ALKMAARSCHE COURANT IV». 18. Vijfenzestigste Jaargang. 1803. Zondag 3 Mei. d)fticiccï Cicbccltc. liiiatMtc Zitdagen voor denllcrïjk, CÜSUekcïijksche Berigten. A-f Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar/3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTERen WETHOUDERS van ALKMAAR. Ontvangen h-bbende eene dispositie van den Heer Com missaris des Konings in de Provincie Noord-Holland vau den 21 April 1803, (verzameling circulaires n°. 21), houdende bepaling omtrent den tijd der uitgifte van de ver klaringen vau aangifte voor de Personele Belasting en het Reqt van Patentover de dienst van 1863/64. Gezien art. 30 2 der wet, van 29 Maart 1833 (Staatsbl. n°. 4). Maken aan de Ingezetenen dezer Gemeente bekend Dat de Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze gemeente, aan hunne woningen, te beginnen met Dingsdag den 5Jen Mei aanstaande en vervolgens, zal doen bezorgen een Beschrijvingsbillethetwelk inhoudt eene korte schets van de grondslagen der voornoemde Belastingzijnde 1°. lie Huurwaarde. 4°. Pet Mobilair. 2 Deuren en Kensters. 5». De Dienst- en Wsrkboden. 3°. Haardsteden. 1 6°. Paarden. bij welk billet.waarin de verpligting jegens Rijks Schats- iist, met betrekking tot de belasting, zal worden opgegeven, aan ieder ingezeten de noodige vragen dienaangaande, ter beantwoording zullen zijn voorgesteld, ten einde het met de meeste naauwkeurigheid in te vullen. Dat binnen acht dagen na de uitreiking van voormelde billet ten, dezelve ingevuld van de woningen der Ingezetenen, door of van wege den Ontvanger zullen worden afgehaald. Dat zijwelke bij het bezorgen der billetten of ook bij het terughalen daarvan mogten zijn overgeslagen zich in geen geval kunnen beroepen op zoodanig verzuim maar integendeel gehouden zijn, om de vereischt.e en behoorlijk ingevulde verklaring vóór of uiterlijk op den 19del1 Mei eerst komende mtedienen ten kantore des Ontvangers, alwaar de billetten ter invulling steeds verkrijgbaar zullen zijn. Dat een ieder gehouden is. de t.e doene aangifte met zijne handteekening te bekrachtigen, of ingeval iemand betuigt niet te kunnen schrijvendeze invulling in zijuen naam door den Ontvanger of diens gemagtigde te doen bewerkstelligen, met vermelding der redenen waarom hetwelk zal moeten geschieden in tegenwoordigheid van een derden persoon 'welke de aangifte, na voorafgaande voorlezing met den Ont vanger of deszelfs gemagtigdezal teekenen. Burgemeester en Wethouders verwittigen voorts, naar aan leiding" van het laatste gedeelte van 2 van art. 30 der voorz. wetde belanghebbendendat als tegenschatters in gevolge 2 van art. 30 zijn benoemd Cornells Cr oilCornells Koeman, Jan Dekker en Johan Daniël Masee en dat de bevolking dezer gemeentevoor zooveel dezelve tot maatstaf van dè belasting van sommige grondslagen die nen moet, bedraagt een get.al van 10622 zielen. Burgemeester en Wethouders vermanen de ingezetenen om met de meeste naauwkeurigheid en binnen den bepaalden termijn de invulling hunuer beschrijvingsbilletten te bewerk stelligenten einde de orde en den geregelden afloop der beschrijving te bevorderen, en zich tevens te beveiligen tegen het nadeelhetwelk een gevolg zonde zijn van de toepassing der boeten en poeualiteiten welke tegen valschheid en ou- naauwkeurigheid der invulling zijn vastgesteld. En opdat niemand hieromtrent onwetenheid voorwende zal deze aangeplakt en in de Stads-Couraut geplaatst worden, terwijl afschrift zal worden medegedeeld aan den Ontvanger der directe belastingen, tot deszelfs informatie. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 25 April 1863. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gelet op de apostillaire beschikking van den Heer Voor zitter van Gedep. Staten dezer provincie, dato 27 April 1863, ui ge afd.. waarbij hun om berigt, consideratie en advies1 werd in handen gesteld een adres van den heer IK. F. Stoel, houdende het verzoek om op den grond, gelegen aan de W.z./van het Groot Noord-Holiandsch Kanaal onder deze gemeente, geteekend sectie F, No. 389, ^nog twee kalkovens te mogen bonwen. Gelet op art. 4 van Z. M. besluit van 31 Januarij 1824 (Staatsbl. No. 19), waarbij aan de bewoners der huizen naast aan de o'pterigten trafiek of fabriek de gelegenheid wordt "eleven om daartegen hunne bezwaren in te brengen. B Geven bij deze "aan zoodanig, bewoners te kennen: dat wanneer zij eenige bezwaren tegen de oprigting van gemelde kalkovens te hebbendezelven aan den heer Commissaris van politie kenbaar te maken. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar. A. MACLAINE PONT. den 30 April 1863. 71e Secretaris, SPANJAARDT. KENNISGEVING. SCHUTTERIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR; Gezien hebbende het 7e artikel van Z M. besluit van den 7 September 1828 houdende reglementaire bepalingen, tot invoering der wet op de Schutterijenvan den 11 April 1827, luidende als volgt: //Do gehuwden en weduwnaars, één of meer kinderen heb- //bende (die bij de oprigting der Schutterij in liet jaar 1828 //of in later jarenvoor de Schutterlijke dienst ingeschreveu, //docil als zoodanig met tot de dienst geroepen zijn), door //sterfgeval of anderzins in de termen vallende om in de //eerste klasse (die der ougelmwdeii of weduwnaars zonder //kinderen) te worden overgebragtzullen voor de eerstvol- «gende jaarhjksche inschrijving, bij publicatie worden opge i/roepen, om daarvan kennis te geven aan het plaatselijk bestuur." //Wanneer deze kennisgeving mogt worden verzuimd, en //de nalatige, ten gevolge van dit verzuim, niet bij de //Schutterij is ingelijfd geworden, zal-deswege door het //plaatselijk bestuur proces-verbaal opgemaakt, en aan de //bevoegde Regtbank toegezonden wordenten einde de //strafbepaling van art. 1 der wet van 5 Maart 1818, op «den nalatige toetepassen." Roepen bij deze opalle zoodanige inwoners dezer ge meente eu jurisdictiewelke in de jaren '1858 tot en met 1862 voor de Schutterlijke dienst zijn ingeschreven en die alstoeu hebben bewezen gehuwd of weduwnaars met kind of kinderen te zijn doch sedert dien tijd, door het overlijden van vrouw of kinderen, zijn geworden weduwnaars zonder kindereu, om te compareren in een dgr vertrekken van het Stadhuisop Donderdag eu "Vrijdag, den 7 en 8 Mei aan staande. tusschen 10 en 12 uïs des voormiddags, ten einde aldaar van zoodanig overlijdan kennis te geven, opdat daarvan behoorlijke aanteekening kunne geschieden. Burgemeester en Wethouders brengen voorts ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat zij, die naar aanleiding van art, 26 en 85 der wet op de Schutterij van 11 April 1827 en der nadere Kon. besluitenop grond van 34jarigen ou derdom of lOjarige schutterlijfce dienstmogten vermeenen rest op ontslag verkregen te hebbenen daarvan zouden verlaDgen gebruik te makenzich schriftelijk kunnen aan melden ter Secretarie dezer gemeente, vóór den 15 Junij aanstaande, met overlegging der bewijsstukken, waardoor het regt op het gereclameerde ontslag voldoende wordt bewezen. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 1 Mei 1863. De Secretaris, SPANJAARDT. Op eene jaarwedde van 360,—, wordt aan de openbare tusschenschool te Alkmaar gevraagdeen derde IS IJL 1*- Gegadigden adresseren zieh met overlegging van bewijzen van afgelegd examen en goed gedrag, vóór den 15 Mei e. k„ bij franco brieven aan den Burgemeester derzelve gemeente. van den 4 tot en met den 9 Mei 1863. van 3 tot 6 ure, voor de gewone Gewigt.en en Maten op Vrijdag echter van 3 tot 6 ure, voor het Medicinaal- en Goud- en Zilver- gewigt. De onderstaande personen worden verzocht zich in de eerstvolgende 8 dagen aautemelden ter secretarie, bureau Burgerlijk Stand en bevolking. „AT,T. CORNÉL1S DEKKER, laatste woonplaats Zijpe; MARIA CATHAR1NA METZ, 1. w. Maastricht; MARIA ELISA BETH ANTER1. w. Maastricht; PAAUW van den EoHOF 1. w. Haarlem VULGERUS SCHELLINGER I. w. WormeneerAALTJE BALTUS 1. w. Callandsoog JOHANNA "VLAANDEREN, 1. w. Utrecht. DENEMARKEN. Te Elmshorn en Rensburg in Holstein zijn vergaderingen, welke belegd waren om te protesteren tegen de bekende verordening des Konings door de polieie uiteengedreven. OtliTSCIILASD. De 3 beschermende mogendheden van Griekenland hebben zich tot het Beijersehe Hof gewendmet vermaning het protest tegen de opdragt der kroon aan prins George van Denemarken intetrekken omdat eene volharding daarbij toch niet baten zal. ENGELAND. Het Lagerhuis heeftop voorstel van lord Palmerston eenstemmig besloten om de 60,000 door vrijwillige in schrijvingen bijeengebragt voor het gedenkteeken van prins Albertte vermeerderen met 50,000 Gedurig rijzen in de beide Huizen van het Parlement klagten en wordt de regering geïnterpelleerd over het weder- regtelijk aanhouden en opbrengen van engelsehe koopvaarders door oorlogschepen der Vereen. Statenzoodat zelfs een schip naar Mexico is vertrokkken voorzien van een vrijpas door den Amer. gezant te Londen afgegeven. De regering antwoordt nog ontwijkend en vermaant tot geduld en beza digdheid met belofte de waardigheid des lands te zullen handhaven. Iutnsseheu worden de betrekkingen tusschen de beide mogendheden met eiken dag meer gespannen. De gelden tot ondersteuning der behoeftige fabriekarbeiders bijeengebragthebben 2,735,000 beloopenwaarvan door 'net graafschap Lancashire 1,400,000 is bijgedragen. Onder de eerstgenoemde som is begrepen 680,000 als opbrengst der armen-belasting. De onderstands-commissien hebben thans nog ruim 700,000 in kas. FRANKRIJK. De heeren Favre en Picard hebben in het Wetg. Lig- chaam het stelsel der regeringscandidaten heftig aangevallen, hetgeen daarop door den beer Baroche en vele aanhangers des Keizers werd verdedigd. De gewone en buitengewone begrooting zijn met 240 te gen 7 st. aangenomen. Den 28 is een ontwerp ingediend om een buitengewoon orediet van 1.200,000 fr. toetestatfh tot ondersteuning der noodlijdende arbeiders in de katoen- districten. Prins en prinses Napoleon zijn naar Italië, Egypte en Pa lestina vertrokken. De heeren Dufaure en de Carné zijn tot leden der Aca demie verkozenzonder op letterkundige verdiensten aan spraak te kunnen maken. Aanvankelijk stond de kans gunstig voor de heeren Littrê en Jules Janinmaar de bisschop van Orleans bestreed hunne oandidatuur in eene brochureop grond dat zij godverzakers waren, en de Academie schijnt daarin eene hinderpaal voor hunne toelating te hebben gezien. Peubla is eindelijk omsingeld. De genl. Mirandolle heeft de troepen van Commonfort van Cholula teruggedrongenna een luisterrijk gevechtwaarbij de Mexicanen 200 dooden en 50 gevangenende Fransehen 2 dooden en 10 gekwet sten verloren. De weg van Peubla naar Mexico is door een corps Franschen versperd en eene waterleiding naar de in gesloten vestingwaarvan het garnizoen 18000 man teltis afgesneden. De Courier de V Algérie isna 2 malen te zijn gewaar schuwd gedurende 2 maanden geschorstomdat dit blad den wensch had geuit, dat liet Senaats-besluitbetreffende den grondeigendom in Algiershetwelk de kolonie wordt opgedrongen"weldra zou zijn verscheurd. De Moniteur verkondigt, dat er vereenigingen van kiezers plaats hebbenmet het doel om een centraal comité bijeen te brengen, maar herinnertdat bijeenkomsten van meer dan 20 personen, zonder verlof der regering, verboden zijn, ook danals zij in onderdeelen van een minder aantal wor den gesplitsten dat de dagbladenwelke het verhandelde in dergelijke bijeenkomsten willen mededeelen, zich strafbare daden zouden veroorloven. ITALIË. In den nacht van den 18 zijn te Napels, Cesana, Bologna en elders verscheidene hoofden der democratische partij in hechtenis genomenbeschuldigd van geheime aanwervingen voor de dienst van Mazzini. De regering heeft over de Poolsche aangelegenheden eene gelijksoortige nota naar Petersburg gezonden als die van Frankrijk. De Konin" heeft de stichting goedgekeurd van een crédit- mobilier et immobilierdoor eene vereeniging van fransehe en italiaansclie kapitalisten. De genl. Cugia is minister van marine geworden. Het besluitom de gemeentelijke schulden voor rekening van den Staat te nemenheelt op Sicilië een zeer gunstigen indruk "emaakt. Corrao, een voormalig onderbevelhebber van Garibaldi, is gevangen genomen. OOSTENRIJK. Men spreekt thans bet gerucht tegen, dat de Paus een brief aan den Keizer zou gezonden hebben in liet belang van Polen. Waarheid is het echter, dat Z. H. zijnen dank heeft; doen betuigen voor de wijze waarop Oostenrijk de belangen der katholieken in Polen heeft atfngfctroftffli* De regering heeft den heer Bouland, vroeger'req»»teu£^&gF bet dagblad le Progrès te Lyondieaan ,te-Jto<rfd'/%r.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1