ALKMAARSCHE COURANT N*. 34. Vijfenzestigste J aargang. 1803. Zondag 23 Augustus. (Dfticiccl (öcbccltc. politiek #ucv5igt. £&ïcficlijfische BcWgtcu. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,40, enkele Nos. 7 Cents, franco per post ƒ4, Brieven franco aan de Uitgevers. HERM». COSTElt ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. TOLJAABSP4TKME14. DIENST 1863/61. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden dat de paten ten van het dienstjaar 18=4, ts rekenen van Maandag, den 24 Augustus, tot Maandag, den 14 September daaraanvol gende tegen overgifte van het in der tijd ontvangen repu ter secretarie der gemeente verkrijgbaar zijn gesteld. Burqemeesteren Wethouders voornoemd, Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 21 Auq. 1863. De Secretaris, SPANJAARDT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR maken bekend Dat de Najaars Paardenmarkt aldaar zal gehouden worden op MAANDAG, den 7 SEPTEMBER 1883. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, L. de SONNAVILLE. den 21 Aug. 1863. loco Burgemeester. De Secretaris, SPANJAARDT. KENNISGEVING, liet HOOED van het Plaatselijk Bestuur te ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad N". 22), bij' deze ter kennis van de ingezetenen der gemeentedat het voljaarsch suppletoir kohier No. 2 der belasting op het personeel dienst 18op den 18 Au gustus 1863door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland executoir verklaard, op heden aan den Heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven. Ieder ingezeten die daarbij belaug heeft, wordt vermaand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregteltjke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijen te ontgaan. Alkmaar, Het Hoofd van het Bestuur voorn., den 22 Aug. 1863.A. MACLAINE PONT. Sedert wij ons laatste overzigt schreven is Europa door twee onverwachte gebeurtenissen verrast. De eerste verras sing werd haar bereid door de Mexicanen of. om juister te sprekenkwam uit Mexico. Niet alles toch wat in Mexico geschiedt kan voor als nog door ons als het werk der Mexi eanen worden opgemerkt. Zwaarhoofden die we zijnheeft zelfs Forey ons daarvan nog niet kunnen overtuigen. Toch is dit zijne schuld niet. Hij heeft waarlijk gedaan wat hij kan. Zie hier wat maarschalk Forey heeft gedaan. Hij heeft 226 aanzienlijke Mexicanen bijeen geroepen tot een verga dering van Notabelen. Deze mannen zijn door den maarschalk zelveu gekozen; hij is dus in staat hen te kennen en niemand kan ons beter vertellen wat dit voor menschen zijn dan Forey. Welnu, 't zijn allen achtbare mannen zegt hij en zij behooren tot verschillende staatkundige partijen. Deze mau- nen hebben al zeer spoedig een besluit genomen een allergewigtigst besluit, dat over het lot van geheel hun vaderland beslist, en o wonder onzer eeuw! Zij namen dat besluit met algemeene stemmen. Hoor, ougeluovig Eu ropa, hoor! in het door en door republikeinsche Mexico, in het land der verdeeldheid en der partijschappenkiezen 226 Notabelen, tot verschillende staatkundige rigtingen behoo- rende, met algemeene stemmen de gematigde erfelijke Monar chie! Zij bepalen verder, altijd met algemeene stemmen, dat zij een Katholieken Vorst begeeren die den titel zal voeren van //Keizer van Mexico," dat de Kroon zal worden aangeboden aan den Aartshertog Maximiliaun van Oostenrijk, voor hem en zijne nakomelingen, en dat, in geval deze Prins mogt weigeren de Kroon te aanvaarden, de Mexicaansche natie zich verlaat op de welwillendheid van Z. M. Napoleon lil. Keizer der Eranschenopdat deze een andereu Katholieken Vorst aanwijze, wien de Kroon zal worden opgedragen. Ziedaar een belangrijk en veelomvattend besluit,"en een afdoend besluit tevens. Waarschijnlijk vermoeid doordege- wigtige beraadslagingendie zulk een besluit zullen zijn vooraf gegaan, en daardoor met schrik opziende tegen eene mogelijke herhaling van zoo veel werkweuscheu zij ten slottedat wanneer de Aartshertog de Kroon van de haud mogt wijzen, de wijsheid des Franschen Keizers een anderen Vorst moge uitdenken. Ofschoon begrijpelijkwas het echter niet edelmoedig van deze 226 Notabelenom ter wille van eigen gemak, het hoofd van een enkelen mau met deze taak te belasten. Zij moeten wel overtuigd zijn van 's Keizers /bijzondere bekwaamheid in het aanwijzer, van een geschikten Vorst. En sommigen, al verder voortredenerende, bouwen hierop stoutweg de stelling, dat. die bekwaamheid den Mexi- eaanschen Notabelen reeds gebleken is in een min of meer dui delijke vingerwijzina bij de keuze van Aartshertog Maximiliaan. De keuze der 226 door Forey benoemde Nolabelen is na tuurlijk de keuze van het Mexieaausche volk. Maar de Maarschalk en zijn Keizerlijke meestor willen gaarne de paenschen ten voile overtuigen Daarom zal de keuze der Notabelen nog nader bekrachtigd worden door een volksbesluit bij toepassing van het algemeen stemregt vraagt gij. Dat vroegen en verwachtten er meer. Alles ging tot nog toe in Mexico vrij wel op de Fransche manier. De magt van het tegenwooidige hoofd van den Franschen Staat is door ruim zeven millioen stemmen uit het Fransche volk bevestigd. Waarom de volksstemming ook niet in Mexico toegepast Forey is er getuige van geweestmet hoe gun- stigen uitslag deze maatregel in Frankrijk is beproefd en toch gaat hij er niet toe over. Men moet billijk zijn. Twee en dertig Fransche departementen waren m staat van beleg verklaard geheel Frankrijk ouder de magt des legers het spreken, schrijven en drukken iegen den voorgesteldeu per soon gestreng verboden; men mogt zelfs geen stemhilletteu drukken of verspreiden waar een ander woord dan //ja" op stonden wie dergelijke dingen deedwerd terstond in hechtenis genomenvoor een krijgsraad gebragt enz. Ja. om de maat vol te meten, werd in een departement bekend gemaakt, dat wie eenigen twijfel waagde te opperen omtrent de eerlijkheid en vrijgevigheid van "deze maatregelen der Legeringonmiddelijk in hechtenis zou worden genomen. Met zulke maatregelen kan men eeuigzins zeker zijn van zijn zaak. Maar in Mexico kunnen zulke maatregelen niet genomen worden. Mexico legt nog niet geheelgelijk Frankrijk aan de voeten van Napoleon. De Franschen heb ben wel eenige plaatsen, en daaronder de hoofdstad in bezit, maar het is er nog verre van daaq dat zij het gansche land bezet zouden hebben. Evenwel het besluit der Notabelen moet op de eene of andere wijze bekrachtigd worden. Maar schalk Forey heeft de gemeentebesturen op nieuw georgani seerd volgens zijn eigen verklaring zijn ze alweder zamen- gesteld uit achtbare mannen van verschillende staatkundige partijen. Aan deze besturen zal het besluit der Notabelen worden onderworpen. De Maarschalk spreekt niet van de besturen der plaatsen die nog niet de partij der FTan- schen hebben gekozendoch het lijdt wel geen twijfeldat deze plaatsen waar om met Forey te spreken egnige weinige slechthoofden tegen den wil der bevolking aan den President Juarez getrouw blijven niet mede kunnen stemmen. Zij kunnen immers onmogelijk de uitdrukking van den volkswil ziju. Eu Aartshertog Maximiliaan is de verkoren Keizer. En wat had men gelagehen over de duizende photographische portretten van dezen Vorst in Mexico verspreid! Die inval is stellig uit Parijs gekomen. Daar leeft in de Tuileriën een man die altijd belagchelijk was in 1836 te Straatsburg van top tot teen gekleed in het historisch kostuum van Napoleon l, in 1840 te Boulogne met een afgerigten tammen adelaar boven het hoofd altijd belagchelijktot op zekeren vierden De cember de lachlust plaats maakte voor bange vrees en stomme ontzetting. Aartshertog Maximiliaan is gekozen tot Keizer van Mexico. Zal hij de Kroon aanvaarden? Men vermoedt het; zijn broe der de Keizer van Oostenrijk heeft zijne toestemming ge- gegevenbeweert men, en zijn schoonvader, de wijze Koning van België, heeft er hem toe geraden. Er schijnen echter belangrijke voorwaarden gesteld te zijn en misschien zijn deze niet gemakkelijk te vervullen. Wat hiervan zij is echter nog niet bekendmaar wat wel bekend isdat is de weinige bijvaldie de opdragt der Kroon ondervindt in Spanje waar men niet begrijpt, waarom juist aan een Oostenrijksehen V orst het Keizerschap moet worden aangebodenen zich beklaagt over de Spaansche Regering die zich met al hare magt en haar belangrijken invloed uit Mexico terug trok in Italië, waar men een verhoud tusschen Frankrijk en Oos tenrijk vreest in Frankrijkwaar men vraagt waarom zooveel F ransch bloed en Fransch geld is verspild ten be hoeve van een Oostenrijksehen Aartshertog in Duitsehland en in Oostenrijk zelf, waar men het een ramp en een ver nedering zou noemen wanneer een Oostenrijksehen Prins er ooit ernstig aan dacht om uit de handen van een Napoleon een Kroon aan te nemenwaar men een Bonaparte-Patterson een geschikter overlieerscber acht van de dappere verdedigers van. Puebla dan den goeden Maximiliaanwien geen andere keuze zou overblijven dan de wreede onderdrukking van een Mwameff of een smadelijke verdrijving als die van Koning Otto. Eu Engeland Engeland blijft in alles wat Mexico betreft volkomen onverschillig. Het verklaart niet te kunnen instemmen met de wijze waarop dit Keizerrijk gevestigd en uitgeoefend zal worden, maar overigens onzijdig, volkomen onzijdig te blijven. Doch het wordt tijddat wij de tweede verrassing beschou wen. Deze komt van den Keizer van Oostenrijk, die eens klaps alle Duitsche Vorsten in persoon ta Frankfort heeft bijeen geroepenom te beraadslagen over een hervorming van den Duitschen Bond, die aan de eischeu van den tegen- woordigen tijd beantwoordt. Hervorming van den Duitschen Bond, meer eenheid, meer kracht, meer invloed voor het gansche Duitsche Vaderland Liefelijk droombeeld vrome wensch van alle brave Duitschers, zoo vele jaren lang in proza en versin redevoering en lied geuit aan de Spree en aan den Donau aan den Rijn en aan de Elbe zult ge thans te Frankfort verwezenlijkt worden? Alle Duitsche vorsten zijn daar bij een alle, behalve Pruissen, behalve den Staat die de meeste Duitschers bevatdien men in de eerste plaats geroepen waande om het geliefkoosde denkbeeld tot werkelijkheid te maken. Pruissen heeft zich afgezonderd, heeft het vertrouwen verloren, en Oostenrijk maakt van de gelegenheid gebruik om met stoute hand de rol over te nemen en haastig een krachtige poging te doen om tot liet doel te komen. Het eerste besluit van het Vorsten-Congres is echter om gezamelijk een uitnoodiging te rigten tot den Pruissischen Koning, die door den Koning^van Saksen in persoon tot hem gebragt wordt. Of hij kome'n zal. en, zoo hij komt, tot Oostenrijks plannen zal kunnen medewerken met een ministerie Bismarck-Schónhausen te Berlijn, daaraan twijfelen wij ten sterkste. Zal Pruissen dan uit den Bond treden of zich later vereenigen met de besluiten van het Congres, of wel onderhandelen en tegenvoorstellen doen daarvan zal later blijkenmaar zijne stelling tegenover de vereenigde Vorsteh is voor 't minst allertreurigst. Geen Duitsche burgers, geen ministers, maar Duitsche Vorsten kunnen het best over een hervorming van den Bond en naauwere vereeniging raadplegen, zegt de Keizer van Oostenrijken wij zijn van de waarheid daarvan overtuigd want juist die Vorsten hebben het meest eigen ingebeelde grootheideigen eer en persoonlijk belang op te offeren en de opoffering dezer dingen is noodigwil men waarlijk tot eenheid komen. Een Centraal-bestuur, een Vorstenhuis, een Bonds-raad zijn gemakkelijk tot stand te brengen; maar die instellingen met voldoende magt te bekleedenafstand te doen van eigen meesterschap te huis ten gemeeneu beste, zich zeiven minder te maken, opdat het vereenigde Duitseh land grooter worde, zeiven terug treden, opdat het Centraal gezag krachtig op den voorgrond trede, zeiven van den troon te stijgen om allen dienaren te worden der eenige Koningin Germania zijn de Duitsche Vorsten van den geest die tol deze dingen in staat stelt OVITSCHL1I». Den 15 is de Keizer van Oostenrijk te Frankfort aange komen en om alle opzien te vermijden in eene met 3 paar den bespannen rijtuig van het station naar het Bondspaleis gereden. Waar hij zich overigens in het openbaar vertoont, wordt hij steeds met groote toejuiching begroet. Zijn gevolg bestaat uit 300 personenwaaronder zijne lijfgarde. De andere Duitsche Vorsten deden vroeger of later met meer of minder praal hunne intrede. Den volgenden dag vereenigde de Kei zer hen aan een gala-diner; het geheele tafelservies was van goud. Den 17 werd het Congres geopend met eene rede des Keizers waarin hij zijne verwachting uitsprakdat het zegenrijke gevolgen voor Duitsehland mogt baren, en ver maande, als getrouwe bondgenootenin alles de plaats t.e eerbiedigendie aan het magtige Pruissen toekomt. Met uitzonderiug van Pruissen, Holstein-Lauenburg en Limburg, ziju alle Duitsche Staten door vorstelijke personen en de 4 vrije steden door Senaatsleden vertegenwoordigd. Op voor stel der groothertogen van Baden en Weimar werd besloten aan het te besprekene de minst mogelijke openbaarheid te geven. De Koning van Saksen werd afgevaardigd om den Koning van Pruissen, die zich te Baden-baden bevindt, bij vernieuwing tot de bijwoning uittenoodigen. 's Middags bood de stad Frankfort de liooge vergadering een gastmaal aan. Den 18 vertrok de Keizer, vergezeld van den Koning van Beijeren en den hertog van Brunswijk, naar Darmstadt, om aldaar zijnen geboortedag te vieren. Gedurende zijn afwezen gaven de Koning van Hanover en prins Hendrik der Neder landen, wiens equipage als de prachtigste geroemd wordt, feestpartijen aan de achtergebleven Vorsten. Den 19 kwam de Koning der Nederlanden te Frankfort aan en gebruikte het middagmaal bij den Keizer. Volgens de frankforter Europe komen's Keizers voorstellen neder op de instelling vaneen Directorium van 5 leden Oostenrijk, Pruissen. Beijeren en 2 anderen, een Bondsraad van 17 leden met 21 stemmen (Oostenrijk en Pruissen elk 3), beide ouder voorzitting van Oostenrijkeen Parlement van 300 leden voor j. te verkiezen uit de Heeren- en voor J. uit de Volkshuizen, waarin Oostenrijk en Pruissen elk 75 leden, Beijeren 27, Saksen, Hanover en Wurtemburg elk 15, Baden 12, enz.; een Vorstenhuis en een Bondsgerigt. i;\G i l.AMI. Den 14 overleed, ongeveer 70 jaren oud lord Clyde, vroeger sir Colin Campbell, die zich vooral beroemd gemaakt heeft als opperbevelhebber van het leger in Indie tijdens het dempen van den cipayer-opstanden zich vroeger onderscheidde in de Krim in Chinain Amerika en in Europa. Japan heeft aangeboden de gevorderde schadeloosstelling van 120,000 te voldoenmaar de Tycoon verklaart geen magt genoeg te bezitten om de moordenaars van den heer Richardson uitteleveren. Deze worden beschermd door den prins van Satsuma, een der magtigste en aan de vreemde lingen het meest vijandige rijks-grooteo. Den 1 Aug. hebben de vertegenwoordigers der 5 gr-O'QtefhëUi mogendheden een protocol geteekend betreffende het hfs^pn der Joniselie eilanden door Engeland en hunne aanheplitiug.hij Griekenland, behoudens de goedkeuring der Jonische bexfSjFkFjp^,''s In de fabriekdistricten heerscht, door aanzienlijke Eiffel'' {ƒ»'- lingenin de laatste weken meerdere levendigheid. 3"'%,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1