Openbare Verkooping Publieke Verknoping. Openbare Verknoping EEN WRAK, Vereeniging „Evangelische Zending." Qbucvtcnticu. ten lmize van PIETER KLAASZOON HART- LAND, te Koedijk, op Woensdag, den 1 April 1863, vóór den middag te 10 ure, van 1 gelde Koe 1 vette Koe, 1 zwart Merriepaard, 1 Varken, 1 Kapwagen, 1 Praam, 1 Plat schuit1 Schuitje, ongeveer 5000 Ned. ponden HooiStroo en BandenMest TuigenBoeren- en Bouwgereedschap pen alsmede Huisraad en Inboedel. J. E. CROLL is voornemensop Maandagden 30 Maart 1863, des voormiddags ten 10 ure, aan de Pettemerklugtgemeente Pettenin publieke veiling te verkoopen Wrakhout, Ankers, keltings, staand en ander W ant, Spil, De van ouds gerenommeerde en inj|bloeijenden staat verkeerende Willd-Ivorenniolen genaamd "liet Fortuin f met de vaste en losse gereedschappen alsmede het daarbij behoorende Woonhuis, Erve en Tuin, alles staande en gelegen te Noordscharwoudekadaster sec tie P, N's. 355 en 356, te zamen groot vijftien roeden negentig ellen. Vp Cp Cv;». 'iV.if' J Us* C en laatste voorstellen aan het polderbestuurvan den H. HWa -J besloten. 4. Eene circulaire van dezelfden (verzameling No. 12). houdende uitnoodiging aan de Gemeenteraden tot herziening der tarieven van vroeger ingezondene bcgraal'uisregteu. Gerenvoijeerd aan de commissie van financiën om beriqt en raad. 5. Rapport van de commissie van financien op liet ver zoek om subsidie tot instandhouding der Bewaarschool van het Alkmaarsche Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeenvoor het schooljaar 18||. In overeenstemming met het voorstel van het rapport onder goedkeuring van H.H, Ged, Statentot een subsidie van f 640,- besloten. 6. Rapport van dezelfde commissie, op den voorgestelden afkoop der jaarlijksehe uitkeering van het Rijkvoor de Tollen te Koedijk en Sehoorldam. Besloten tot toestemming in den voorgestelden afkooptegen betaling eener som van f 15500,en behoudens goedkeuring als boven. 7. Verslag van de plaatselijke schoolcommissie omtrent den toestand van het lager onderwijs in de scholen binnen deze gemeente, over den jare 1862. 8. Jaarlijksch verslag van het Curatorium voor het Gym nasium en de openbare jongensschoolover het jaar 1862. Beide voor kennisgeving aangenomen. 9. Voorstel van Burg. en Wetli,, tot bepaling eener voor waarde bij de benoeming eener tweede hulponderwijzeres aan de openbare school voor meisjes. Het voorstel niet aangenomen. 10. Voorstel van dezelfden, tot insohrijving der gelden, herkomstig van den verkoop der Varkenswaag en van de afbraak der voormalige Infirmerie op liet grootboek der publieke schuld. Op het voorstel aangenomen en Burg. en It'eih. tot het doen der inschrijving gcmagtigd, behoudens de goedkeuring van H.H Ged. Staten. 11. Idem van als boven, tot gebruik van een gedeelte der voorkomende afbraak tot verbetering van den Erieschen weg, Met toekenning van de uilgaven daartoe vereischt, toegestaan 12. Rapport van dezelfden, op de klagt van het Oudorper Polderbestuur, omtrent den slechten toestand van het jaag pad langs den Hoornschen weg. In afwachting van nog nadere toelichtingen in deliberatie gehouden. 13. Rapport van als boven, op het verzoek van de Kamer van Koophandel tot voorziening in de bediening der groote waag buiten de gewone marktdagen. Is besloten aan de Kamer van Koophandel te kennen te geven dat de Raad geene termen heeft gevonden om door het aannemen van het voorgestelde lusschenmiddelde verant woordelijkheid van H.H. Waagmeesteren overlenemen. 14. Rapport als boven, op het verzoek van den aannemer C. Kater, om verrekening of om geldelijk voorschot op zijne aannemingspenningenvoor het uitdiepen en schoonhouden der grachten. Besloten aan den adressant te kennen te geven, dat zoodra door hem het bewijs wordt geleverd, dat de geheele Oude Gracht op de laatst bepaalde diepte is gebragthet adres in nadere overweging zal worden genomen. 15. Rapport als boven, op het verzoek van 1), Wiggers om vergunning tot het plaatsen van een houten schutting langs een hem toebehoorend erf, uitkomende aan de Stads Vest, Toegestaan. 16. Rapport en voorstel, naar aanleiding van het ter vorige vergadering ter Secretarie gedeporteerde verzoek van E, van Tellingen c. s„ om met karren met honden bespannen door de gemeente te mogen rijden. Koor kennisgeving aangenomen, 17. Missive ten geleide eener voordragt, voor de betrek king van 2e hulponderwijzeres aan de openbare school voor meisjes, waarop geplaatst, zijn: Mejufvrouweu A'. S. de Neve te Alkmaar, A. M. Temminck te Werkendam en S. R. H'es- terman Halslijn te Rotterdam, Ter lezing voor de leden op de secretarie nedergelegd, 18. Verzoek van van Wijn gaardenom afstand vau den opentevallen grond van de voormalige waag van het slagtvee in de Doelenstraat, met het berigt vanBurg. en Wèt.1).. daartoe betrekkelijk. 19. Verzoek van den wijnroeijer der gemeente W. Peelers om uithoofde zjjner verplaatsing als Rjjks ambtenaaruit eerstgenoemde betrekking eervol te worden ontslagen. Nos. 18 en 19, beide ter lezing voor de leden op de secre tarie nedergelegd, 20. Adres van den Heer N. C. Maarsohalkhoudende verzoek om vermindering van zijnen aanslag inde plaatselijke directe belasting op grond van slechts acht maanden in de gemeente met der woon gevestigd te zijn geweest. Aan Burg. en IKeth, om berigt en raad. 21. A^erzoek van den ambtenaar bij 's Rijks belastingen f ammingaom als wijnroeijer voor de gemeente te wor den aangesteld. Ter lezing op de secretarie nedergelegd. 22. Verzoek van den Heer A, J. Stikkel, dat zijn zoon Hermanns Stikkel. in zijne plaats met de bediening der Sluis en Overtoom aan de Zes Wielen moge worden belast. Aan Rurg. en IKeth. om berigt en raad. 23. Verzoek van R, Weslrik te Hasselt, om uitbetaling eener som van wegens rente van door hem gedepo neerde gelden ter gelegenheid eener tegen hem ingestelde calange wegens overtreding der plaatselijke verordening van belasting op den invoer van brandstoffen. Aan den Controleur der plaatselijke middelen om berigt en raad. 24. Verzoek van J. H. Ibink en S- de Groot, om behoud eener door hen geplaatste poort voor eene tusschen hunne woningen aau het Ritsevoort doorloopende brandsteeg. Om berigt en raad aan Burg. en IKeth. Na afloop dezer mededeelingenzijn de beraadslagingen geopend over 25. Het rapport op de voorgedragen snppletoire begrooting der gemeente dienst 1862. Tot na eene meer bepaalde kennis van den stand der ge meenterekening over 1862, op voorstel van Burg. en IKeth., in deliberatie gehouden. li vr.. erbetcringeii aan het lokaal der scuooi voor meisjes. Toegestaan. 27. Het verzoek van de kweekeüngen aan de armenschool J.Julsing en J. van Wijngaarden, om eene geldelijke toelage. Iu afwachting eener bepaalde voordragt tot wijziging der verordeningwaarbij de jaarwedden van het onderwijzend personeel worden bepaaldin deliberatie gehouden. 28. Het voorstel tot benoeming eener derde helpster voor de vrouwelijke handwerken aan de armenschool. Besloten voor alsnog tot geene benoeming overtegaan, 29. Op mondeling voorstel van den Voorzitter is besloten, dat ter gelegenheid van de ophanden zijnde komst van Z. M. te Amsterdam eene commissie uit den Raad tot H. D. Z. zal worden afgevaardigd, en zijn daartoe behalve de Voor zitter en de Secretaris der gemeente, benoemd de Heeren Konk en de Sonnavilleen tot plaatsvervangers de Heeren Ver hoef en J. C. Koon. 30. De vergadering is opgeheven. ARRONDIjSSKIWENTS RERTIï.VNH. Zitting van den 17 Maart. 1. a. II. G. en b. H. S., te Egmond aan Zee, poging tot diefstal bij nacht door meer dan één persoon, met braak, op eene plaatsdie niet als eene bewoonde huizing wordt aan gemerkt gepleegd door den 2eu beklaagde met oordeel des onderscheids, a 1 maand en b 15 dagen gevangenisstraf en solidair in de kosten, 2. W. U„ te Helder, eenvoudige diefstal3 maanden ge vangenisstraf in eenzame opsluiting en de kosten. 3. a. J. L., b. S. K. K. en c, J. d. B., te Helder, 2 dief stallen met inklimming op eene niet bewoonde plaats gepleegd door c. met oordeel des ondersoheidsa. en c, 1 maand en b, 3 maanden gevangenisstraf, in eenzame op sluiting, en solidair in de kosten. 4. A. S., te Alkmaar, hoon, f 8 boote en de kosten. 5. D. A. E., tc Helder, mishandeling, 8 dagen eenzame opsluiting en de kosten. ItllltGERIilJKË STAND. ONDERTROUWD. 27 Mrt, Jan Olij, wedr. van Maartjc Brederoede, te Oterleek, en Guurlje Prins, te Alkmaar. GEBOREN. 22 Mrt. Simon Hendricus Dominions, Z. van Simon Keiser en Antonia Smorenberg.— Maria Catharina, D. van Tjeert Erederik de Vries Hermsz. en Johanna Geer- truida de Groot.Juriaan Willem, Z, vanNicolaas Stam en Catharina Geertruida Coltlioff, 23 u Sara, D. van Jan den Hartog en Gerritje Zaadnoordijk. Martinus Willem van Gerardus Martiuus llonkoop en Jacoba Maria de Roos,Catharina Elisabeth, D, van Johannes Rike en Dieuwertje Elles. 24 a Adnanus Petrus Maria, D, van Hendricus Johannes Conijn en Margaretha Johanna Brantjes. 25 u Johannes Gerardus, 'L, van Cornelis Roos en Anna Maria Pranger. OVERLEDEN. 20 Mrt. Gerrit lammen 42 j,Frederika D. van Harm Tamminga en Erederika Johanna AArimmers2 j. 22 Hermanns Franciscus Eggers33 j, 23 u Christina Bekkerwed. van Jan Krom, 62 j,Anthonie, Z. van Andries Tabernal en Jansina Molenaar, 14 m. 24 Dieuwertje Jans Kieuwejaar, wed. van Arie Trompet ter, 73 j. 25 u Klaasje Wilteveenecht.gn, van Jan Smit, vroeger wed. van Gerrit Groen, 56 j. en 11 m. 26 n Teunis, 'L. van Jaeobus Hendricus de Boer en Trijntje Wils, o w. VKILING VAN VASTE ROEDEREN. 26 Maart. Door den Notaris H. J. DE LANGE. Koekbakkerij en Pakhuis, Iluigbrouwersteeg en Laat. Str, f 35, J. Dekker f 3350, - Opgehouden op u 350, OPENBARE BIDSTOND op Zondag, den 5 April e.k., des avonds te 7ure, in, het gebouw aau den Koningsweg, Bevallen van een Zoon J. M. HONKOOP DE ROOS. Alkmaar23 Maart 1863. Troostvol was het voor mij bij het zoo zwaar verliesdat ik en mijne kinderen geleden hebben te mogen ondervinden hoe algemeen mijne innig geliefde Echtgenoote naar verdienste werd ge acht en bemind; hartelijk breng ik met deze mijnen dank voor de zoo vele opregte blijken van vriend schap en deelneming, mij in deze dagen betoond. H. P. IBINK MELENBRINK. van het onlangs te Petten gestrand schip, zoo als het thaus, aldaar op het strand zich bevindten meer dergelijke goederen; voorts eene partij Hwg, ilavcr en Voerstroo en eindelijk als: 3 geldekoeijen 1 Kalfkoe9 Geldevaarzen 20 Schapen (overhouders), 12 Oonschapen3 Var kens 1 Karnhond en wat al meer te koop zal worden aangeboden. Ter bez:gtiging van een en ander vervoege men zich ter informatie bij den landman P. BAS, aldaar. Men is vau uieening, om, op Dingsdag,. den 7 April 1863, des voormiddags te tien ure, in de herberg "de Burgte Noord- scharwoude in het openbaarte verkoopen Inmiddels ULT DE HAND TE KOOP, te bevragen bij den eigenaar, den Heer H. de GEUS. Te aanvaarden 1 Julij 1863. Een gedeelte der kooppenningen kan op het per ceel tegen 5°/0 's jaars gevestigd blijven. Breeder bij billetten omschreven. Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van de Heeren de LANGE en de MORAAZte Alkmaar, en bij den Heer C. KROON, te Noord scharwoude. A IS. Het bij vroegere annonce aangeboden WOON HUIS en ERVE, met POET en TUIN, te Noord scharwoude is iiit «ie hand verkoeld. Men is van mecning om in het lokaal ^miljijjl Harmonica f aan de Lombardsteeg, te Alk- illfaömaar, op Vrijdag, den 10 April 1863, bij opveilingen op Vrijdag, den 17 April daaraan volgende bij afslagop beide dagendes middags te twaalf ure in het openbaar, te verkoopen Een hechtsterkweldoortimmerd W^oon- huis en Erve, zeer geschikt tot Zomer- en Winterbuitenverblijfstaande en gelegen in de gemeente Alkmaar, aan den straatweg, huiten de Heiloërpoortgenaamd de Vier Statenhebbende een ruim uitzigt op de stad Alkmaar en op uit gestrekte weilanden tot aan het Groot Noord- Hollandsch Kanaalin onmiddelijke nabijheid van de fraaije wandelingen van den stads Hout; kadaster sectie E, zamengesteld uit de perceelen gedeeltelijke n°. 352 en 297, geheel, groot 5 roeden 2 ellen. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP, te aanvaarden 1 Mei 1863. Breeder bij billetten omschreven. Nadere infor matien zijn te bekomen ten kantore van de Heeren de LANGE en de MORAAZ, te Alkmaar. op Maandag den 13 April 18J33, vóór den mid dag te 10 ure, ten huize van DIRK BUTTER J acobszoon in den Hoek te K o e d ij k van 13 BvalTkoeiJeu. fl Aoveniberknlver, 9 gelde koe 1 bles merriepaard oud 2 jaar, t veulinerrle, oud 10 11 jaar, 3 kuikalven1 speelwagen met kap, 1 boerenwagenI drie wiedde kar, Tuigen BEoeren en lt«»nw gereed- sclaapp«>n alsmede Huisraad en f n k o e «I e 1. Vervolg der Advertentiën in het Bijblad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 4