ALKMAARSCHE COURANT N°. 8. V ij fen z est igste J aar get ng. 1803. Zondag 22 Fchruarij. 0fTtciccl (öcbccltc. politiek C^ucvzigt- B&lcficÜjkschc Ücrigtcn. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar /'3.40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post ƒ4, Brieven franco aan de Uitgevers. HERM*. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. B j deze Courant belio>rt een Bijblad NATIONALE MILITIE. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien art. 1 2° lid der wet. op de Nationale Mditie van 19 Augustus 1861 Staatsblad n°. 72) houdende //De militie wordt zooveel mogelijk uit vrijwilligers zamengesteld." Gelei op de artikelen 11 18, 13 en 14 der opienoemde wet, alsmede op art. 9 van het Koninklijk besluit van 17 December 1861 (Staatsblad u°. 127), waarbij de wijze van indiensttreding wordt, geregeld Brengen bij deze ter keunis van de belanghebbenden de navolgende bij opgenoemde wet gemaakte bepalingenlui dende als volgt Om vrijwillig r bij de militie te zijn, moet men ongehuwd of kinderloos weduwnaar en ingezeten wezen voorts ligcha- inehjk voor de dienst geschiktten minste 1.56 el lang op den 1 January van het jaar der optreding als vrijwilliger het 2Ue jaar ingetreden en het 35e jaar niet volbragt hebben (mitsdien de geboorneu van 1828—1813 tot. op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen teu aanzien der militie voldaan en een goed zedelijk gedrag hebben geleid. Rijdie voor de militie is ingeschreven wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de gemeente, in welke hi) ingeschreven is, tenzij hij geene verpligtingen ten aanzien van de militie meer te vervullen liebbe. Hijdie hij de zeemagtbij het leger hier te lande of bij het krijgsvolk in 's Rijks overzeesche bezittingen heelt gediend, wordt niet als vrijwilliger bij de militie toegelaten, tenzij hij bij het verlaten van de dienst,, behalve een bewijs van ontslag van den bevelhebberonder wien hij laatstelijk heeft gediendeen getuigschrift hebbe ontvangen inhoudende dat hij zich gedurende zijn diensttijd goed heeft, gedragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, lot dat zijn veertigste jaar volbragt is, als vrijwilliger bij de militie worden toegelaten. liurgemeester en Wethouders voornoemd hebben de voor deden voor deze vrijwillige dienstneming bepaald op 50, en noodigen de belanghebbenden uit zichter bekoming van verdere inlichtingen, te vervoegen ter secretarie dezer gemeente, op alle gewone werkdagen, van des voormid- dags 9 tot des namiddags 2 ure. gedurende welken tijd de aanbieding van vrijwilligers tevens kan geschieden. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar. A. MACLAINE PONT. den 5 Feb 1803. De Secretaris, SPANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, van wege ZExe. den Minister van Binnenlaudsclfe Zaken uitu-enoodigd vestigen bij deze de aandacht der belangheb- ben op het uitgegeven programma der Nationale Tentoon stelling van metalen en daaruit vervaardigde voorwerpen die van wege de vereeniging ter bevordering van fabriek- en handwerknijverheid in Nederland, in Augustus a.s. te's Gra venhage zal gehouden worden. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 14 Feb. 1863. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT POLITIE. Op 21 Februarij j.l., op de publieke straat te Alkmaar gevonden een Zilveren horoloqiexleutel,- de daarop regtheb- bende kan dezelve gratis terug bekomen aan het Commis sariaat, van politie aldaar. De jaarlijksehe redevoeringen in liet Wetgevend Ligchaam te Parijs zijn alleen belangrijk om de clericale en de republi- keiusche woordvoerders, de eenige leden, die blijken geven van zelfstandigheid tegenover de Regering, de overige leden zijn te zeer met hart, en ziel verknocht verkocht,, vol gens sommigen aan de Napoleontische politiek, dan dat hunne zwakke pogingen om daarin het monopolie van alle wijsheid té doen waarderen een ander gevoel dan walging zou kunnen verwekken. Merkwaardiger zijn de Ministers redenaars, die, waardig het hoofd biedende aan eiken aan val zich nu eens bedienen van het, schild van het, libera lisme, dan weder de banier der //hongere beginselen" ver heffen waarvoor allesook het liberalismemoet. wijken en, met onnavolgbare vlugheid telkens van standpunt en beginselen veranderende, de, tegenstanders van de meest uit, een loopende rigtingeu met verwonderlijke kalmte en gelijkmatigheid tegen treden. Daar komen zij in het strijd perk hun gelaat heeft een uitdrukking van welwillend me delijden met den onbezonnen dwaasdie hun durft, weder- jtsande glimlach der overwinning zweeft hun reeds om de lippen. Ouder luid wapengedruisch stappen zij rustig voort, en klieven op oogverblindende wijze met de meest verschil lende wapenen de lucht,, 't Zijn zelven slechts Ilichtgestal ten. Neen hoe gezond en welgedaan zij er ook mogen uitzien, dat, zijn geen mannen van vleesch en been Zie, daar heft. Kolb-Bernard zijn reuZenkiiods. De statftskain- pioen deukt zelfs aan geen verdediging; hij ontvangt glim- meerdere vrijheid had geopend? Nergens antwoord, nergens opheldering: de raadselachtige waarschuwing blijft in al hare geheimzinnigheid staan en vervult, daardoor nog te meer elk harte met doodsche schrik. Zelfs een vraag inliet Wet gevend Ligchaam kan tot geen verklaring Jeiden. 't Is een wetsvei'klaring van dg» Itoniteur wordt er geantwoord en dat ka u hier geen onderwerp van behandeling uil maken. iagchend den slag. die hem den schedel zal verpletteren. Opmerking verdient het, dat de waarschuwing verselieen, Maar. neen, hel, vreesehjk wapen vindt geen weerstand, 't klieft slechts ijle lucht. Daar staat, de blinkende olüci- eele kampvechter, steeds zijn flikkerend wapen u in de oogen doende schittereneven kalm en ongedeerd als te voren. De aanvaller, meegesleept, door de kracht van den slag die geen doel heeft getroffen, wankelt, eu voelt zich den moed ontzinken tegenover zulk een tegenstander. Keiler snelt in woeste woede toe met zijn kort Romeinsch zwaard, en dreigt den kampvechter te doorboren. Maar van de andere zijde is Jules Panre toegetreden, en de be hendige. met juistheid loetrebraet.e stouten van zijn vlijmend scherp staal treffeua.lle kwetsbar - plaatsen; doch het nevel beeld der Napoleontische politiek gedraagt zich alsof de strijd hem niet. aangaat, Van tegenovergestelde zijden aan vallende ontmoeten de wapenen der beide hespringers elkan der, waar zij den kampioen den doodsteek dachten toe te brengen; zoo slaan de heide vijanden elkanders wapen stomp, en vermoeijëu vruchteloos hunne krachten. Bemerkende dat de luchtgestalte ontrefbaar is voor hunne slagen, staken zij lusteloos den uutteloozen kamp. En of nu al 0/livier den kampioen het valsche schild der vrijheidsmin ontrukt en toont dat het slechts bordpapier en klatergoud is, 't is alles vergeefsche moeite; de verschijning is onkwetsbaar, omdat zii geen weerstand biedt. Telken male waant de verbaasde toeschouwer den kampioen doodehjk getroffen. Inj heeft, de slagen met'juist heid en kracht zien toebren gen eu meent den kampvechtfte zullen zien nederstor- ten doch even goed zou men de lucht kunnen kwetsen eu het. water wonden als zulk een tegenstander Zie, daar staat luj met denzelfden zegevierenden glimlach. Nu zijne aanval lers eindelijk aflaten van den doeiloozpii strijd, verheft hij luide zijne stem, en verkondigt de vastheid van zijnen arm en juist toen er een zeer vrije, taal luide iu het. Wetgevend Lig chaam weerklonk. E^ werd gezegd dat het Eransche bloed met ligtziuiiig in avontuurlijke togien moest, opgeofferd wor den. eu met de geheele Mexicaausche expeditie werd de be ruchte leeniug van den bankier Jecker iu verband gebragt eu platweg een //schurftige zaak" genoemd. Z dke woorden moesten niet te luid iu de bladen worden roudgekraaid 't zou de zoete rust van 't Eransche volk kunnen verstoren. Toen de Keizer het adres van hel Wetgevend Ligchaam ontving, verklaarde hij zich te verheugen over de eenstem migheid waarmee het was aangenomen. Erankrijk moet innen 's lands riistig en krachtig wezen voegde hij er Inj om altijd iu staat te zijn een wettigen invloed uit te oefenen tot bevordering van regtvaardigheid en vooruitgang, welker zegepraal maar al te zeer in de waagschaal wordt gesteld door de overdrijving, waaraan de uiterste partijen zieh steeds schuldig maken. Ziedaar weer slof lot, bespre king. Waarop heeft de Keizer met deze woorden gedoeld? vraagt, men elkander af. Is het, maar een algemeeue uitdruk king, die geene bijzondere beteekeuis heeft? Of ligt. er een toespeling op Polen of Amerika in opgesloten Wie lust heeft, moge zich vermaken met, naar de oplossing te zoeken. Wij-willen alleen vermelden, dat de Siècle Frankrijk krachtig aanspoort om ten gunste van Polen tusschen heide t.e komen. Er is echter niet de minste waarschijnlijkheid, dat, Erankrijk aan dezen raad gehoor zal geven. Inmiddels is de opstand iu Puien nog volstrekt niet bedwongenmaar schijnt, hij zich verder uit te breiden. Doch ook dit kan slechts leiden tot langer en bloediger worsteling; want Polen kan onmogelijk de overmagt van Rusland weerstand bieden, tenzij de opstand in Rusland zelf weerklank vond, voegen sommigen er hij. Men beweertdat de opstandelingen zich met, deze de kracht zijner spieren met. zooveel overtuiging en zooveel hoop zouden vletjen; doch weinig grond schijnt, tot nog toe stoutheid, dat, men toch wederom een man van vleesch en been voor zich waant te zien, en haast zou willen betwijfe len of werkelijk de slagen der aanvallers wel juist en krach tig geweest zijn; de kampvechter zwaait nu zijn schitterend wapen, en zegt dat hij zijn tegenstanders heeft verlamd dat is waar en overwonnen; hij is echter edelmoedig, en voor de verwezenlijking daarvan te bestaan ook al spoort Fictor llugo de Russen aan om een voorbeeld te nemen aan de Polen. Veel beweging verwekte het. gerucht van een verbond tusschen Rusland en Pruissen tot. medewerking in het dempen van eiken opstand in hunne wederzijdsche Poolsche provia- wil hen niet verpletteren. Zoo is hij zelf de regter. die I ciën. De dienst, die Pruissen krachtens dit verbond hij den den palm der overwinning uitreikt, en hij eindigt met een tegenwoordige» opstand van Rusland bewijst,, zou bestaan loflied op eigen victorie. ia het iu bewaring nemen v. n in gevaar verkeereude Russi- Waarlijk, de Minister-redenaar stoort zieh aan geen enkelen 1 sehe kassen en het verleeueu van een vrij toevlugtsoord en vrijen aanval, geen enkeleonwederlegbare beschuldiging; hij bepaalt I overgang mei wapenen en al op Pruissisch grondgebied aan er zich gewoonlijk lij, met hooge minachting de nietigheid de Russische troepen. Zeer zeker geniet d-ze toenadering van zulke beuzeiingen te verkondigen, in bolle klanken eu jiot Rusland niet, den bijval der liberalen in Pruissen; eu er brommende volzinnen den lof des Keizers uit te bazuinen t wordt cao ook r eds gemeld dat de leden der linkerzijde eu de anderen onbevoegd te verklaren om daarin eeuig mzigt van het Huis der Afgevaardigden onderling overeen zijn ge- te hebben, wat hern, den priester, alleen geschonken is. Bij komen, om alle gcldeu te weigeren voor militaire maatregelen de snelle verandering van standpunt en dp aaneenschakeling tol dit doel ot tot, mogelijke verdere diensten aan Rusland, der meest strijdige beginselen gelijkt hij de» acrobaat die door zijn vreeselijke toereu de toeschouwers doet duizelen na den laatsten zwaarsten toer treedt hij rustig en ghmlag- ehend naar voren, en toont dat hij niet. alleen ongedeerd, maar ook volstrekt niet duizelig is; dat dit alles, wat. u zenuwachtig maakt door het aanschouwen alleen, voor hem kinderw rk is; zijn glimlach is spottend en zegevierend heide Eu wanneer de Minister- edeuaar met een innemende hui ging zich uit bet strijdperk verwijdert, ontbreekt, liet niet aan bazuingeschal en hanclgek'ap. De vijf liberale leden van het Wetgevend Ligchaam hadden een amendement voorgesteld op het ontwerp-adres van den Keizer, tot afkeuring van den logt naar Mexico. Jules, Fa "re verdedigde, de Minister BUloull bestreed dit amendement. Het werd natuurlijk bij ITALIË. De minister van financien Minghetti verlangt magtieing tot het. sluiten eeuer leening van 700 millioen lires, te rea liseren in haar geheel of bij gedeelten, naar mate der be hoefte. Door liet invoeren van bezuinigingen en nieuwe of verhoogde belastingen, denkt hij het financieel eveuwigt in 4 jaren te herstellen. I» de te Napels door den Afgevaardigde Ricciardi belegde volksvergadering zijn als oorzaken der rooverijen op: egeven: de stemming met, 245 tegen 5 stemmen verworpen Een pro- de verandering der regeringde bezett ng van Rome door vineiaal blad maakt er de opmerking bij: .dit is tevens na de Frausebeude misslagen van het bewind te Turijn, dat «moe» de verhouding van de waarde der redevoering van de Napolitanen. die trouw zyn als honden, als honden be- den heer Billault tot die van den h-er Jules Farm." handelt; de desorganisatie der eigendommen, gepaard met De redevoeringen in den Senaat en het Wetgevend Li- de hevigste tamili t w1Sten: de afzondering der bewoners van chaam - beraadslagingen zijn 't niet - hebben dan ook de zuidelijke provinciën; de algemeeue ellende; het gemis met het. minste belang, wanneer men op de uit komst der j van wegen en middelen van gemeenschap. De vergadering stemmingen let Zij zijn alleen daarom merkwaardig, omdat '°'- "eR" besluit, gekomen. deze vergaderingen de eenige plaatsen zijn in geheel Frank rijk waar een vrij en onafhankelijk woord kan "esproken worden. De dagbladpers werd na de beide laatste Keizerlijke vrijheidspredikincen al zeer viecmd verrast door een ernstig woord in den Monileurwaarbij zij herinnerd werd aan de wettelijke bepalingen omtrent, het mededeelen der beraa Isla- gingen. en aangemaand tot de meeste omzigtigheid. ten einde zieh niet aan rcgterltjke vervolgingen bloot te stellen. Waar om juist nu die waarschuwing, die herinnering ain wetsbe palingen waarvan men hopen mogt dat zij met de meeste vrijgevigheid zouden worden toegepast, nu de Keizer zelf het uilzigt i\j 't dan ook een ver verwijderd uitzigt op Tijdens het. karueval is te Turijn, op een der pleinen, eene monster-tombola getrokken, ten voordeele van de slagt,offers der rooverijen. De Koning hal daarvoor een paard gegeven en de prinsen aanzienlijke geschenken. Garibaldi heeft een brief geschreven aan de Poolsche emi granten waarin hij zijne hoop te kennen geeft, dat Italië, waarvoor de Polen hun bloed gestort, hebben, zich het lot van het verdrukte land zal aantrekken. (MliTIAKIJH. ..-"""„1 De regering heeft, de Landdag van Gallicie totdeö'2 aerdasgd, om de debatten aftesujjden over V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1