ALKMAARSCHE COURANT N°. 10. Vijfenzestigste Jaargang 1803. i - 5? Zond a 8 Maart. «ftSBctecl CSc&ccUc. 5e Kr!110!., in 'floltticfc ©uersigt^ Deze Couraut wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentussclien 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. DERM". COSTEll ZOON. DEPARTEMENT van marine. W li ST BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden. bestek Dat ter secretarie dezer gemeente ter inza0e hgt- en voorwaarden, waarnaar te 's Gravenlnage op 1 Ap 1863 dóór het Departement van Marine zal worden SP AN J AARDT, "KENNISGEVING. PATENTEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis der belanghebbenden. Dat de patenten, aangevraagd bij den rijksontvanger a bier in de maanden November. December Januari, pi. secretarie dezer gemeente kunnen worden afSe,haald. Maanda°' den 2 en tot Zaterdag 14 Maart e k., s m°rDen. van 10—2 ure, tegen overgifte van het bij de beschrijving algegeven rep». Bur„meesier en Wethouders voornoemd, 'J MATTuXTNE PONT. De Advertentiën kosten van 1-5 regels J 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 3a Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. Alkmaar, den 20 Feb. 1S62. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. KENNISGEVING. AANBESTEDING VAN REMONTPAARDEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR -ontvangen hebbende de navolgende circulaire: 's Gravenhage, den 0 February 1S0.S. Naar aanleidyig eener b.j mij ontvangen missive van mijnen ambtgenoot van Oorlog, heb ik de eer ter Uwer keumsse e brengen dat op Maandag den 16 Maart aanstaande des rfud- darten 12 ure, zal worden overgegaan tot, de publieke aai, besteding der leveraneie van 250 remoutpaarden, en wel doo de Ilüofd-administratieor\ .„j.,. van liet 1- reg'. Dragonders te Deventer van 30 paarden 9e n Haarlem 4» Zutphen 3o re"'. Veldartillerie te Utrecht IV Rijdende Artill. te Arnhem 3U De aanbesteding zal niet bij loten of partijen geschieden maar voor het getal paarden in eens, zoo als boven op Voort's is bepaald dat de helft, van de te leveren paarden vóór of op den Ist™ Mei aanstaande, den ouderdom van 8 maanden zullen moeten hebben bereikt; (wordende het e eu- wel aan den aannemer vergund, daaronder 5 en «jarige oaarden te begrijpen) terwijl voor de wederhelft paarden tus sclien de 60 en 72 maanden zullen moeten worden geleverd. Ik verzoek U, op de naar Uw oordeel geschiktste wijze., doch kosteloos voor het Rijkde noodige openbaarheid aan het vorenstaande te geven, opdai de commission van and- bouw en de inlandsche paardenfokkers en kooplieden daarvan in tijds kunnen kennis dragen en alzoo in de gelegenheid kunnen worden gesteld naar de leveraueien mede te dingem lu de voorwaarden van aanbesteding is wederom de bepalms opgenomendat een derde gedeelte der te leveren paarden van inlandsehen oqrsprong zal moeten zijn. De voorwaarden dier aanbesteding zullen van den 4 dezer voor de gegadigden ter lezing liegen in de bureaux van de kwartiermeesters dei- korpsen en 'bij het Departement, van Oorlog te 's Gravenhage. Ten slotte' heb ik de eer U te verzoeken de bedoelde voorwaarden door gemeld Departement U toegezonden ter visie van het publiek te willen doen leggen m het lokaal der provinciale griffie. De Minister van Binnenlandse/te Aaien. Namens den Minister, l)e Secretaris Generaal. (teas geteekend) J. SCHRoDER. Brengen dezelve ter kennis van de belanghebbenden. Alkmaar, ^gem^er™ pont'" dm26 /Vu.1863. WLOM****T SPANJAARDT. Pe opstand in Polen wekt zoo zeor de algemeene aandacht en ook de algemeene belangstelling, dat alle andere meer of j min belangrijke kwestiën in de geheele met, politieke geschil-1 len en kwesliën zoo rijk gezegende beschaafde wereld daar door op den achtergrond geraken Niet, alleen do Kabinet ten der Regeringenmaar ook de Vertegenwoordigers der volken en vooral de volken zelveu spreken over Polen en zoo dikwijls van Polen wordt gewaagdzoo dikwijls de uitzonderingen toch zijn te zeldzaam om m aanmerking te komen openbaart zich ook de deelneming in het on gelukkige volkin hun billijken opstand tegen het vreemde geweld. Behalve Rusland zelf zijn er twee mogendheden die met deze deelneming voorzigtig moeten zijnde deelge- nooten namelijk inden roof van Polen, Pruissen en Oosten rijk. Na kan zeker aan Pruissen althans aan de ruis- sische regering moeijelijk te grooto deelneming verweten worden. Zij heeft verklaard, dat, wanneer er een nationale beweging in Polen is uitgebroken ook haar belang op iet spel staat; daarom sloot zij het verbond met Rusland, dat zoo algemeene verontwaardiging heeft veroorzaakt. Uij zouden niet gaarne een poging wagen om deze veront waardiging eenigennate te verzachten; maar wij moeten toe i erkennendat er in de houding der Pruissische Regering zekere opregthcidzekere ruwe, lompe logica doorstraalt waaraan men regt moet laten wedervareu. Wanneer drie roovers een gemeenschappelijken buit hebben gedeeld en aan een van hen wordt later zijn aandeel in dien buit be twist dan zal niemand het vreemd vindendat de andereu hem bijstaan. En nu meeueii wij veilig te kunnen zeggen dat in meerdere of mindere mate alleen demagt, het geweld zoowel het Pruissische eu Oostenrijksche aandeel ïu den Poolschen buit als het Russischezoowel Posen en Galicie als Russisch Polen in bedwang houdt. Maar het is onverstandigzich op dit standpunt te plaat sen en de Pruissische Regeringdie waarlijk alle verstuw schijnt verloren te hebben, handelde al zeer dwaas door lomp weg ééue lijn met Rusland te trekken. Ik bid u, welkeen houding geeft dit in Europa Zoo maakt men zich immers medepligtig aan al het onregt en het geweld door Rusland gepleegd! Daarom laten verstandige belanghebbenden bij den voormaligen roof den oorsprong van hun bezit met rust Daar moet men nu eenmaal met op terug komen, dat is eenmaal zoo, en 't is nu ook al zoo lang geleden; wie haalt zulke zaken opNeen - zegt men men moet alleen de latere behandeling van het verdeelde land door zijne ver schillende bezitters in aanmerking nemen. Rusland hee Polen ojiderdrukt het heeft, voor de Poolsche nationaliteit niet de minste achting gehad, het heeft zijne beloltcu jegens Polen geschonden. - Wij geven gaarne toe dat zoodanige handelingen het onregt vergrooteu en de schuld vermeerde reu zij waren voldoende om den Poolschen opstand te regt- aardigenook al had Rusland de meest regtmatige aanspra ken op Polen. Wij geven toe dat Pruissen en Oostenrijk zich aan minder geweld, aan mindere verdrukking, aan imn- dere Miskenning der Poolsche nationaliteit hebben schuldig gemaakt; maar wij ontkennen, dat Pruissen of Oostenrijk het regt heeft met den vinger op Rusland te wijzen, trotsch het hoofd te verheffen en te danken dat zij niet zijn als deze. De smet aan het onregt blijft op hen klevenzij hebben geen regt om zich af te wenden; zij moeten, als er van Polen sprake is, steeds in éénen adem met Rusland genoemi worden; wij willen hen met van den medephgtige ontslaan, die het brandmerk op het voorhoofd draagtniemand mag zich onttrekken aan het driemanschap nu een der leden zoo te regt in kwaden reuk staat. Al erkennen wij trappen van onregt en graden van schuld, geen der drie past de houding des regtvaardigen. Voor het minst schame men zich en zwijge. Ook" zonder het onzalig verbond met Rusland blijft I mis sen zijn medepligtige. Het verdrag getuigt alleen van groo- tere onbeschaamdheid bij de Regering, dan door olk en Vertegenwoordiging kan worden goedgekeurd. Pruissisch Polen blijft alleen rustig, omdat het wemelt van Pruissische troepen eu omdat de Poolsche opstand nu eenmaal wei mg kans van slagen heeft. Wat Rusland nu doet, zal Pruissen misschien ook eenmaal moeten doen, heeft het reeds gedaan. Dezelfde Miroslaioskidie nn aan het hoofd der 1 oolsche opstandelingen staat, was in 1848 de aanvoerder der opge stane bevolking van Posen in de vele bloedige gevechten tegen de Pruissen. Ergerlijk is de schijnheiligheid van Oostenrijk. Wij hebben reeds"vroeger gezien, boe die staat zijn aandeel in de gewel denarij jegens Polen tracht te verzoenen door de gewetens-. knagingen van Maria Theresiaals of daardoor ooit iets anderskou bewezen worden, dan dat deze vrouw een te goed hart had voor een Keizerin van Oostenrijk, en om vrede te hebben met de laagheden, door de .politiek van dien tijd als hooge staatkundige wijsheid gehuldigd. Maar bovendien moest Oostenrijk niet vergeten dat het nog in 1846 met verkrachting van alle regt en in spijt der bepalingen van het Weener Congresden kleinen Vrijstaat Krakauhet laatste onafhankelijke overblijfsel van het oude Polen en de voormalige krooningstad zijner Koningenbij zijne staten inlijfde. De gebeurtenissen van 1848 zijn nog mot zoo lang geleden om ze geheel te kunnen vergeten. Oostenrijk her- innere zich den opstand in Galiciëen alvorens zich al te sterk uit te laten over het verbond tusseheu Rusland en Pruissen, bedenke het, dat het het bezit, van Hongarije alleen aan den bijstand van Rusland heeft te danken. Alvorens zich al te zeer te verontwaardigen over het Russische geweld en de Russische wreedheden, herinnere het zich de uitge strekte galgenvelden in datzelfde Hongarije en dat een Generaal in Oostenrijksche dienst nog altijd in de geschie denis bekend is onder den naam van //de beul der Hongaren. Het zij verre van ons, de gunstige wijziging in de Oos tenrijksche politiek te willen miskennenwij gewagen zeer -aarne van de beginselen van regt en van staatkundige en godsdienstige vrijheid, die tegenwoordig door de Oostenrijk sche Regering met blijkbare opregtheid gehuldigd en met standvastigheid in praktijk worden gebragt; maar een nieuwe bekeerling zij vooral nederig. Oostenrijk heeft de Poolsche nationaliteit niet zoo zeer onderdrukt als Rusland zelfs minder dan Pruissen - merkt men aan - en vooral ,1e zich noemende Katholieke bladen voegen er bij dat het de nationale godsdienst niet heeft onderdrukt. Maar is dit Oostenrijk wel als een verdienste aan te rekenen ij ge- looveu zeker, dat Rusland getracht heeft, door bevoordeeling der Grieksche eeredienst en belemmering der Roomsch-Ka- tholieke, de nationale Kerk in Polen te verzwakken, en dat Pruissen de bevolking van Posen gaarne had geprotestanti- seerd. Wij ontnemen niets van elke afkeuring van dezen druk der gewetensvrijheid. Maar wanneer dit in Galicie niet het geval is geweest, dan is dit zeker alleen e wij en aan de toevallige omstandigheid, dat de Oostenrijksche Staats- kerk dezelfde was als de nationale-Kerk der Polen. 3 wanneer nu deze bladen die gaarne voor de organen van het Katholicisme worden gehouden, maar slechts die der clericale of ultramontaansche partij zijn, roemen in de tegen woordige liberale staatsregeling in Oostenrijk, dan mogen zij daarbij bedenken, dat het geenszins aan hunne geestver wanten is te danken, dat die gezegende ommekeer Oos tenrijk heeft plaats gehad; dat de Aartsbisschop van Praag eerst nn onlangs op den tweeden verjaardag der constitutie heeft kunnen besluitenter eere van deze gebeurtenis een Te Deum te doen zingen, en dat éen dag te voren de Tv- rolsche Landdag op voorstel van den Bisschop van Bnxen heeft besloten, dat er in Tyrol geen zelfstandige Protestant- sche gemeenten zullen mogen bestaan, en dat geen Protestent vaste goederen in Tyrol zal mogen aankoopen zondei dat daartoe telkens bij de wet een bepaalde vergunning wordt "sThoe is nu de verhouding der verschillende mogendheden tegenover Rusland eu Polen? De PrmSS1ScteJF^|^v Afgevaardigden heeft met 246 tegen 57 stemmen B&gei^baj* dat het belang des lands de strengste De Regering trekt zich tegenover de afkeurfeo^f^mw.- •'Vv-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1