ALKMAARSCHE COURANT Vijfenzestigste J aargang. 1863. Zondag 21 Junij. van Luxemburg enz., enz., enz. #fltciccl (ScbccUc. 128 1105 olttick cODCVzuit. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar/3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4, Brieven franco aan de Uitgevers. HERM». COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. STAATSSPOORWEGEN. ONTEIGENING. Het HOOFD van het GEMEENTEBESTUUR van ALKMAAR brengt bij deze ter algemeene kennishet bij hem op heden ontvangen Kon. beslnit omtrent de onteigening voor den Staatsspoorweg NiedorperoerlaatAlkmaarluidende als volgt: 21 April 1863, Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der no. 92. Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 20 April 1863, n". 296, lle afd., strekkende tot aanwijzing der perceelen welke onteigend moeten worden voor den aanleg van den spoorweg van Niedorperverlaat naar Alkmaarwelke onteigening in het algemeen belang krachtens de wet van 23 December j.l. Staatsblad n°. 235) wordt gevorderd; Gelet op de artt. 10 tot en met 15 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n". 125); Gezien de processen-verbaal van de zittingen der commissie uit de Gedeputeerde Stateu van Noord-Hollanddie met den aangewezen ingenieur bij de Staatsspoorwegen en de hoof den der besturen van de gemeenten "Haring car spellieer HugoviaardNoordscharwoude. St. Paneras. Koedijk, Oudorp en Alkmaar, ingevolge art. 10 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125) zijn vereenigd geweest in de gemeentehuizen ten einde de bezwaren van belanghebbenden aan te hoorennadat aan de bepalingen van de artt. 11 en 12 dier wet was voldaan. Hebben besloten en besluiten: Ten behoeve van den aanleg van den spoorweg van Niedorperverlaat naar Alkmaar zullen ten algemeene nutte, ir, het publiek belang en ten name van deu Staatter uitvoering vau de wetten van 18 Augustus 1860 (Staatsblad n 45) en van 23 December 1862 (Staatsblad n». 235), worden onteigend de eigendommen in de gemeenten HaringcarspelHeer llugowaard. Noord scharwoude St. Paneras KoedijkOudorp en Alkmaaraangeduid in het plan en de kaarten, welke ingevolge art, 12 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125) ter inzage van een ieder hebben gelegenen vermeld op deu staataan het besluit gehecht. Onze Minister voornoemd is belast met, de uitvoering van dit beslnit, hetwelk in de Staats courant en in de Haarlemsche Courant zal worden geplaatst. 's Gravenhageden 21 April 1863. WILLEM. De Minister van Binnenlandsche Zaken, Tiiorbecke. Terwijl de onteigening, voor zooveel deze gemeente aangaat, zich bepaalt tot, het navolgende Te ont eigenen grootte P5 M Te ont eigenen grootte CJ <L> - "V3 TZJ j fl 5 g «tóp van het perceel bij het kadaster bekend als ter grootte a i i s 5 iZ s - S i ,S m S3 TEN NAME VAN 01 96 63 03 02 76 49 22 06 05 10 36 78:60 80 80 water, tot ontlast, der polders weiland idem idem water, tot ontlast, der polders weiland idem idem 1 87 20 C. 1 86 80 0 09 20 1 89 60 0 37 80 1 11 40 1 71 60 1 87 60 203 de Huisweerderpolder. 136 Druijvesteiju, Pedro Franfois Constan 134 idem. (tijn. 133 Conijn. Adrianus 202 de Huisweerderpolder. 119'Aghina. Felix Maria 122 Stikkel. Arie 123 idem. van het perceel bij het kadaster bekend als ter grootte ïi a a> cu T3 .-3 1 a s 1 0) 1 0) TEN NAME VAN 19 86 128 j 64 90 09' 90 87 05 25 00 01 00 35 73 1 06 1 54 23 03 00 64 27 1 59 62 1 02 85 '15 02 27 43 A7 04 44 95 1 38 60 1 10 16 98 25 61 14 98 06 01 35 01 20 22 48 18 13 17 43! 27 03 38 05 02 38 31 71 01 08 weiland idem stortgrond kanaaldyk weiland tuin huis en erf weiland idem idem Noord-Hollandsch kanaal kanaaldijk als weiland weiland idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem ongenomm. wegen polderwater weiland idem idem idem idem hoevervaart weiland polderwater 0 78 40 02 80 69 10 74 70 C. 50 80 20 41 05 05 62 00 75 5 45 60 1 19 30 3 j 92 90 1 00 77 1 82 90 1186 90 1 16 40 2146 10 2 24 10 8 33 30 2 .25 50 1 88 50 1 50 10 34 70 37 43 18 20 36 30 29 10 93 80 0 86 90 38 60 58 80 17 40 44 50 125 275 228 253 111 236 254 105 104 213 206 251 217 '249 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 342 44 43 41 42 39 341 38 339 1 Stikkel. Arie idem. de Staat. I idem. Istikkel. Arie 's Rijks domein, idem. Yelde Franfois Meiudert van de idem. idem. de Staat, idem. Willkomm. I. M„ de wed. en dochter Rief. Jan van het, de wed. en Erven Tiesing, Jan, en verdere erfgeuam. van Willkomm, J. M., de wed. en dochter idem. Kapteiju. Jan idem. Reekers. Hermanus Jacobus Roskam. Piet,er Willkom. J. M., de wed. eu dochter Merode. Louise Caroline Ghislaine Comtesse de Meienbrink. Hendrik Petrus Ibink Buren. Gerrit de stad Alkmaar, de Eendragtspolder. Heid. Jan Daniel idem. idem. idem. idem. de Eendragtspolder. Koorn. Johanna Geertruida de Eendragtspolder. Behoort bij het Koninklijk besluit van den 21 April 1863 n°. J2. Mij bekend. De Minister van Binnenlandsche Zaken. Thorbecke. Alkmaar, 13 Junij 1863. Het Hoofcl voornoemd. A. MACLAINE PONT. MCHI TTKKE.I. BURGEMEESTER enWETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de ingeschrevenen voor de schutterij van dezen jare: Dat de alphabetisclie naamlijst van al de personen die aan de ligting van dit jaar moeten deel nemen, ter visie van elk en een iegelijk zal liggen ter se cretarie dezer gemeente van lieden tot Maandag den 29 Junij 1863des morgens van 9 tot 2 uur, ten einde een ieder in staat zoude zijnomingeval hem op die lijst eenige personen of omstandigheden mogten voorkomen die op dezelve nog zouden behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten, daarvan aan de Com missie van art, 11 bij de loting kennis te gevenmet last om zich op Dingsdag. deu 30 dezer, des namiddags ten 5j- ^ure, te bevinden ophet Raadhuis dezer gemeente teneinde aldaar voor de dienst der schutterij te lotenen redenen van vrijstelling hebbende die alsdan op te gevenalsmede om de'bewijzen tot staving derzelve, en bij de wet gevor derd uiterlijk binnen vijf dagen na de loting overteleggen aan liet Bestuur der gemeente. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 19 Junij 1863. De Secretaris, SPANJAARDT. De onderstaande personen worden verzocht zich in de eerstvolgende acht dagen, van 9 tot 2 ure, aantemeldeu ter secreta ie alhier: DIRK van TWISK; CORNELIS WUBBENHORST "WILLEM de VRIES. geb. te Zwolle, den 19 April 1838; SIMON KRUITLOUIS ALEXANDER PHILIP MON TE ROSSI. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van ALKMAAR brengen bij dezeop uitnoodiging van H.H. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Ier kennis van de schatpiigtigen onder de gemeente Alkmaar m de kosten van den Noorder IJ- en Zeedijk. Dat van heden af gedurende eene maand ter Secretarie der gemeente ter visie ligt: een ontwerp-besluit tot wijziging van het reglement op het Waterschap van den Noor der IJ- en Zeedijk, en noodigen mits deze de belanghebbenden uit. om daarvan inzage te'komen nemen eu hunne bezwaren, indien zij die mogten hebben, vóór of uiterlijk op den 24 Junij aanstaandein geschrift bij het gemeentebestuur intezenden. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 23 Mei 1863. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden: Dat de Patenten beschreven in de maanden Februarij Maart en April 1863, in gereedheid zijn en afgehaald kunnen worden ter Secretarie dezer gemeente tegen overgifte van het bij de beschrijving afgegeven regugedurende de eerstko mende veertien dagen, van 's morgens 92 uur. f Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 13 Junij 1863. De Secretaris, SPANJAARDT. Ter secretarie dezer gemeente is tegen betaling der kos ten 1,20) verkrijgbaar: Een AFDRUK van het VERSLAG over den toestand der gemeente Alkmaar in 1862door Burgemeester eu Wethouders aan den Gemeenteraad uitgebragt. VERGADERING van den RAAD der Gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 24 Junij 1863, des middags ten 12 ure. Namens den Voorzitter van den Raad De Secretaris SPANJAARDT. Puebla is gevallen. Generaal Ortega heeft zich met 12,000 man aan de Eranschen overgegeven. De heldhaftige ver dediging dezer vesting blijft in de geschiedenis een vreeselijk protest °tegen de bewering van den Franschen Keizer dat het bewind van Juarez den Mexicanen tegen hunnen wil is opgedrongen terwijl hijNapoleonhun de vrijheid brengt en hen in de gelegenheid zal stellen om een regering naar eieren keuze te vestigen. Heldhaftig en roemrijk was die verdediging, een blijk van hetgeen een vrijheidlievend volk vermag°tegen een overmagtigen geweldenaar. Die puinlioopen van Puebla. die vernielde wapenen, dat vernagelde geschut, dat ontbonden leger, bijna geheel ongewapend en zonder uniformen zieh ais krijgsgevangenen ter beschikking stellende van den generaal Forey, zijn even zoovele zegeteekenen van het Mexicaansche volk, dat de achting heeft verdiend van elke vrijheidlievende natie in Europa, dat aan Europa ge leerd heeft den man der Tuileriën niet te vreezen wiens magt niet 111 staat is een volk te doen bukken datzelf eendragtig, eensgezind is met zijn Regering. Gij moet u klein gevoeld hebbengeneraal Foreymorgen maarschalk van Erankrijktegenover dat leger zonder wg~ formen. Er moet een stem in 11 geweest dat de minste Mexicaansche soldaat groq' uw schitterenden wapendos, gij aan 't hoofd van uw f-a- M,,. r 1 Vh»< 3he soldaat groojter \v^s_ciatr^f^ )S, vrijer in zijnjsc^ngen^fap/ zegevierend légteR Gij moet,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1