ALKMAARSCHE COURANT IN». 30. Vijfenzestigste Jaargang. 1803 Zondag 26 Ju lij. (.Dlliciccl (Bcbceïfc. Politiek ©ucvzigt. SSilcftcHjfïschc ÖcHgt C> Deze Courant. wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusscken 8 en 9 ure. Prijs per jaar 3.40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post ƒ4, Brieven franco aan de Uitgevers. EERM«. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regelsy 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure; ingezondeu berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR herinneren de ingezetenen dezer gemeente aan de bepaling van art. 40 der politieverordening op de gebouwen, straten, pleinenwegen en watereninhoudende dat gedurende de hondsdagenwelke ingaan den 19 Julij en eindigen den 19 Augustus dezes jaars. geene honden mogen losloopen dan behoorlijk gemuilbandvolgens het daarvan aan het bureau van politie berustend model. AllernaarBurgemeester en IVctliouders voornoemd, den 18 Julij 1863. A. MACLAINE PONT. De Secretaris, SP ANJ AARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de ingezetenen Dat gedurende 14 dagen ter secretarie ter visie ligt de door hen in dato 15 Julij 1.1. aan den Raad aangeboden suppletoire slaat van begrooting voor de dienst van 1863 zijnde die voor de dienst van 1862 ingetrokken. Burgemeester en tPethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 19 Julij 1863. De Secretaris, SPANJAARDT. Onderstaande personen worden verzocht, zieh binnen de eerstvolgende 8 dagen aantemelden ter secretarie, bureau Burgerlijke Stand: E. J. ÖUWENS. MOZES COHEN. M. S.EMMERING, SALOMON COHEN, S. D. LANGEDIJK. G. MEIJROOS, M. H. NIAS. POLITIE. Voor eenige dagen geleden gevonden een gouden zijnaald op den Kanaaldijk onder de bariue van Schoorleen bosje sleutels onder Bergeneen tabouret en op 24 dezer een flacon met zilveren dop onder Alkmaar; de reglhebbenden vervoegen zieh ter terugbekomiug aan liet Commissariaat van Politie te Alkmaar. In Noord-Amerika schijnt, volgens de berigten der laatste acht dagen de kans gekeerd te zijn. Dreigde de inval van generaal Lee in Maryland en Pennsylvania aanvankelijk de Unie in het naauw te brengenhet mislukken van dien logt kan niet anders dan een belangrijk nadeel voor de Zuidelijke Confederatie genoemd worden. Een volledige overwinning Heeft, de nieuwe bevelhebber der Unie, generaal Meade wel niet behaald. Lee is wel niet geslagen, mrtur toch zoo duchtig in zijn voortdringen gestuit, dat hij tot den terugtogt heeft moeten besluiten. Daartoe moet hij de Potomac weder over trekken en bij den buitengewoon hoogen waterstand dezer rivier is dit ongetwijfeld een moeijelijke en gevaarlijke on derneming. Tot nog toe melden ons de berigtendat zijn aftobt, in goede orde geschiedt. Aanvallen van het leger der Unie Op Williamspoint, waar de troepen van Lee de Potomac overtrekkenzijn met kracht afgeslagen. Nog ten noorden der rivier, of later ten zuiden, verwacht men een nieuw lioofd- treffen dat belangrijke uitkomsten zou kunnen hebben. Een tweede gunstig berigt voor de Unie is de bemagtiging van het sterke en lang verdedigde Yicksburg aan de Missis sippi, waardoor de val van het nabij gelegen fort Port-Hudson onvermijdelijk, en daarna de Unie -meesteresse wordt van de vaart op den //vader der stroomen." Deze berigten schijnen maar weinig naar den zin der Eransche Regering te zijnalthans wanneer men letten wil op den toon der zoogenaamde lialf-officiëele dagbladen. De Eliansche Keizer schijnt bij zijne plannen met Mexico op een krachtigenvan de Unie onafliaukelijken staat te rekenen waar hij in Mexico steun aan verleenen en wederkeerig steun van verwachten kan tegen de Unie, die buiten twijfel in 't belang barer eigene onafhankelijkheid en grootheid in Noord- Amerika zeer sterk tegen de vestiging der Eransche heer schappij in Mexico moet zijn. De republikeinsche Siècle daarentegen geeft hare vreugde lucht over den val van Yicks burg, en wenseht Europa geluk met dezen tegenspoed eener natie, die openlijk durft verkondigen, dat de leus //vrijheid, gelijkheid en broederschap" is veranderd in die van //slavdrnij tucht en regering," en dat er zoowel menschenrassen bestaan van nature voor de slavernij bestemd, als anderen voor de heerschappij geschapen. De berigten uit Mexico kunnen ouniiddeis niet beter door de Eransche Regering gewenscht, worden. Maarschalk Forey berigtdat hij een zegevierenden inrogt heeft gehouden in Mexico te midden eener juichende bevolking van twee hon derd duizend zielen, die de soldaten met bloemkransen over stelpten en niet anders riepen dan //Leve de Keizerleve de Keizerin, leve de Eransche tussohenkomst Reeds is or berigt hij een deputatie van Mexicanen tot hem gekomen oin van Frankrijk de herstelling van orde en vrij lieid af te smecken. Wij hebben er niet aan getwijfeld, dat zulke gunstige berigten weldra zouden overkomen. De naam Forey was, er ons een waarborg voor. Die inan moest gunstige tijdingen doen liooren. Hij had er in der tijd toe medegewerkt om Erankrijk orde en vrijheid terug te geven en bij die gelegenheid kunnen opmerken hoe men gunstige berigten dwingt te ontstaan. Hij had gezien hoe de Morny in zekeren nacht van 1 op 2 December aan 40.000 Eransche gemeenten reeds de geestdrift mededeelde, die er in Parijs heerschte over zekere maatregelen van zekeren Prins Louis Na poleon, waartoe deze eerst den volgenden dag, en zeker niet ten genoegen der Parijzenaars, overging. Hij had toen gezien, hoe er gezorgd werd. dat deze berigten van de Morny niet tegen gespro ken werden, door den even eenvoudigen als doeltrefienden maat regel van al de nieuwsbladen in beslag te nemen. Hij had het bij- sewoond, hoe daar op dienzelfden tweeden December een som bere figuur in een binnenvertrek van het Elysée te Parijs zat, met, den rooden pantalon der generaalsuniform aan, den rug naar het daglicht gekeerd, over den haard gebogen, uren aan uren roerloos met het gelaat in de handen en de ellebogen op de knieën. Hij kon dus weten dat dien ge- heimzinuigeu persoon door de zorg van Persigny en Fleury geene tijdingen dan goede tijdingen gebragt werden en hij was er niet alleen getuige vanmaar werkte zelf ijverig raêe om die goede tijdingen te krijgen. Hij zelf geleidde twee honderd twintig Fransche Afgevaardigden tusschen de bajonetten naar de kazerne van de Quay d' Orsayen deed ze verder in gewone dievenwagens naar de verschillende forten en gevangenissen voerde. Hij was er later getuige van, hoe die goede tijdingen met geweer en kanonvuur wer den veroverd hoe alle gevangenen werden doodgeschoten sommigen terstond, anderen later in den nacht door gansohe peloton-salvo's, hoe weer anderen door middel van met lood gevulde stokken (oasse-tête) werden doodgeslagen, hoe de lijken der nieuwsgierigen bij hoopen op de boulevards lagen, en het bloed meer dan een dag daarna nog niet weggetrok ken was in de losse aarde om de boomeu. De man, die van dit alles eenmaal getuige en medewerker was, weet wel hoe men een nieuwe Regering sticht en den bijval des volks verwerft. Tijdingen van andere zijden ontvangen zijn eenigzins af wijkend van de uitsluitend goede tijdingendie de Eran sehe Regering ontvangt. Zoo meldt een Noord-Amerikaansoh bladdat de Eransche bevelhebber drie nieuwe dagbladpn heeft opgerigt, waarvan een zal betoogen. dat het democra tische element behoort te worden uitgeroeid en de laatste sporen der volks-souvereiniteit moeten verdwijnen daarbij verhaalt het blad dat de generaal Bazaine aan de kerkelijke partij in Mexico heeft beloofdhaar tegen //het opgeruide gepeupel" te zullen verdedigenen de opperbevelhebber de goederen heeft verbeurd verklaard van allen die de wapens tegen de Eranschen gevoerd hebben of zullen voeren. Een Spaansch dagblad deelt een proclamatie van den Maarschalk Forey medewaarin hij alle //welgezinden" er schijnen dus ook nog eenige kwalijkgezinden te zijn aanspoort om met hem mede te werken tot herstel van orde en vrjjheid en zich te onthouden van alle handelingen, welke de volks driften zouden kunnen doen ontwaken. Die medelijdende Forey Hij heeft de slechte gevolgen daarvan te Parijs ge zien en waarschuwt in tijds. Tegen het ontwaken dier volksdriften wordt ie Parijs nog voortdurend gewaaut. Toen onlangs, op den vier-en-zevcn- tigsten verjaardag van de verwoesting der Bastille, een over- groote menigte het vrijheids-beeld kwam huldigen op de Julij-kolom, die de vroegere staatsgevangenis heeft vervangen, vond zij het plein van Regeringswege behoorlijk bezetopdat toch vooral zou blijken dat de Parijzenaars do o r d e 1 ij k e vrijheid liefhebben, in wier volle genot zij leven. Belangrijke voordeelen voor Erankrijk bevat het in veree- niging met Spanje gesloten verdrag van vrede en vriendschap met liet Koninkrijk Annam. Behalve de vrije uitoefening der Katholieke eeredienst in het geheele Koninkrijk daarbij gewaarborgdzijn aan frankrijk afgestaan drie uit gestrekte provinciën en één eilandwaardoor aan dezen Staat vaste voet wordt gegeven in oostelijk Aziëvooral ook door de uitdrukkelijke bepaling, dat geen andere vreemde mocendlieid zich door geweld of bij traktaat in het bezit zal mogen stellen van eenig deel van het Annamitisehe grond gebied dan met goedvinden van den Franschen Keizer. Maar de Poolsohe kwestie is nog altijd de belangrijkste. Rusland heelt de nota's der drie mogendheden beantwoord en geen der drie voldaan. Het brengt bijna geene bezwa ren in tegen de bekende zes punten betreffende Poten dooi de mogendheden voorgesteld; maar het verklaart een wapen stilstand voor onmogelijk, en wil van geen conferentie weten. Rusland verlangt, en stelt zelfs uitdrukkelijk voor, eene voor afgaande onderhandeling met Pruissen en Oostenrijkdie beide bij de verdeeling van Polen mede uitbreiding van grondgebied hebben gekregen. Het herinnertdat ook in 1815 tusschen Rusland, Pruissen en Oostenrijk een traktaat omtrent Polen is geslotenwaarop eerst later de eindakte door de acht mogendheden is vastgesteld. Van zulk een ver drag kan echter volgens de Russische nota's geen sprake zijn vóór de orde in Polen is hersteld en de opstandelingen de wapenen hebben nedergelegd. De vraagstukken dan door- Rusland Pruissen en Oostenrijk te behandelen, zijn, altijd volgens die nota's, van zoodanigen aard, dat de overige mo gendheden zich daarmede niet kunnen of mogen inlaten. Echter kunnen zij tot een goed einde medewerken, wanneer zij in duidelijke taal den Polen doen weten, dat zij zich met geene hersenschimmen moeten vleijen. Op de mogendheden zegt Rusland -- rust de zedelijke verpligtiug om de werking van het revolutionaire element in Europa tegen t® gaandat zich nu in Polen heeft gevestigd. In het antwoord aan Erankrijk wordt meer bepaald gezegd, dat de Eransoho Regering in de eerste plaats verpligt is hare aandacht op deze verwikkelingen te vestigen, daar de stad Parijs als een der voornaamste brandpunten der revolutionaire beweging moet beschouwd worden, dat van daar de Poolsohe uitge wekenen een uitgebreide zamenzwering hebben gesmeed, de openbare meeuing in Erankrijk op een dwaalspoor brengen en den opstand in Polen voeden door onderstanddoor de verschrikkingen van een geheim comité en door de voorspie geling van vreemde hulp. De Eransche Regering is dus evenzeer als de Russische geroepen, en ook bij magte, om aan dien toestand een einde te maken, in naam van den vrede en der menschelijldieid. Zoo werpt Rusland de schuld bijna geheel op Erankrijk term*. Dat dit antwoord daar niet gunstig wordt opgenomen is duidelijk; men merkt op, dat het scherper is dan dat aan Engelanden de zaak geen stap voorwaarts brengt. Intus- schen wil Engeland nog geen oorlogzuchtigen toon aanslaan, en Oostenrijk doet reeds veel door te volharden bij zijn be sluit, om zich niet van Frankrijk en Engeland af te scheiden Men verwacht daarom vooreerst niet anders dan nieuwe nota's aan Rusland. rt» 't - - - BEMEMAKKEM. I O' {V' Den 17 is de Sleeswijksohe Rijksdag geopend^ öp/dp-wi gering van den commissaris des Konings, on£

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1