ALKMAARSCHE COURAN V. 2. Vijfenzestigste Jaargang. Zondag 11 Januarij. (THfjctccI 05cï>ccl<c. Politiek <$)ue**3igt. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. HERM". COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot. Zaturdag namiddag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR. Gezien de circulaire van den Heer Commissaris des Konings in dc Provincie Noord-Holland, dato 30 November 18G1 No. TT1irT MyS (Provinciaalblad No. 91). Roepen ter voldoening aan art, 19 der wet van 19 Au gustus 1861 (Staatsbl. No. 72) bij deze op: Alle mannelijke ingezetenen, die op den 1 Januarij 1863 hun negentiende jaar zijn ingetreden (mitsdien alle manne lijke -gèboornen van 1844)om zich ingevolge art. 15 en 20 der voorsz. wetin bet, daartoe gereed gemaakte register tot, de loting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. De inschrijving begint op 1 Januarij 1863 en moet afge- loopen zijn den 'ol dier maandbehoudens de uitzondering bij art. 20 der opgemelde wet omschreven. Tot de. inschrijving zal worden overgegaan in een jder vertrekken van het raadhuis alhier, op alle Maandagen Woensdagen en Vrijdagen in de maand Januarij, tot en met den 30 dier maand, des avonds van 5 tot 7 ure. De verpligtiug tot het doen der aangifte berust op den militiepligtige zeivenbij ongesteldheidafwezigheid of ontstentenis op zijn' vader; is deze overleden, op de moe der. en. zijn beide overleden, op den voogd. Burgemeester en Wethouders voornoemd hebben het noo- dig geoordeeld tot regt verstand van het voorgaande de ingezetenen opmerkzaam te makenop de navolgende bij voorsz. wet gemaakte bepalingen, als: Voor ingezeten wordt gehouden 1". hij, wiens vader, of. is'deze overleden, wiens moeder, of, zijn beide overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28 Julij 1850 (Staatsblad n®. 44); 2°. hijdiegeen ouders of voogd hebbendegedurende de laatste 18 maanden voor 1°. Januarij 1863 binnen Neder land verblijf hield 3®. hijvan wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf boude. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling be- hoorende 'tot een Staat, waar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen, of, waar ten aanzien der dienstpligtigheid, het beginsel van wederkee righeid is aangenomen. De inschrijving geschiedt: 1®. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beide overleden, de voogd woont 2°. van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont; 3°. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelatenof wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, in "de gemeente waar hij woont; 4® van den buiten 's lands wonenden zoon van een Neder lander, die, ter zake van 's lands dienst, in een vreemd land woont, in de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Voor de Militie wordt niet ingeschreven: 1®. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een in gezetendie geen Nederlander is 2®. de in een vreemd Rijk verblijf houdende puderlooze zoon van een vreemdelingal is zijn voogd ingezeten. Burgemeester en Wethouders voornoemd vermanen al de ingezetenen dezer gemeentewien dit mogt aangaanom voorzien van een extract uit het geboorteregistervoor zooveel zij elders zijn geloren. en eene nota van de wijk en het nummer dxr woonplaatszoo mogelijk in eigen persoon de aangifte te doen en herinneren voorts aan de straf waarmede de nala- tigen ter inschrijving bij de art, 183 en 188 der wet bedreigd worden. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar. A. MACLAINE PONT. den 6 Dec. 1862. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden Dat de PASSAGE met RIJTUIGEN van het gedeelte der Nieinvesloot. gelegen insschen de brug bij de Doelen straat en de brug bij het Hoi', tot, nadere aankondigiug is GESLOTEN. Burgemeester m Wethouders voornoemd Alkmaar. A. MACLAINE PONT. den 31 Dec. 1862. Me Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden loopende dienst, op heden door hen voorloopig zijn gearres teerd en van af den 5 Januarij 1863 gedurende 14 dagen ter Secretarie dezer gemeente voör een ieder ter lezing zullen liggen. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 30 Dec. 1862. A. MACLAINE PONT. De Secretaris. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR noodigen bij deze ouders en voogden uitdie hunne kinde ren of pupillen met 1®. ïebruarij op eene der Openbare Scho len der Gemeente wënschen geplaatst te zienzich daartoe, óór of op den 15 dezer maand, aantemelden bij de Hoofd onderwijzers of de Hoofdonderwijzeres van de school door hen verlangd, voorzien van de bewijzen van geboorte en koe pokinenting der kinderen. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, 31 Dec. 1862. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. KENNISGEVING. Het HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad N». 22), hij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeentedat het kohier der Grondbelasting over het 'aar 1863 op den 2 Januarij 1863, door den Heer Commis saris des Konings in de Provincie Noord-Hoilaud executoir verklaard op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is over gegeven. Ieder ingezeten die daarbij belang heeftwordt vermaand op de voldoening van z'jneuaauslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijkc vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmuur, Het Hoofd van het Bestuur voorn., den 8 Jan. 1863. A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR verzoeken mits dezen de belanghebbenden, hunne CfiSfS- KS of \Oh A'S wegens leverantie in 1862 gedaanvóór of 31 Januarij e.k. intezenden aau den gemeente-architectopdat de afdoeuiug der zaken geene vertraging ondervinde. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 10 Jan. 1863. De Secretaris. SPANJAARDT. VERGADERING van den RA AD der Gemeente JALK- MAAR, op Woensdag, den 14 January 1863, des middags ten 12 ure. Namens den Voorzitter van den Raad, De Secretaris SPANJAARDT. De navolgende personen worden opgeroepen om zich in de eerstvolgende acht dagen tusscheu 9 en 2 ure aantemel den ter Secretarie dezer gemeente: ANNA MARIA KOOPEN, laatste woonplaats Enkhuizen JOHs HAGEDOORN 1. w. Amsterdam; JOHANNA VLAANDEREN 1. w. Utrecht; MARIA de JONG, 1. w Schaqenbenevens de onderstaande milicien-verlofgangers CORNELIS WUBBENHOIIST, ALBERTUS ANDREAS WEBER, JACOBUS HEN DRICUS AMELSBEEK. JACO BUS MEINDERT SPL) KERM AN, CORNELIS SCHOEN MAKER en GERRIT WOLZAK. Het jaar 1863 schijnt een jaar des vredes te zullen zijn. Vredelievend zijn de woorden des Eranschen Keizers op den eersten dag des jaars. Mogt al bet, plan van tusschenkomst in den Noord-Amerikaanschen oorlog van een min of meer vijandige houding jegens de voorstanders der Unie getuig hebben, de Keizer maakt geen gebruik van den tegenspoed der Noordelijken om zich eenige toespeling te veroorloven de weigering van elke bemiddeling. ïntegendee' op hij hoopt dat de zaken bij den aanvang van 1864 voor het Noorden gunstiger mogen staan. Welk een geduld! Bi den aanvang van 1864. De Unie kan geen grooter lank moedigheid wenschen. Spanje had in de laatste dagen waarlijk geen aanleiding gegeven om zulke woordjes van den Keizer te verwachten, en moge deze zich dan ook bij den Spaansohen gezant beklagen over de verkoeling tusschen beide gouvernementenhij uit tevens met verheffing van stem, opdat allen het vooral zullen hooren, de hoop dat in 1863 de zaken tot wederzijdsch genoegen geschikt zullen Dat het suppletoir kohier der directe gemeentebelastingj worden. Alleen de gezant van Peru moest woorden van benevens dat van de belasting op de honden beide over de I misnoegen hooren omtrent de door zijne Regering aangenO' men houding. Peru schijnt namelijk in Mexico het bewind van Juarez te steunenen te trachten een verbond van de Zuid-Amerikaansche Republieken tegen Frankrijk tot stand te brengen. En waarlijk de grootste vredevorst zou moei- jelijk woorden van welwillendheid kunnen spreken jegens een Regeringdie een vijand ondersteunt met wien hij in openbaren oorlog verkeert. Zoo lacht uit Parijs de vrede Europa tegen, en al de grimmigheid des toorns van den ge- duchten beroerder der wereld is naar Mexico, naar Amerika gekeerd. Als Frankrijk toch oorlog voeren moetdan ach ten wij de uitgestrekte steppen van Mexico en Zuid-Ame- rika een veel geschikter tooneel voor zijne heldendaden, dan het digt bevolkte Europa. Het kan er zich beter roeren ngt minder schade aanen zal er vooreerst nog genoeg te doen vinden, wauneer het de verspreide guerilla-benden der Mexicaueu moet vervolgen, en het kerkhof te Vera-Cruz zijne schatting vraagt vau elke nieuwe legerafdeelingdie de Mexicaansche lucht komt inademen. Toeh blijven er ook in Europa nog eenige kleinigheden te gelen. Omtrent Griekenland wordt nu in doorgaand 1 onderrigte kringen verzekerd, dat En geland nog altijd even gunstig over den afstand der Jonische eilanden denkteu werkelijk Turkije tracht te bewegen tot vrijwilligen afstand van een deel van Thessalië en Epirus. Natuurlijk ontbreekt het niet aan personen die eweren, dat Engeland zulke veelomvattende plannen niet zai doordrijven zonder zich van de medewerking van andere mogenheden verzekerd te hebbenterwijl van eene zijde ie goed onderrigt kan zijn wordt beweerd, dat Ruslaud en Oostenrijk geen genoegen met den afstand der Jonische eilanden nemen dan onder voorwaarde, dat Griekenland geene meerdere uitbreiding van grondgebied rlangt en een constilutioneele monarchie worde. Van het houden van een Congres tot regeling dezer zaken zou men hebben afgezienen voornemens zijn zich tot het wisseleu van diplomatieke nota's te bepalen. Oostenrijk vooral keurt de Grieksehe omwenteling 1 en stel ligste af en ontzegt den Grieken het regt om internationale overeenkomsten, m het algemeen belang van Europa aan gegaan, willekeurig te verbreken. Welligt zouden de Grieken kunnen vragenof bij dit algemeen belang van Europa ook liuu bijzonder belang eenigermate mogt ter sprake komen. Overigens erkennen wij, dat het jammer is van de zoozorg- uldig bewerkte tractaten, die immers de orde en rust der wereld moesten waarborgenzoo maar verbroken te worden alsof het kwajongenswerk was. Doch het is een slechte tijd voor de tractatenen wij behooren niet tot de personen die er het meest om treuren. Ook dit verbreken der traktaten is echter geen nieuws onder de zon. Ouze schrijver in de Lantaarn voor 1798, van wien wij reeds een eukel woord hebben aangehaalden die waarlijk een verstandig man schijnt .geweest te zijnzegt daarvan in een stukje dat hij tot titei geeft: Regeeringloosheid ons erfdeel, het volgende: //De Munstersche vreede scheen de rust van Europa, van ons Genieenebest voor langen tijd te zullen bevestigen. Hoe veele Tractaten meent gij, Lezers, dat er zedert den West- phaalschen vreedein Europa gemaakt en gebrooken zijn Zedert dien tijd ruim drie-en-vijftig." Wij hebben geen gelegenheid gehad om deze traktaten na te tellenmaar wanneer wij den schrijver op zijn woord willen gelooven dan zou er gemiddeld om de drie jaren een traktaat //ge maakt eu gebrooken" ziju. Met de leering, die hij uit deze overweging trekt, stemmen wij dan ook gaarne in: //Daar ze tocli niet langer worden nagekomendan 't belangen of de gril medebrengt des sterksteu der contraeteerende par tijen was 't misschien maar beter 't te laaten aankomen op t povere Recht der Volkeren." Dit zal zijn: het regt der volken om hunne eigene zaken zoo in te rigten als 't hun goed dunkt. Ook de verklaring, die de schrijver van dit verschijnsel geeft, achten wij te juist om haar niet over te schrijven//De reeden van al dit gehaspel is klaar. Meestal besluiten de traktaaten gevoerde oorlogenwaarin 'er door- gaaDS eene lijdende partij iseene die verliezen geleden heeft, die afstanden moet doen. Deeze bekragtigt de verliezer bij die zoogenaamde plechtige traktaaten't ziju alle pacta vi et necessitate coacta (door geweld en uit nood gesloten verdragen). Hij zweert, in petto, op 'togenblik der teekeniuge van"'t traktaat, het zelve niet te zullen houden, zodra hij hoopen durft dit met succes te durven onderne men." Zoo komt dan ook onze schrijver tot het besluit dat voortdurende beroering en oorlog ons lotregeering loosheid ons erfdeel is. Hij erkent het vreeselijke zijner leer, doch hij voegt er een troost bij. //Deeze ontzettendedeeze beangstigende staat der waereld zegt hij was overlang reeds daar, zo niet het eene mes 't andere'k zal niet zeg gen de punt afbrak maar bij poosjes in de scheê hieldt. Ouder de groote mogendheeden van Europahoedanig er vier ziju hij schrijft in 1798 zouden ieder den weg der opperheerschappij wel uitwillenieder is geneegen den baas te speelenmaar zodra zet niet ééne van de vier de haaneveêr op, of ieder van de drie anderen begrijpende, dafc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1