ALKMAARSCHE COURANT V. 14. Vijfenzestigste J aar gang. 1883. Zondag 5 April. ciccl (Qcbccltc. IHttltBJIt. Itiirgcrlijlic Kltnid. EËHcficlijfcscïtc üerigtcn. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentussehen 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3.40. eukele Nos. 7 Cents, franco per post f 4, Brieven franco aan de Uitgevers. REUM». COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels J 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. OPENBAAR ONDERWIJS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR noodigen bij deze ouders en voogden uitdie huunue kin deren of pupillen met 1°. Mei op eene der Openbare Scho- leu der Gemeente wenscheu geplaatst te zienzich daartoe vóór of op den 15 April e. k., aantemelien bij den Hoofd onderwijzers of de Hoofdonderwijzeres van de school door hen verlangdvoorzien van de bewijzen van geboorte en koe pokinenting der kinderen. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 27 Maart 1863. A. MACLAIN'E PONT. l)e Secretaris SP AN J AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat de VSÏOI6.I.4/4.8SSStS'.ÏSMü» in die gemeente den 8 April a.s. aanvangt en op dien dag tevens de loting voor plaatsen zal worden gehouden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. denH Maart 1863. De Secretaris, SPANJAARDT. GEMEENTELIJKE DIRECTE BELASTING. BELASTING OP DE HONDEN. liOBÏSKtSiE*. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gelet op art. 264 der gemeentewet; Brengen ter algemeene kennis, dat het kohier der gemeen telijke directe belasting, benevens dat der belasting op de honden, beide over de dienst 1863, heden door hen zijn gearresteerd en te beginnen met den 6 April e.k„ gedurende 14 dagen, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, ter inzage van de belanghebbenden ter lezing zullen liggen op de secretarie dezer gemeente. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 31 Maart 1863. De Secretaris, SPANJAARDT. B E A N D W E E R. RECLAMES. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis: Dat het onderzoek der ligchaamsgehreken tot vrijstelling van en de designatie tot de dienst bij de brandweer, betrek king hebbende op de personen die thans op het lotingsre- cister voor die dienst voorkomenzal plaats hebben op Donderdag den 9 April e,k., des namiddags ten 6 ure, ten raadhuize dezer gemeente, waarbij tegenwoordig moeten zijn de personen die wegens ligchaamsgehreken verlangen vrij gesteld te warden. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 31 Maart 1863. De Secretaris, SPANJAARDT'. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis: Dat de Militieraad in het 3e distriet van Noord-Holland den 13 dezer maand zijne tweede zitting zal honden en op dien dag 's voormiddags ten 9(- ure, op het Raadhuis te Hoorn zal doen onderzoeken de nummerverwisselaars en plaatsvervangers, welke door lotelingen dezer gemeente, van •de ligting 1863, worden aangeboden. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd den 1 April 1863. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat, ingevolge art. 13 2elid der wet van 26 Augustus 1851 (Staatsblad No. 125), op de Secretarie der gemeente ter leziug liggen Afschrift van het proces-verbaal der Commissie, den 21 Maart j.l. alhier zitting gehouden hebbendetot het aan- hooren der bezwaren tegen de onteigening van gronden binuen deze gemeente, ten behoeve van den spoorweg Nie- dorper Verlaat Alkmaar. Idem van de door elk schriftelijk ingeleverde bezwaren. Idem van bet advies der Commissie aan Z.Exc. den Mi nister van Biuuenl. Zaken. En dat van deze stukkentegen betaling der kosten afschriften kunnen worden bekomen. Alkmaar De Burgemeester voornoemd, den 3 April 1863. A. MACLAINE PONT. KIEZERSLIJSTEN. De VOORZITTER van den GEM EENT'ERA AD teALKMAAR Gezien art. 31 der wet van 4 Ju lij 1850 (Staatsbl. No. 37) Brengt ter algemeene kennis dat de lijsten van kiezers der leden van den Gemeenteraadde Tweede Kamer der Staten Generaal en de Provinciale Statenop heden door hem zijn gesloten, op nieuw aan het raadhuis in afschrift zijn aangeplakt en gedurende 14 dagen ter secretarie dezer gemeente ter lezing zullen liggen. Alkmaar, De Voorzitter voornoemd. 3 April 1863. A. MACLAINE PONT. volgens aangeplakte publicatie van Burgemeester en Wet houders der gemeente Alkmaar, Voor de gewone maten en gewigten v^n Dingsdag 7 April 1863 tot en met Donderdag 7 Mei 1863, dagelijks des morgens van 9 tot 3 ure. Voor goud-, zilver- en medicinaal gewigt gedurende dienzelfden tijddes Vrijdags 's namiddags van 3 tot 6 ure. ZITTING, Maandag, 2™ Paasehdag, van 's morgens II ),ot 's namiddags 2 ure. Berigten uit Warschau van 31 Maart melden het volgende vHet revolutionaire comité heeft, besloten om allerwege de wapenen neler te leggen. Reeds hebben twee aanvoerders van benden opstandelingen hunne manschappen ontslagen." Met deze woorden hebben onze dagbladen in de vorige week hunne nrededeelingeu omtrent den strijd in Polen besloten. En mogen ook sommigen nog van oordeel zijn, dat dit berigt «allezins nadere bevestiging behoeft," de meesten zal het niet hebben verrast. Van den aanvang af was het ondenkbaar dat de Polendoor uaauwkeurige bewaking van de Pruissi- sche en Oosteurijksohe grenzen van de geheele wereld afge sloten, zich zonder vreemde hulp tegen de Russische troepen zouden kunnen staande houden. Polen ligt midden in Eu- opamidden in het vaste land, en dat is een groote ramp. De toevoer van wapenen en alle oorlogsbehoeften wordt al- gesneden, en de avontuurlijke kampvechters van alle tongen en natiëndie zich gewoonlijk aansluiten bij een volk in verzet, worden verhinderd ter huloe te siiellen. Voor vreemde mogendheden, die onder andere omstandigheden misschien nog tot eeuige feitelijke ondersteuning zouden overgaan, bestaat, zpo lang Oostenrijk en Pruissen onzijdig blijven, geen ander middel van bijstand dan een aanvallende oorlog tegen Rus land op een ander terrein dan waar de opstand het hoofd verheft, want Polen zelf is ongenaakbaar. Polen ligt verre van de zee en de zee is niet alleen hef beeldmaar ook het onderpand der vrijheid. Gelukkig het land, gelukkig ons vaderland, dat zij de vrijheidlievende in hare armen omvat. O, wentel uw baren voort langs onze kusten, diepe donkerblaauwc Oceaan roepen wij haar toe met den zanger, die haar zoo zeer beminde (1) Tienduizend vloten doorkruisen u zonder u te beheerschen. De mensch overdekt de aarde met verwoesting zijn heerschappij eindigt aan uwe stranden; op de vlakte der baren zijn alle wrakken u w werk, en blijft geen schaduw over van de vernieling des mensehen, tenzij zijne eigenewanneer hijin een oogwenk des tijds, als een druppel regen in uwe peillooze diepten verzinkt. Polen, van de wereld afgesloten en alleen tegenover een overmagtigen vijand, legt de wapens neder. Dat is nog geen reden t,ot"droefheid voor zijne vrienden; de vraag blijltover: wat zal de vrucht zijn vau het vergoten bloed Nietdat wij meenen, dat het misschien te vergeefs zou kunnen ge vloeid hebbendat is onmogelijk. Het aanschouwen vau zulke offers en de onverdeigbare herinnering hun gewijd maken de kracht en den steun uit van het volk in latere beproevingmaken het eindelijk onoverwinnelijkwanneer een nieuwe strijd onder gelukkiger omstandigheden uitbreekt De vraag is alleen: zal eindelijk een blijder dageraad voor Polen aanbreken of moet der dienstbaarheid nacht nog zwarterder verdrukking ellende nog banger worden eer het morgenrood der verlossing de kimmen zal kleuren? Daar over zal één man te beslissen hebben, Alexander, de Keizer aller Russen. Hoe men dezen Vorst overigens beoordeele algemeen acht men hem van wraakzucht vrijdoor geen hardnekkigheid of gekrenkten trots gebonden aan den een maal ingeslagen weg. Dat hij tevens, wanneer hij zich eenmaal heeft losgerukt uit de mazen van het net eener oude en verouderde bureaucratiede kracht bezit om zijne plannen door te zetten, heeft de vrijmaking der lijfeigenen "eleerd. Misschien zal Alexander ook ten aanzien van Polen breken met het oude systeem. Reeds komen geruchten van "■roote bereidwilligheid tot ons maar ook niet meer dan geruchten. Toch achten wij de omstandigheden voor Polen zeer gunstigwanneer werkelijk het comité tot het besluit is gekomen°om eenparig den strijd te staken, nu alle uitzigt op een goeden uitslag vervlogen is. Konden al de mogend heden het niet eens worden over een gewapende tusschen- komst of ernstige vertoogen, waarin men tussehen de regels leest van gegroefde kanonnen en bepantserde schepen als laatste bewijsmiddelen er is geen twijfel aan, of de woorden ten,gun ste van het ontwapende Polen gesproken zullen dringend zijn Daar hebben de volken voor gezorgd; zoowel te Parijs als te Lou den, hier wat vrijer dan daar, is de stem des volks duidelijk ge hoorden was de onvermijdelijkheid van een algemeenen oorlog' bij het toebrengen van krachtdadige hulp een voldoend (1) Byron. antwoord op die roepstem, thans is dat antwoord niet meer te geven, maar moet blijk gegeven worden van dien goeden wil, zoo herhaaldelijk en zoo krachtig betuigd bij gebreke van daden. Onrustig bleef de blik gedurende de afgeloopen week op den geheimzinnigen man te Parijs gerrgt. Hij de parvenu onder de Vorsten, gelijk Rij zelf in koelen trots zich eenmaal noemdede man van de avontuurlijke politiekdie gebroken heeft met de oude traditiëndie het. vroeger van de roeping van Erankrijk verklaardein het belang der beschaving zijn Brennus zwaard op al de traktaten te leggen die man kan nog te elfder ure het zwaard uit de schede rukken. Daarom bleef het oog tot het laatste toe naar Parijs gerigt, uaauwleitend zelfs de geringste aanwijzingen bespiedende die misschien de plannen van denman met het koele, onbewe gelijk strakke gelaat konden openharen. De Oostenrijksehe gezant, Prins Mellernich, vertrekt, naar Weeuen: iudeniib- niteur worden bij voorkeur de berigten opgenomendie het gunstigst voor de Polen luidende directie van het Cirque Imperial heeft verlof bekomen om het drama les Polonais op te voeren, dat in 1831 de geestdrift voor Polen deed ont vlammen het berigtdat Keizer Napoleon reeds den Hertog von heuchtenberg heeft bestemd voor den troon van een on afhankelijk Koninkrijk Polen, wordt zelfs dooreen geschied- schrijver als von Stjbel van genoegzame beteekeuis geacht om er in de Pruissische Kamers de aandacht op te vestigen. Maar Prins Metternich blijkt niet met bepaalde voorstellen naar Weeuen gezonden te zijn. De Moniteur staat meer bepaald onder het bestuur van Graaf Walewski, zoon van Napoleon L en de Poolsche Gravin Waletcskade Minister Billault beklaagt zich'oij den Keizer over die in 't oog vallende gunstige gezind heid voor Polen, die het fijne spel der vlugtige diplomatie belemmertde Keizer komt tussehen beideen de Moniteur wordt volkomen kleurloos. Het verlof tot opvoering van les Polonais wordt ingetrokkende Hertog van heucldenberg blijft achter de coulissen en von Sybel wordt uitgelagchen omdat hijde gesehiedvorsoherzich inlaat, met, tijdingen van zoo verdachten aard. Zoo wisselen de vlugtige ver schijnselen. waaruit men oorlog of vrede wil voorspellen, elkander af, en, ofschoon de Minister Drouyn en Prins Na poleon blijven verklarendat hunne hoop op krachtdadigen bijstand vuor Polen niet verminderd is, er is ook niets wat die hoop slechts eenigermate zou kunnen doen vermeerderen. Terwijl men nog in gespannen verwachting uitziet naar de houding, die Frankrijk tegen over den opstand zal aanne men leggen reeds de opstandelingen de wapens neer. In Engeland wil men weten, wat daar de Regering doet in het belang van Polen, het Parlement verwacht eenige me- dedeelingen van den ouden Palmerston, en het woord is: na Paschen heeren Uit, Polen zelf kwamen in de laatste dagen onaangename be rigten van verdeeldheidvan groote spanning tussehen Langiewicz en Mieroslawski, die den veegen staat der opstan delingen natuurlijk nog moest verergeren. In Frankrijk werd het reeds zoo zwakke kamp der onaf hankelijke liberalen, tegen den aanstaanden feilen strijd der verkiezingen, mede door den demon der tweedragtbedreigd; maar een goede engel deed hem wijken, en de mannen der vrijheid sluiten zich weder aan een. In het ministerie behoudt Pould het veld tegen Magneen wordt daardoor het vooruit- zigt op meerdere orde en zuinigheid zelfs op bezuiniging zegt men verzekerd. In Hongarije wordt de gunstige verwachting van meerdere gezindheid tot, aansluiting eensklaps vernietigd. Geheel on verwachts zonder eenige aanleiding en als opzettelijke waar schuwing bij voorraad houden de mannenwier namen wij in 1861 bijna dagelijks in alle bladen lazen, Deajc en Eötvös, en die wij bijna zouden gaan vergeten ieder een redevoering, en spreken daarbij woorden, die men in Weenen geheel verbeten waande, tergend gelijkluidend aan de taal van 1861. De eerste Europeanendie Mexico veroverden kwamen om goud. Die van 1863 schijnen dezeu familietrek behouden te hebben. Te Parijs is het berigt verspreiddat de Frausche troepen een Mexicaansche provincie bezet hebben, die //de gouddragende" wordt genoemden dat de Regering op den afstand van dit gewest zal aandringen als schadeloosstelling voor gemaakte oorlogskosten. FRANKBIJK. Den 26 heeft de heer v. Budberg een eigenhandigen brief van Keizer Alexander aan den Keizer, in antwoord op den zijnenoverhandigd. De Czaar verklaart zich daarbij bereid aan Polen de meest vrijzinnige instellingen te scheuken. Vele fransche officiereu en onderofficierendoor het pool sche comité aangezocht om bij de insurgenten dienst te ne men, hebben zich alsnog niet op reis begeven, omdat het nergens mogelijk is de poolsche grenzen te overschrijden. De Annamitische beweging is bedwongennn moeijenden maar weinig mensehen gekost hebbencR Een paar dagbladen den minister Pould geprezf de voor zijn beleidvol beheer der financienheeftj ter-redenaar Magne die bladen een communiqué

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1