ALKMAARSCHE COURANT iV# I. Vijfenzestigste J aar gang. lx Januarij. Zondag Politiek ©oerzigt. (DlBciccl (Bcbecltc. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgen, tussehen 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,40, enkele Nos. 7 Cents, iranco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. EERM". COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. gemeen alles wat dezelve zoude kunnen hinderlijk zijn .te voorkomen of te doen ophouden. 6. Dat. de overtredingen tegen de bepalingen van dit be sluit, naar gelang van personen en omstandigheden, zullen gestraft worden met eene boete van niet hooger dan vijf en twintig gulden of met eene gevangenis van niet langer dan drie dagen voor de overtreders, die buiten staat mogtenzijn deze boete te betalen. 7. Dat bij eene tweede overtreding de boete of straf zal verdubbeld worden en wijders alle de te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard en de herbergen of andere publieke plaatsen voor ééne maand gesloten. En dat door deze algemeene verordeningen alle daarmede niet overeenkomende provinciale of plaatselijke reglementen en inrigtingen zullen gehouden worden voor vervallen. Burgemeester en Wethouders voornoemd AlkmaarA. MACLAINE PONT. den 2 Jan. 1863. De Secretaris, SPANJAARDT. De navolgende personen worden opgeroepen om zich in de eerstvolgende acht dagen tussehen 9 en 2 ure aantemel- den ter Secretarie dezer gemeente ANNA MARIA KOOPEN. laatste woonplaats Rnkhuizen; MAARTJE FRAIJ1. w. WestlaanVROUWTJE DA VIDS TROMPETTER, 1. w. Helder; JOHs. HAGEDOORN, 1. w. Amsterdam; JOHANNA VLAANDEREN, l.w. Utrecht; MARIA de JONG, 1. w. Sahagen; ANNA MARIA ROG, 1. w. de Rijf. Het jaar 1862 behoort tot het verledene. Vergelijken wij den toestand van Europa bij het einde van dat jaar met dien. waarin het zich bij den aanvang bevonddan is daarin weinig verandering op te merken. De groote Europesehe kwestiën zijn kwestiën gebleven toch weten wij er meer van dan een jaar geleden; 1862 is niet voorbij gegaan zon der ons daaromtrent iets geleerd te hebben. Het is: datde oplossing dezer kwestiën oneindig moeijelijker is dan iemand het zich aanvankelijk had voorgesteld. Wij hebben geleerd, dat er zelfs van geen eigenlijke oplossing sprake kan zijn; slechts de overwinning van een der tegenover elkander staande partijen is mogelijk; alleen de oppermagtige beslissing van iemand, die zich tevens sterk genoeg gevoelt om haar ook ten uitvoer te leggen, kan den wankelenden evenaar doen overslaan. Alexander is niet in staat den Gordiaauschen knoop te ontwarren, maar klieft hem door met. zijn zwaard. Er is een tijd geweest, dat men meende, dat de beheerscher van Prankrijk op dezelfde wijze zou handelen met het groot ste aller vraagstukken van onzen tijd de Romeinsche kwes tie, de handhaving of vernietiging ven 's Pausen wereldlijk gezag. Meermalen sloeg lnj de hand aan 't gevest van den de"eu, eukele malen trok hij het lemmer half uit de schede: doch aarzelend en onvast was zijne handen weldra stond hij daar weder in de houding der besluiteloosheid. En hoe vertoont hij zich aan ons bij het einde van 1862 Luste loos heeft hij zich afgewend van de lastige en vermoeijende kwestie. Tartend staat daar nog altijd het groote vraag- teekeumaar hij schijnt het niet te zien. Hij heeft afgezien van elke poging om het te doen verdwijnen, en laat het aan anderen over daartoe middelen te beramen (In de nota van den Minister Drouyn de Lhnys wordt Erankrijks bereidwillig heid betuigd om alle voorstellendie het Kabinet van Tu rijn zou willen doen oin tot een oplossing te geraken, te overwegen). En de oplossing met het zwaard Zoo daaraan ooit door den Eranschen Keizer in ernst is gedachtdan is alle lust daartoe zeker reeds bij liern vergaan. Hij begrijptdat de slagdie dien knoop zou doorhakken, Europa zou doen da veren dat wanueer het zwaard tot dat doel de lucht door kliefde', het daardoor veroorzaakte, aanvankelijk zwakke, sissende geluid zou aangroeijen tot een donder, die zich door de geheele wereld zou doen hooreu. Hij ziet om naar zijn eigen troon, beschouwt de verschillende grondslagen, die hem steunen moeten en waarvan welligtde een of ander door dien schok zou bezwijken, enzoo hij al lust ge voelt, hij heeft den moed niet om den slag te wagen. Door velen is die slag gevreesddoor velen gewenscht en bij elk der partijen waren de beweegredenen, die of tot vreezen öf tot wenschen voerden, oneindig verscheiden: bij sommigen meer of minder edel, bij anderen meer of minder laa<*; bij sommigen met eerlijke bedoelingen verbonden bij gemoedelijke overtuiging van het algemeen welzijn te willen, bij anderen in heerschzucht en eigenbelang wortelende. Zoo is het met het Romeinschezoo met alle andere vraagstuk ken. En het edele of onedele der beweegredenenhet edel moedige of zelfzuchtige der bedoelingen is geen uitsluitend bezit Van één der partijen. Doch beide zijn meestal onedel ongeduldig, kortzigtigbekrompen genoeg om te wenschen, KENNISGEVING NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR. Gezien de circulaire van den Heer Commissaris des Koninars in de Provincie Noord-Hollaml, dato 30 November 1861 No. 2-tVt MyS (Provinciaalblad No. 91). Roepen ter voldoening aan art, 19 der wet van 19 Au gustus 1861 (Staatsbl. No. 72) bij deze op: Alle mannelijke ingezetenen, die op den 1 Januarij 1863 hun negentiende jaar zijn ingetreden (mitsdien alle manne lijke geboornen van 1844)om zichingevolge art. 15 en 20 der voorsz. wet, in het daartoe gereedgemaakte register tot de loting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. De inschrijving begint op 1 Januarij 1863 en moet afge- loopen zijn den 31 dier maandbehoudens de uitzondering hij art, 20 der opgemelde wet omschreven. Tot de inschrijving zal worden overgegaan in een 'der vertrekken van het raadhuis alhier, op alle Maandagen Woensdagen en Vrijdagen in de maand Januarijtot en met den 30 dier maand, des avonds van 5 tot 7 ure. De verpligting tot het doen der aangifte berust op den militiepligtige zeiven; bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis op zijn' vader; is'deze overleden, op de moe der. en, zijn beide overleden, op den voogd. Burgemeester en Wethouders voornoemd hebben het noo- dig geoordeeldtot regt verstand van het voorgaande de ingezetenen opmerkzaam te makenop de navolgende bij voorsz. wet gemaakte bepalingen, als: Voor ingezeten wordt gehouden 1°. hijwiens vaderof, is deze overledenwiens moeder of, zijn beide overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet. van den 28 Julij 1850 (Staatsblad n°. 44); 2°. hij diegeen ouders of voogd hebbendegedurende de laatste IS maanden voor 1». Januarij 1803 binuen Neder land verblijf hield 3». hijvan wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezetenmits hij binnen het Rijk verblijf houde. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdelingbe- hoorende 'tot een Staat, waar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpenofwaar ten aanzien der dienstpligtigheid, het beginsel van wederkee- righeid is aangenomen. De inschrijving geschiedt 1". van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overledende moederofzijn beide overleden de voogd woont 2°. van eeii gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont 3°. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelatenof wiens voogd buiten 's lands gevestigd isin de gemeente waar hij woont 4° van den buiten 's lands wonenden zoon van een Neder lander. die. ter zake van 's lands dienst, in een vreemd land woont, in de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Voor de Militie wordt niet ingeschreven: 1°. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een in gezeten die geen Nederlander is 2°. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon vair een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten. Burgemeester en Wet,houders voornoemd vermanen al de ingezetenen dezer gemeente, wieu dit mogt aangaan, om, roorzien van een extract uit het geboorteregistervoor zooveel zij elders zijn geborenen eene nota van de wijk en het nummer der woonplaatszoo mogelijk in eigen persoon de aangifte te doen en herinneren voorts aan de straf waarmede de nala- t.igen ter inschrijving bij de art, 183 en 188 der wet bedreigd worden. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmgar, A. MACLAINE PONT. den 6 Dec. 1862. De Secretaris, SP ANJ AARDT. BRANDWEER. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR: Gelet, op de bepalingen vau het Reglement op het beheer cn het behandelen der braudblusohmiddelen. gearresteerd bij besluit van den Gemeenteraadde dato 17 September 1856 (Gemeenteblad No. 53), en later gewijzigd bij besluit van denzelfden Raad van den 28 Maart 1859 (Gemeentebl. No. 34.) Roepen bij deze op K, allo mannelijke ingezetenen, die op den 1 JaDuarij 1863 hun 20» jaar hebben bereikt en alzoo geberen zijn in den jare 1842. 5. alle manspersonen tussehen den ouderdom van 20 en 60 jaren, die zich sedert de laatst gehoudene inschrijving binnen deze gemeente hebben gevestigd om zich voor of uiterlijk op den 31 Januarij 1863 voor de dienst van het brandwezen te doen inschrijven, waartoe ge vaceerd zal worden ter Secretarie dezer gemeente, op Maan dag, Woensdag en Vrijdag van iedere week, van des voor middags 10 tot 's namiddags 2 ure. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze de belang hebbenden dat ingevolge de bestaande voorschriften 1°. verzuim dier inschrijving in dienst stelling zonder loting ten gevolge heeft 2». dat 'iederdie vermeent redenen tot vrijstelling te hebben de bevoegdheid heeftdaarvan in de maand Januarij schriftelijke opgave te doen aan den presidentbrandmeester, terwijl zonder zoodanige opgavenhet er voor gehouden zal worden, dat er geene redenen van vrijstelling bestaan Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 6 Dec. 1862. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat het suppletoir kohier der directe gemeentebelasting henevens dat van de belasting op de honden beide over de loopende dienstop heden door hen voorloopig zijn gearres teerd en van af den 5 Januarij 1863, gedurende 14 dagen, ter Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter lezing zullen liggen. AlkmaarBurgemeester en Wethouders voornoemd, den 30 Dec. 1862. A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat de PASSAGE met RIJTUIGEN van het gedeelte der Nieuweslootgelegen tussehen de brug bij de Doelen straat en de brug 'bij het Hof, tot nadere aankondiging is GESLOTEN Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 31 Dec. 1862. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR noodigen bij deze ouders en voogden uitdie hunne kinde ren of pupillen met 1». Eebruarij op eene der Openbare Scho len der Gemeente wenschen geplaatst te zienzich daartoe, vóór of op den 15 dezer maand, aantemelden bij de Hoofd onderwijzers of de Hoofdonderwijzeres van de sehooldoor hen verlangd, voorzien van de bewijzen van geboorte en koe pokinenting der kinderen. Alkmaar. Burgemeester en Wethouders voornoemd, 31 Dec. 1862. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR voldoende aan den inhoud der circulaire van Heeren Gede puteerde Staten der provincie Noord-Hollandvan den 11 Julij 1844 N°. 73 (Prov. blad N». 61). Brengen mits deze ter kennis van de ingezetenen hunner gemeente de bepalingen der wet van 1 Maart 1815 (Staatsbl. No. 21), luidende als volgt: 1. Dat op Zondagen en op zoodanige godsdienstige Feest dagen, als door de kerkgenootschappen van de Christelijke godsdienst dezer lauden algemeen erkend en gevierd worden, niet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen verrigt worden, welke de godsdienst zouden kunnen storen, maar dat in het algemeen geen openbare arbeid zal mogen plaats hebben, dan ingeval van noodzakelijkheid, als wanneer de plaatselijke regering daartoe schriftelijke toestemmingzal geven. 2. Dat op deze dagenmet uitzondering van geringe eet waren geene koopwaren hoegenaamd op marktenstraten of openbare plaatsen zullen mogen worden uitgestald of verkocht, en dat de kooplieden en winkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallen, noch met open deuren verkoopeu. 3. Dat gedurende den tijd voor de openbare godsdienstoe fening bestemdde deuren der herbergen en andere plaatsen alwaar drank verkocht wordtvoor zooverre dezelve binnen den besloten kring der gemeente liggende zijn, zullen gesloten zijn, en dat ook gedurende dienzelfden tijd, geenerhande spelen, hetzij kolven balslaan of dergelijke mogen plaats Hebben. 4. Dat geene openbare vermakelijkhedenzoo als schouw burgen. publieke danspartijen, concerten en harddraverijen, op de Zon- en algemeene feestdagen zullen gedoogd wordeu zullende het aan de plaatselijke besturen worden vrijgelaten, hieromtrent eene uitzondering toetest aan, mits met dan na het volkomen eindigen van alle godsdienstoefeningen. 5. Dat de plaatselijke polieie zorg zal dragen, ten einde alle hinderlijke bewegingen en gerucht ia de nabijheid der gebouwen tot de openbare eeredienst bestemd en in het al-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1