ALRMAARSCHE COURANT ,\oa 4# Vijfenzestigste J aar gang. 186a. Zondag 25 Januarij. ^ilictccl Ocbcellc. - 10 spInjIIrdt. Politiek <$>ucrsigt. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per laar 3,40. enkele Nos. 7-Cents, iranco per post/4.—. Brieven franco aan de Ditgevers. tIEB. M'. COST ER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. DU li GEME ESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR verzoeken mits dezen de belanghebbenden, hunne UOAi- TKAISOEKJES of MOTA'# wegens leverantie m 1862 "odaau vóór of 31 Januarij e.k. intezenden aan den gemeente-architectopdat de afdoening der zaken geeue vertraging ondervinde. Burgemeester en Wethouders voornoemd- Alkmaar, A. MACLAINE PONT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Voldoende aan art. 203 3e lid der gemeentewet Brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat de eerste suppleto re begrootiug dezer gemeente over het dienstjaar 1862, op heden door hen aan den Gemeente raad is aangeboden en van deu 19 dezer tot en met den 2 February a.s., des morgens van 10 2 ure, ter Secreta rie dezer gemeente voor "ieder ter lezing zal liggen, en 111- middels, tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is Burqemeester en Wethouders voornoemd, 14 Jan. 1865. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SP AN J AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR maken bij deze bekend Dattengevolge der slooping van de Bergerpoortde PASSAGE door dezelve tot nadere aankondiging zal GE SLOTEN zijn. zoowel voor rijtuigen als voor voetgangers. Alsmede dat de door omheining afgesloten ruimte bij de werken aldaar, alleen voor deu aannemer en zijne weikheden, mitsgaders den opzigter en geenszins voor het publiek toe gankelijk is, en een ieder zicli zeiven alzoo de ongelukken, schaden en onaangenaamheden zal hebben te wijten die hij, door op deze ruimte zich te begeven zoude kunnen hcloopen. Alkmaar, Burqemeester en Wethouders voornoemd, den 16 Jan. 1862. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. NATIONALE MILITIE. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Gezien art. 26 der Wet op de Nationale Militie, dato 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), Brengen bij deze ter keunis van de belanghebbenden Dat het register der in het jaar 1862, alhier voor de Na tionale Militie ingeschreven personen, benevens de alphabe- tische naamlijst, ter inzage zullen liggen ter Secretarie dezer "emeente, van den 19 tot den 28 dezer maand, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure binnen wei keu tijd tegen gemakje registers bezwaren kunnen ingeleverd worden bijC den Heer Commissaris des Kouings in deze Provincie. Alsmede Dat ten aanzien van het inleveren dezer bezwarenby art. 99 der gemelde wet zijn gemaakt de volgende bepalingen: //De bezwaren worden bij Gedeputeerde Staten ingediend //door middel van een door de noodige bewijsstukken ge staafd verzoekschrift op ongezegeld papier, onderteekend „door hem die ze inbrengt. Deze brengt het verzoekschrift in tegen bewijs van ontvang, bij den Burgemeester zijner //woonplaatsdie het terstond aan Gedeputeerde Staten ^Ze"<' Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar. A. MACLAINE PONT. den 17 Jan. 1862. Ve Secretaris, SPANJAARDT. NATIONALE MILITIE. LOTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Voldoende aan art. 28, 2» lid. der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72). Brengen ter algemeeue kennis Dat de loting van de in 1862 alhier voor de Nationale Militie ingeschreven personen zal plaats hebben ten raadhuize dezer gemeente, op Maandag, den 9 Eebruarij aanstaande, 's voormiddags ten 9' ure. Burgemeester en 'Wethouders voornoemdgelasten de belanghebbende loteliugen daarbij tegenwoordig te zijn de redenen van vrijstelling die zij mogten hebbenaan den Militieraad optegeven en binnnen drie dagen na de loting hunne vrijstellingen ter secretarie alhier inteleveren. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, dcn\<è /an. 1863. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. //Ieder is bevoegd zich van de dienst bij het brandwezen //vrij te koopen, tegen betaling, ten behoeve der gemeente, «eener jaarlijksche contributie van drie gulden vóór en zes //na de loting." «Zij, die daarvan wenschen gebruik temaken, zijn verpligt //ten kantore van den Gemeenteontvanger te storten de ge- //uoernde som van 3 in de maand February en die van uf 6 in de maand April." //De storting sluit met uit de verpligüng, om de betrekking //van brandmeesteronderbrandmeester of kommandeur //daartoe benoemd wordende, waartenemen." Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar A. MACLAINE PON1. den 23 Jan. 1863. De Secretaris, SPANJAARDT. OPROEPING KIEZERSLIJSTEN. De VOORZITTER van den GEMEENTERAAD Ie ALK MAAR. Gezien art. 7, 2" lid, der wet van 4 Julij 1850 (Staats blad No. 37). ltuepl bij deze op al degenen die elders in de rijks belastingen zijn aangeslagen en verlangen dat die aanslag worde vermeld op de kiezerslijsten dezer gemeente voor den Gemeenteraad de Provinciale Staten en de Staten Generaal, zich daartoe aantemelden ter secretarie dezer gemeente vóór deu 15 Ee bruarjj e.k., voorzien van de aanslagbiljetten van de grond belasting over de dienst 1863, beuevens van de belasting op het personeel en het patent over de dienst 1862/63. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 23 Jan. 1863. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR herinneren by deze de lugezete. sa aan de naleving van de Wet van 26 Pentose Yle Jaar luidende ais volgt; Art. 1. Binnen de tien dagen na de afkondiging dezer Wet, zullen de eigenaars, pachters, gebruikers of anderen, hunne eigene gronden of die van aiictereu bebouwendeelk voor zou veel hem aangaatverpligt zijnom de boomen op die gronden staandevan rupsennesten te zuiveren ol te doen zuiverenop verbeurte vau ecue boete van ten minste drie en ten hoogste iien dagen dagloon welke straf bij hel later ingevoerde art. 471 Flo. 8 van het Stiufwetboek is gewijzigd). Art. 2. Zij zullen, op dezelfde straffen, gehouden zijn de rupsennesten en ringen, van de boomen, hagen of struiken afgenomen, aanstonds te verbranden, eu zulks op zoodanige plaatswaar dit zonder gevaar van brand aan bosscheu boomen of struiken of aan buizen of gebouwen kan geschieden. Art. 3. De Bestuurders der Departementen {thans gede puteerde Staten) zullen, binnen hetzelfde tijdstip, de boomen, welke zich op de ouverpaclite Nationale Domeinen bevinden, van rupsen doen zuiveren. Art. 4. De Agenten der gemeenten en hunne Adjuncten thans Burgemeesters en Wethouders) zullen, ieder iu de zyuen, verpligt zijn, op de uitvoering dezer Wet toe te zien; zij zijn verantwoordelijk voor het verzuimhetwelk ten dezen mogt worden ontdekt. Art. 5. De Commissarissen van het Uitvoerend bewind bij de Plaatselijke Regeringen thans de Burgemeesters) zijn verpligt, om, biunen het tweede tiental dagen na de afkon diging dezer Weteene schouwing te doen over alle met boomen, houtgewassen, hagen of struiken beplante gronden, ten einde zich te overtuigen, dat de wering der rupsennesten naar beliooren is volbragt, en om daarvan aan den Minister, wien liet aangaatrapport te doen. Art. 6. De wering der rupsennesten zal in de volgende jaren vóór den l»to Ventöse (2ü"Kn February) moeten ge schieden op straffe ais lnervoreu is Lepaald. Art. 7. Ingeval eeuige eigenaars of pachters tegen liet gezegde tijdstip hebben nagelaten zulks te doen, zullen de Agenten eu hunue Adjuncten {Burgemeesters en Wethouders) liet door arbenierster hunner keuzeten kosten tier nala- tigen laten verrigten. De op die eigenaars eu pachters in vorderbaar verklaarde staat,van kosten wordt aan hen, op vertoon der quitantiëu van de arbeiders, door den Vrederegter {liantonregier) afgegevenzonder dat de betaling daarvan van de boete ontheft. Art. 8. De tegenwoordige Wet zal, op deulsten Pluviose (22stea Januarij) vau elk jaar, op uitnoodiging van deu Com missaris van bet Uitvoerend Bewind {thans Burgemeester). door de zorg van de Agenten der Gemeenten {thans Bur gemeesters en Wethouders) worden afgekondigd. Burgemeester en Wethouders moeten bij deze gelegenheid, allen dien het aangaatouder het oog houdendat de ge- tydige zuivering der hun in eigendom toebehoorende of bij hen°in gebruik zijnde boomen, struiken en hagen, van de daarin aanwezige rupsennesten, zorg dragen, terwijl volgens art. 5 en 6 van bovengemelde Wetdoor de bevoegde Au toriteit tusschen den eersten en den tienden Febrnarij 1863 de vereischte schouwingen zullen gehouden worden, waarbij op de nalatigen de boete zal worden toegepast, die bij art. 4718 van het Wetboek van Strafregt gesteld is. Burgemeester en Wethouders hebben bereids van hunne zijde de voorloopige bevelen gegeven, om de boomen, staande op plaatsenwelke de Gemeente toebehoorendaarvan zoo spoedig doenlijk te bevrijdenen alzoo voor zoo veel het Bestuur aangaat, het publiek voor overlast en schade te hoeden. Burgemeester en Wethouders achten liet bij deze niet ondienstigom de ingezetenenalmede ter bevordering van het heilzaam doel van deze maatregelenonder het oog te brengen omzoo min noodigonschadelijke eu zich met rupsen voedende vogels op te vangen of te doodenmaar veel lieverzoo veel mogelijkop hunue gronden te ver storen de nesten van Eksters, Kraaijen en soortgelijk Roof- geoogeltewelke aan gewassenvruchten en groenten de grootste schade toebrengen. En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid voorwende, is deze afgekondigd en aangeplaktwaar zulks gewoou is te geschieden. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 22 Jan. 1863. A. MACLAINE PONT, De Secretaris, SPANJAARDT. VERGADERING van den RAAD der Gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 28 Januarij 1863, des middags ten 12 ure. Namens den Voorzitter van den Raad De Secretaris- SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR .spaken bij deze dc belanghebbenden opmerkzaam Dat bij art. 2 der gewijzigde verordening op het beheer en behandelen der braudblusehmiddelengearresteerd bij den Raad dezer gemeente deu 30 December 1858 en deu 22 Ja- jnmrij daaraanvolgende behoorlijk afgekondigdis bepaald: stelde verpiigtiug in onmiddelijk verband staat met eens ieders belang en dat zijner naburen; dat het alzoo hier geldt een wijze maatregel, waaraan het gezond verstand zich voor zeker met alle bereidwilligheid zal onderwerpen. Burgemeester en Wethouders gelooveu bij deze omstan digheid geene redenen vau aandrang meer nuodig te hebben, om van hunne ingezetenen te verwachten, dat zij voor eene De ofiiciëele stukken betreffende de Italiaansche zaken aan de Fransche Kamers medegedeeld bevatten niet onbe langrijke bijzonderheden omtrent Engelands bemoeijingen in de Romeinsebe kwestie. Er blijkt daaruitdat de Britsche Re gering niet alleen aan den Paus hare goede diensten heeft aan geboden voor 't geval dat deze eenmaal het oogenblik mogt gekomen achten om Rome te verlaten, maar ook dat zij aan de Eransche Regering als hare meening beeft te kennen ge geven dat het tijd was Rome te ontruimen. In haar ant woord schijnt deze Regering erkend te hebben, dat werkelijk het nationaliteitsbeginsel door de bezetting der Eeuwige Stad werd geschondendoch werd teveus beweerd, dat dit door de hoogere eischen der Europesche orde eu van den alge- meenen vrede werd gevorderdterwijl tevens werd opge merkt dat er landen gevonden werdenwaar het lijden der bevolking niet minder groot wasen in nog ruimer mate de deeruis der Christelijke mogendheden verdiende. Dit zou voor Engeland een duidelijke toespeling zijn geweest op den toestand der Christen-bevolking in Turkijedie zich tot nog toe minder in de belangstelling van Albion mogt ver heugen. Men beweert zelfsdat deze opmerking der Eran sche Regering vau invloed zon geweest zijn op Engelands veel gewijzigde houding in liet Oostersche vraagstuk. Zeker is het, dat de Bntsohe Regering niet meer uitsluitend haar heil zoekt in de instandhouding van het Turksche Rijk. Of schoon geenszins den val daarvan willende verhaasten schijnt liet te begrijpen, dat die val eenmaal zal moeten plaats hebbendat althans de Turzsche overheersohiug iu Europa steeds tot beperkter omtrek zal teruggedrongen wor den om misschien eenmaal voor goed den Hellespont over te gaan. Zoo kon het niet kwaad zijnvoor een goede verstandhouding te zorgen met hen, die welligt geroepen zullen worden om de verlaten plaats geheel of gedeeltelijk in te nemen. Na de verdrijving van Koning Otlo steunt Engeland dan ook blijkbaar de Grieksche zaak. en zou zelfs bereid ziju den nieuw te vestigen staat immers als er een Koning den troon beklimt tegen wien het geene over wegende bezwaren heeft door den afstand der Jonische eilanden uitbreiding en meerdere vastheid te geven. Ook in Italië was de Engelsehe invloed toenemende, naar mate de Eransche afnam. Het tegenwoordige Ministerie te Turijn schijnt aaii den Franschen gezant te hebben mede gedeeld dat er geen nieuwe voorslagen aan zijne Regering konden gedaan worden omtrent het Romeinsche vraagstuk, nadat zij geweigerd had te onderhanden op den grondslag //Rome behoort aan de Italianen." Inmiddels wenscht het gaarne met Frankrijk in goede verstandhouding te blijven doch zich voor te behouden de onderhandelingen weder aan te kuoopen, zoodra het zulks geraden en nuttig zou oordeelen. Bemerkte Frankrijkdat liet te Turijn grond verloor, het zocht dien te Rome te herwinnen. Daarom wendde de //dubbeltronie Janus" der Tuilerien zijn gefronsd gelaat naar Fidor Emmanuel, en liet Pius IX zijn vriendelijk^, aanschouwen. De Fransche Monarch was we zoon der Kerk. Maar ook tegenover Engeland* zijne tegenwoordigheid te Rome een nieuwe gr dediging worden gezocht, en die werd gevo-'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1