ALKMAARSCHE COURANT Vijfenzestigste J aargang. 1863. Zondag 1 Maart. Bij deze Courant bekoort een Bijblad. 0{ficiccl Webccllc. Het herstellen en grootendeels vernieuwen van het steenen ondergedeelte van den Dorps toren te Callantsoog. AANBESTEDING VAN REMONTPA\RDEN. vOocvziyt- t teu Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs [ter jaar f 3.40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4, Brieven franco aan de Uitgevers. KERM". COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure; ingezonden berigten een dag- vroeger. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. A,% \K *»T !H Mi. Op Donderdag, den 12 Maart 1863, des namiddags ten half drie ure, zal. ouder nadere goedkeu ing, aan het lokaal van het Provinciaal bestuur te Haarlem, namens en voor rekening van het Gemeentebestuur van Callantsoogworden overgegaan tot de aanbesteding van: De aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod, ingevolge art. 11 van het bestek. Het bestek is tegen betaling van Hen cents per exemplaar te verkrijgen aan het lokaal van het Provinciaal bestuur voornoemd, aan het bureau voor buitenlaudsche paspoorten op den Dam te Amsterdam en aan de gemeente-secretarie te Callantsoog. Nadere inlichtingen ziju te bekomen bij den Burgemeester van Callantsoog, en bij den ontwerper van het bestek, den Heer F. J. Krieger, opzigter'van den Waterstaat te Alkmaar. De aanwijzing in loco zal geschieden op Zaturdag vóór de besteding. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en VV ETHOUDERS van ALKMAAR, ontvaugen hebbende de navolgende circulaire: 's Gravenhage, den 6 February 1863. Naar aanleiding eeuer bij mij ontvangen missive van mijuen ambtgenoot van Oorlog, heb ik de eer ter Uwer keunisse te brengen dat op Maandag den 16 .Vlaart aanstaande, des mid dags ten 12 ure, zal worden overgegaan tot de publieke aan besteding der leverancie van 250 remontpaarden, en wel door de Hoofd-administratie van het 1® reg'. Dragonders te Deventer van 30 paarden. a 2e Haarlem 50 u u 3" 's Hage 60 n. s 4* v n n Zutphen 35 n n 5e v n Venlo r 35 ff reg'. Veldartillerie te Utrecht 10 a Rijdende Artill. te Arnhem 30 De aanbesteding zal niet bij loten of partijen geschieden maar voor het getal paarden in eens, zoo als boven is op gegeven. Voorts is bepaald dat de helft van de te leveren paarden, vóór of op den l5ten Mei aanstaandeden ouderdom van 48 maanden zullen moeten hebben bereikt; (wordende het even wel aau den aannemer vergunddaaronder 5 en bjarige paarden te begrijpen) terwijl voor de wederhelft paarden tus schen de 60 en 72 maanden zullen moeten worden geleverd. Ik verzoek U, op de na.r Uw oordeel geschiktste wijze, doch kosteloos voor hel Rijk. de noodige openbaarheid aan het vorenstaande te gevenopdat de commissieu van land bouw en de inlandsche paardenfokkers en kooplieden daarvan in tijds kunnen kennis dragen en alzoo in de gelegenheid kunnen worden gesteld naar de leverancien mede te dingen. In de voorwaarden van aanbesteding is wederom de bepaling opgenomendat een derde gedeelte der te leveren paarden van inlandschen oorsprong zal moeten zijn. De voorwaarden dier aanbesteding zullen van den 4 dezer voor de gegadigden ter lezing liggen in de bureaux van de kwartiermeesters der korpsen en bij bet, Departement van Oorlog te 's Gravenhage. Ten slotte heb ik de eer U te verzoeken de bedoelde voorwaarden door gemeld Departement, U toegezondenter visie van het publiek te willen doen leggeu in het lokaal der provinciale griffie. Ve Minister van Binnenlandsche Zaken. Namens den .Minister, De Secretaris Generaal, (was geteekend) J SCIIRöDER. Brengen dezelve ter kennis vau de belanghebbenden. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 26 Feb. 1863. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. DIRECTE GEMEENTEBELASTING. KOHIEREN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter algemeeue kennis Dat het suppletoir der gemeentelijke directe belasting dienst 1862 op den 18 Februarij j.1.. door Gedeputeerde Staten vau Noord-Holland is goedgekeurd en op heden aau den Gemeenteontvanger ter invordering is uitgereikt. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, den. 26 Feb. 1863. A. MACLAINE PONT. l)e Secretaris SPANJAARDT, NATIONALE MILITIE. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMA AR; Voldoende aan art. 87 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad n°. 72). Brengen ter algemeeue kennis Dat de militieraad in hel 3® distriet van Noord-Holland dit jaar te Hoorn zijne zittingen zal houden en op Maandag, den 9 Maart aanstaandedes voormiddags ten lij- ure, zal onderzoeken de reclames ingediend door de lotellugen voor de militie dezer gemeente, llgtiug 1863. Burgemeester eu Wethouders voornoemd herinneren de belaugheb' eude lotellugen aau de bepalingen vermeld sub 1 eu 2 vau art. 88 der opgeuoemde wetluidende Voor den militieraad moet verschijnen: 1°. de vrijwilliger voor de militie, 2". de loteliug die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid, of gebreken, of gemis van de gevorderde lengte, Burgemeester en. Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 25 .Feb. 1863. De Secretaris. SPANJAARDT. KENNISGEVING. PATENTEN. BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter keunis der belanghebbenden Dat de patenten, aangevraagd bij den rijksontvanger al hier in de maanden November, December eu January j.L ter secretarie dezer gemeente kunnen worden afgehaald, van Maandag den 2 en tot Zaturdag 14 Maart, e.k., 's morgens van 10 2 ure, tegen overgifte van het hij de beschrijving afgegeven repu. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 26 Feb. 1862. De Secretaris, SPANJAARDT. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR breiigt, ten gevolge van art. 1 der wet vau 22 Mei 1845 {Staatsblad N°. 22), bij deze ter keuuis van de ingezetenen der gemeente, dat het voljaarsch en het zesmaandseh kohier der belasting op het personeel n°. 5 eu 6dienst 18Jj, beide op den 20 Februarij 1863door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen biuueu deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten die daarbij belaug heeftwordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingen», welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voorn., den 26 Feb. 1863. A. MACLAINE PONT. De Poolsehe opstand is ongetwijfeld tegenwoordig de be langrijkste gebeurtenis in de geschiedenis der volken en houdt dau ooK Injua uitsluitend de aandacht bezig. De be rigten omtrent de uitbreiding van den opstandomtrent de magt, der opstandelingende verschillende gevechten met de Russische troepen eu den uilslag daarvan ziju schuarsch en onvolledig, eu bovenal partijdig en niet te vertrouwen. De verklaringdoor Graaf Russell m het Engelsche Hoogerbuis omtrent de oorzaken van den opstand gegevenschijnt door de bekende feiten bevestigden daarom het meest, aannemelijk te zijn. Vooreerst wees de Minister op de voortdurende spanningwaarin do Poolsehe bevolking ge durende de laatste jaren heelt verkeerd, de demoustratiëu in de kerken, waardoor uieinaud zich over een eindelijke uitbarsting kon verwonderen. Hij verdeelt daarop de Polen in drie klassen, de Grooteu des lauds, de middelklassen en de boereu. De eersten hebben zich vereenigd tot liet, indie nen vati een adres aan den Keizer, waarin zij om een con- stitutioneeleu regeringsvorm verzochten. De ongunstige uit slag dezer poging is bekend. Men zal zich herinneren hoe zelts het mdieueu van het adres als een oproerige daad werd geacht, en de aanbieder van het stuk aau de Regertug, Graaf Zamoyski, met ballingschap werd gestraft. W ij, die er behagen in scheppen de toestanden bij de verschillende vol ken in verschillende eeuwen te vergelijken die in de geschie denis de ontwikkeling zien van het geheeie menscheüjk ge slacht en toch weder in hoofdzaak meenen dat er niets nieuws is ouder de zon wij dachten bij het adres der Poolsehe Groot en aan het smeekschrift der Edelen in de geschiedenis vau ons eigeu vaderlaud. De landelijke bevolking schijnt het minst ontevreden, door de Regering het meest gespaard, en nu ook den opstand het minst, geuegen te zijn. De middelklassen waren echter reeds ovettuigd, dat er van Ruslaud geen verbetering te wachten was: vragen, verzoeken, smeken zou hier niet baten; men moest zich zeil regt weten te verschaffen. Zoo vormden zich geheime genootschappenwaarin het plan tot den opstand werd be raamd en wie zal zich verwonderendat in de verbittering over het geleden onregt, en de herhaalde teleurstellingen plannen eu beginselen werden aangenomen, die een Eogelsch Minister en velen met hem «buitensporig" noemen Wien zal het bevreemden, dat de laatste nachtelijke ligting van rekruten, die alleen de stedelijke bevolking trof. den opstand eeusklaps deed uitbreken? O, het is zeer gemakkelijk, ouder een sigaar eu een glas wijn over het onverstand der ongelukkige Polen te sprekenhun te verwijtendat zij buitensporige eiscben doen dat zij geen blijken geven van die bezadigdheid, die ons Hollandsch hart zoo goed doet, dat zij waarlijk meer vertrouwen moesten stellen in de //edele en welwillende gezindheid van den Keizer,dat er met hen ook niets te beginnen is, dat het een oproerig volk isen zij zelfs met, de beste regering niet tevreden zouden zijndat er werkelijk veel eigenbelang onder al die vaderlandsliefde loopt, dat met alles goud is wat er blinkt, dat er kaf ouder liet koren schuilt, en men niet moet gelooven dat al die Polen edele bedoelingen hebben en zich voor hun vaderlaud willen opofferen. Het is nog veel gemakkelijker, een iieel deftig gezigt te zetten en met veel geleerdheid te verklaren, dat het Europeesch evenwigt de vervulling van den wensch der Polen, de herstelling van hun onafhankelijk Kouiuknjk, niet toelaat, dat dit waarlijk voor Europa een groote ramp zou zijn. Wij wilieu met ontkeuuen. dat dit van veel bezadigdheid eu groote wijsheid getuigt. Maar, o zeer bezadigde eu zeer wijze mannen! stelt u eens voor dat gij zeiven Polen waart; dat op zekeren nacht Russische soldaten in uwe huizen drongenen zonder zich aau eer.igeu reaelaan eenige orde te storen, zonder de minste billijkheid in acht. te nemen, zonder zelfs tot dekking van het onregt het schild der wet tigheid te gebruiken, uwe zonen opligten en in het soldaten pak stakenom op donderde uren afstands aan den Amur het Russische Rijk te helpen uitbreiden ten koste der Chi nezen, of de onafhankelijkheid der bergbewoners in den Kau- kasus le belagen steeds ten behoeve van de vreemde over- heerscbiug die u verdrukt wat zoudt gij zeggen? Neder landers herinnert u de gardes d'honneur, eu schaamt u eens een enkelen maal over uwe bezadigdheid. Immers Polen is door zijne hebzuchtige naburen veroverd en verdeeld. Ja maar antwoordt een beoefenaar der ge schiedenis dat lot hebben zij zich zeiven door hunne bin nenlandsche twisten eu partijschappen op den hals gehaald; herinner u den Poolscheu lamidag. 't Is immers een spreek woord geworden. Zij hebben zeiven de vijanden binnen ge haald. O Mijn geschiedkundige vriendzeer verstandige kleinzoon van een Prinsman of een Patriot wat was uw grootvader? hoe zijn de Erauschen in ons land gekomen? Het grootste onderscheid is, dat Polen nu ongeveer sedert drie vierden eener eeuw veroverd en verdeeld isen het is merkwaardig, met hoeveel zelfvertrouwen men zich op dit aantal jaren beroept, om daardoor de regtmatigheid van het bezit te bewijzen. Door de vrienden van Oostenrijkbij voorbeeldwordt de oekeude eerste verdeeling van Polen in 1772 met de kalmte van een onbezwaard geweten in her innering gebragt. Ofschoon de zoon van den «Grooten Keur- voisl" van Brandenburg zich in 1701 de Koningskroon op het hoofd had gezel, bleef Pruissen een kleine staat, niet geroe pen om op te treden onder de eerste Mogendheden van Europa. Lang hadden Ruslaud en Oostenrijk den nieuwen mededinger in de beheersclnug van Oostelijk Europa geweerd. Doch weldra was er gelegenheid om een jeugdige Keizersdochter te berooveu. Fredenk LI ontnam aau Maria Theresia Silezië. Daardoor werd het duidelijk, dat de nieuwe Staat voornemens was zich te doeii gelden. Men beproefde hem tot zjjn vroe gere nietigheid terug te brengen. Pruissen moest de vuur proef doorstaan van een zevenjarigen oorlog tegen Rusland, OostenrijkZwedeu en geheel Duitschlaud. Bij den vrede te Hubertsburg, waarvan Pruissen in dit jaar het eeuwfeest viert, trad het roemrijk uit den strijd. Het had getoond, volkom n bij magte te zijn om zich op de ingenomen plaats le handhaven. Da vroegere vijanden werden spoedig goede vrienden. Men nam den indringerdien men toch niet weren kou in het gild op. Zes jaren na den vrede bezocht de zoon der beroofde Maria Theresia den roover in het ge roofde landschap. Frederik LL beantwoordde beleefdelijk dit vriendschappelijk bezoekzijn broeder ging eenige maanden te Petersburg doorbrengeneu weldra bleek de uitkomst, dezer vorstelijke visitesRuslaud Oostenrijk eu Pruissen ontnamen Polen een derde vau zijn grondgebied en verdeel den dit ouder elkander. Zij herhaalden dezen maatregel binnen deu tijd van deraeu jaren nog twee maleneu toen was natuurlijk bet Koninkrijk Polen op. De vriendijn^®" teurijk loochenen deze feiten met. maar be\^ren*#U tenriik toch in deze zaak volslrekt niet n/t Rfstaii Pruissen op eéue lijn jresteld moet. worden, rijk heeft niet deu eersten stoot gegeven Én men weet wel dat Maria Theresia zetkèL-"^1"1*'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1