ALKNIAARSCHE COURANT iN°. 13. Vijfenzestigste Jaargang. 1863. Zondag 29 Maart. v (ftfficiëcl (6cbccltc. Politiek ©ucfzigt. den^Maarnm. A. MACLAINE PONT. gigjUkclijkschc Ccrigtcn- Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. herm«. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. Bij deze Courant hehoort een Bijhlad. De COMMISSARIS des KONINGS in de provincie NOORDHOLLAND; Herinnert, alle autoriteiten en een ieder die daarbij belang moet. hebben, aan de bepalingen der wet van den 8 Novem ber 1815 (Staatsblad No. 51) en aan den inhoud van art. 29 der wet van den 5 October 1841 (Staatsblad No. 40), be treffende de verevening van schuldvorderingen ten laste van liet Rijkmet aanneming om zoodanige schuldvorderingen, zoo spoedig mogelijk, immers vóór den eersten July aanstaande intedienenaangezien aan die wetsbepalingen zoo nu als in vervolg stiptelijf de hand zal worden gehouden. Haarlem De Commissaris des honings voorn, den 10 Maart 1863. ROëLL. JAGT- en VISSCHERIJ. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter kennis van de belanghebbenden: Dat de blanco aanvragen, ter bekoming van JA-Lrl- YISCHAKTEN voor het jaar 1863/64ter Secretarie der gemeente verkrijgbaar zijn gesteld. Alkmaar De Burgemeester voornoemd, den 11 Maari 1863. A. MACLAINE PONT. De Secretaris der gemeente Alkmaar roept mits deze op de wettige erfgenamen van J. WBOL op den 2 dezer maand als soldaat in het militair hospitaal te Nijmegen over leden om te verschijnen ter Secretarie dezer gemeente. Alkmaar De Secretaris voornoemd den 21 Maart 1863. SPANJAARDT. vangen op BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR breimen ter algemeene kennis de navolgende bij hen ont- PBIJSVEAAG, uitgeschreven door de Vereeniging ter bevordering van Fabrijk- en Handwerksmj ver heid in Nederland. De Vereeniging vraagt: «Welke middelen zijn er aan le wenden, om den ambachts man gedurende den winter, dal hij vruchteloos zonder ver dienste rondloopt, werk en daardoor brood te verschaffen! De Vereeniging looft haar groots GOUDEN Vereenujings- Medaille uit voor het beste en voldoend gekeurde antwoord i deze vraag. De antwoorden zullen worden beoordeeld door eene Lom- missiewaarvan elke afdeeling een lia zal benoemen. Zij moeten door eeue andere hand dan die van uen op steller, zijn geschreven. Geen antwoord zal ter beoordeeling worden aangenomen, hetwelk blijkt door den opsteller te zijn geschreven. Zelfs zal de toegewezen medaille met worden afgegeven wanneer, na de toewijzing de hand des schrijvers in^ liet bekroonde stuk duidelijk wordt herkend. De antwoorden mogen niet onderteekend, en alleen met eene spreuk worden onderscheiden. Zij moeten vergezeld zijn van een verzegeld briefje, dezelfde spreuk ten opschrift hebbende en van binnen den naam en de woonplaats van den opsteller bevattende. De naambiljetten der onbekroonde antwoorden zullen on geopend worden vernietigd. Alle ingezonden stukken zijn het eigendom der Vereeniging. De antwoorden moeten in de Nederlandsche taal. duide lijk geschreven eu franco voor den 31 Decemberfooo^mge zonden zijn aan Alkmaar den 20 Maart 1863. Den Secretaris van het Hoofdbestuur voornoemd te 's Oravenhage, J. J. VAN KERKWIJK. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden. Dat de fOOBJAABSKKRHIS m die gemeente den 8 April a s. aanvangt en op dien dag tevens de loting voor plaatsen zal worden gehouden. Burqemeester en Wethouders voornoemdy Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 27 Maart 1S63. s&gSK&E. OPENBAAR ONDERWIJS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR noodigeu bij deze ouders en voogden uit die hunnne kin deren of pupillen met 1". Mei op eene der Openbare Scho len der Gemeente wenschen geplaatst te zien, zich daartoe, vóór of op den 15 April e. k„ aantemelden bij den Hoofd onderwijzers of de Hoofdonderwijzeres van de school door hen verlangd voorzien van de bewijzen van geboorte en koe- l>°kinëntino_ der kuu c Btirgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris SPANJAARDT. Europa is het meest beschaafde werelddeeldaarvan is het zelf meer dan genoeg overtuigden het acht zich dan ook verpligt die beschaving in andere werelddeelen zoo veel mogelijk over te brengen. Do wijzewaarop het zich van deze taak in vroegere eeuwen heeft gekweten en nog meer of min voortgaat zich te kwijten, was echter met geschikt om .-/de wilden" zoo immers werden vooral vroeger de bewoners der andere werelddeelen door de nederige Euro peanen genoemd regt dankbaar te maken voor de zege ningen, die hun gebragt werden, Ook verdient gemeld te wordendat het Christelijk Europa zich steeds zorgvuldig heeft weten te wachten voor alle overdrijving en dweeperij in het stuk der zelfverloochening, en bij al zijn geestelijken ijver toch zijne stoffelijke belangen niet uit het oog verloor, Waar het in Azië, in Amerika, Afrika of Australië de ze^enin^en des Christendoms of wel van den handel bragt zorgde het steeds voor deze uitnemende gaven eenig loon te verkrijgen. Bedenkende dat tegen deze geestelijke zegenin gen geene stoffelijke voordeeleu kunnen opwegenen de ruil alzoo voor «de wilden" steeds voordeelig bleef, nam het veelal bet land met de bewoners in beziten gebruikte de laatsten om de landerijen te bebouwen of in de my uen te werken, ten einde hen alzoo aan een geregelden arbeid te n-ewennen die de onmisbare voorwaarde is van alle be schaving. De opbrengst van dezen arbeid werd door de Enropeanen genoten als een kleine tegemoetkoming voor hunne moeite en kosten. Moeite en kosten -- want han delsbetrekkingen werden hoe vreemd het ook klinken nl0cre met het zwaard aangeknoopt, en de verkon diging van het Christendom geschiedde welligt in herin nering aan de wetgeving op Sinaï - onder kanongebulder. Zoo kwamen verscheidene Europesche Staten ook ons vaderland want wij waren niet beternoch slechter, dan de anderen in het bezit dier wingewesten die men met den wel ongepasten. maar schoonklinkenden naam van ko loniën bestempelt. Zulke daden zou men, wanneer ze in 't klein gepleegd werden diefstal en roof hebben genoemd, maar ze werden in 't groot bedreven en door zeer fatsoen lijke menschen, door indrukwekkende legers en weluitge ruste vloten onder het bevel van dappere generaals en be roemde admiralenop gezag van de wettige Regeringen der meest beschaafde Staten van Vorsten by de gratie Gods en deftige regenten. Dit alles was dus zeer geoorloofden uit het oogpunt van «een welbegrepen eigenbelang zelfs lofwaardig. Tegenwoordig echter is Europa zeer naauwgezet en ge moedelijk 't maakt van zulke dingen een gewetenszaak. De goede oude tijd is voorbijten men over zulke kleinigheden met onverstoorbare gemoedsrust heen stapte. Europa is vroom geworden en oud, zeggen sommige zwartgallige mensehen, gedachtig aan een spreekwoordvolgens hetwelk zekere personenmet verloochening van hun vroegere le venswijze, op hun ouden dag onder den preekstoe zitten. Alevel men is nu eenmaal in 't bezit van die «kolomen; men heeft de «bescherming" van die arme onbeschaafde bewoners op zich genomen. Clnbesehaafde Ja, ondanks de verspreiding van Christendom en beschaving eu handel en "eregelden arbeid gedurende een eeuw of twee drie- heiwerk der beschaving gaat zoo langzaam voort. Men kan hen dus niet aan hun eigen lot overlaten. Men is eenmaal in 't geval, wat zal men doen? Het bezit is ook wel de moeite waarden als ik het met houddan neemt mijn buurman het; en bovendien men moet iets voor zijn moeite en kosten en zorgen gedurende zoo vele jaren heb ben Men is aan die voordeelen gewoon geraaktmen heelt zijn huishouding op een grooten voet ingerigt en kan die bron van inkomsten niet missen. Regt, billijkheid. Chris tendom ja maar in staatszaken, m de praktijk kan men dat zoo naauw niet nemen, etc. Zoo wendt zich de Eransehe kolonist in Algiers tot de Redering met verzoek om behoud van bescherming tegen den inboorlingdie in dat klimaat beter kan werken dan hij en daarom wat gedrukt moet worden, daar anders geen concurrentie mogelijk is die daarenboven een Maho- medaan isen men weet het gaat het den Mahome- danen voorspoedig, dan verheft zich terstond hunne dweep zucht en die is voor de Christenen gevaarlijk. Hij .kolo nist is een goed Christen en alzoo liefderijk en verdraag zaam zelfs jegens den Mahomedaan; daarom moet hij ook [beschermd en de Algerijn wat laag gehouden worden- en vooral moet hij geen onafhankelijk grondbezit kunnen llCEn "hoogst ChristelijkÉ bladen verklaren dat deze gron den zeer voldoende zijn. Ook Nederland heeft koloniën en geniet daarvan aroote voordeelen: en hoogst Christelijke bladen en personen. Goede hemel, waar zijn wij heen gedwaald/ lot m ae binnenlandsche politiek en wij moesten heel iets anders schrijven O, wij allerongeschikst om een «politiek overzigt te schrijvendat moet kalm en geregeld voortgaan eu wij halen alles door elkander, verpraten onzen tijd over dingen, daar wij niets meê te maken hebbenen hebben straks geen tiid en geen ruimte om over de belangrijkste zaken iets te zeggen. - TerugWij wilden iets schrijven over Mexico Amerika de Nieuwe Wereld heeft op ongemeene wijze de gevolgen van de bezoeken der Chnste ijke Europe anen ondervonden, 't Is byna geheel door hen veroverd of in bezit genomen, zoodat de oorspronkelijke bevolking of geheel uitgeroeid of verdreven isof zich althans onder de vreemdelingen heeft verloren. De afschaffing van de dienst der menschenoffers heeft zoo vele menschenoffers ge kost dat er van de bekeerden bijna mets is overgebleven. Na eenige eilanden was Mexico de eerste Staat op het vaste landdie door de Europeanen werd veroverd. Om een vast uitgangspunt te hebbenstichtten de Spanjaarden aan de kust een sterkte, die zij Vera-Cruz, het ware kruis, noemden zeker niet geheel in den geest van den Grooten Kruisdrager. Van dit Vera-Cruz togen 600 mannen uit ter veroverin" van een rijk door millioenen bewoond en het gelukte hun; want zij hadden dertien muskettenen veertien kleine stukken geschuten de Mexicanen kenden het ijzer niet' Het land was door schoone rivieren besproeid, en met steden,' bosscheu en wel bebouwde velden overdekt; zijne vruchtbaarheid ging alle denkbeeld te bovenen de natuur vertoonde er zich in haar volsten rijkdom, haar schoonste pracht. De Spanjaarden zochten slechts goud eu de Mexicanen bezweken bij duizenden en tienduizenden onder liet zware werk in de mijnen. Tot voor eeu veertig tal jaren bleef Mexico onder Spanje toen maakte het zich onafhankelijken na dien tijd is zijne geschiedenis byna niet anders dan die van een voortdurenden strijd tusschen partijhoofdenvan de afscheiding van een geheel gewest Texas, en van een ongelukkigen oorlog met de vroegere Ver- eeni"de Staten van Noord-Amerikawaarbij het zijne hoofd stad3 zag ingenomen en nog California verloor. Binnen 's lands verdrong de eene generaal den anderom op zijne beurt verdreven te worden evenwel met zonder het voor- uixzigt om nog weer eens aan 't bestuur te komen en later weer verdreven te worden. De Staat scheen alzoo alle beteekenis, alle kracht verloren te hebben, en een gemak kelijke buit te zijn voor elke vreemde mogendheid die lust zou gevoelen om hem in bezit te nemen Weer landen te Vera-Cruz vreemde veroveraars, goede beproefde troepen onder bekwame veldheeren Eranschen. Verdreven geestelijken begunstigen ben en zij wachten slechts welke partij zich bij hen zal voegen en hen naar Mexico brengen om de Regering van Juarez omver te werpen. Vergeefs. Het vroeger zoo verdeelde volk sluit zich aaneenen weer staat de vreemde indringers. De Eranschen rukken voort en lijden eeu nederlaag. Dat ellendige Mexico is m staat den Eranschen overmoed te fnuikenen over de geheee wereld weerklinkt het: de Eranschen stooten het hoofd, de wereldbeheerschende man uit de Tollenen is met alveimo- „end Het is voor een klem onafhankelijk volk dat den grooten nabuur met regtmatigen schroom beschouwt een hartverheffend gezigt, hoede Eransehe bevelhebber in Mexico bint toeven en dralen, en niet vooruit wil hoe sterke hulptroepen men hem ook toezendt, hoe gebiedend het «voorwaarts" hem ook de Tuilenen wordt toegeroepen. Ver nederend voor Frankrijk is dit oponthoud deze aarzeling deze onmagt. vernederend voor den overmoedigen Keizer en belagchelijk wordt de herhaalde verklaring van generaal Boren dat hij niet langer in Mexico zal blijven damnoodig is ,om de bevolking in het vestigen eener geregelde rege ring te ondersteunen," terwijl de gansche bevolking de be staande Regering tegen hem verdedigt. Het tegenwoordige Mexico is minder welvarend minder rijk en minder bevolkt dan het oude - maar zijne bewo ners hebben het gebruik van het ijzer leeren kennen. ENGELMD. rt- Uit bescheiden, aan liet Parlement overgelegd ,/biijl^d* Engeland en Frankrijk in 1856 voornemens zijn Poolscke vraagstuk op de Conferentie te lanjsf lenmaar dat zulks niet geschied isop de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1