ALKMAARSCHE COURANT N°. 17. Vijfenzestigste Jaargang. Zondag 26 April. ©Sliciccï (Bcbcclfc. politic?? $>ocrztgt. 7 A"ril im' spanjIardt. kohieren. aeickclijksclxc Bcrigtc». Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. H E11M*. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING hij «uhete inschrijving op Donderdag den 7 Mei 1863, des namiddags ten half drie ureaan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland te Haarlem, van: Het driejarig onderhoud van den Pettemer Zeedijk, met de daarvóór gelegen hoofden, paalwerken, enz. van Iu. Mei 1863 tot en met 30 April 1866. Het bestek is, tegen betaling van vijftig Cents per exemplaar, te verkrijgen aan liet locaal voornoemd en aan het bureau van buiteulandschc paspoorten te Amsterdam op den Dam. De aanwijzing in loco zal worden gedaan door den Heer F J. Krieqeropzigter van den Waterstaat te Alkmaar, op Zaturdag vóór de besteding. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Ingenieur J. Conracl. te Alkmaar, en bij geuoemdeu opzigter. De ondergetekende brengt hij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat er op Vrijdag en Zaturdag, den 1 en 2 Mei aanstaandegeene Zittingen voor oen Herijk ge houden zullen wordenmaar in vervanging daarvan op den volgenden 8 en 9 Meiter gewoner tijd Dc Arrondissements ijker te Alkmaar SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter keunis van de belanghebbenden: Dat op lieden door ben zijn uitgeloot de aandeelen No. 7 19 32 in 41ieder groot 1000,—. der geldleenmg aam gedaan krachtens besluit van den Gemeenteraad dato 6 December 1854ten behoeve van den straatweg door de Schermeeralsmede Dat de genoemde schuldbekentenissen met de verschenen couponster betaling kannen worden aangeboden bij den gemeenteontvanger met teruggaaf der onverschenen coupons op 1 Augustus c.k. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar. A. MACL A IN E PUN i. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat, ingevolge art 13 2' lid der wet van 26 Augustus 1851 (Staatsblad No. 125), op de Secretarie der gemeente ter lezing lipgeu Afschrift van het proces-verbaal der Commissie, den li Maart j.l. alhier zitting gehouden hebbende tot liet aan - hooren der bezwaren "tegen de onteigening van gronden binnen deze gemeente, ten behoeve van den spoorweg Nie- dorper Verlaat Alkmaar. Idem van de door elk schriftelijk ingeleverde bezwaren Idem van liet advies der Commissie aan Z.Exo. den Mi nister van Binuenl. Zaken. Eu dat van deze stukkentegen betaling der kosten afschriften kunnen worden bekomen. Alkmaar De Burgemeester voornoemd den t April 1803.A. MACLAINE PONT. GEMEENTEBELASTINGEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gelet op art. 265, 4" lid der gemeentewet. Brengen ter algemeene kennisdat het kohier der directe belasting en dat 'der belasting op de hondenbeide over de dienst 1863, op den 2? dezer door den Gemeenteraad defi nitief vastgesteld, ter secretarie dezer gemeente ter inzage van de belanghebbenden zijn nedergelegd van den 27 April lot en met den 4 Mei aanstaande. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 25 April 1863. A. MACLAINE PON1. De Secretaris SPANJAARDT, Op eene jaarwedde van 360,—, wordt aan de openbare tusschenschool te Alkmaar gevraagdeen derde li)UL.P- 38t.EIEEtWl.ïlZ - Gegadigden adresseren zich met overlegging van bewijzen van afgelegd examen en goed gedrag, vóór den 15 Mei e. k„ bij franco brieven aan den Burgemeester derzelve gemeente. De onderstaande personen worden verzocht zieli in de eerstvolgende 8 dagen aantemelden ter secretariebureau Burgerlijk Stand en bevolking. „EI)I)T_ CORNÉL1S DEKKEli, laatste woonplaats Zijpe; GERRIi SCHOON 1 w. Rijp; MARIA CATHAR1NA METZ MaastrichtMARIA ELISABETH ANTER 1. w. Maastricht; JACOB BOON, 1. w W#; PAAUW van den EsHOF l.w. Haarlem; UILKJE de WIND! 1. w. Rauwerderhem; VULGERUS SCHELLINGER 1 w Wor- merveer; AALTJE BALTUS, l.wCallandsoog; JOHANNA VLAANDEREN, 1. w. Utrecht. Toen onder de vroeger Vereenigde Staten van Noord-Ame rika eenige Zuidelijke Staten liet woord //scheiding" voor het eerst lieten hooren, hebben wij ons geenszins verwon derd dat de overige Staten niet aanstonds aan dien elsch voldeden. Voorbarig en overmoedig was de houding der Staten, die de Unie verbraken. Vrees voor het verlies van het overwigt tot nog toe door hen uitgeoefenden wel uit geoefend ten behoeve van de heerlijke //instelling" der sla vernij, vrees daarom ook voor de tegenwerking, de bemoeije lijking de onderdrukking en den eindelijken ondergang van dien voor hen zoo weldadigen maatsehappetijken toe stand beving den weelderigeu planter. Dit was voor hem een levensvraagmet de slavernij staat of valt de plantei en in den planter blijft voor den mensch geen plaats. De vrees was voldoende. Of zij. ook al voor het minst, y°°r- barig was, of er ook al nog geen enkele maat regel ten nadeele der slavernij genomen, en liet zelfs niet waarschijnlijk was dat daartoe spoedig zou worden overgegaan het mogt alles niet baten. Eenmaal door de vrees bevangen, ging er m liet Zuiden een kreet van woede en wraak op tegen het heerschzuchtige Noorden, dat de Zuidelijke Stalen wilde onderdrukken" Ilun eerste beweging was de wapenen te grijpen niet om zich te verdecligeiiwant, er was nog geen aanval maarom het woord //scheiding' uit te spreken daarmee de Unie tot vijand te verklaren, en hare sterkten en bezettingen op hun grondgebied aan te vallen. Wij zijn er verre van af, aan verbonden Staten het regt te betwisten om het verboncj te verlaten, ook al kunnen wij de reden die tot afscheiding noopt, niet billijken; maar het, komt ons voor, dat de ciscli tot ontbinding van den Bond, of de vordering tot afscheiding van sommige Staten op eenig- zms audere wijze moet woiden ingesteld dan dit door het Zuiden is geschied. De Stateu-bond van Noord-Amenka was een te groot.scli gebouw om zoo eensklaps aan den ruwen moker van den slooper overgeleverd te worden. De ver schillende deeleu hadden te groot belang bij het geheel, bij elkanders vereeniging, om aan enkele deelen het regt, te kun nen toekennen van zieli eigenmagtig en willekeurig at te scheiden. Handel, nijverheidscheepvaart, al de gewigt.ige bedrijven des levens, de vrijheid, de nationale onafhankelijk- lieid't is alles gebouwd op de eenheid des lands. Het is niet geoorloofd dat eenig deel zieli eensklaps aan die een heid onttrekke. Al die belangen hebben gedurende een ver eemging van zeventig, zestig, vijftigveertig of minder jaren de verschillende deelen met talrijke banden onderling verbondenhet is geen enkel deel geoorloofd die banden eensklaps gewelddadig te verscheuren. De aderen van liet algemeen welzijn loopen door alle deelen des hgchaanis wordt eenig deel daarvan afgehouwen, uit de van een gereten aderen vloeit aan beide zijden het, levenyoedand bloeden liet geheele ligchaam slaat, aan 't kwijnen. Daarom veroordeelen wij de willekeurige en gewelddadige afscheuring der Zuidelijke Staten. En eeliter is geen verbond voor altijd verbindend ont binding, afscheiding is geoorloofd, ook al achten sommige, al achten de meeste deelen haar schadelijk voor bet geheel en voor zich zeiven uadeelig. Doch moet eenig deel verwij derd worden, men zorge het gebouw te stutten en t,e schra gen opdat liet ontbreken van dit deel liet, niet geheel doe instorten. De banden, die alle deelen verbinden, worden niet eensklaps van een geretenmaar behoedzaam los ge maakt, opdat niet alles uit elkander vaile en schade lijde; en men ouderbinde de aderenalvorens een lid van het lig chaam af te honwenopdat geen bloed nutteloos vervloeije- Wij zouden daarom geen veroordeelend vonnis hebben uit gesprokenwanneer het Zuiden wijziging der Constitutie had fevorderd meerdere vrijheid grootere onafhankelijkheid der verschillende Staten ja al hadden die Staten de ontbinding der Unie voorgesteld of hunne afscheiding gevorderd om welke redenen "dan ook. Hadden zij zulken eisch op billijke voorwaarden doen hooren en bij herhaling laten gelden, wij hadden misschien hunne haudelwijze ligtzinnighunne be- weegredeneu onedel geoordeeld, maar wij zouden geene gronden gevonden hebben om hun regt tc bestrijden. Bleek het Noorden onwillig, bleef het ongezind om de Const,ilulie te wijzigen sloot, het hardnekkig het oor voor de billijke voor waarden van ontbinding of afscheiding der Zuidelijke Staten, hield het hun in den boud gesloten tegen hun wilwij had den het regt»van het. Zuiden erkend, wanneer het eindelijk, als laatste toevlugt, de wapenen had opgevaten eigen- magti" had volvoerd wat het naar regt en billijkheid had voorgesteld. Het zwaard is een vreeselijk argument, en de vonder der kanonnen is een afschuwelijke taal, al wordt zij door een régtvaardige zaak gesproken. De dolzinnige die met het zwaard begint, heeft onzen bijval met; en hij die in dwazen overmoed het kanon laat spreken, voor elke andere taal zich te vergeefs heeft, doen hoorenis even gevaarlijk als de krankzinnigedie om zich licht te verschaften de fakkel op het rieten dak werpt,omdat die toevallig voor de hand lag en dit middel afdoende is. Toen het Zuiden in dollen overmoed de Unie aanviel kon alles wat haar toegedaan was niet anders dan haar ver dedigen. De Unie kon hare soldaten niet terugroepen uit, de Staten die zich afscheiden en hen als een vijandige magt aanvielen; zij kon op de ruwe vordering van het Zuiden hare sterkten niet ontruimen; zij kon zieli niet weerloos aan de Zuidelijke Staten overgeven, en hun de vrijheid laten om naar eigen willekeur de Unie te verschoppen en haar te verlaten gelijk zij zeiven goedvonden. De Unie had toeli ook sommige belangen, zij bezat toeh ook eenige regten, waar voor zij waken moest. Wat kon zij tegenzet zwaard van het Zuiden overstellen dan het zwaard? En zoo zij zich had term* getrokken en aan het Zuiden de vrijheid gelaten om met een feitelijke afscheiding te beginnen, welke andere toevlugt had zij later gehad dan den oorlogwanneer het Zuiden die afscheiding met naar billijkheid had willen regelen. Wii beweren niet dat het Zuiden daartoe onbereid zou ge weest zijn, maar de Uuie mogt dit nist aan de bescheiden heid van het Zuiden overlaten. Daarom konden de Staten, die aan de Unie getrouw bleven toen liet Zuiden met geweld be <*on, daartegen niets anders dan geweld overstellen. Als het zwaard eenmaal de schede heeft verlaten, keert het moeijelijk daarin terug; enal strijdende, veranderende re<Hen der partijenhunne verhouding blijft met dezelfde doel en inzigten der strijders worden gewijzigd. En het doel, dat de Unie'weldra aan den strijd toekende, was de hand having der Uniemeer en meer werd dit doel onyoorwaar- deliik° aangenomenen hier begon het onregt der Urne. Toen zij ontdekte, dat a f s c h e i d i n g niet was de leus van enkele verstoorders der door de bevolking gewenschte ordemaar de begeerte der bevolking zelve en dit ont dekte zij al zeer spoedig had zij onregt, toen zij verklaarde, onvoorwaardelijktegen eiken prijs en met alle middelen de Unie te zullen handhaven herstellen ware juister ^6W663t 3 Eu op dien heilloozen weg gaat het Noorden voort. Een maal verklaarde de President, dat wanneer hij de handhaving en begunstiging der slavernij goed achtte voor de handhaving der Unie, hij haar zou begunstigen; kon hij de Unie hand haven door de afschaffing der slavernijhij zou haar afschaf fen. Door gunstbetoon en toegevendheid blijkt echter het Zuiden niet gewonnen te kunnen worden; er blijft niets over dan gewold daarom vrijverklaring der slaven in liet Zuiden.... als oorlogsmaatregel. De vrijverklaring in t Noor den daar van weinig belangomdat er met veel slaven Zua volgt eerst later, over jaren en meer als onvermij delijk gevol" van die in 't Zuiden. Meer en meer wordt de leuze van liet Noorden, handhaving of herstel der Unie, een dwaasheidreeds lang is de broederschap verbrokenbjj haat en afkeer tusschen de verschillende Staten ïsgeen Bond bestaanbaar na een burgeroorlog als reeds in Amerika ge voerd isis een Unie onmogelijk. Het oorlogvoeren van het Noorden doelt meer en meer op overheersehing de strijd van het Zuiden wordt meer en meer een kamp voor de vrij heid. Bespottelijk en ergerlijk tevens zijn bij den tegenwoor- djo-en staat, der zaken de woorden van generaal Butler, den halelijken bevelhebber van Nieuw-Orleansthans m Nieuw- York terug gekeerd en dóór het volk toegejuicht: de Zuide lijke opstandelingen moeten worden uitgeroeid hunne goe deren verbeurd verklaard eu onder de soldaten verdeeld. Eu zulke gevoelens schijnen meer en meer veld te winnen. Daarbij komt een hatelijke overmoed tegen de Europesche Staten, vooral tegen Engeland -- tegen Engeland dat in dezen strijd talrijke blijken van geduld en bezadigdheid heeft gegeven van Engeland, dat lijdt, lijdt ten bloede toe on der de blokkade der zuidelijke havens die het liet voedsel zijner nijverheid onthoudt, dat dit, lijden kan doen eindigen door de erkenning der Zuidelijke Confederatie en daarbij waarschijnlijk veilig zijn door den bijval van Frankrijk en welks edele bevolking toch blijft verklaren mets te wil en weten van een volk, dat de slavernij heeft verheven tot den hoeksteen zijner staatsregeling. B'FMkiX.VXIS. De door den minister Gladstone voorgedragen begrooting stelt de ontvangsten op 71^. de uitgaven op 67millioen onder de laatsten komen 15 millioen voor de landmagt en 10» voor de zeemagt voor; de belasting op de inkomsten is od^IO1 millioen geraamd. De 2200 yards lange tunnel, welke onder de 182 voeten hoo<*e heuvel, waarop het glazen paleis van Sydenham is ge plaatst voor de uitbreiding van den Lonuenselieu onder- aardsch'en spoorweg is gegraven is dezer dagen voltooid. Tot minister van oorlog is benoemd de ondersecretaris bij het departement, lord Greg. Te Leeds is den 20 in eene openbare vergadering in het belang van Polen met alg. st. besloten bij het gouvernement aautedringen op liet afbreken der diplomatieke betrekkingen met Rusland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1