot de ontruiming van Rome over te gaan hij ze"t echter niet wanneer en kan men op de hulp van Frankrijk rekenen tot het doen ophouden van de rooverijen in het zuiden van Italië. Natuurlijk worden deze verklarin gen vooral in Frankrijk verschillend beoordeeld. Omtrent de eerste spreekt de Moniteur vau "aan het l1 ransche gouver nement toegeschreven bedoelingen," waarmede naar onze be scheiden meening niets anders wordt gezegd dan dat dit gouvernement vooralsnog zijne bedoelingen geheim wil houden, daar toch het blad niet verklaart, of die te regt often onregte aan de regering worden toegeschreven de tweede verklaring gaat het officicele blad met stilzwijgen voorbij. Om evenwel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1