Jngezoubett ^tufikcu. Over den Westfrieschen Spoorweg-. zegging van Rusland dat het, eerlang hervormingen wilde invoeren en niet kon wenschen dat deze den schijn hadden van afgeperst te zijn. Portugal heeft, zich bij Engeland aangesloten ten einde zich gemeenschappelijk tot den Keizer van Rusland te wen den in het belang van Polen. FItANHRIJH. De Keizer van Cochin-China het met Frankrijk gesloten t.ractaat afgekeurd hebbendeis daar Ie lande een opstand tegen de Franschen uitgebroken, weshalve de in China aan wezige frausehe troepen derwaarts zijn opontboden. Den 17, 18 en 19 heeft de Senaat zich bezig gehouden met de ten gunste der Polen ingekomen adressen en ten laatste, met 109 tegen 19 st„, overeenkomstig het, voorstel der commissie besloten om overtegaan tot de orde van den dag. De lieer Bonjean drong aan op ondersteuning der insurgen- ten de burggraaf de la Guéronnière vreesde daarvan een al- gemeenen oorlog, prins Poniatowski oordeelde de terzijdeleg ging minachtend en wenschte de verzending naar den minister van buitenl. zakende heer de la Roche Jacquelin was daartegenomdat de opstand een revolutionair karakter had. Prins Napoleon voer daarop heftig tegen de dagorde uit, welke hij krenkend achtte voor het nationaal gevoet geheel Frankrijk was voor Polen gestemd men moest van de tractaten van 1815 niet gewagen, dan om ze te verwcn- schen; het gezag van Frankrijk was buiten's lands overgroot en binnen 's lands sterk genoeg gevestigd om het thans t.e doen gelden voor Polen, Op verlangen vau den heer Billault werd toen dc beraadslaging verdaagd, omdat hij niet voorbereid was dergelijke onvoorzigt.ige taal naar eisch Ie beantwoorden, Den volgenden dag kweet hij zich echter zoo goed van zijn taakdat het besluit, viel overeenkomstig den wensch der regering, en dat de Keizer hem schriftelijk dank heeft gezegd voor zijne welsprekende verdediging van de Keizerlijke staatkunde. Den 19 begaven zich vele studenten naar het paleis van den Senaat, om eene demonstratie voor Polen te doen, maar werden zij door eene sterke policiemagt, uiteengedreven. De te Parijs opengestelde inschrijving van 75 millioen der Italiaansche leening heeft meer dan dat bedrag opgeleverd. 1TAL.IE. De heer Brofferio heeft bij de Kamer der Afgevaardigden de petitie der Turijnsche volksvergadering ten gunste der Polen ingediend en eene dadelijke behandeling verlangd, waartoe door de meerderheid is besloten. Garibaldi heeft liet voorzitterschap aanvaard eener maatschap pij van onderling hulpbetoon, opgerigt door uitgewekenen van Nizza. Hij heeft daarbij openlijk verklaard, niet te zullen rusten vóór hij die stad weder ontnomen heeft aan den tijrandie de reglen van Italië krenkt, Rome met geweld bezet houdt, het despotisme van den Paus schraagt en Italië doemt tot tot tweedragt en onmagt. Op voordragt van den minister van justitie heeft de Ko ning bepaald, dat, zoolang de kerkelijke zaken niet geregeld cn Kerk en Staat gescheiden zijn, de kerkelijke beschikkin gen welke van eene vreemde magt uilgaau, de Koniuglijke goedkeuring behoeven. De president-minister Farini heeft wegens zijne zwakke gezondheid zijn ontslag genomen en is opgevolgd door Min- g/tel/i. die daarbij de portefeuille van financiën heeft behouden. De minister van buit. zaken Pasolini is, om redenen vreemd aan den staatkunde, vervangen door den seer. genl. Visconti Venostaeen Milanees. Op den naamdag van Garibaldi is te Napels, met toe stemming der regering, een optogt gehouden, welke bij de woning van den Russisehen consul een zoo onrustig karakter aannam, dat de policie moest tussohen beide komen. Het, zoo vervolgde rooverhoofd Pilone is door Pauselijke gensdarmes in bewaring genomen en naar Rome gebragt. UOITËl'iRIJK. Langiewicz is eerst qp het kasteel te Krakau later naar Gratz gebragt. In eerstgenoetpde stad waren den 22 reeds 700 iiisurgeiiteii met 100 paarden aangekomen en npg hield de stroom van vlugtelingen niet op. De stadhouder van Gallicie heeft eene waarschuwing af gekondigd tegen het. werven van manschappen voor de op? standelingen, en van hoogerhand is bepaald, dat de in Polen geboren vlugtelingen derwaarts teruggezonden en de vreem delingen te Ölinutz of Iglau geïnterneerd zullen worden. PBII8SES. In de commissie der Afgevaardigden heeft de regerings commissie het, voorstel van 2jarige dienst bij het vaandel kortaf geweigerd. Dc Kreuz-Zeitung meldt, dat de reserven, welke, ter zake van het bijeentrekken van troepen gau de' pooische grenzen opgeroepen warenden I April weder huiswaarts zullen gezonden wordep. UUSLAKD. Polen. In het gevecht den 18 te Zogoswjce geleverd, werd de ruiterij en bagage der opstandelingen verstrooid en verdween Langiewicz. Zijn voetvolk en zeismanpen hielden nog stand maar trokken na een verlies van 400 dooden den 19 naar Wilitsa terug en gingen daar uiteen. Ook den 20 werden 1000 insurgenten bij Smickowski verstrooid die deels in de bosschen, deels naar Gallicie weken. Langiewicz en de hem verzeilende amazone zijn met een bootje de Weichsel overgestoken en hebben zich overgegeven aan Oostenrijksche huzaren die hen naar Taruow hebben gebragt. Het voormalig centraal comité te Warschau heeft bij proclamatie, dd. 21 Maart, bekeud gemaakt, dat het, we gens het vertrek van den dictator, de leiding vau den opstand weder heeft aanvaard waartoe het ieder te wapen roept. Volgens een brief van Mieroslawski, had het voorloopig gouvernement hem reeds den 25 Jan. de dictatuur en het opperbevel over de opstandelingen opgedragenmaar had Langiewicz zich eigenmatig aan het hoofdgesteld. Het schijnt echter, dat de meerdere populariteit van den laatste aanlei ding tot diens verheffing is geweest. De opstandclh .ebben te Krennienie de gouvernements- gelden vermeesterd. Desgelijks den 20, onder Czechowski, te Kreszow, in het gouvernement van Lubliu, waar de Russen geen tegenstand boden. Den 21 verloren de Russen in een scherp gevecht bij Rawa 3 stukkeumaar den 22 behielden zij de overhand te Kres zow en op Czechowski bij Lezausk, alsmede den 23 bij Potok. Andere gevechten, den 23 bij Lazy, Miechow en Igolomia voorgevallenbleven zonder beslissingterwijl de Russen in een hevigen strijd bij Kouin 4 dooden en 60 gekwetsten verloren, zijnde de Vorst v. Wittgenstein gekwetst en gevan gen genomen. In het palatinaat van Kalisch zijn 2 gevechten geleverd bij het eene bij Patovo werden de Russen geslagenen bij het andere bij Makerowo vielen veel dooden en gekwetsten. Van den aartsbisschop van Warschau Felinski is een brief bekend geworden waarbij hij den Keizer sommeert om bin nen 14 dagen aan de billijke eisehen van Polen te voldoen door het herstellen vau de zelfstandigheid des lands onder het, bestuur van een Russisehen prinszullende hij anders zijn ontslag nemen als lid van den Staatsraad. De Paus heeftin weerwil van het dringend verzoek des Keizers, geweigerd de Pooische bisschoppen tot gehoorzaam heid aan te sporenomdat zijn geweten hem verbiedt om de Pooische geestelijkheid die enkel om des geloofswil gestre den heeft, in liet openbaar te berispen! V if IS K KKStt li SI STATEA. Den 5 Maart heeft eene sterke afdeeling der Separatisten onder v. Dombij Springbili in Tenessee, 500 ruiters en 3 regimenten infanterie der federalen aangevallenmet dat gevolg, dat die infanterie bijna geheel iu de pan werd ge hakt of gevangen genomen, terwijl de kavallerie en artillerie ontsnapten. Het Congres tieeft den 4 zijne zittingen geschorst. In den Staat N. Jersey is openlijk vreugde bedreven »over den dood van het Congres dat de vrijheden des volks zoozeer met voeten heeft getreden." De Wetg. Vergadering van Kentucky heeft besloten eene vergadering bijeen te roepen van afgevaardigden uit de aan de Mississipi grenzende Staten. Het bombardement van het fort M' Alister bij Savannah is den 3 begonnen. In het voor Vicksburg liggende leger van geul. Grant zijn van de 32000 man gezond, Pij de overrompeling vau Fairfax-Courthouse hebben de federalen 50 a 100 man en 110 paarden verloren. Te Detroit hebben oproerige bewegingen plaats gehad, wegens het beleedigen van eene blanke vrouw door een neger. Vele rustige kleurlingen zijn omgebragt en 30 it 32 woningen van negers verbrand. In N. Hampshire heeft de republikeinsche partij (die tegen woordig aan het hoog bestuur is) hij de verkiezingen de bovenhand behouden. De aan de Potomac gelegerde Separatisten hebben iu den laatsten lijd negers gewapend en van uniformen voorzien, welke manschappen als wachtposten dienst doen. Het te Chicago uitkomende nieuwsblad meldt, dat de partij der voorstanders van liet behoud der Unie in de westelijke Staten veld wint. Er waren reeds 500 clubs van die partij georganiseerd en dagelijks vermeerderde nog dit. getal. De schuld der Unie is thans geklommen tot 868 millioen dollars. Et A E KLJIXD. De 2e Kamer heeft den 24 de onteigeningswet voor den spoorweg van Leeuwarden naar Groningen met 53 tegen 2. en de voordragt tot uitbreiding der wet op de nat. militie met 50 tegen 5 st. goedgekeurd. Mode is toegestaan de overdragt van 's Rijks grond te Utrecht. Bij de aan de Kamer voorgestelde concessie voor een spoorweg op Java wordt eene rente-garantie van 4j pCt. door den Staat gedurende 33 jaren bedongen, hoogstens tot een jaarhjksch bedrag van 630.0Q0, De talrijke Amsterdaipsche commissie voor de oprigting van een nationaal gedenkteeken voor 1813 schijnt, niet bijzonder met hare benoeming ingenomen te zijn omdat de hoofdcom missie uitsluitend bestaat uit industriëlen, wier vrijzinnig heid zeer twijfelachtig is. Eene andere commissie heeft zich te Amsterdam gevormd, welke tot hetzelfde doel een nationaal museum Koning Willem I tracht te stichten en welke commissie mede de goedkeuring van Prins Prederik op haar voornemen heelt verworven. De te Utrecht benoemde commissie heeft nog niet kunnen besluiten zich te constituéren. Deu 26 is te 's Rage besteed het maken van den ijzeren bo venbouw van 2 bruggen voor den spoorweg bij Roermonde aan Ij. Couman, te Luik, voor ƒ39,306. Denzelfden dag is aan het gouvernement te Haarlem besteed het maken vau de voorhaven en het verlnudingskanaal voor de nieuwe WiHemsluis, tegenover Amsterdam, aan C. Bot, te Sliedrechtvoor f 183,000. Bij een prachtig feest in den avond van den 26, onder de leiding van den prins van Oranje eu 30 aanzienlijke personen, iii het gebouw der teekenacademic te 's Hage gehouden en waarop de Koniuglijke familie en ruim 300 gasten genoo- digd waren is gedurende het souperdoor het vlam vatten der decoraüen brand ontstaan welke zich spoedig aan de belendende vertrekken mededeeldezoodat het glaze'ndak der zaal, de spiegels en liehtkrooiien met groot geraas neerstori ten en ieder een goed heenkomen zocht. De leden van het Kon. gezin begaven zich naar het paleis van prins Prederik, maar de Kouiug bleef nog 2 uren, tot dat hel, vuur door de brand spuiten gebluscht was. De schade is zeer aanzienlijkper soonlijke rampen zijn gelukkig niet te betreuren. Ik heb op mijn dagelijksche wandeling met genoegen gezien dat er eindelijk een bqgiri aan de spoorwegbrug is gemaaktnu hoop ik maar, dat de werkzaamheden aan den Westfrieschen spoorweg mede welhaast aanvangen. Hoe zoo? Dan ben ik van plan op mijn boerenplaats, waar de weg zeker wel langs zal komen, een Chiueesch koepeltje te zetten dat zal een aardig zitje zijn. Hebt gij nog andere belangen met opzigt tot dien lijn? Och neen. of het goed of kwaad voor de stad zal wezeu, weet ik zoo niet, maar het geeft in ieder geval wat leven, wat drukte, en dat mag ik wel lijden, ik weet dan waar ik eens loopen zal. Ik moet erkennen, dat gij nog al wigtige redenen aan voert voor Uw verlangen, maar ik zou nog maar uiet te gaauw met mijn koepeltje zijn Niet te gaauw? ik wou er de eerste trein zien passereu en noodig U van de partij te zijn. Verpligt,maar gij hebt veel kans daar lang op te wachten. - Wel nu nog mooijerStaan er geen knappe lui aan het hoofd der onderneming en is niet reeds de concessie gevraagd voor de lijn LeeuwardenSneekEnkhuizen Hoorn en Alkmaar? Ik doe niets te kort aan de degelijkheid der onder nemers en stem toe dat de concessie gevraagd ismaar niet volgens de rigting door U aangegeven. En ik heb het met eigen oogen in de krant gelezen! Gij hebt geleze.p, dat de nieuwe lijn zou aansluiten aan den Noord-Hollandschen spoorweg, maar nrat dat zulks te Alkmaar zou geschieden. Waar dan elders Dat staat er niet uitdrukkelijkmaar men zouom de reis te bekorten de lijn wel van Hoorn naar Wormerveer kunnen leggen. Nu, als het. de bedoeling is, om uit Friesland spoedig in Amsterdam te zijn, dan zal een lijntje van Medemblik naar het Niedorper-Verlaat zeker het meeste baat geven. Daarom is het denkelijk niets alleen te doen; men zal het voordeel van de beide Frieslanden willen bevorderen eu tevens een middel van gemeenschap vormen van Groningen eu Friesland met Noord- en Zuid-Holland. Dat meen ik ook en dan is immers de rigting op Alk maar de wensehelijkste en natuurrijksteals bij Castricum de Staats-spoorweg zich vertakt naar de Zaan, moeten onze friesche buren zeker een klein omwegje maken om te Am sterdam te komen, maar daarentegen zal Castricum hun een reglen weg naar Zuid-Holland openen. "Daarin hebt gij volkomen gelijkmaar de waarheid zegeviert niet altijd en alzoo acht ik de aansluiting te Alk maar nog lang niet zeker. Maar dan moeten wij, er bij wezen en een woordje meepraten; d«n moeten wij toonen. dat het ons lang niet onverschillig is, wij moeten de handen in een slaan en onze belangen doen gelden Ha, la patrie est en danger, of liever «Uw koepeltje!" Gij wordt werkelijk warmerdan ik van U verwacht had. Geen wonder! Het zou toch al te gek zijn, Wortnerveer tot een driesprong te makejj en Alkmaar links t,e laten leggen! Dat geloof ik ook en er is nog iets; sluit men te Wor merveer aandan moet, men zoowel het Kanaal als de Zaan overbruggen en dat is geen kleinigheid. Neen lang nieten dat is zeker in ons voordeelmaar toch ben ik nog niet geheel gerust gesteldwij mogen het daar niet hij laten zitten. Dat ben ik met, U eensmits hoogere belangen dan een koepeltje en edeler verlangens dan het zien van wat drukte de Atkmaarders daartoe aansporen. Ja, die hoogere belangen, dat is mooi praten; maar het gaat, mij als velenwij zijn hier over het algemeen wat achterlijk en begrijpen dat zoo niet; 't komt zeker dat wij te weinig van het planvan de behoefte aan- en het nut der uitvoering vernemen. Aan wien de schuld? waarom praat gij er 's avonds niet eens met anderen over, in plaats vari eeuwig ecu om bertje te spelen, waarom verzoekt, ge Stuurt niet U op de hoogte te zettendie is ijverig en bereid genoeg. Dit is mijne stellige meeniug, dat als Alkmaar niet meer belangstel ling voorde zaak toont dan tot hiertoe gebleken is, hetgeen spoorweg waard is eu vooral den Westfrieschen niet verdient. 'k Zou toch denkendat de Gemeenteraad de onder neming wel door een goede inschrijving of subsidie zal willen steunen Wilt gij daarop wachtenmoet het dan altijd van hooger hand komen Aan het, icillen van den Raad twijfel ik uiet, maar wel daaraan of de leden het zullen durven, indien zij als tot heden volslagen onbekend blijven met de gezindheid der burgerijmet hare ingenomenheid voor iets dat mijns inziens van on bereken baren invloed kan zijn op de welvaart der gemeente. En wat zou dan hier dien invloed moeten ondervinden, ons fabriekwezen Daar denk ik gansch niet aanonze nijverheid is te luttelom er vooreerst nog uitbreiding van te verwachten. Iets anders, het marktwezen, ligt meer van de hand en verheugt zich reeds in zekeren bloei. Neem de kaart eens voor U en wijs mij een plekje aangunstiger daarvoor ge legen: ln het 'hart van een zuivclrjjk gewest, aan den grooten weg, niet te kort bij andere steden, aan een voor groote schepen bevaarbaar Kanaalwelhaast van nog een haven voorzien en van een spoorweg, die ons met de eerste zee haven des Rijks, met een groot gedeelte des Lands zal verbinden. Denk U daarbij een spoorweg, die onze vrucht bare provincie ook in de breedte doorsnijdt en zelfs aan Friesland de baud reikt eu ik vraag Uwelke stad is alsdan heter voor aanvoer en verscheping van landbouwpro ducten geschikt, tot welk een Itooge vlugt kunnen onze markten dan niet opgevoerd worden en hoevelen zullen niet hunne verdiensten zien toenemen of nieuwe bronnen van welvaart geopend zien Uw tafereel behaagt mij; ware Uwe verwachting' te verwezenlijkenhet zou mij goed doenwant, ook ik heb Alkmaar en zijne inwoners lief en wensch hunne voorspoed van harte. Of mijn ideaal te verwezenlijken is hangt daarvan af of Alkmaar zich voor de uitbreiding zijner iparkten ook opofferingen wenscht te getroosten. De aan- en afvoer, de verkoop der producten, moet gemakkelijk gemaakt, bespoe-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 2