ALKMAARSCHE COURANT. N°. 23. Vijfenzestigste Jaargang. 1863. Zondag 7 Junij. (Officieel ©cbccllc. Tappcrsi>a(enten. Politiek ©oersigt. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschcn 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Ditgevers. BERM8. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 1—5 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. NATIONALE MILITIE. INSPECTIE VERLOFGANGERS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR Gezien de circulaire van denHeer Commissans cles Ro llings in de provincie Noord-holland, dato 11 Mei 1863 Nol 15/979 M/S. 4e afdeeltng ;Verz. eiro. No. 2b) Gelet op art. 13/ 2e lid, der wet. van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72). Brengen ter openbare kennis Dat liet onderzoek der verlofgangers van de Nationale Militie binnen deze gemeente aanwezig, zal worden gehou- Ie op Donderdag; den IS Junij 1863, des voor- middags ten half tien ure, ten raadhuize dezer se- meente terwijl daarbij zullen worden onderzocht de klee- diug- en equipe,neutstukken van de verlof ganger*, behoo rende tot de, liglingen 1859. i860. 1861 t. 1862 voor zooverre zij vóór 1 April 1863 in het genot van onbepaald rerlot Karen gestéld. Burgemeester en Wethouders voornoemd brengen te dezer gelegenheid in herinnering de bij opgenoemde wet gemaakte bepalingen (ten opzigte der verlofgangers) luidende als volgt. Art 130 Het Crimineel Wetboek en het Reglement van krihstucht voor bet krijgsvolk te lande zijn op de manschap- „en der militie te land, die zich ouder de wapenen bevinden, l-an toepassing, en met opzigt tot de verschillende gevallen van de-eriie, op al de bij de militie Ie land nigehjfden. Die niauschappen worden geacht onder de wapenen te zijn: 3». zoolang zij zich bij hun corps bevinden; 2°. gedurende den tijd, dien het in art. 138 bedoeld ouder zoek duurt; ;ja m het algemeen, wanneer zij m uniform zijn gekleed. Art. 140. De verlofganger verschijn! bij het onderzoek in uniform "ekieed. en voorzien van de kleeding- en uitrusting stukken ."hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van ziin zakboekje en van zijn verlofpas. Art. 141. Behoudens het bepaalde mart. 130 kan een ar rest. van twee tot zes dagen, te ondergaan in de naastbij ..eleven provoost of bet naastbij zijnde huis van arrest, door den militie-commissaris worden opgelegd aan den veriolganger. 1°. die zonder geldige redenen niet bij het onderzoek verscnijnt; 2". die. daarbij verschenen zijnde, zonder, geldige reden, met voorzien is van de in iiet voorgaand artikel vermelde 3". wiens kleeding- of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden; 4». die. kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander behoo rende, als de zijne vertoont. Art 142 ls de verlofganger, wien krachtens het voorgaand artikel' arrest is opgelegd bij liet onderzoek tegenwoordig, dan kan hij dadelijk onder verzekerd geleide in arrest worden i,ei, rh,j niet tegenwoordig en onderwerpt hij zich niet aan de hem opgelegde straf, dan wordt hij. op schriftelijke aan vrage van den'militie-commissaris, te ngten aan den burge meester der woonplaats van dien verlofganger aangehouden en onder verzekerd geleide naar de naastbij gelegen provoost of liet naastbij zijnde huis van bewaring of arrest overgebragt. Art 143. Onverminderd de straf, m art. 141 vermeld is de verlofganger verpligt,op den daartoe door den commissaris Ie bepalen tijd en plaats en op de in art. 140 voorgeschreven wijze, voor hem te verschijnen om te worden ODArt°144. De verlofganger, die zich bij herhaling schuldig maakt' aan het feitsub 4°. van art. 141 bedoeld of met overeenkomstig art. 143 voor den militie-commissaris ver scliiint of, aldaar verschenen zijnde, in het, geval verkeert sub 2® en 3". van art. 141 vermeld, wordt onder de wapenen geroepen en van drie tot zes maanden gehouden. Art 145 De verlofganger der militie, die met voldoet aan eene oproeping voor de werkelijke dienstwordt als deser teur behandeld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, AlkmaarA. MACLAINE PONT. Hen 24 Mei 1863. D>' Secretaris, tien 24 Mei aöoo. SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ouder No 37. 38, 39 en 40 vau tabel No. XIV der wet van den 21 Mei 1819 aangeduide nateatplivtige slijters, tappers, kroeg- en koffijhuis houders binnen deze gemeentedat zij hunne patenten kunnen afhalen gedurende de eerstvolgende 14 dagen van ctes morgens 9 - 2 ure, tegen overgifte van het deswege door den Ontvanger der directe belastingen afgegeven reon on vertoouing der bewijzen, dat zij hunnen aanslag voor het Joopende dienstjaar voor de helft hebben voldaan. Tevens wordt den belanghebbende herinnerddat zonder het bezit van zoodanig patentde wet niet veroorlooft een der hierboven genoemde beroepen uitteoetenen. Burqemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 2S Mei 1863. Oe Secretary, SPANJAARDT. Aan de OPENBARE TUSSCHENSCHOOL te Alkmaar is ten gevolge van overlijden vacant de betrekking van SILOttFBWBKWMiEKSfwaaraan, behalve het genot van vrije woning, verbonden is eene vaste (aarwedde van 900,en eene toelage van f 175,voor verlichting, verwarming en schoonhouden der schoollokalen. De vereischle is het bezit eeuer akte van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in de vakkeu bedoeld onder art. 1 j) der wet op het 'lager onderwijs. Zijdie naar deze betrekking wen- schen te dingen, worden verzocht, vóór ot uiterlijk op den 20 Junij e.k., franco bij den Burgemeester intezemlen de originele stukken bedoeld bij art 21 van de reeds vermelde wetbij gebreke waarvan op de sollicitatien geen ac.it zal worden geslagen. 1 Het examen zal bij nadere kennisgeving worden gehouden in de eerste helft der maand Julij. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter algeineene kennis: Dat het Orgel in de Groote of S'. Laurenskerk met vei- trunning ilepre" Kerkmeesterengedurende de maanden Junij, Julij en Augustus, zal worden bespeeld des Maandags van elke week. van des namiddags 6 tot ure wordende levens ouders en voogden uitaeu .odigdhunne kinderen en pupillento vermanen, zioli bij die gelegenheid te onthouden van ongeregeldheden. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. MACLAINE PONT. l)c Secretaris. SPANJAARDT. Alkmaar, den 6 Junij 1863. Aan de belanghebbenden wordt kennis gegeven dat de admissien voor de deLitant.au alhier in de 2ol"\ 253"* Staats-Loterijen ter secretarie dezer gemeente verkrijg baar zijn tegen 15 cents voor ieder. "VERGADERING van den RAAD der Gemeente -ALK MAAR, op Woensdag, den 10 Junij 1863. des middags ten 12 ure. Namens den Voorzitter van den Wad. De Secretaris SPANJAARDT. De persoon van CORNELIS GORTER niilieien-verlof- ganger van het 4' regiment infanteriewordt verzocht zich ter gemeentelijke secretarie aantemelden. De onderstaande personen worden verzocht zich in de eerstvolgende acht dagen, van 9 tot 2 ure, lantemeldeu ter secreta ie alhier, afdeeling Burgerlijke Stand en Bevolking. PHILIPPUS JACOBUS STALENHOEF. Iiatate nlaats De/// JOH. PETRUN. GEERTltUIOA KAMP w F urinerende PAAUW van den ESHOF, 1. w. Haarlem; MARIA ELISABETH BARBARA ANTEN, MARIA CATH. METZ, I. w. MaastrwhVUL&LRUb SCHELLINGER, l.w. WormerveerCORNELIS DLKJvEit, 1. w. Zijpe. In "een land ter wereld zijn de verkiezingen voor eenig Wetgevend of Vertegenwoordigend Ligchaam zoo belangrijk als in Frankrijk. Daar is de Keizer de eemge verantwoor delijke persoonde Ministers zijn slechts zijne dienaren en aan hem alleen rekenschap schuldig. De uitslag der verkie zingen is daarom altijd een goedkeuring of een berisping van" het persoonlijk bestuur des Keizers, een blijk van gene- o-euheid of verzet ten aanzien van liet regerend geslacht. ï)it heeft de Fransche Regering zelve in den laatsten tijd herhaaldelijk erkend; zij heeft de candidaten der oppositie vijanden genoemd van de dynastie en de tegenwoord.gr stellingen en verklaard, dat zij de vrijheid tegen den Staat wenschen te gebruiken en den grondslag der heerschende orde van zaken trachten te ondermijnen. De Regenn" heeft onenliik en dringend hare candidaten aanbevo en onder an deren door op te merken, dat bet. Keizerrijk de uitdrukking s van den wil des volks, en het volk alzoo geene andere nersonen mag kiezen dan die zonder voorbehoud en bijoog merken zich aan de Keizerlijke dynastie en de tegenwoordige staatsinstellingen hebben toegewijd, de door de Regerim, nanhpvolen c&ndid&ten. Gelijk te verwachten was, beeft de Regering op verreweg de meeste plaatsen de overwinning behaald. Wie zou ook de middelen kunnen opnoemen, die haar in de departementen ion dienste staan? Er werd onlangs verhaald en net dagblad, dat het verhaal opnam ontving natuurlijk behoorlijk slrafdat een zekere maire, of misschien een prefect, to. de' kiezers zou gezegd hebben: gij moogt stemmen zitten bij de bussen. Daarmede is waarlijk een afdoend middel genoemd om aan de Regering de overwinning te waarborgen waarbij de diensten van vrederegters en veldwach ters kleinigheden worden. De maires en prefecten zitten bij de bussen! dit bragt een aantal verhalen omtrent de goede trouw dezer magistraats-personen in herinnering, bij vori o gelegenheden elkander toegefluisterd en doorde aambered- willig verspreid, en er verschijnen in de dagbladen re Is oleerde adviezen, door mannen van naam onderteekend, waarbij de kiezers allerdringendst worden aangemaand on van hunne tegten gebruik te maken tot het. houden van een naauwkeurig toezigt op het eigenlijk verkiezingswerkop het sluiten der stembussen en het oplezen der namen, en alzoo te zorgen, dat alles eerlijk toegaat. Doch mannen met den waren°toestand des lands bekend uiten al aanstonds de vrees dat er van dat toezigt in de departementen weinig heil te verwachten isin Parijs en in nog een paar groote steden neemt de Reeerin" voor het uiterlijke de vormen in acht daar wordt aan de^groote dagbladen, die oreral in Europa verspreid worden, een zekere mate van vrijheid, hoe weinig dan ook, gegund; daar verblijven dmzende vreemdelingen en men moet zich in acht nemen, opdat het schandaal niet te wereldkundig worde. Inde departementen is dit iets anders, daar behoeft men zich met te generen daar neen t de er uiste. huichelachtige Fransche dwingelandij meer het "laive oed-rondeonopgesmukte karakter eener Russische knoet- regerin" aan. Toch waande men zich ook in 1 arijs met zeker men achtte het minder gezond voor de stembriefjes om in de bus te overnachten, en de groote meerderheidsemde^ laat mogelijk. De bussen zijn geopend en in pl.ats van liet standvastige vijftal, dat gedurende de zes laatste jaren een onvermoeide oppositie voerde tegen de Regeringverrijst er een 25tal tegenstanders. Parijs, de groote stad. de bakermat de beschaving, de hoofdstad, wier voorgaan zoo dikwijls heel Frankrijk deed volgen, de verfraaide, de begunstigde, Parijs heeft "een enkelen Regeriugs-candidaat gekozende werk lieden' de gevleide en door eiudelooze publieke werken be- onnstigde wërklieden van Parijs hebben de mannen gekozen door de Keizerlijke Regering uitdrukkelijk als hare tegen standers hare vijanden de ondermijners van hare grondslaHen "ekenmerkt, En onder die nieuwe tegenstanders zijn namen, aan liet Keizerlijk bewind zeer goed bekend. Daar is Berryer, die od zekeren 2am December van het balkon der mame van het Rende Arrondissement van Parijs het volk op de straat tot verdediging der vergadering van Gedeputeerden opriep. D,a- is Thiers, de kieme Thiers, om wien de toenmalige President der Fransche Republiek en zijn geestige vriend de Mormi 's avonds te voren nog zoo gelageden hadden, als ze zich voorstelden wat een gek figuur het ventje zou mak/u - als'hij zoo als dan ook gebeurdem dien nacht van zijn bed "eli"t zou worden. Thiers, de verbunnene ofschoon hij met Jules Favre vroeger de toelating van Prins Napoleon als volks- veHe-enwoordigerhad verdedigd, Thiers, de beroemde geschied schrijver van het Consulaat en het Keizerrijk, de lofredenaar van Navoleon I, die altijd een woord van verschooning weet te vinden ook voor de hatelijkste maatregelen der dwingelandij maat toch niet voor het tegenwoordige Keizerrijk schijnt te w, - nen te zijn Daar is Marie, eens Minister onder de Repn- bhek da-tr' zijn zoovele andere verklaarde tegenstanders van Itp Ke'izerliike Redering, en de Parijzcuaars bestormen s avonds t ^everkie'm-en dfdagbladvemer, op de boulevards; zij lezen de namen" der vorkozenen met luider stem, en verheu len zich over de verkiezing der mannen, die ziel. voor de v- üieid zullen doen gelden. Men zegt aardigheden over den prefect der Seine den lieer Uaussmann; men herinnert Heb liet stelsel van herhaalde waarschuwing gevolgd door Mheele opheffing, door de Regering ton opzigte van de dag bladen uitgeoefenden voegt haar ze.vc nu toeUwe vijf ,.;;n venneni^vuldicjdo maal 5 is 25 dit is Kïe" waarseLwing; Lter wordt het 5 maal 25 is 125 dat fs de tweede waarschuwing; en daarop volgt de geheele onheffiu" - En men stelt zich voor. dat bij de reeds gekozen kandidaten in de verschillende kiesdistricten van Parijshet (i;striet waarin herstemming moet plaats hebben, een man van gelijke^beginselen zal voegen. Daarbij zal de heer r*j ZoQ Spreekt Thiers b.v. met de volgende woorden over de tiërcering onzer staatsschuld in 1810: „de houders der schuldbrieven waren, het is waar'«sl^enover het verlies van i van hun inkomendoch eemecn weinig belang in die kleine kan/distsji, rök genoeg zijn om de opmerkzaamheid faffM te trekketfA en te ver van het eigenlijke volk afsta^ö.m 4e deelneni.rih: der groote menigte op te wekken. -® %rf X 'v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1