ALKMAARSCHE COURANT V. 52. JJrieenzestigste J aar gang. Zondag 29 December. VERTREK DER DILIGEBCES EK STOOM BOOT EU. (Dfficiccl (öcbccltc. 20 1801. fAiuiTm Politiek 0>oet*2igt. Een schoolverzuim dat vermeden kon worden. IF. v.: J Deze Courant -wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. HERM', CO STER ZOON. 'I'IJI1WJuaggaa De Advertentiën kosten van 1—5 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure ingezonden berigten een dag vroeger. Diligence J. v. d. Uaaycn. Diligence C. v. d. Uaaycn (in de Burg.) Diligence S. N ij m a n. lladerstoom booten Z a a n s t r-o o m No. 1 2. öchroefstoom booten Zur muhle n en C'. Schroefstoomboot Stad Alkmaar. Naar Haarlem. 's Morgens circa 5( ure. 's Namiddags circa 1^ ure. Naar Haarlem. Naar Haarlem over Uitgeest. Voormiddag 11 ure. 's Morgens 5A. ure. (Alleen Maand., Woensd. en Vrijd.) Naar Amsterd. i Naar N. Diep. 'sMorgens 5' ure. j 's Avonds ure. 'sNamidd.liure.' Naar Amsterd, Voorm. /II ure. Naar N. Diep. Naar Amsterd. I Naar N.Diep, 'sNam.circ. 12? u. i's Morg. 101 ure.s Namidd. 3? ure tot 1 Januarij. Beurtschepen naar AmsterdamWoensdag T. V. de Bries en Zondag G. de Vries. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AAVBESTE»1X«. Op Donderdag den O*» Januarij 1862|, des namiddags ten half drie ure, zal, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Noord-Hollandte Haarlem, worden overgegaan tot de aanbesteding bij enkele inschrijving, namens Kerkvoogden der Hervormde gemeente van Opmeervan Het amoveren der bestaande, en het bouwen van eene nieuwe Kerk en een nieuwen toren voor de Hervormde gemeente te Opmeer. Het bestek is, tegen betaling van tien Cents per exemplaar, te verkrijgen aan het lokaal van het Provinciaal bestuur bo vengemeld aan liet bureau van Buitenlandsche Paspoorten te 'Amsterdam en aan de Gemeente-Secretarie van Opmeer. Aanwijzing in loco zal worden gedaanZaturdag vóór de besteding, des middags ten 12 ure. KENNISGEVING. AATIOXAEE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien het Koninklijk besluit van den 30 November 1861 (Staatsblad n°. 103). Brengen ter kennis van de belanghebbenden De bij de militie ingelijfde lotelingen dezer gemeente, welke, krachtens de artikelen 21 en 110 der wet van 8 Ja nuarij 1817 (Staatsbl. n°. 1) en art. 3 der wet van den 27 April 1820 (Staatsbl. n°. 11), in verband met de artt. 91 en 94 der eerstgenoemde wet, in den loop van het jaar 1861 regt op vrijstelling hebben verkregen en verlangen uit de dienst te worden ontslagen behaoren daartoe tusschen den 1 en den 5 Januarij aanstaande, schriftelijk aanvraag inte- dienen bij Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd den 14 Dcc. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARD'!. dat dit werkkorps nog voortdurend in hunne betrekking bevestigd blijft en de ingezetenen alzoo worden mtgenoodiga van hunne diensten voortdurend gebruik te maken. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd den 21 Dec. 1S61. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van de belanghebbenden, dat de tweede kwartaals PATKVTË*, dienst 18«, te reke nen Maandag den 23 December tot en met den 8 January daaraanvolgende1er secretarie der gemeente kunnen worden Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van de belanghebbenden, dat de Ouders of verzorgers die verlaugen dat hunne kinderen op de armenschool worden opgenomen, zich voor 1 .lauuanj lbb- on die verlangen dat hunne kinderen op de tusschenschwl worden opgenomen, zich vóór 15 Januarij 1862. beliooreute vervoegen 'bij de Hoofdonderwijzers van die scholen, voorzien van de geboorte-acten en de bewijzen van inenting of natuur lijke pokziekte der bedoelde kinderen. Alkmaar Burqemeester en Wethouders voornoemd, den 21 Del 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARDT. b. BRANDWEER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR Gelet op de bepalingen van het Reglement op het beheer en het behandelen der brandbluschmiddelen, gearresteerd bij besluit van den Gemeenteraad de dato 17 September 1856 (Gemeenteblad N°. 53)en later gewijzigd bij besluit van denzelfden Raad van den 28 Maart 1859 (Gemeenteblad N°. 34.) Roepen bij deze op a. alle mannelijke ingezetenen, die op den 1 Januarij 1862 hun 2Q,te jaar hebben bereikt en alzoo geboren zijn in den jare 1841 alle manspersonen tusschen den ouderdom van 20 en 60 jaren die zich sedert de laatst gehoudene inschrijving binnen deze gemeente hebben gevestigd om zich vóór of uiterlijk op den 31 Januarij 1862 voor de dienst van het brandweren te doen inschrijven, waartoe gevaceerd zal worden ter Secretarie dezer gemeente, op Maandag, Woensdag en Vrijdag van iedere week; van des voormiddags 10 tot 's namiddags 2 ure. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze de be langhebbendendat ingevolge de bestaande voorschriften. 1°. verzuim dier inschrijving tn dienst stelling zonder loting ten gevolge heeft, 2dal iederdie vermeent redenen tot vrijstelling te hebben de bevoegdheid heeft, daarvan in de maand Januarij schrif telijke opgave le doen aan dan president brandmeester terwijl zonder zoodanige opgavenbet er voor gehouden zal worden, dat er geeue redenen van vrijstelling bestaan. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 16 Dcc. 1861. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. KENNISGEVING, liet HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengtten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsbl. No. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der o-emeente dat het, 2« kwartaals kohier van het patentregt over het dienstjaar 18JJ, op den 17 December 1861 door den neer Commissaris des Konings in de Provincie Noord Holland executoir verklaard, op lieden aan den Heer Out vanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten, die daarbij belang heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatig heid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaar Het Hoofd van het Bestuur voornoemd, den iTDec. 186L_ A. MACLAINE PONT. De onderstaande personen worden opgeroepen om zich in den loop dezer week. van de3 voormiddags 10 tot, 2 ure, aantemelden op de secretarie: JAN ROOS, laatste woonplaats Zijpe, MARIJTJE AL DERS 1 w Oterleek. GERRIT ELS1NGERPI ETER VOLKERS. JOHANNES CHRISTIAAN van MALS EN HERMANUS STEEMAN. wijs wordt, voorzien. Tot zoo ver gaat dus alles naar wensch; maar niet zelden wordt het bedoelde onderrigt met gegeven dan ten koste van het schoolonderwijs: de uren voor de catechisaticn bepaald vallen zeer dikwijls zatnen met de vast gestelde schoolurenen van tijd tot tijd ziet men daarom een aantal leerlingen voor ruim een uur tijds de schooi ver laten om van het godsdienstig onderwijs gebruik te maken. De stoornis en verwarring, welke hierdoor op sommige scho len ontstaan, zijn niet gering; wij hebben voorbeelden hooren aanhalen die de noodzakelijkheid aantoonden om de aan dacht op' deze zaak te vestigen. Tot nog toe bestaat er geen officiëele statistiek van bet schoolverzuim en bij gevolg ook niet, van de verschillende oorzaken daarvaninogt die een- maal met eenige naauwkeurigheid geleverd kunnen worden, wij houden ons overtuigd, dat de nadeelen door de herhaalde tijdelijke verwijdering van enkele leerlingen uit oe school zouden blijken grooter te zijn dan men oppervlakkig zou den ken. Men neme slechts in aanmerkingdat het hier geldt, classicaal onderwijs, om in te zien hoe de herbaalde verwij dering, nu van deze, dan van gene der leerlingen uit dezelfde olasse, den geregelden gang van het onderwijs moet belemmeren. Is het kwaad, waarop wij wezen, onvermijdelijk? Zeker niet; met eenige inschikkelijkheid en goeden wilmet eenige welwillende opoffering van eigen gemak ter wille van de zaak zou hier veel gedaan kunnen worden en wij hebben hier juist met mannen te doen, bij wie wij deze goede ei genschappen veilig durven onderstellen, liet zal toch wel geen betoo" behoeven, dat het godsdienstig onderwijs zich iu dit opzigt, zal moeten schikken naar het schoolonderwijs cn wel onf de eenvoudige redendat bet eerste gewoonlijk een enkel uur in de weekhet laatste daarentegen gedu rende vijfzes tot zeven uren eiken dag wordt gegeven. Alles hangt dus af van de lieeren geestelijken, predikanten, "odsdienstonderwijzersof welken naam de personen ook mo"en dragenwien de zorg voor het godsdienstig onderwijs is toevertrouwd. Wij erkennen gaarne, dat liet regelen der catechisatie-uren naar de verschillende scholen hun eeuigo meerdere moeite en meerderen last kan veroorzakenmaar die zwarigheid is te overwinnen door jver en bereidwillig heid en wie zou bij deze personen aan het bestaan dier beide deugden durven twijfelen? Wij niet, en daarom ge- looven wij vast en zekerdat zij zoodra zij kennis zullen dragon van de nadeelen aan den tegenwoordigen toestand verbonden, een ernstige poging zullen doen om er verbete ring in te brengen. En wij gelooven tevens, dat zij m die poging zullen slagen. Het spreekt van zelf, dat vau den anderen kant de uren der verschillende scholen ook niet zoo geregeld moeten zijn, en vooral niet zoo zeer moeten verschillendat ook met den besten wil de verwezenlijking van het voorgestelde plan óf letterlijk onmogelijkof althans al te bezwaarlijk zou zijn. Een zilveren pennenhouder is gevonden en kan terug ver kregen worden aan het. Commissariaat van Politie te Alkmaar. BURGEMEESTER cn WETIIOU DERS van ALKMAAR, in ervaring gekomen zijnde dat sommige ingezetenen van oordeel zijn, dat, door de wijziging der belasting o.p de turf, de turfdragers en turftonsters uit. hunne betrekking zouden zijn ontslagen, brengen mits deze ter kennis van het algemeen, In onze nummers van 24 November en S December 11. wezen wij op de algemeen erkende waarheiddat het onre gelmatig en herhaaldelijk afgebroken schoolbezoek „het, on derwijs op de openbare scholen in velerlei opzigten verlamt, en vele van zijne heilzame gevolgen doet verloren gaan." Bij bet vermelden der kwaal drongen wij tevens aan zoowel op de aanwending van bet, eenig afdoend geneesmiddeldo invoering der schoolpligtiglieid bij de wet, als op het gebruik van alle mogelijke palliatieven, die in de tegenwoordige om standigheden kunnen toegepast worden. Op eén dezer ver zachtingsmiddelen wenschen wij thans de aandacht te vestigen. //Het geven van onderwijs in de godsdienst wordt overge laten aan de kerkgenootschappen," zegt de wet op het.lager onderwijs in baar veel besproken art. 23; en de kerkgenoot schappen zorgen dan ook, dat in de behoefte aan dat onder- Komt er oorlog tusschen Engeland en Noord-Amerikar' is no" altijd de belangrijkste vraag van den dag. Het, go- voelen dat de vrede bewaard zal blijven heeft nu echter veld "ewounen en er was reden voor. Frankrijk heeft zich verklaard en wel zeer duidelijk; openlijk en met, vaste houdiii" is het opgetreden als verdediger van do regten der onzijdige Stalen. De minister Thouvenel heeft een dépêche "czonden aan den Franschen gezant te Washington, den heer Verder, waarin de gevangenneming der heeren Mason en Slidell ecu wederrcgtelijke daad wordt genoemd, en de regering der Unie zeer nadrukkelijk wordt aangespoord om aan de billijke eisclien van Engeland onverwijld te voldoen, voldoenni" te geven cn de Commissarissen uit te leveren. Een weigering zou volgens den Franschen minister door niets te regtvaardigen zijn. Deze zienswijze heeft de Fran- sche reo-ering daarenboven bij circulaire aan do overige Eu- ropesclie mogendheden medegedeeld. De indruk, dien dit stuk in Engeland gemaakt heeftis natuurlijk zeer gunstig; men ziet er een blijk in van vriendschap en trouw, dat op hoogen prijs gesteld moet worden. Napo leon den Voorspoedige wordt alle mogelijke eer gegeven. Tot no" toe waren Engeland en Amerika, of wil men. Palmer- ston en Lincoln de hoofdpersonendaar treedt de magligc fi- "uur des Franschen Keizers open terstond staat hij op den voorgrond. Hij zal den algemeenen vrede bewaren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1861 | | pagina 1