ALKMAARSCHE COURANT ,V. Vijfenzestigste Jaargang. imii Zondag Julij. ,:a (ÖJlicicc! (Qcöecltc. kennisgeving. den 4 Julij 1863. s&jKfift. fJoÜHcfc ©ucvrigt. SÉUfscïtjfcscftc fieri Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3.40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Ditgevers. HERM'. COSTER ZOON. SC ÏIUTT E KI - BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat het onderzoek der ligehaamsgebreken en verdere re clames van hen dis in dit jaar voor de Schutterij zijn inge schreven of in het vorige jaar voorwaardelijk zijn vrijgesteld, zal plaats hebben ten raadhuize dezer gemeente op Donder dak den 9 Juin aanstaande, 's namiddags ten 5$. ure. Te dezer gelegenheid kunnen de sedert 15 Augustus 186- van elders ingekomen dienstpligtige schutters, alsmede de reeds werkelijk dienstdoende schutters, die vermeenen mogten regt op vrijstelling te hebben verkregen, hunne reclames doen gelden. Burgemeester en Wethouders voornoemd vermanen allen,wien het aan°aat, deze gelegenheid niet ongebruikt te laten voor bijgaan T zullende zijdie niet verschijnen geacht worden gaene redenen tot vrijstelling te hebben. Burgemeester en iï ethouders voornoemd,, Alkmaar. A. MACLAINE PONT. j„ 1 1 Qfi'i De Secretaris den i Jul,3 ISbJ. SPANJAARDT. Het GEMEENTEBESTUUR van ALKMAAR roept hij ^SOLLICITANTEN voor de betrekking van HULPON DERWIJZER aan de openbare jongensschool voor meer uitgebreid lager onderwijswaaraan eene jaarwedde verbonden 'S Vereischten zijn het bezit eener acte van bekwaamheid voor het geven van onderwijs in de Fransche Engelsche en Hoogduitsche talen en in de vakken van gewoon lager onderwijs, terwijl de bekwaamheid om m het Itahaansch boekhouden te onderwijzen, eene aanbeveling zal zijn. Zij die in aanmerking wenschen te komen, worden uit- eenoodigd hunne origiueele stukkenvoor of den 20 Julij 1803 franco toetezenaen aan den Burgemeester vau Alkmaai. BURGEMEESTER'en WETHOUDERS van ALKMAAR brenveu ter kennis van de belanghebbenden Dat de PASSAGE voor rijtuigen over de brug bij het Gasthuis, ter oorzake vau de demping der Nieuwesloot ge- durende de eerstkomende U dagen zal GFöLOlFN zijn. Burqemeester en Ir ethouders voornoemd Alkmaar. A. MACLAINb PONT. VERGADERING van den RAAD der Gemeente ALK MAAR, op Woensdag, den 8 Julij 1863, des namiddags ten i ure. Namens den Voorzitter van deu Raad De Secretaris, SPANJAARDT. BRUINISSE "TROOST laatste woonplaats Breskems JOHANNES ERANCISCUS ROX, 1. w. Apeldoorn eu JA COBUS LAMBERTUS GIELEN, geb. te Hilversum, wor den verzocht zich binnen de eerstvolgende 8 dagen aante- melden ter secretarie, bureau Burgerlijke otand. De Advertentiën kosten van 1—5 regels/ 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve /S5 Cents zcgelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tol. Zaturdag namiddag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. Is de gedeeltelijke wijziging van het Fransche ministerie een belangrijke gebeurtenis Even als omtrent zoo vele andere feiten zal de toekomst ook hier op deze viaag ant woorden. Vooralsnog wordt er verschillend over gedacht. Ontegenzeggelijk heeft de Regering bij de verkiezingen een gevoelige les ontvangen. Daarbij is het stelsel door den minister de Persigng in praktijk gebragt onvoldoende geble ken. De minister treedt af met zijne ambtgenooten Walewski, Delanqle en Roulland. Toont de Keizer daardoor een ander stelsel te willen volgen? In Frankrijk, waar de miuisters aan den Keizer alleen verantwoordelijk zijn, kan zooveel gewikt aan een wijzigiug van het ministerie met worden toegekend. Heeft een minister door wat al te krasse maat- realen de openbare meening tegen zich gekregenof is hij te duidelijk een bepaalde rigting toegedaan, hij treedt at. i De Redering des Keizers moet. met, deelen in de veroor- deelin"°van haar werktuig, den minister; daarom treedt een anderrin zijne plaats. Misschien zullen sommige handelingen der Re^erin0,die openbare afkeuring hebben gevonden niet meer plaats hebben, of althans in een anderen vorm worden gekleed. Zoo treedt de Persigng af. maar het is daarom nog volstrekt niet zeker dat er in Frankrijk meer vrijheid van spreken en schrijven zul heerschen. 'Wel hebben te Parijs, te Lyonte Bordeaux, de candi daten der Regering de nederlaag geleden, maar de ijver der door den minister aangevuurde prefecten en maires heeft hun toch in de provinciën bijna overal de overwinning be zorgd. Wat van de daartoe gebezigde middelen in het open baar is geschied is al erg genoegen voegt men daarbij nog wat wel niet openbaar en officieel is geschiedmaar toch van meerdere of mindere bekendheid moet zijn, en wat welligt bij het onderzoek der geloofsbrieven in het Wetgevend Ligchaam aan het licht zal komendan kleeft er een smet op'deze Vergaderingdie toch nog bijna geheel uit onvoor waardelijke voorstanders van het Napoleontisch systeem be staat. Die vergadering is alzoo zeer bruikbaarmaar de smet moet zooveel mogelijk worden weggenomen. Door de Persigng uit het ministerie te verwijderen, wilde Keizerlijke Ren-eriug hare handen wasschende Persigng is de groot.e zondebok; met de schuld vau alle ongeregtigheden bij de verkiezingen beladen gaat hij heenmaar de vrncht van zijn werkhet Wetgevend Ligchaam blijft bestaan. Ook Walewski is afgetreden. Een belangrijke gebeurtenis zou men kunnen zeggen,. Frankrijk beweegt zich ten gunste van Polen, en tracht Engeland en Oostenrijk over te halen om zich met hem tot meer doortastende maat regelen te vereenigen. In zijn minister Walewski, den zoon van Napoleon I en de Poolsche gravin Walewskawas de Bonapartistische staatkunde aan de Poolsche zaak verbon den die minister treedt af. Is de zienswijze des Keizers ten aanzien van Polen veranderd Niemanddie een vol doend antwoord geeft; tot nog toe schijnt er niet de min- ste grond voor zulk een vermoeden te bestaan. Integendeel verzekeren sommigendat de Keizer in zijne bemoeijingen ten aanzien van Polen wil volhardenen om dit te beter te kunnen doen, den staatsman verwijdert, wiens afkomst en bekende Poolschgezindheid Rusland aanstoot konden geven. Is dit zoo dan zou daaruit toch Frankrijks gezindheid blijken om het vraagstuk op uiterst vredelievende wijze te behandelen, de onderhandelingen met Rusland gemakkelijk te maken en iee-ensdezen Staat alle aanleiding tot gevoeligheid te voorkomen Het oorlogzuchtige in Frankrijks houding tegenover Rusland moet noodzakelijk door Walewski's verwijdering verminderen. De nieuwe ministers zijn alleen als ijverige en bekwame arbeiders onder hunne vorige chefs bekend; zij traden tot nog toe t.e weinig op den voorgrond en waren te weinig onaf hankelijk. dan dat hunne gevoelens, hunne rigting zoo zij er hebben bekend kunnen zijn. Daardoor mislukt dan ook elke poging om de bedoelingen des Franschen Keizers af te leiden uit de rigting der personendie hij aan 't be wind heeft geroepen. Inmiddels zijn er eemge besluiten van de Regering ver schenen die van min of meer belang worden geacht en een vrijzinnigen geest, schijnen te ademen. Daartoe behooreu de besluiten tot wederinvoering van het, onderwijs in de wijs begeerte op de lycea, en tot ontheffing der broodbakkerijen van de beperkende bepalingen, die tot nog toe daarop rust ten Van no" meer belang schijnt de brief door den Kei zer'aan den °tegenwoordigen president van den staatsraad Bouher beschrevenwaarin de aandacht wordt gevestigd op de misbruiken van het centralisatie-stelsel en op de vertra- ginb die daaruit voor het afdoen der zaken voortvloeit. Een keizerlijke brief, waarin de centralisatie wordt veroordeeld Zal dan niet, langer alles over en door Parijs geschieden l Za het stelsel worden vaarwel gezegdwaarbij het geheele land in voogdijschap wordt gehoudenen mets vermagzelfs waar liet min belangrijke zaken geldt, dan ouder toezigt en goedkeuring der Kegering te Parijs? Zullen de gemeenten zich wat vrijer mogen bewegen Zal Frankrijk ruimer adem halen Ziedaar een aantal vragen die bij de lezing van den brief des Keizers zich als van zeiven voordoen. Natuurlijk wordt deze gelegenheid door een aantal dagbladen gretig aann-egrepen om het reeds tamelijk versleten wierookvat weer eens duchtig re zwaaijen, eu Ca«iar te daukeu voor de door hem ontwikkelde beginselen en betooude zorg voor de hoog ste belangen des lands. Velen hebben echter langzamerhand den Keizerlijken briefstijl leeren kennenzij weten reeds by ondervinding, dat daarin gewoonlijk een paar klinkende vol zinnen voorkomenwaaraan men de stoutste verwachtingen zou kunnen vastknoopen maar dat bij naauwkeurigc lezing de brief toch al zeer weinig blijkt te zeggen. Zoo spreekt ook deze brief alleen van de misbruiken der centralisatie van vereenvoudiging, van afschaffing van formaliteiten. Dit is zeker niet kwaadmaar het stelsel zelf blijft behouden bet, wordt alleen in de toepassing vereenvoudigd, dragelijker n-emaakt. Bezwaren in de toepassinguitwendige nadeelen, die ieder terstond in bet, oog vallen zullen misschien wor den weggenomenmaar de verderfelijke strekking van het geheele stelselde uadeelige werkingdie zich met bij de eerste oppervlakkige beschouwing openbaart, dat belemmeren, dat binden der vleugelen, dat dooden van den geest door eeuwigdurende voogdijschap, het inwendig verderf blgft be staan Ook de Persigng hadden last der centralisatie het om sla°1i"-e en vertragende er van gevoeld, en er aan zoeken te ge- moet te komen door uitbreiding van de magt der prefecten. Zoo schiep hij een aantal despoten tegenover de gemeenten, doch die wederom slechts slaven waren van het opperbestuur te 1 arijs, o-eheel van de Regering afhankelijk en door deze volkomen be- heerseht. De ware voorstanders der vrijheid hegrijpen dan ook. dat dergelijke maatregelen slechts een bekorting zijn van den landen weg over Parijsmaar dat alleen de invoering van de 'vrijheid der gemeenten van beslissenden invloed kan zijn. Vele bladen beklagen zieh daarom, dat er alleen van ver eenvoudiging sprake iseu het kwaad niet in het hart wordt aangetast. Dat werkelijk in den brief des Keizers mets ge vonden wordt, wat het centralisatiestelsel met den ondergang bedreigt, blijkt het duidelijkst uit de verrukking van het dag blad Fa Patriedat zieh uitermate verheugt over het blijkbare plan om de eenheid te handhaven eu geen inbreuk te maken op de administratieve centralisatie, //waaraan het land zijn inwendige kracht is verschuldigd. De Poolsche zaak is ook in Oostenrijk besproken. Wij hebben in ons vorig overzigt de schroomvalligheid der Lie- o-erin°- opgemerkt, die haar noopte van Polen te zwijgen in de troonrede, 't Heeft niet mogen batende zaak is bespro ken in den Rijksraad bij de behandeling van het adres van antwoord. De Regering was zeer bevreesd, dat er een gods dienst-kwestie van gemaakt zou worden. Zoowel het Hee- renhuis als dat der Afgevaardigde hebben gewezen op den heilloozen strijd in een naburig rijk, en hunue sympathie be tuigd voor de pogingen door de Regering aangewend en aan te wendeu ten gunste der verdrukten. Het lleerenhuis verklaarde, dat alzoo voldoening zou gegeven worden aan de regtmatige eisohen van het nationale en kerkelijke leven en aan de belangen der menschelijkheid. Het Huis der Al- -evaardmden sprak van de nationale en godsdienstige nooden ?an een° naburig volk. De vrees der Regering was alzoo ijdelalthans wij zien niet indat het gewagen van ker kelijk leven en godsdienstige nooden te gelijk met nationaal leven en nationale nooden iemand ergerenof de zaak tot een fodsdienst-kwestie maken kan. De vraag of er vrijheid van godsdienst in een land moet bestaan, is met van ker- keliikea, niet van godsclienstigenmaar van staatkundigen aard; ieder goed burger zal die vrijheid niet alleen ten zijnen behoeve maar ook ter wille van andersdenkenden helpen hand* haven; die het niet doet, schendt zijn pligt. en toont de vrijheid niet om haars zelfs wil lief te hebbenmaar haar alleen ten eUen nutte te willen exploiteren. Oostenrijk kan in dit opzigt, thans vrij spreken daar het ook op eigen ge bied 5e godsdienstvrijheid krachtig blijkt te willen handhaven en door een wet op de kerkgenootschappen te willen waar borgen, ook tegen den Aartsbisschop van Trente en zijne ■eestverwanten. Bij alle goedkeuring van de handelingen der Regering ten behoeve van Polen, wordt echter door geen der beide Hmzen verzuimd de hoop uit te drukken dat de algemeene vrede niet zal verstoord worden en de minister van Buitenland- sche Zaken verklaart uitdrukkelijkdat de staatkunde van Oostenrijk in de Poolsche zoowel als in alle andere kwestien. een vredelievende, geen aanvallende staatkunde is. Ook in vloedrijke Engelsche bladen, als de Times en de Morning-Post Palmerstons orgaan vroeger zoo dreigend tegenover Rusland, spreken thans in uiterst vredelievenden geest. Uitdrukkelijk verklaart de M. Post, dat Engeland ter zake van Polen Rus land niet zal beoorlogenen dat de drie mogendheden onge neigd zijn om een mogelijke afwijzing der onlangs aan Rus land fedane voorstellen als een reden tot oorlog aan te merken. De Times zegt, dat de Keizer van Rusland hoogst waarschijn lijk de voorstellen der drie mogendheden niet zal aannemen; het blad wijst op de vele moeijelijkheden van den tegenwoor- di"-en toestand voor Engeland, en eindigt met de woorden, bif den oorlog hebben wij niets te winnenmaar wij hebben alle reden om den vrede te wenschen. Doch het verklaart tevens, alleen voor Engeland te spreken, en met te weten wat Frankrijk en Oostenrijk doen zullen. Wat, er bedoeld wordt is niet onduidelijk, wanneer het zegtvWij wenschen niet de Rijn-grens te veroverenen evenmin wenschen wy Frankrijk haar te zien veroveren. Wij verlangen niet partij te trekken van Pruissens tegenwoordige zwakheidveroor zaakt door de dwaasheid des Konings en zijner ministers. Wij begeeren niet het evenwigt van magt in Europa te ver- breken door Rusland te vernederen en te verzwakken." Waarlijk de toestand is gevaarlijk en Engeland mag bij den tegenwoordige» stand van zaken geen Europeschen oorlof wagen.' 't 'Voordeeldat men hopen zou der vrijheid in Polen aan te brengen wordt voor 't minst opgewogen door het gevaar, dat haar daardoor elders zou bedreugen De toon der Engelsche bladen is zoo vredelievend dat de Fransche Conslilutionnel zich verpligt achtvoor laak bare zwakheid te waarschuwen. 5S E V HI1AKKEA. De Erfprins Ferdinand, oom des Koni onverwachts overledenin den ouderdom C«t./V as.,' jft^jSS.juni}, u-A -ViUrj g, y l.jarenu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1