ALKMAARSCHE COURANT IV. 30. Vijfenzestigste Jaargang. I8O8. Zondag 19 Julij. (DfTieicel Ocbcclte. floïtHcfc ©ucrzigtv a Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,40, eukele Nos. 7 Cents, franco per post f 4, Brieven franco aan de Uitgevers. HERM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor eike regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ureingezonden berigten een dag Het GEMEENTEBESTUUR van ALKMAAR roept bij deze op SOLLICITANTEN voor de betrekking van HULPON DERWIJZER aan de openbare jongensschool voor meer uitgebreid lager onderwijs, waaraan eene jaarwedde verbonden is van f 700. Vereisehten zijn het bezit eener acte van bekwaamheid voor het geven van onderwijs in de Fransche Engelsche en Hoogduit.sche talen en in de vakken van gewoon lager onderwijs, terwijl de bekwaamheid om in het Italiaansch boekhouden te onderwijzeneene aanbeveling zal zijn. Zij, die in aanmerking wensehen te komen, worden uit.- genoodigd hunne origineele stukkeu, vóór of op den 20 Julij 1863 franco toetezenden aan den Burgemeester van Alkmaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennis van de belanghebbenden Dat den 23 Junij j.l. door hen is uitgeloot No. 8 der geld- leeninggearresteerd bij raadsbesluit van 26 Maart 1845 ten behoeve van den Hoever schelpweg. De eigenaar van genoemd aandeel kan het bij den gemeen teontvanger alhiermet overgifle der onverschenen coupons ter betaling inleveren. Alkmaar Burgemeester en Wethouders voornoemd, den S Julij 1863. A. MACLAINE PONT. De Secretaris SPANJAARDT. BURGEMEESTER enWETHOUDERS van ALKMAAR; Gelet op art. 179, litt. h, d,er gemeentewetin verband met het raadsbesluit dato 24 Junij 1863. Brengen ter kennis van het algemeen Dat de halve breedte van de Breestraat en het noorde lijke gedeelte van de Laat. strekkende langs het terreiu van de nieuw te bouwen li. C kerk van den H. Dominicus met inbegrip van de Diggelaarsteeg, tot nadere aankondiging voor de pubiieke passage is AFGESLOTEN. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den HJ»töl863. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR herinneren de ingezetenen dezer gemeente aan de bepaling van art. 40 der politieverordening op de gebouwen, straten, pleinenwegen en watereninhoudende dat gedurende de hondsdagen, welke ingaan den 19 Julij en eindigen den 19 Augustus dezes jaarsgeene honden mogen losloopendan behoorlijk gemuilband volgens het daarvan aan het bureau van politie berustend model. Alkmaar, Burgemeester en Wethouders voornoemd den 18 Julij 1863. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van ouders en voogden Dat het onderwijs in de gymnastiek voor kinderen die daartoe de geschiktheid hebben en in de vrouwelijke hand werken voor meisjes, onder de gewone vakken van onderwijs op de openbare armenschool is opgenomen en het voor die kinderen mitsdien eeue verpligting is het onderwijs in die vakken bij te wonenbij verzuim waarvan hun de straf zal worden opgelegd, als bij de bestaande verordening is vastgesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 19 Julij 1863. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de ingezetenen Dat gêdureude 14 dagen ter secretarie ter visie ligt de door hen in dato 15 Julij 1.1. aan den Raad aangeboden suppletoire staat van begrooting voor de dienst van 1863 zijnde die voor de dienst van 1862 ingetrokken. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 19 Julij 1863. De Secretaris SPANJAARDT. Aan de secretarie der gemeente Alkmaar isdoor de be noeming van den titularis tot eene andere betrekking, vacant de betrekkins van HOOFD- of EERSTEN COMMIES op eene jaarwedde van 800, Sollicitanten worden uilgenoodigd zich vóór {len 15 Au gustus e.k., met. franco brievenaan den Burgemeester te adresseren of zich persoonlijk aantemelden. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 {Staatsblad N°. 22), bij deze ter kennis van de ingezetenen der gemeente, dat het kohier der belasting op het personeel No. 1 dienst 18|4, °P den 7 Julij 1863, door den Heer Commissaris des" Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten die daarbij belang heeftwordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijen te outgaau. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voorn., den 13 Julij 1863. A. MACLAINE PONT, POLITIE. Voor eeuige dagen geleden op den openbaren weg te Alk maar gevonden een parasoleen icandelstok gemerkt. J. E. B., eu een zilveren pijpenrooder; de regthebbenden kunnen zich ter terugbekoming dezer voorwerpen vervoegen aan het bu reau van politie aldaar. Na de langdurige verdediging van Puebla moest wel de spoedige inname van Mexico verrassend zijn. De hoofdstad des lands is niet verdedigdJuarez heeft haar zonder slag of stoot aan de Frauseheu prijs gegeven, en is met, het leger naar Cuernavaca-Plaja getrokken omdat de openbare meening zioli meer eu meer l en hem begint te verklaren en bij zich daarom in Mexico niet, zou kunnen handhaven te midden eener onwillige en talrijke bevolking, verklaren de verdedigers der expeditie. Doch is reeds de zijde waar van deze bewering afkomstig verdacht, tot nog toe ont breekt het aan eeuig feit dat tot, staving ervan kan worden aangevoerd. De hooidstad was minder geschikt om verdedigd te wordenbeweren anderen en niets verbiedt ons om hunne verklaring aan te nemen. Juarez gevoelt dus gaan zij voort dat hij steeds door de natie wordt onder steund, en juist daarom was hij niet genoodzaakt het uiterste te beproeven en met één slag alles te winnen of te verliezeu. Zijne Regering zetelt zoo vast in den bijval des volks dat zij den schok van het verlies der hoofdstad zonder gevaar kan verduren. De vrijwillige ontruiming van Mexico zou alzoo als een feit van minder aanbelaug kunnen beschouwd wordenzoo niet Mexico de hoofdstad wareeu op dien grond aan haar bezit door de Fransche Regering zoo veel gewigt kon worden toegekend als zij zelve verkiest. De Keizer kan door de bemagtiging der hoofdstad het doel van den togt bereikt achten; hij kan uit de hoofdstad den vrede voorschrijven maar akn wien? vraagt men. Aan Juarez Maar de Keizer wil Juarez niet erkennen, met Juarez niet onderhandelen. Zal hij doen als of er geen President, van dien naam bestaat, en een nieuw bewind, een Voorloopige Regering in 't leven roepen en deze zijn wil voorschrijven. Dit achten velen niet onwaarschijnlijk, en reeds verhaalt mendat de Franschcn zich vooreerst met het bezit der hoofdstad zullen vergenoegen, de gemeenschap met de haven Vera-Cruz en daardoor met Frankrijk zullen openhouden en een vergadering van personen zullen bij een brengen, die geacht kunnen worden het Mexicaansche volk te vertegen woordigen om met hen te raadplegen over de voor 't ver volg vast te stellen orde van zaken. Wie zullen de belangrijke personen zijn, die geacht kun nen worden het Mexicaansche volk te vertegenwoordigen? vraagt misschien iemanden welligt zullen er zijn die be weren, dat. Juarez en zijne volgelingen als zoodanig beschouwd zouden kunnen wordendaar ondanks de sterkste bewe ringen van liet tegendeel zijne Regering toch nog al door de Mexicanen op prijs gesteld en' verdedigd schijnt te wor den. Wij twijfelen echter zeer, of de Fransche Keizer vau dit gevoelen zal zijnen gelooven niet dat het hem zoo inoeijelijk zal vallen om de bedoelde personen Ie vinden, als men oppervlakkig zou denkeu. De Fransche Keizer is ont zaggelijk gelukkig in de uitvorsching van den wil des volks; zijn geheele bestuur en alle daden daarvan uitgaande zijn volgens zijn eigen verzekering met, dien wil in volkomen overeenstemming. Fransche Mexicanendat wil zeggen Mexicanen die te Parijs wonenvelen welligt niet uit eigen beweging maar omdat, zij 't met, de Mexicanen in Mexico ming van Frankrijk te vragen. Wij weten niet, of zoodanig- plan te Parijs reeds gevormd is, maar wij zouden deze vertooniug volkomen passend vinden in het slelsel van den #kampvechtervoor het nationaliteits-beginsel," die geenanderen Soeverein verklaart te kenuen dan het volkeu krachtens den wil des Frauseheu volks de Tuileriën bewoont. Goede vertegenwoordigers, te vinden van de Mexicaansche natie eu de begeerte van dit, volk t,e ieeren kennen, dit, is alzoo gemakkelijk genoegmaar nu Juarez en de weinige slecht hoofden die zijn aanhang en zijn leger uitmaken, die onder drukkers van het volk eu van de vrije uiting van den volks wil, die kan men toch niet rustig in 't land laten. Dat behoef! ook nietzegt de Fransche Regeringspartijmen behoeft slechts aan de Mexicanen, die het Fransche leger zijn gevolgd, de zorg over te laten worn dit opperhoofd te bevechten en onschadelijk te maken."Ziedaar een gelukkige invalLeu het is waarlijk te betreuren, dat du schrandere koppen, die op dit, denkbeeld kwamen, niet een paar jaren vroeger hunne gedachten over deze zaak hebben iateu gaan; dan had men die zorg van den begiuue aan deze volgelingen des Franschen legers kunnen overlaten en de geheele expeditie kunnen uitwinnen, 't Is jammer maar zelfs de goede Homerus soesde wel eens. Edoch er schijnt hij deze heldere bollen een flaaiuv vermoeden te bestaan, dat de schouders van meergemelde volgelingen der Franschen waaronder nog al vele geestelijkenvoor die zorg wel eens te zwak zouden kunnen zijn, eu daarom voegen zij er voor- zigtiglieids halve bij, dat de bevelhebber der Fransche strijd krachten belofte van bijstand zon kunnen doen, indien dit n o o d i g raogt worden bevonden. Met de Mexicaansche expeditie wordt, vooral door hare warmste voorstanders en daartoe moet behalve de alles lovende Regering-mannen in de eerste plaats de kerkelijke partij gerekend worden steeds in verband gebragt de Noord-Amerikaanselie oorlog en meer bijzonder de erkenning der Zuidelijke Confederatie. Ondanks bet levendig protest van den Bisschop Dupanloup schijnt men zich langzamerhand gemakkelijker over de netelige kwestie der slavernij heen te zetten en openlijk partij te kiezen voor de Zuiderlijke Staten. Men vreest het, ovcrwigt van het Anglo-Saksische menschen- ras in Noord-Amerika, en acht daarom de ondersteuning van het Latijnsehe door de vestiging eener krachtige Regering in Mexico en de onafhankelijkverklariug der Zuidelijke Con federatie wenschelijk. Amerika mag niet aan zioli zelf wor den overgelaten dus redeneert zelfs het liberaal genoemde Journal des Débals eu daarom moet men dankbaar wezen, dat in Mexico uit naam van Europa nota bene de Fransche vlag wordt ontrold. De erkenning der Zuidelijke Confederatie schijnt echter nog niet zeer aanstaande. Frank rijk is daartoe althans tot tusschenkomstwaarvan die erkenning het noodzakelijk gevolg moet zijn waarschijnlijk wel geneigd, maar schijnt in deze zaak toch niet, buiten medewerking van Engeland te willen handelenen dat En geland don tijd van handelen in deze zaak nog niet gekomen acht, blijkt voldoende uit het krachtig verzet, van lord Pal- merslon tegen de behandeling van Roebuck's voorstel betref fende de erkenning der Zuidelijke Staten in het Parlement. Nadat de beraadslaging daarover reeds eenmaal was uitge steld eindigde het hervatten der beraadslaging weder met een nieuw uitstel, tot. dat eindelijk Roebuck zelf zijn voorstel introk. "Van Engelands inzigten en plannen omtrent Noord- Ainerika is dus volstrekt niets gebleken. Palmerston wilde er blijkbaar niet over spreken, noch over gesproken hebben; 't was alles ontijdig en kon tot. niets goeds leiden; de oude lord heeft, een vasten wilen heeft volkomen zijn zin gekregen. Met de Mexicaansche expeditie staat de Poolsche kwestie in naauw verband, zeggen de voorstanders eener krachtige, des noods gewapende tusschenkomst Daarom kraaijen zij zoo luid victorie over de bemagtiging van Mexicoen ver kondigen dat Frankrijk reeds volkomen zijn doel heeft bereikt, eu dus niet anders te doen heeft dan zijne troepen terug te roepenen, zoo niet in Polen te gebruiken, alihans tegenover Rusland een krachtiger houding aan te nemen en dien staat te doen gevoelen, dat het nu de handen geheel vrij heeft en door niets verhinderd wordt om des verkiezende zijue plannen door te zetten. Ook de Poolsche kwestie is in het Eugelsch Parlement weder ter sprake gebragtin 't Lager huis zonder vrueht. Palmerston had het cr op gezet om niet te pratentoen daarom de vriend der Polenhet lid Hen- nessy, aankondigdedat hij de beraadslaging over zijn voor stel betreffende Polen, reeds zoo dikwijls uitgesteld, wenschte te hervattenantwoorde de Minister dat er vooreerst drin gender zaken te behandelen waren maar hij bereid was op 20 Julij de Poolsche zaak te doen bespreken. In het Huis niet goed konden vindenlieden alzoo die volmaakt goed op de hoogte zijn en wier gevoelen men veilig als 't gevoelen ij uer Lords was de Minister Russell bereidwilliger, van het Mexicaansche volk kan aannemen verklaren reeds uitslag der bespreking evenmin van eenig betam»/ brieven ontvangen te hebhenwaarin gemeld wordt, dat,de wind uit een anderen hoeklord Grey stalde weldra een deputatie van Mexicaansche notabelen naar Parijs ij voor om aan II. M. iu een adres te verklaren,,, zal komen, om Keizer Napoleon dank te zeggen voor zijne s vreest dat de Poolsche zaak tot ernstige verwijl krachtige tusschenkomst en voor hun vaderland de besolier- leiden. Wilde alzoo Uennessy do Regering stóp? v '-* '/Hx->r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1