ALKMAARSCHE COURANT N°. 36. Vijfenzestigste Jaargang. 1863. Zondag 6 September. ©!Ftciccl (Bcbccltc. politiek ©oerzigt. lïElckdijfcschc ficvtgtcw. Deze Courant wordt wekelijks uitgegeven en is verkrijg baar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,40. enkele Nos. 7 Cents, franco per post/4,—. Brieven franco aan de Uitgevers. EBRM'. COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden uiterlijk aangenomen tot Zaturdag namiddag 1 ureingezonden berigten een dag KENNISGEVING. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie Nooed-Holland brengt ter kennis vau belanghebbenden dat in de week van 21 tot, 20 September 1803. wegens het verwisselen der sluisdeuren, het schutten door de groote openin" der PURMERENDER SCHUTSLUIS, m het Groot °Noord-Hollundsch Kanaal, eemge belemmering zal ondervinden, zullende evenwel de schepen, voor zoover de werkzaamheden dat gedoogen worden doorgelaten. Haarlem, He Commissaris des komngs voorn., 2S Aug. 1863.RUëLL. VMLJ A it KS1* TK N T E DIENST 1863/04. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbendendat de paten ten van het dienstjaar 18»*, te rekenen van Maandag, den 24 Augustus, tot. Maandagden 14 September daaraanvc.- gendetegen overgilte van het in der tijd ontvangen repu ter secretarie der gemeente verkrijgbaar zijn gesteld. Murgemsesteren Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 21 Aug. 1863. He Secretaris SPANJAARDT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR maken bekend Dat de Najaars Paardenmarkt aldaar zal gehouden worden op MAANDAG, den 7 SEPTEMBER 1803. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar. L. de SONNAVILLE. den 21 Aug. 1863. loco Burgemeester. l)e Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter kennis van de belanghebbenden Dat de begrooting der inkomsten en uitgaven dezer ge meente voor Se dienst van 1864, door hen op heden aan den gemeenteraad is aangeboden en ter secretarie dezer ge meente voor een ieder ter inzage is nedergelegd en in af schrift algemeen verkrijgbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd. Alkmaar, A. MACLAINE PONT. den 26 Aug. 1863. He Secretaris y SPANJAARDT. De verrassing van den Keizer van Oostenrijk heeft een groote verandering gebragt in den stand der gewigtigste za ken van Europeesch belang; alles is van gedaante veranderd de vorsten en staatslieden "die een vast standpunt meenden be reikt te hebben te midden der vele verwikkelingendie hun gedragslijn reeds afgebakend hadden, die plannen gemaakt hadden en welligt meenden tot de uitvoering daarvan te na deren bemerken eensklaps dat hun standpunt verloren is dat zij niet staan waar zij meenden te staan en misschien gisteren ook werkelijk nog stonden, dat de afgehakende gedragslijn onmogelijk meer te volgen is, dat, zij hunne plan nen vooreerst moeten opgevenalthans aan geene uitvoering daarvan moeten denken maar dat het vóór alles noodig is het terrein te verkennen, zich te oriënteren. Vandaar op vele plaatsen aarzeling, wantrouwen, geraaktheid, ontevre denheid. Dat Pruissen mokt en pruilt, is ie begrijpen. Die staatdie Duitschland tot de eenheid zou voerendien men geroepen waande om daartoe krachtig op te treden en een kern te vormen waarbij zich de overige Duitsche Staten zouden aansluitenis een vreemdeling in Duitschland ge worden. Zijn regering mist het vertrouwen en den steun des volks, en stuit de andere staten van zich af. Daar staat zesomber, eenzaam en verlatenzelfgenoegzaam cn zich over hare afzondering troostende met de volheid harer gra tie. Hertog Ernst van Saksen-Coburgde gevierde apostel der Duitsche eenheid, de populaire Vorstde voorstander en leider van het National Herein, die vroeger het oog bepaal delijk op Pruissen had gerigt, als op een veilige haven voor het altijd vreeselijk slingerende schip der Duitsche eenheid die zelf reeds beconnen was de strijdkrachten van zijn eigen Hertogdom bij de Pruissische legermagt te voegen heeft zich afgewend van de Hohenzotlern om bij de Hahsburgers te zoeken"wat hij bij genen niet vinden kon. Openlijk treedt hij op met een vlugschriftwijst op de vele groote verwach tingen die men van Pruissen koesterdeen op de evenzoo- vele en nog grootere teleurstellingen die daarop met onver biddelijke trouw zijn gevolgd, en hij spoort alle Duitsehers aan om het vele goede in de voorstellen des Oostenrijkschen Keizers op prijs te stellenen ter wille daarvan zich niet door 't gebrekkige en onvolkomeue te laten afhouden van medewerking tot bereiking van wat er heilrijks voor Duitsch land uit deze plannen kan voortvloeijen. Pruissen is alzoo om dit alles heel verstoord en boos, en wil niet mee verga deren en verbeeldt zich misschien Oostenrijk weer op den achtergrond te kunnen dringen en zich den bijval des volks te verwerven doorin strijd met zijn geheele binnnenland sche staatkunde en in tegenspraak met. de rigting waarin het zich den laat.st.en tijd bewoog een nog veel ruimer en vrij zinniger voorstel tol Bondshervorming te doen waarvan regtstreeksche verkiezing van een Bouds Parlement door het geheele Duitsche volk de grondslag zou zijn. Dergelijke denkbeelden worden althans door dan minister Bismarck ver kondigd en zulk een plan zou, uaar men beweert, door hem aau den Pruissischen Koning zijn voorgedragen. Na Pruissen schijnt wel Frankrijk het meest door de Oos- t.enrijksche voorstellen verrast en in slecht humeur gebragt. Daarover tnoet men zich niet te veel verwonderen. Naar de innige overtuiging van de groote meerderheid der Eranschen zijn zij ontegenzeggelijk verreweg het dapperstehet mag- Ugstehet meest beschaafde en verlichtste volk der wereld. In Frankrijk is het licht der vrijheid en van alle andere weuschelijke zaken ofschoon bij voorbeeld de jaren dat het Erausche volk vrijheid genoot met zorg gezocht moet,en worden het eerst opgegaan, en uit Frankrijk heeft het zich over Europa verbreid. Europa kan dus wel vrij en gelukkig worden, maar door behulp van Frankrijk. Wat het buiten die leiding en voogdij beproeft en verrigt, kan geen doel treffen" Elk krachtig streven of streven naar kracht van de Europesche volken buiten Frankrijk om is dus miu of meer verdacht, verdient al spoedig minachting ol tegenwerkingis eigenlijk miskenning van Fraukrijks rang en roeping ,"uls zoodanig heleedmend voor Frankrijk en ge vaarlijk. voor den stralenkrans die dit rijk omgeeft en moet blijven omgeven. Daarom is dan ook volgens het Journal des üébats dat intusschen sinds lang alle aanspraak op den naam van liberaal en onafhankelijk heeft verloren het congres der Duitsche vorsten uiterst verontrustend voor Europa en gevaarlijk voor dat hoog geroemde en nog liooger te roemen eveuwigtwaardoor dit werelddeel niet anders dan vrede en orde en welvaart geniet. Wordt Oostenrijks voorstel aangenomen, dat voortaan bij meerderheid van stem men zal worden beslist, of het. seheele Duitsoh-Verbond den Duitschen staat,, die met een buitenlandsehen vijand in oorlog geraaktzal ondersteunendan heeft Europa regt om meê t.e spreken, want, zulk een stand van zaken zou voor Frank rijk en Italië een voortdurende bedreiging zijn, zulk een Statenbond of Bondstaat kunnen deze rijken niet aan hunne grenzen dulden. Doch wij spreken van Frankrijk, en hebben met dadelijk den Keizer genoemd! Voor den grooten hoe- delredder van Europa moet het een vreemde gewaarwording zijneen Vorsteu-cougres te zien vergaderen waar hij niet aan deel neemtwaar hij niet vooraf over geraadpleegd is waarin hij niet wordt gekend dat hij niet leidt.waarop hij geen invloed uitoefent. Hijde man der verrassingen is zelf verrast. Hijwiens roem en wiens kracht het was Europa te verbazen, staat zelf verbaasd. Er gebeurt iets van Europeesch belangdat niet eerst in zijn bureau van consultatie is behandeldgewijzigd en goedgekeurd. Dit sinds jaren ongewone schouwspel moet grievend zijn. In Frankrijk wordt dan ook gehoopt op mogelijke twee' dragt, die Oostenrijks plannen in duigen zal doen vallen, en men wijst op het afwijkende voorstel tot regtstreeksche ver kiezingen onder anderen door Baden voorgestaan en door het National-Verein bedoeld, ook blijkens de onlangs naar aanleiding van 't vorst,en-eongres verschenen oproeping van den voorzitter Bennigsen, tot het houden eener algemeene vergadering. Doch ook deze vergadering heeft voor Frankrijk weinig streelends; de dagen der zamenkomst zijn 16 en 17 October, de plaats is Leipzig, de vergadering zelve geen ongepaste viering van het halve-eeuwfeest van den grooten volkeuslag, die voor Pruissen de vrijheid op Frankrijk heroverde. Inmiddels is het vorsten-cronges uit één gegaan. Keizer Frans Jozef scheen vol blijden moed op een goeden uitslag, en hoopte spoedig een tweede congres hij een te zien. Nu de vorsteu het omtreut sommige hoofdpunten eens zijn ge worden zullen deze verder door de ministers uitgewerkt worden. Wat er op het congres is voorgevallen blijft geheim, en wat daarvan uitlekt of gezegd wordt uit, te lekken is uiet veel, en kan slechts onder voorbehoud worden aangenomen. Men berigtdat een en twintig staten zich met de Oosten- rijksche plannen in hoofdzaak vereenigd, en zes Baden en vijf kleinere staten zich daar tegen verklaard hebben. Onder de vorsten tot het congres uitgenoodigd behoort ook de Koning der Nederlanden als Groot-Hertog van Luxem burg en Hertog van Limburg. Heeft deze vorst de utnoo- digino- voor Luxemburg aangenomen en zich door zijn broeder Prins" Hendrik doen vertegenwoordigen als Hertog van Lim burg heeft hij daarvoor bedankt. Tot onze vreugde voegt men er bijdat de Nederlandsehe regering pogingen in het werk zal stellen, om Limburg geheel onafhankelijk te maken van den Duitschen Bond. De rij onzer provinciën wordt namelijk in het eerste artikel onzer Grondwet gesloten door //het. Hertogdom Limhurgdoch onmiddelijk daarop volgt //behoudens de betrekkingen van het Hertogdom Limburg //met uitzondering der vestingen Maastricht en Veulo en van //hare kringen, tot het Duitsche verhond." Alzoo bestaan er betrekkingen tusschen het Duitsch-Verbond en de Neder landsehe provincie Limburg met uitzondering van Maastricht, en Venlo, die geheel en zonder eenig voorbehoud tot Ne- derland behooren. De Duitsehers zijn soms letterlijk verslaafd aan het gezang //sein Yaterland musz gröszer sein." Dat bij zoodauige gemoedstemming de //betrekkingen tot, het, Duitsche verhond" lastig kunnen worden, hebben wij in 1848 en 1849 gezienen zien wij nog voortdurend in den treurigeu ^diplo mat iekeu strijd, reeds eenmaal door een bloedigen strijd der wapenen afgewisseld, tusschen den Duitschen Bond en De- nemarken over de beweerde regten van dien bond niet alleen op Holstein maar ook op Sleeswijk. Mogt onze Regering er in slageneen deel des vaderlands van die vreemde be trekkingen te ontslaan, zij zal onze nationale onafhankelijk heid bevorderen en een aanleiding te meer weg nemendie ons in vreemde twisten zou kunnen wikkelen. Misschien biedt de tegeuwoordige tijd daarvoor een gunstige gelegen heid Zij late haar niet ougebruikt. voorbij gaan. liet vorsteu-congres heeft de gansche Poolsche kwestie in de war gemaakt. Frankrijk is gevoelig en vertrouwt Oos tenrijk niet; het merkt daarbij op, hoe Engeland dien staat met voorkomenheid bejegent. Hoe kan het met deze beide rijkeu vereenigd tegen Rusland handelen Daar komt de Pruissische diplomaat Prins von Hohenzollern in het kamp van Chalons, en men gist, dat hij inlichtingen en voorstellen namens Pruissen zal doen betreflende Polen. Rusland zou bereid zijn zulke ruime concessies te doen als Frankrijk slechts kon verlangen, en men spreekt reeds van een verbond, althans van een toenadering, tusschen Rusland, Pruissen en frank rijk, als tegenwigt tegen den toekomstigen raagtigen Dnitschen Bond en Engeland. Zooveel is zeker dat de Poolsche zaak op den achtergrond raakten Frankrijk het niet meer de moeite waard achtde laatste nota s aan Rusland bekend te maken. De drie mogendheden vroegen slechts herstelling der orde van zaken in 1815 bepaald. Daar komt Rusland zelf 't is de tijd der verrasiugen en biedt veel meer aan: een Landdag te Warschau die zijne afgevaardigden zendt, naar den algemeenen Russischen Rijksdag, volkomen onafhankelijk heid van het inwendig bestuur. Eu om de maat vol te meten zullen in Finland en in alle overige Russische provinciën dergelijke Landdagen verrijzen; de geheele Russische monar chie zal worden hervormd en op constitutioneele voet worden ingerigtnaar het schijnt min of meer naar Oostenrijksch model. Welke reusachtige plannen Franknjks gevoeligheid tegenover Oostenrijk schijnt de begeerte om "Aartshertog Ferdinand Maximiliaan op den Mexicaanschen troon te zien eenigzins bekoeld te hebben. DiriTüCIILA^D. Denemarken heeft bij het aan de Bondsvergadering gegeven antwoord nog verklaardalle besluiten te zullen gehoor zamen welke niet in strijd zijn met de Koninglijke souve- reiniteit in de niet duitsche gewesten. Het. te Frankfort gevestigde hoofdbestuur van het duitsche National-Herein heeft alle leden opgeroepen tot eene bijeen komst. op 16 en 17 Oct. te Leipzig, om zich uitsluitend met duitsche belangen bezig te houden. De pruissische gezant, bij den Bondsdag v. Sj/dow was door den minister v. Bismarck gelast diens vroeger vermelde depeche aan graaf v. Rechberg voortelezendoch deze deed hem opmerkendat het congreseene zaak tusschen V orsten zijndegeen onderwerp kon worden voor een peunestnjd van ministers. De Keizer van Oostenrijk heeft reeds daags na de opening van het congres verklaarddat hij de toestemming der par lementen van eiken Staat op het vast te stellene zoo natuur lijk achtte, dat dit punt buiten discussie kon blijven. Deu 29 Aug. zijn de speciale beraadslagingen geopend. Oostenrijk is bij meerderheid van stemmen het voorzitterschap van het directorium toegekend. Het houden van ministeriële conferentiën is uitgesteldtotdat ook tegenvoorstellen zijn kenbaar geworden. Van het verhandelde zal mededeelmg gedaan worden aan den Koning van Pruissen. Bij eind- stemming verklaarden zich 21 Souvereinen voor en 6 tegen het oostenrijksche ontwerp. De tegenstemmende Staten waren Baden dat zieh echter niet onttrekken zal aan de latera ministeriële conferentiënLuxemburg, dat zich nader bera den zal Rmsz, jongere linie, dat de mededeeling aan Pruis- seu niettemin óndertcekeuen wil, Mecklenburg-Schwerin Saksen-Weimar en Waldeck. De hertog van Saksen-Alten burg was vóór de stemming reeds vertrokken. Den 1 Sept. heeft de Keizer het congres geslotenmet dankzegging aan de leden voor hunne medewerking en den wénsch, dat deze eerste bijeenkomst spoedig zal gevolgd worden door eene tweede van alle duitsche Vorsten. Vele Beijersche Afgevaardigden hebben voorgesteld om den Koning volkomen gratie te verzoeken voor de staatkun dige veroordeelden in 1849, wier streveneven als thans der Vorstende bevordering der eenheid van Duitschland was. ENIG ELAND. Men verneemtdat de beide bij Liverpool gëljouwd®.ge [pantserde stoomschepen niet voor de Zuidelijka'pptifeitofct maar voor fransehe rekening besteld ische vice-consul deswegens voldoende op'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1863 | | pagina 1